Yazım Kuralları

MAKALE YAYIN KURALLARI

 

 Yazarlara Not: TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Komitesi, bu yayın kurallarına %100 uyulmasını istemektedir. Lütfen makaleleri bu kurallara uygun olarak hazırlayıp gönderiniz.

GENEL KURALLAR

1.Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki kez olmak üzere altı ayda bir yayınlanır. (Haziran-Aralık)

2. Hakemli bir dergidir. Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir.

3. Basılacak yazı ve makalelerin daha önce yayımlanmamış ve yayın haklarının herhangi bir kuruma verilmemiş olması gerekmektedir

4. Dergide yayımlanacak yazı ve makalelerde kullanılacak dil Türkçe’dir. Dergi Yayın Kurulunun izniyle İngilizce yazılmış çalışmaların yayımlanmasına da izin verilebilir.

5. Araştırma herhangi bir kurum tarafından destek görmüş ise, makalenin başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

6. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerin adları karşılıklı olarak gizli tutulur.

7. Dergiye gönderilen yazı ve makalenin içeriğinden yazarlar sorumludur.

8.Yazarlar makalelerinde hakemlerin de değerlemelerinde dikkate alacağı aşağıdaki ölçütleri gözden uzak tutmamalıdırlar.

8.1.  Makalelerindeki ekseni, dayandığı temel fikri, ikincil kaynak incelemesi ve bunlara göre yeniliği, sosyal bilimler ve uygulama alanına katkısını,

8.2.  Araştırmalarının makalenin ana eksenine katkısını, hipotez ve metodolojisi ile istatiksel analiz tekniğinin yeterliliğini,

8.3.  Makalenin mantıksal bütünlüğü ve kendilerini tatmin edip etmediğini,

8.4.  Makalenin başlığa uygunluğu ve anahtar kelimelerin makaleyi yansıtabilmesini ve özel kurallarda detayları yer alan model, şekil, tablo vb. ile öğretime katkı seviyesini değerlendirmelidirler.

9.  Gönderilen çalışmalar iThenticate intihal önleme yazılımından geçirilir ve benzerlik oranı %14 ve altı olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine kabul edilir.(Kaynakça bölümü harici)

10. Her bir çalışma için; yazarların bağlı bulunduğu kurum dışından ilgili alandan iki hakem atanır.

11. Hakemlerin çalışma hakkında düzeltme ve değişiklik talepleri var ise yazara bildirilir.

12. Yazarın gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmesinden sonra, çalışma tekrar hakemlerin değerlendirmesine sunulur.

13. Her iki hakemden de "Yayınlanabilir" yorumunu alan çalışmalar bir sonraki sayıya kabul edilir.

14. Hakem görüşlerinde farklılık oluşması durumunda, ilgili çalışmaya üçüncü bir hakem atanır. 

15. Makaleler internet/Web ortamında gönderilecektir. Makalelerin, hakem değerlendirilmesine girmek üzere, DergiPark sistemi üzerinden http://dergipark.gov.tr/bujss adresinden kayıt olarak gönderilmesi gerekmektedir.

16. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

ÖZEL KURALLAR

Makalelerin yayınlanabilmesi için, yazıların aşağıda açıklanan formata uygun yazılması gereklidir.

1.İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, 200 kelimeyi aşmayacak özet (abstract) bulunması gereklidir.

Makalenin başlık ve yazar isminin altında, “ÖZ” ifadesinin altında Türkçe özet ve anahtar kelimeler; “ABSTRACT” ifadesi altında İngilizce özet ve keywords yer almalıdır.

2.Makalenin adının, anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi gerekmektedir.

3.Yazarların bölüm ve çalıştığı adres, iş telefonları,  ilgi alanlarının, e-mail adreslerinin İngilizce olarak makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir.

4. Kaynakça bölümü APA (American Psyhological Association) kurallarına uygun olacak şekilde, örneklerde gösterildiği gibi yazılmalıdır

4.1. Makale yazılırken;

Yazı Karakteri: Times New Roman

Sayfa Yapısı: Kenar Boşlukları: Üst 2, Alt 1.7, Sağ 2, Sol 2cm

Satır Aralığı: 1,5 satır

Girinti: Özel, 1 cm.

