Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 128 - 147, 30.12.2022
https://doi.org/10.35452/caless.1203055

Öz

Kaynakça

 • Akbaşlı, S. ve Kavak, Y. (2008). Ortaöğretim okullarındaki okul aile birliklerinin görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19),1-21. https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61795/924157
 • Appelbaum, M. (2009). How to handle hard-to-handleparents. Corwin.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (18), 119-135. https://dergipark.org.tr/en/pub/manassosyal/issue/49947/640068
 • Aydemir, A. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci-veli iletişimi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2), 813-827. https://doi.org/10.33206/mjss.824033
 • Aziz, A. ve Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. Hiperlink eğitim.
 • Binbir, G. S. ve Ertürk, H. (2020). Aile-öğretmen iletişimi ve iş birliği ile çocukların sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 11 (21), 134-153. https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/53462/692717
 • Coşkun, S. (2010). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin velilerle iletişim kurma yolları (Kocaeli ili Örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çalışkan, N. ve Ayık, A. (2015). Okul aile birliği ve velilerle iletişim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 69-82. https://dergipark. org.tr/en/pub/aeusbed/issue/1446/17439
 • Çayak, S. ve Ergi, D. Y. (2016). Öğretmen-veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, (11), 59-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22656/241980
 • Çelik, N. (2005). Okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dönmez, M. C. Y. ve Dönmez, B. (2008). Okul-aile işbirliğine ilişkin bir araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98-115. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6137/82337
 • Ersanlı, K. ve Balcı, S. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2 (10), 7-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21430/229794
 • Gökçe, E. (2000). İlköğretimde okul aile işbirliğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 204-209.
 • Işık, M. (2018). İletişim bilimine giriş. Eğitim Yayınevi.
 • İşginöz, R. ve Bülbül, T. (2012). Okulda diyalog: Okul yönetiminin rolü. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 125-146. https://cutt.ly/KME3gfI
 • Koç, M. H. (2020). Zor velilerle baş etme stratejilerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 10(2), 394-411. https://doi.org/10.24315/tred.606480
 • Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ark Yayınları.
 • Nazlı, K. (2020). Veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin veli toplantılarına ilişkin yaşantılarının analizi: Bir olgubilim çalışması [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarpkaya, P. ve Şekercioğlu, S. (1997). Sözlü ve yazılı anlatım. Şafak Basım.
 • Şahin, S. ve Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 55-66. https://doi.org/10.1501/Asbd_0000000029
 • Tourish, D., & Hargie, O. (1998). Auditing staff-managementcommunication in schools: Aframeworkevaluatingperformance. International Journal of Educational Management, 12, 176-182. https://cutt.ly/CME8eg1
 • Ugurlu, C. T. ve Demir, A. (2016). Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1). 53-75.https://doi.org/10.17860/efd.16514
 • Vural, İ., Tuna, Y., Birsen, Ö., Erzurum, F., Küçük, M. ve Çolak, F. Ü. (2012). İletişim. Pegem Akademi.
 • Yar Yıldırım V. ve İşeri E (2020). Öğretmen-veli iletişim ölçeğinin geliştirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 462-480. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.22
 • Yılmaz, H. (2022). Öğretmen veli diyalogunda altın kurallar. http://okulveliisbirligi.blogspot.com.tr/2011/05/ogretmen-velidiyalogunda-altn-kurallar.html

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN VELİ İLETİŞİM BECERİLERİ

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 128 - 147, 30.12.2022
https://doi.org/10.35452/caless.1203055

Öz

İletişim hayatın en önemli bağlantı noktasını oluşturmaktadır. İnsanlar arasında bilginin aktarılmasında köprü görevi gören iletişim öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki bağın güçlenmesinde ve gelişmesinde ayrı bir öneme sahiptir. Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinde, öğrencinin durumu ve gelişimi hakkında velinin bilgilendirilmesi sürecinde, öğretmenler aktif görev almaktadırlar. Öğretmenin, veli ile kurmuş olduğu iletişimde öğretmenin iletişim becerisinin gelişmiş olması veli ile yaşayabileceği iletişim engellerini ortadan kaldıracaktır. Velinin öğretmene ve okula karşı tutumunda öğretmen ile gerçekleştirmiş olduğu iletişimin, velinin düşüncelerini etkilemede önemli bir yeri vardır. İletişim konusunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yeterli donanıma sahip oldukları düşünülerek veliler ile kurdukları iletişimde neleri önemsedikleri ve öğrenciler hakkında hangi bilgileri aktardıkları merak edilmiştir. Yapılan araştırma ile Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin veli ile kurmuş oldukları iletişimdeki becerileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada İstanbul ilinde ortaokullarda görev yapan 322 Soysal Bilgiler öğretmenine ulaşılarak öğretmen veli iletişim ölçeği uygulanmıştır. Yüksek Lisans tezinden üretilen makalemizde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin veli iletişim becerilerinde başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Sosyal Bilgiler alanında eğitim gören öğretmen adaylarının ve veli ile iletişimde bulunan tüm görevlilerin araştırma sonuçlarını incelemeleri mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları bakımından kıymetlidir.

