Cilt: 4 Sayı: 2, 30.12.2022

Yıl: 2022

Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi’nin (CALESS) amacı; dil, dil eğitimi, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmek ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmaktır. 

CALESS'te yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

 • Ampirik Araştırma
 • Kavramsal Araştırma
 • Örnek Olay Çalışması
 • Derleme
 • Görüş
 • Geçmişe Bakış
 • Editöre Mektup
 • Kısa Rapor
 • Kitap İncelemesi

Aşağıdaki alanlarda ve konu başlıklarındaki çalışmalar davet edilmektedir:

Dil Eğitimi 

 • Dil öğretimi
 • Birinci, İkinci ve yabancı dil öğrenimi/öğretimi
 • Uygulamalı dilbilim
 • İki dillilik ve çok dillilik
 • Dil öğrenimindeki/öğretimindeki teori ve uygulamalar
 • Beceri öğretimi
 • Özel amaçlı dil öğretimi
 • Dil, edebiyat ve dilbilim
 • Öğretmen eğitimi
 • Kültürler arası çalışmalar
 • Dil öğretiminde / öğreniminde yeni teknolojiler / eğilimler / uygulamalar
 • Pedagojik teknikler
 • Yabancı dilde ölçme ve değerlendirme

Eğitim Bilimleri

 • Öğretim programları ve öğretim
 • Program geliştirme ve değerlendirme
 • Eğitimde yeni yaklaşımlar / yöntemler / uygulamalar
 • Eğitim uygulamaları
 • Yetişkin eğitimi
 • Eğitim yönetimi / politikası / planlaması
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
 • Öğretmen eğitimi (hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi uygulamaları)
 • Eğitimde teknoloji kullanımı

Sosyal Bilimler

 • Filoloji, Felsefe, Tarih, Coğrafya

Not: Sosyal bilimler alanındaki çalışmalar yukarıda belirtilen dört disiplinler sınırlıdır. Bu disiplinler dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir.


CALESS'e gönderilen çalışmalar, içerik ve format bakımından uygun olmaması durumunda editör veya editör kurulu tarafından reddedilir/yazarlara geri gönderilir.


Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde  (CALESS) çift körleme tekniği uygulanmaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması ve hâlihazırda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazar tarafından CALESS Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla makalenin yüklenmesi yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
CALESS Dergisinde yayımlanan/yayımlanacak yazıların, evrensel ve ülkemiz hukuk sistemine uygunluğu, intihal ve etik kurallar dahil, şekil ve içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Bu konuda CALESS Dergisi yasal sorumluluk Kabul etmez. Yazının makale sistemine yüklenmesi ile yazar(lar) bunu kabul etmiş sayılırlar. Dergimiz makale takip sistemine çalışma yüklendiği andan itibaren çalışmanın içeriğinden doğacak maddi manevi bütün yasal sorumlulukların yazarlara ait olduğu yazarlarca kabul edilmiş sayılır. CALESS Dergisine, gönderilen yazılarda Dergi hakemleri, editörleri gerekli görülmesi halinde düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. Dergimize gönderilen çalışmalar editör kurulu tarafından biçim ve şekil özellikleri ile kapsam bakımından incelenir. Gerekli şartları taşımayan çalışmalar düzeltme yapılmak üzere ilgili yazarlara geri gönderilirken uygun bulunan çalışmalar değerlendirme sürecine alınır.

Bilimsel değerlendirme sürecine giren makaleler, ilgili alanda uzman iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakemlerin çalışmayı gönderen yazar (lar) ile aynı kurumdan olmamasına özellikle dikkat edilir. Çift kör hakem değerlendirmesi doğrultusunda, hakemlerin ve yazarın/yazarların kimlikleri birbirinden gizlenir. Yazar (lar) ve hakemler tarafından gönderilen belgeler editör kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur ve belge üzerindeki izler kaldırılır. 

Değerlendirme sürecindeki makaleler,

 • Her iki hakem tarafından “yayımlanabilir” raporu verildiği takdirde yayımlanır.
 • Hakemlerden biri ya da her ikisinin “düzeltilerek yayımlanabilir” raporu vermesi durumunda ilgili çalışma hakem/hakemlerin belirtmiş olduğu düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderilir.
 • Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “yayımlanamaz” raporu vermesi durumunda ilgili çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu hakemin raporu doğrultusunda değerlendirme süreci şekillendirilir.
Türkçe Makale Yazım Şablonuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yazım Kuralları

Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi'ne  (CALESSgönderilen çalışmaların sahip olması gereken biçim ve şekil özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal), İki yana yaslı, Satır aralığı 1,15

Yazı Özellikleri: Palatino Linotype, Ana başlıklar 12 (koyu), Metin 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Metin özellikleri: Metin içerisinde paragraf başlarında girinti kullanılmamalıdır. Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır

Tablolar ve Şekiller: Çalışmada kullanılan tablolar ve şekiller APA’nın güncel kuralları dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Tablo başlıkları eğik olarak yazılmalıdır.

Ana Başlık ve Yazar bilgileri: Makalenin ana başlığı Palatino Linotype yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde, bütün kelimeler büyük harflerle, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Çalışmanın yazarının adı soyadı 11 punto, ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adları çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir-ülke ve e-posta adresi, başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş imlerle (*) belirtilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır.

Özel Durumlar: Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Dergimize gönderilen çalışmalar sırasıyla aşağıdaki başlıkları içermelidir:

Makale Başlığı

Makalenin başlığı, içeriğini açık ve net bir şekilde yansıtmalıdır.