Başlık: 12 punto, sayfa ortası, koyu, hepsi büyük harflerle.

Yazar Adı: 12 punto ortalı

Özet: 12 punto, tek aralık.

Ana Makale: 12 punto, tek sütun. Çalışmada giriş bölümünü yöntem/yaklaşım, bulgular, gelişme ve sonuç bölümleri izlemelidir. Çalışmanın içeriğine bağlı olarak ilgili bölümler yazar tarafından değiştirilerek, konu içeriğine uygun düzenlenebilir.

Anahtar Kelimeler: 12 punto

Yararlanılan Kaynaklar: 12 punto, makalenin sonunda yer alacaktır.

Makalelerin 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir

Metin içinde başlıklar örnekteki gibi numaralandırılmalı (1., 1.1., 1.1.2. gibi) ve derinlik üçten fazla olmamalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto ve koyu, ikinci düzey ve daha sonraki başlıklar 10 punto ve koyu olarak verilmelidir.

Kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA formatına göre yazılmalıdır. Kaynaklara mutlaka bildiri metninde atıf yapılmalıdır. Örnekler aşağıda verilmiştir.

 

Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Bütün sözcüklerin koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır

 

 

Şekil 1. Şekil Adlarının İlk Harfleri Büyük Olmalıdır

 

Tablolar resim formatında olmamalı, yazar tarafından oluşturulmalıdır. Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablolar sayfa kenar ölçülerini aşmamalıdır. Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablo başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olarak, koyu ve aşağıdaki formata uygun yazılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üzerinde yer almalıdır.

 

Tablo 1. Tablo Adlarının İlk Harfleri Büyük Olmalıdır

 

Değişkenler

dv

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo yazı tipi büyüklüğü 7 puntoya kadar küçültülebilir. Tablolar sayfa kenar ölçülerini aşmamalıdır.

 

KAYNAKÇA başlığı altında alfabetik sırada, makale metninde olduğu gibi 12 punto, tek aralıklı olarak yazılmalıdır. KAYNAKÇA başlığı sayfanın sol tarafında kalın (bold) olmalıdır. Kaynakça bölümü APA (American Psyhological Association) kurallarına uygun olacak şekilde, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yazılmalıdır.

İstenilen özelliklerde olmayan yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

 

KAYNAKLAR

 

Kitaplar:

Murat, S. (2007). Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı, İstanbul: İTO Yayınları

Dergiler:

Sevim, O., Güleryüz Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1),199-210

Sevim, O., Güleryüz Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Popüler Müziğe İlişkin Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1),199-210

Kitap: Yazarı olmayan

[Metin içinde atıf: (The Australian Oxford dictionary, 1999: 50)]

 

The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.

Kitap: Editörlü

[Metin içinde atıf: (Hallinan, 2006: 36)]

 

Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.

Kitap: Yazarı kurum olan

[Metin içinde atıf: (Australian Bureau of Statistics, 2000: 92)]

 

Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory: Yazar.

 

Çeviri kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve

ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin

Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

Örneğin: Lucke, R. (2008). Girişimcinin el kitabı. (Ü. Şensoy, Çev.)

İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İnternet Kaynakları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi).

Yazının adı italik olarak yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar

özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Örneğin: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). (10.01.2018).

Akademisyenlere yurt dışı imkanı. Erişim tarihi: 15.01.2018,

https://www.cnnturk.com/turkiye/akademisyenlere-yurtdisi-imkani.

Film

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen).

(Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

Örneğin: Tyldum, M. (Yönetmen). (2014). The İmitation Game.

ABD:Black Bear Pictures

 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik

olarak yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse

küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun

Adı, Kurumun Yeri.

Örneğin: Selimler, H. (2006). Türk bankacılık sektöründe sorunlu

kredilerin varlık yönetim şirketlerince tasfiyesi, seçilmiş ülkeler ve Türkiye

uygulaması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.