Yazım Kuralları

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen çalışmalar Türkçe (750-1000 kelime İngilizce uzun özet ile birlikte) veya İngilizce (750-1000 kelime Türkçe özet ile birlikte) olarak yayımlanmaktadır. Yazar(lar)ın çalışmalarını, genel ağ sayfasında bulunan şablonu kullanarak ve gerekli basamakları takip ederek yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru dosyalarında hiçbir şekilde kişi, kurum, kuruluş adları geçmemelidir. Başvurular İngilizce veya Türkçe olarak tek bir dosyada yüklenmelidir.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki "Makale Şablonu" üzerinde hazırlanmalıdır.

Makale Şablonu

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Dergiye gönderilecek makalelere sayfa veya kelime sayısı sınırlaması getirilmemekle birlikte editor, çalışmanın kısaltılabileceği yönünde görüş belirtebilir.

Font Ailesi: Times New Roman, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Dergiye gönderilen çalışmalar sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşabilir:

Başlık

Çalışmanın başlığı, Times New Roman yazı tipinde ve 14 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Başlık, metnin bütününü kapsayacak şekilde olmalıdır. Başlık, bağlaçlar hariç olmak üzere kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Öz

Öz, Times New Roman yazı tipinde ve 8 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve 150-200 sözcük aralığında olacak şekilde yazılmalıdır. Öz; çalışmanın amacını, yöntemini, sonuçlarını ve özgün değerini yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çalışma ile ilgili 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Giriş

Giriş bölümünde çalışmanın kuramsal temeli, ilgili araştırmalar, çalışmanın önemi, problem, amaç(ları)/hipotez(leri) yer almalıdır.

Yöntem

Çalışmanın türü, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama süreci, verilerin analizi, sınırlılıkları gibi çalışma ile ilgili yöntemsel konular bu ana başlık altında ele alınmalıdır.

Bulgular

Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmanın amaçları/hipotezlerinde belirtilen sıraya uygun olarak sunulmalıdır. Bulguların sunumunda grafik, resim, tablo, şekil, gibi ögeler kullanılabilir.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmanın amaç veya hipotezleri doğrultusunda alanyazın dikkate alınarak tartışılmalıdır. Ayrıca, çalışmanın sonuçları ve sınırlılıklarına dayanarak, gelecek araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilere de yer verilmelidir.

Teşekkür ve Bilgilendirme

Çalışma, herhangi bir kurum ya da fon tarafından desteklenmişse, daha önce tamamı yayımlanmamış olmak şartıyla bildiri olarak sunulmuşsa ya da çalışma bir tez çalışmasından üretilmişse bununla ilgili açıklama mutlaka yapılmalıdır. Eğer, çalışma kapsamında herhangi bir kişi ya da kuruma teşekkür etmek gerekiyorsa da teşekkürün bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme kurallarına göre hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflarda Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Times New Roman yazı tipi ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 0.5 cm olacak şekilde verilmelidir.

Ekler

Metin içinde belirtilen tablo, şekil, grafik veya resimlere ek olarak çalışmaya tablo, şekil, grafik veya resimler konulması isteniyorsa bunlar Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılarak ayrı ayrı başlık verilmesi gerekir.

Şekil numaraları ve başlıklar şeklin altında verilir. Özel adlar hariç şekil adlarının sadece ilk harfi büyük yazılır. Koyu yazılmaz. Şekil adından önceki bölüm (Şekil 1. Şekil 2.) kalın yazılır. Şekillerin 300 DPI çözünürlüğünde olması gerekmektedir. Şekil adı ile şekilden sonraki paragraf arasında 6 nk boşluk olmalıdır.


KAYNAKÇA YAZIMI

Metin İçi Referanslar/Göndermeler

Tek yazarlı

Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Semerci’ye (2006) göre …,

Semerci (2006) …,

…. (Semerci, 2006).

…. (Semerci, 2006, s. 1130).

İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

As Semerci (2006) states,

Semerci (2006) …,

…. (Semerci, 2006).

…. (Semerci, 2006, p. 1130).İki yazarlı

Yazar soyadları çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir. Yazar soyadlarının arasında Türkçe metin içerisinde “ve”, İngilizce metin içerisinde “and” kullanılır. Metin içerisinde “&” işareti kullanılmaz, sadece metin içerisinde parantez içindeki kaynak gösterimlerinde “&” işareti kullanılır.

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Yüzüak ve Erten’e (2017) göre …,

Yüzüak ve Erten (2017) …,

… (Yüzüak & Erten, 2017).· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

As Yüzüak and Erten (2017) state…,

Yüzüak and Erten (2017) …,

… (Yüzüak & Erten, 2017).Üç ve daha çok yazarlı

Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçede “ve diğerleri” ifadesi, İngilizce metin yazımında “et al.” ifadesi kullanılır.

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

o Metin içerisinde ilk geçtiği yerde:

Turiman, Omar, Daud ve Osman (2012) göre …,

…. (Turiman, Omar, Daud & Osman, 2012).

o Metin içerisinde ikinci ve daha sonraki geçtiği yerde:

Turiman ve diğerleri (2012) …

…. (Turiman ve diğerleri, 2012).· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

o First time cited in text:

As Turiman, Omar, Daud and Osman (2012) state …,

…. (Turiman, Omar, Daud & Osman, 2012).

o Second or subsequent citations in text:

Turiman et al. (2012) …

…. (Turiman et al., 2012).Altı ve daha fazla yazarlı

Sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçede “ve diğerleri” ifadesi, İngilizce metin yazımında “et al.” ifadesi kullanılır.

