Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Yöneticilerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Algıları

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 12, 31.12.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin eğitim programı kavramına ilişkin algılarının metaforlarla
belirlenmesidir. Araştırma Bartın ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev
yapan 80 okul yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla açık
uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formunda
yöneticilerden “Eğitim programı…….. benzer, çünkü…….” cümlesini tamamlamaları
istenmiştir. Yöneticilerin eğitim programı kavramına ilişkin düşünceleri içerik
analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre okul
yöneticileri eğitim programı için 59 adet metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar
ortak özelliklerine göre 12 farklı kategori altında toplanmıştır. “Karmaşık ve
çok yönlü bir yapı, şekillendirici, yol gösterici ve rehber, sağlam temelli,
güncellenmesi gereken bir yapı, planlı ve programlı, sınırlı, geniş ve
kapsamlı, hedef odaklı, değişime açık, öğretici ve eğitici, çaba isteyen bir
süreç” oluşturulan kategorilerdir. Edinilen bulgulara göre okul yöneticilerinin
eğitim programına yönelik birbirinden farklı metafor ürettikleri ve eğitim
programı kavramına ilişkin algılarının genelde olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.
Benzer çalışmaların diğer eğitim kavramlarına yönelik olarak da yapılabileceği
önerisinde bulunulmuştur
.

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2012). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Data yayınları.
 • Arslantaş, H.İ. ve Özkan, M. (2012). Okul müdürlerinin çatışma çözmede yapıcı-yıkıcı olmaları ile öğretim liderliği arasındaki ilişki. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 231-240.
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (11.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2006). Okul yöneticilerinin genel özellikleri ve yöneticilik tutumlarıyla ilgili bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğilim Fakültesi Dergisi, 1, 103-118.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1–14.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Gümüşeli, A.İ. (2001). Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 531–548.
 • Guerrero, M. C. M. ve Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6 (2), 95–120.
 • Gültekin, M.(2013). İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (169), 126- 141.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. bs.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41 (4), 172-175.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Saban, A. (2008a). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455.
 • Saban, A. (2008b). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (55), 459-496.
 • Saban, A (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6, 461-522.
 • Semerci, Ç. (2007). Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (2), 125-140.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme "teori ve teknikler" ( 4.Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Weade, R., & Ernst, G. (1990). Pictures of life in classrooms, and the search for metaphors to frame them. Theory into Practice, 29(2), 133–140.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuriye Semerci 0000-0002-5347-9858

Ceyda Özçelik 0000-0003-2676-3244

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Semerci, N., & Özçelik, C. (2018). Okul Yöneticilerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-12.

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

2017