Kaynakça

 • Akbaşlı, S. ve Kavak, Y. (2008). Ortaöğretim okullarındaki okul aile birliklerinin görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19),1-21. https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61795/924157
 • Appelbaum, M. (2009). How to handle hard-to-handleparents. Corwin.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (18), 119-135. https://dergipark.org.tr/en/pub/manassosyal/issue/49947/640068
 • Aydemir, A. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci-veli iletişimi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2), 813-827. https://doi.org/10.33206/mjss.824033
 • Aziz, A. ve Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. Hiperlink eğitim.
 • Binbir, G. S. ve Ertürk, H. (2020). Aile-öğretmen iletişimi ve iş birliği ile çocukların sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 11 (21), 134-153. https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/53462/692717
 • Coşkun, S. (2010). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin velilerle iletişim kurma yolları (Kocaeli ili Örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çalışkan, N. ve Ayık, A. (2015). Okul aile birliği ve velilerle iletişim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 69-82. https://dergipark. org.tr/en/pub/aeusbed/issue/1446/17439
 • Çayak, S. ve Ergi, D. Y. (2016). Öğretmen-veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, (11), 59-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22656/241980
 • Çelik, N. (2005). Okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dönmez, M. C. Y. ve Dönmez, B. (2008). Okul-aile işbirliğine ilişkin bir araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98-115. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6137/82337
 • Ersanlı, K. ve Balcı, S. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2 (10), 7-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21430/229794
 • Gökçe, E. (2000). İlköğretimde okul aile işbirliğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 204-209.
 • Işık, M. (2018). İletişim bilimine giriş. Eğitim Yayınevi.
 • İşginöz, R. ve Bülbül, T. (2012). Okulda diyalog: Okul yönetiminin rolü. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 125-146. https://cutt.ly/KME3gfI
 • Koç, M. H. (2020). Zor velilerle baş etme stratejilerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 10(2), 394-411. https://doi.org/10.24315/tred.606480
 • Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ark Yayınları.
 • Nazlı, K. (2020). Veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin veli toplantılarına ilişkin yaşantılarının analizi: Bir olgubilim çalışması [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarpkaya, P. ve Şekercioğlu, S. (1997). Sözlü ve yazılı anlatım. Şafak Basım.
 • Şahin, S. ve Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 55-66. https://doi.org/10.1501/Asbd_0000000029
 • Tourish, D., & Hargie, O. (1998). Auditing staff-managementcommunication in schools: Aframeworkevaluatingperformance. International Journal of Educational Management, 12, 176-182. https://cutt.ly/CME8eg1
 • Ugurlu, C. T. ve Demir, A. (2016). Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1). 53-75.https://doi.org/10.17860/efd.16514
 • Vural, İ., Tuna, Y., Birsen, Ö., Erzurum, F., Küçük, M. ve Çolak, F. Ü. (2012). İletişim. Pegem Akademi.
 • Yar Yıldırım V. ve İşeri E (2020). Öğretmen-veli iletişim ölçeğinin geliştirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 462-480. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.22
 • Yılmaz, H. (2022). Öğretmen veli diyalogunda altın kurallar. http://okulveliisbirligi.blogspot.com.tr/2011/05/ogretmen-velidiyalogunda-altn-kurallar.html

PARENT COMMUNICATION SKILLS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 128 - 147, 30.12.2022
https://doi.org/10.35452/caless.1203055

Öz

Communication is the most important connection point of life. Communication, which acts as a bridge in the transfer of information between people, has a special importance in the strengthening and development of the bond between teacher, student and parent. In the educational activities carried out in schools, the learners take an active role in the process of informing the parents about the status and development of the student. The fact that the teacher's communication skills are developed in the communication established by the teacher with the parents will eliminate the communication barriers that they may experience with the parents. The communication with the teacher has an important place in affecting the parents' thoughts in the attitude of the parents towards the teacher and the school. Considering that the Social Studies Teachers are adequately equipped in communication, it has been wondered what they care about in their communication with the parents and what information they convey about the students. With the research, it was tried to reveal the skills of Social Studies Teachers in communication with parents. In the research, 322 Social Studies Teachers working in secondary schools in Istanbul were reached and the teacher-parent communication scale was applied. In our article produced from the master's thesis, we can say that Social Studies Teachers are successful in parent communication skills. It is valuable for teacher candidates studying in the field of Social Studies and all officials who communicate with parents to examine the results of the research, as they contribute to their professional development.

