Cilt: 2 - Sayı: 1, 09.07.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkiye'den ve dünyanın her yerinden gelen Fen Bilimleri(Mühendislik, Temel Bilimler, Mimarlık-Planlama-Tasarlama) alanında özgün ve yayımlanmamış orijinal makale, derleme, teknik not, editöre mektup, tartışma ve vaka takdimi gibi çalışmaları yayınlanmakta olup çalışma sonucu elde edilen bilimsel bulguların geniş kitlelere ve okuyuculara ulaştırılmasını amaçlanmaktadır.

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, Fen Bilimleri(Mühendislik, Temel Bilimler, Mimarlık-Planlama-Tasarlama) alanlarından olmak üzere Türkçe veya İngilizce hazırlanmış orijinal makale, derleme, teknik not, editöre mektup, tartışma ve vaka takdimi gibi çalışmalar yayınlanır. Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi sadece online sistemde yayınlanmaktadır.

Dergimize gönderilen bilimsel çalışmalar;
* Orijinal, başka herhangi bir yerde yayımlanmamış ve intihal edilmemiş olmalıdır.
* Makaleyle ilgili açıklamalar (destekleyen kuruluş, proje adı, vb.) ayrıca yazılmalıdır.
* Makalenin kabul edilmesi durumunda sorumlu yazar ve diğer yazarlar tarafından imzalanmış “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” dergimize gönderilmelidir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Bu sözleşme ile makalenin tüm yayım hakkı dergimize geçer.
*** Aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyulmadığı takdirde makale ön kontrol aşamasında gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilecektir.
1. Makale sorumlu yazar tarafından Microsoft Word dosyası şeklinde dergimizin buts@bingol.edu.tr mail adresine yüklenmelidir. Sorumlu yazar makalenin tüm süreçlerinin takip edilmesinden sorumludur.
2. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile yazılmış olmalıdır. Ön incelemesi “editör” ve/veya “editör kurulu” tarafından yapılan ve değerlendirmeye alınması uygun görülen makaleler ilgili bilim dalından hakemlerin olumlu görüşü alındıktan sonra yayımlanır. Ön kontrol ve değerlendirme süreçlerinden sonra yazarların önerilen düzeltmeleri en geç 15 gün (eğer deneysel ilave istenmişse 30 gün) içerisinde yaparak göndermeleri gerekmektedir. Aksi durumda makale reddedilecektir.
3. Daha önce yayımlanmamış araştırma makalesi, derleme ve tam metin bildirilerin dergimizde yayımlanabilmeleri için aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekir.
a) Araştırma Makalesi: Bilimsel araştırma ve deneysel çalışmalar sonucu hazırlanan tamamlanmış orijinal ve özgün çalışmalardır.
b) Derleme: Editörün daveti üzerine önemli, faydalı ve güncel bir konunun, o konuda uzman olan bir yazar tarafından, o konuda yapılmış araştırmalardan elde edilmiş bulguların değerlendirildiği özgün yazılardır.
4. Makale Türkçe yazılmış ise; Kapak sayfasında Türkçe başlık, yazarların isimleri ve iletişim/adres bilgileri, ORCID numaraları bulunmalıdır. Tam metin dosyasında Türkçe başlık, Öz, Anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet (abstract), İngilizce anahtar kelimeler (keywords), Giriş, Materyal ve Metot, Sonuç, Tartışma, Teşekkür (varsa) ve Kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır.
Makale İngilizce yazılmış ise; Kapak sayfasında İngilizce başlık, yazarların isimleri ve iletişim/adres bilgileri, ORCID numaraları bulunmalıdır. Tam metin dosyasında Title, Afilliation, Abstract, Keywords, Türkçe Öz, Anahtar kelimeler, Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusion, Acknowledgement (varsa) ve References kısımlarından oluşmalıdır. Not: Sonuç ve tartışma bölümleri (results and discussion sections) Sonuçlar ve Tartışma başlığı altında birleştirilebilir.
5. Kapak sayfasında yazar ad(lar)ı herhangi bir akademik unvan belirtilmeden açık olarak yazılmalı, numaralandırılmalı ve altına adresleri yazılmalıdır. Sorumlu yazarın e-posta adresi ayrıca belirtilmelidir.
6. Öz 200 kelimeyi aşmamalıdır. Öz, araştırmanın konusunu, amacını ve sonuçların özetini içermelidir. Öz içerisinde mümkün olduğunca standart olmayan kısaltmalar ve formüllerin kullanımından kaçınılmalıdır. Kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde uzun yazılımları yazıldıktan sonra parantez içerisinde verilmeli ve daha sonra sadece bu kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin; Kısa Zincirli Yağ Asitleri (KZYA). Metin içerisinde KZYA şeklinde kullanılmaya devam edilmelidir.
7. Maksimum 6 adet anahtar kelime kullanılmalıdır. Kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimeler yazılmalıdır (Enzim, Molekül ağırlığı, Aktivite,…).