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Akyüz ve diğerleri (2012) …

…. (Akyüz ve diğerleri, 2012).

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

Akyüz et al. (2012) …

…. (Akyüz et al., 2012).Kurum adlarının gösterimi

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Metin içerisindeki ilk göndermede kurumun adı, yanında kısaltması ve tarih verilir:

“(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013)”.

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

First text citation name of institution, abbreviation with the date are given:

“(Ministry of Natioanal Education [MoNE], 2013)”.Aynı soyada sahip farklı yazarlı çalışmalarda

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Aynı soyada sahip yazarları birbirinden ayırt etmek için yazarların adlarının baş harfleri kullanılır: taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır:

“Ç. Semerci (2003) ve N. Semerci (2000) tarafından yapılan araştırma sonuçları göstermektedir ki…

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

Ç. Semerci (2003) and N. Semerci (2000)…Aynı yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumu

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Aynı yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla çalışmasına gönderme yapılması durumunda yayın tarihlerine sırasıyla harf eklenerek ayrım sağlanır:

… (BouJaoude, 1999a, 1999b).

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

…(BouJaoude, 1999a, 1999b).Aynı tarihli birden fazla yayına aynı anda gönderme yapılması gerekiyorsa

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir:

… (Arora, 2006; BouJaoude, 2006; Fomichow, 2006; Kapanadze, 2006) ...

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

… (Arora, 2006; BouJaoude, 2006; Fomichow, 2006; Kapanadze, 2006).....Kaynakça Bölümünün YazımıKitaplar

· Türkçe metinde kaynak gösterimi için:

Kitap adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Kitap adı, yayınlandığı il ve yayınevi bilgisi verilmelidir. Kitap adları italik yazılmalıdır.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry research design choosing among five approaches. Sage Publications.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. bs.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Education.

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry research design choosing among five approaches. Sage Publications.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. bs.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Education.Editörlü kitaplar

Ellis, A. (1973). Rational-emotive psychotheraphy, In H. C. Patterson (Ed.), Theories of counseling and psychotherapy (pp. 49-57). New York, Harper and Row Publishers.Çeviri kitaplar

Ong, W. J. (2012). Sözlü ve yazılı kültür: Sözün teknolojileşmesi (6. bs.) (çeviri: Sema Postacıoğlu Banon,.). İstanbul: Metis Yayınları.Makaleler/ Articles

· Türkçe:

Makale adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Dergi adlarında baş harfler büyük yazılır. Dergi adı ve cilt numarası italik olarak verilmelidir.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26, 131-140.

Semerci, Ç. (1999). Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 23(111), 51-55.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri: Teori ve Uygulama, 4(2), 207-239.

· İngilizce metinde kaynak gösterimi için:

Bandura A. (1982). Self-efficacy mechanism human agency. American Psychologist. 37(2), 122-147.

Bentler, P. M., & Bonnet, D. C. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606.

Koballa, Jr. T. R. (1988). Attitude and related concepts in science education. Science Education 72(2), 115-126.Bildiriler

Bildiri adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük yazılır. Bildirinin sunulduğu konferans/sempozyum/etkinlik adları italik ve baş harfler büyük yazılır. Bildirinin sunulduğu konferans/sempozyum/etkinlik adı İngilizce olarak verilmelidir.

· Türkçe:

Semerci, Ç., Semerci, N., & Yazıcıoğlu, S. (2000). Duyuşsal boyutun ölçülmesi. 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 01-03 Eylül 2000 (pp. 334). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey.· İngilizce:

Munneke, L., Andriessen, J., Kirschner, P., & Kanselaar, G. (2007). Effects of synchronous and asynchronous CMC on interactive argumentation. In Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning 16-21 July 2007 (pp. 532-541), New Brunswick, NJ, USA.Tezler

Tez adlarında (özel isimler dışında) sadece ilk harf büyük ve tamamı italik yazılır. Tezin türü (yüksek lisans / doktora) ve yapıldığı üniversite bilgilerinin baş harfler büyük yazılır.

· Türkçe

Semerci, N. (1999). Kritik düşünmenin mikro öğretim dersinde eleştiri becerisini geliştirmeye etkisi (F. Ü. Teknik Eğitim Fakültesi örneği) Doktora Tezi, Fırat Universitesi, Elazığ, Turkey.

· İngilizce:

Keys, P. M. (2005). Primary and secondary teachers shaping the science curriculum: The influence of teacher knowledge. Unpublished Dissertation, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.Elektronik Kaynaklar:

Duyuru/ Announcement

British Council (2012). 6th Annual GCC nationalisation summit. Dubai, UAE: Author. Retrieved 29 October 2012, from http://www.britishcouncil.org/learning-skills-for-employability-project-policy-dialogue-sixth-annual-gcc-nationalisation-summit.htm

Bir web sitesinde belirli bir sayfa/ A particular page on website

Açıklama

European Network and Information Security Agency (ENISA) (2011). Network Information Security in Education. Retrieved 10 February 2016, from https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurityeducation/nis-in-education/nis-brokerage-1/NetworkInformationSecurityinEducation.pdfUnited Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2012). Science for a sustainable future. Retrieved 07 November 2017, from http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002204/220416e.pdf