Kaynakça

 • Akbaşlı, S. ve Kavak, Y. (2008). Ortaöğretim okullarındaki okul aile birliklerinin görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19),1-21. https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61795/924157
 • Appelbaum, M. (2009). How to handle hard-to-handleparents. Corwin.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (18), 119-135. https://dergipark.org.tr/en/pub/manassosyal/issue/49947/640068
 • Aydemir, A. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci-veli iletişimi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin deneyimleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2), 813-827. https://doi.org/10.33206/mjss.824033
 • Aziz, A. ve Dicle, Ü. (2017). Örgütsel iletişim. Hiperlink eğitim.
 • Binbir, G. S. ve Ertürk, H. (2020). Aile-öğretmen iletişimi ve iş birliği ile çocukların sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 11 (21), 134-153. https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/53462/692717
 • Coşkun, S. (2010). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin velilerle iletişim kurma yolları (Kocaeli ili Örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çalışkan, N. ve Ayık, A. (2015). Okul aile birliği ve velilerle iletişim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 69-82. https://dergipark. org.tr/en/pub/aeusbed/issue/1446/17439
 • Çayak, S. ve Ergi, D. Y. (2016). Öğretmen-veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, (11), 59-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22656/241980
 • Çelik, N. (2005). Okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dönmez, M. C. Y. ve Dönmez, B. (2008). Okul-aile işbirliğine ilişkin bir araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98-115. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6137/82337
 • Ersanlı, K. ve Balcı, S. (1998). İletişim becerileri envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2 (10), 7-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21430/229794
 • Gökçe, E. (2000). İlköğretimde okul aile işbirliğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 204-209.
 • Işık, M. (2018). İletişim bilimine giriş. Eğitim Yayınevi.
 • İşginöz, R. ve Bülbül, T. (2012). Okulda diyalog: Okul yönetiminin rolü. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 125-146. https://cutt.ly/KME3gfI
 • Koç, M. H. (2020). Zor velilerle baş etme stratejilerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 10(2), 394-411. https://doi.org/10.24315/tred.606480
 • Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ark Yayınları.
 • Nazlı, K. (2020). Veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin veli toplantılarına ilişkin yaşantılarının analizi: Bir olgubilim çalışması [Yayımlanmamış doktora tezi]. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sarpkaya, P. ve Şekercioğlu, S. (1997). Sözlü ve yazılı anlatım. Şafak Basım.
 • Şahin, S. ve Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 55-66. https://doi.org/10.1501/Asbd_0000000029
 • Tourish, D., & Hargie, O. (1998). Auditing staff-managementcommunication in schools: Aframeworkevaluatingperformance. International Journal of Educational Management, 12, 176-182. https://cutt.ly/CME8eg1
 • Ugurlu, C. T. ve Demir, A. (2016). Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1). 53-75.https://doi.org/10.17860/efd.16514
 • Vural, İ., Tuna, Y., Birsen, Ö., Erzurum, F., Küçük, M. ve Çolak, F. Ü. (2012). İletişim. Pegem Akademi.
 • Yar Yıldırım V. ve İşeri E (2020). Öğretmen-veli iletişim ölçeğinin geliştirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 462-480. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.22
 • Yılmaz, H. (2022). Öğretmen veli diyalogunda altın kurallar. http://okulveliisbirligi.blogspot.com.tr/2011/05/ogretmen-velidiyalogunda-altn-kurallar.html
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali Torun 0000-0002-4787-1327

Şahin Oruç 0000-0001-8666-3654

Erken Görünüm Tarihi 20 Ekim 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Torun, A., & Oruç, Ş. (2022). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN VELİ İLETİŞİM BECERİLERİ. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, 4(2), 128-147. https://doi.org/10.35452/caless.1203055

calessjournal@gmail.com            https://dergipark.org.tr/en/pub/caless         

download