8. Ana bölüm başlıkları koyu (bold) ve büyük karakterlerle (1. GİRİŞ veya 1. INTRODUCTION) 2. derece başlıklarda bold ve kelimelerin ilk harfleri büyük (2.1. Alt Başlık), 3. derece başlıkların bold ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer tüm kelimeler tamamen küçük harflerle (2.1.1. Üçüncü derece başlık) cümle düzeninde yazılmalıdır.
9. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı kısa, açıklayıcı ve 250 karakterden fazla olmamalıdır.
10. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları hariç, kalan tüm kısmı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
11. Metin, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
12. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
13. Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara sayfa numarası verilmelidir.
14. Şekil ve Tablolar için Türkçe makalede; “Şekil”, “Tablo”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Tablo 1./Table 1., Şekil 1./ Figure 1.). Ayrıca Şekil 1., Tablo 1. kelimeleri bold yazılmalıdır. Şekillere ait açıklamalar şeklin alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Tablo/Table başlık yazıları 10 punto ve Tablo/Table nun üzerinde olmalı, içeriği ise en az 8 punto şeklinde verilmelidir. Şekil/Figure ve Tablo/Table ana doküman içerisinde ilgili yerlerde verilmeli, ayrı dosya olarak yüklenmemeli veya metnin sonuna eklenmemelidir. Şekillerin çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır. Metin ve tablolar dışındaki objeler (resimler, grafikler, şekiller) mutlaka JPEG, PNG veya TIFF formatında olmalıdır. Şekillerin etrafında herhangi bir çerçeve bulunmamalıdır. Her şekil ve tabloya metin içerisinde mutlaka atıfta bulunulmalı ve şekillerin altında, tabloların ise üstünde o şekil veya çizelgeye ait numara ve açıklama bulunmalıdır. Önemli Not: Metin içerisinde veya tablolarda yer alan ondalıklı sayıların tamamı, Türkçe makalelerde virgül kullanılarak, İngilizce makalelerde ise nokta kullanılarak yazılmalıdır.
15. Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılmalı ve “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir
16. Birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (EU/mg yerine EU mg-1).
Referanslar
*** Aşağıda belirtilen Referans yazım kurallarına uyulmadığı takdirde makale ön kontrol aşamasında gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilecektir.
1. Kaynaklar kısmı 12 punto yazı boyutunda Times New Roman karakterlerle yazılmalıdır.
2. Kaynakçada Vancouver referans sistemi [köşeli parantez içerisinde numaralandırma] kullanılmalıdır. Makale, konferans, tez ve web sayfalarından metin içinde bir kaynağa yapılan atıf köşeli parantez içinde sayı verilerek ve [1]’den başlanarak yazılmalıdır. Metin içerisinde yazarın soyadı kullanılarak atıfta bulunulacaksa; Dilsiz ve ark. [1] veya makale İngilizce ise Alberts et al. [1], şeklinde bir gösterim şekli kullanılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan her kaynak, kaynaklar listesinde yer almalıdır. Kaynak listesi aşağıda verilen örneklerdeki gibi düzenlenmelidir:
Makale:
Yazar sayısı 1-6 olan makaleler için;
[1] Kwan I, Mapstone J. Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials. Accid Anal Prev. 2004;36(3):305-12.
[2] Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005;62(1):112-6.
Yazar sayısı 6’dan fazla olan makaleler için;
[3] Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75.
Kitap:
[4] Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009.
[5] Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket. Filosofiog vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2nd ed. Trondheim: Tapir akademisk forlag; 2003.
Kitap Bölümü:
[6] Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.
Konferans:
[7] Nørvåg K. Space-efficient support for temporal text indexing in a document archive context. 7th European Conference, ECDL 2003. Berlin: Springer; 2003. p. 511-22.
Tez:
[8] Hasund IK. The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language : A corpus-based, cross-linguistic study [dissertation]. Bergen: University of Bergen; 2003.
Web:
[9] Kapperud G. Utbruddsveil [Internet]. I Folkehelseins; 2016 [cited 2016 Jun 30]. Available from: https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi yılda iki adet sayı çıkarmaktadır.

Dergide yayınlanan bilimsel makaleler İngilizce veya Türkçe dillerinden biriyle yazılmak zorundadır.

Dergide yayınlanan makalelerin tarama indeksi yapılarak benzerlik oranının %20'nin altında olması gerekmektedir.

Yazarlar makalenin daha önce başka bir platformda yayınlanmadığına dair sözleşmeyi imzalayarak makalenin dergimiz tarafından yayınlanmasına onay verirler.

Dergimizde makale işletim ücreti alınmamaktadır.

Bu dergi; Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler dergi ekibi tarafından hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.