Öz

Çalışmanın amacının, yöntemini, öne çıkan yanlarını ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde içermelidir. Bu bölüm 200-300 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çalışmanın kapsamını yansıtan en az 5 en çok 7 anahtar kelime belirlenmelidir.

Makalenin İngilizce Başlığı

Abstract (İngilizce Özet)

Çalışmanın yazım dilinde yazılan özetin İngilizce çevirisi yapılmalıdır.

Keywords (İngilizce anahtar kelimeler)

Çalışmanın yazım dilinde yazılan anahtar kelimelerin İngilizce çevirisi yapılmalıdır.

Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract)

Çalışmanın amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 750, en fazla 1000 kelimeden oluşan Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) yer almalıdır.

Giriş

Araştırmanın problem durumuna yönelik özet bilgi içermelidir. Bu bilgiler ilgili alan yazındaki çalışmalarla desteklenerek araştırma problemi ve amaçları bu bölümde detaylandırılmalıdır.

Yöntem

Çalışmanın yöntem bölümü araştırma deseni, çalışma grubu (Evren-örneklem), veri toplama araçları (araştırma malzemesi), veri toplama süreci ve verilerin analizi alt başlıklarını içermelidir.

Bulgular

Çalışmada elde edilen bulgular belirlenen amaçlar doğrultusunda nicel, nitel veya karma yöntem analiz teknikleri kullanılarak sunulmalıdır.

Sonuç*

Çalışmada elde edilen bulgular açıklanmalıdır.

Tartışma*

Elde edilen bulgular ilgili alan yazın ve yazarın yorumları ile tartışılmalıdır.

Öneriler*

Çalışmanın sonuç ve tartışma bölümlerine uygun olarak uygulayıcılara, program geliştiricilere, araştırmacılara vs. öneriler sunulmalıdır.

Kaynakça

Çalışmada yararlanılan kaynaklar APA’nın güncel kurallarına (7.Baskı) uygun olarak düzenlenerek alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Ekler**

* Sonuç, Tartışma ve Öneriler başlıkları ayrı ayrı verilebileceği gibi yazarlar tarafından tek başlık altında da toplanabilir.

**Çalışmalarda ekler verilmesi durumunda diğer başlıklar gibi ana başlık şeklinde verilmelidir.

*** İngilizce dilinde yazılan çalışmaların sadece yazım dilinde (İngilizce) özet içermesi yeterlidir.

KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap

Yıldız, Ü. (2010). Uygulamalı Türkçe 3. Asar Yayınevi.

Gönderme: Yıldız (2010), (Yıldız,2010), (Yıldız,2010:45)

Editörlü Kitap

Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psychological health and social care: Contemporary approaches. Routledge.

Kitapta Bölüm

Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Ş. S. Anagün ve N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (2. basım, ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

Gönderme: Aktay (2015), (Aktay, 2015), (Aktay, 2015:428)

Çeviri Kitap

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.).Türk Tarih Kurumu.

Gönderme: Lewis (2000), (Lewis, 2000), (Lewis, 2000;34)

Makale (Elektronik)

İşcan, A. ve Maden, M. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçe söz varlığının geliştirilmesinde şarkıların kullanımı. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi, (2), 630-650.https://doi.org/10.35452/caless.2020.33

Gönderme: İşcan ve Maden (2020), (İşcan ve Maden, 2020), (İşcan ve Maden, 2020: 633)

Not: Elektronik olmasına rağmen DOI numarası bulunmayan makalelerde, DOI numarası alanına makalenin erişildiği link verilmelidir.

Makale (Basılı)

Türkmen, D. ve Alptekin, G. (2020).Ergenlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi, (2), 608-629.

Gönderme: Türkmen ve Alptekin (2020), (Türkmen ve Alptekin, 2020), (Türkmen ve Alptekin, 2020: 613)

Tez (Yüksek Lisans/Doktora)

Asma, B. (2018). İngilizce lisans yerleştirme sınavı (LYS-5) ile lisans öğrencilerinin dört dil becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gönderme: Asma (2018), (Asma, 2018), (Asma, 2018:15)

Bildiri

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gönderme: Çakmak ve Körpeoğlu (2012), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012:92)

Web Sayfası

Dünya Sağlık Örgütü. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Durum Paneli. https://covid19.who.int/

Gönderme: Dünya Sağlık Örgütü (2020), (Dünya Sağlık Örgütü, 2020) 

PUBLICATION ETHICS

CALESS makes it obligatory that the authors comply with the national and international ethical principles. In this context, it is kindly asked that the stakeholders comply with the following items:

Responsibilities of the Authors

It should be ensured that the submitted article has content originality, the quotations and citations need be to correctly prepared within the ethical principles.

The names of the authors should not be indicated in any of the process of submission.

The manuscripts should not be submitted to any other journal.

The necessary permits should be obtained when needed.

The determined principles will apply in the case of conflict of interest.

Only the names of the related authors should be included in the submissions, unrelated names should not be included.

The referees may ask for additional information or data, in such cases the authors should provide the referees with the requests.

The authors should not reach the referees with the purpose of affecting any process.


Responsibilities of the Referees

Referees should be objective and conduct the reviews with privacy.

Referees should only accept the studies related to their field.

The review should aim to be constructive and polite and should not include offensive language.

The reviews should only be towards the study and the factors such as; religion, gender, race, ethnicity, political or corporate matters should not influence the outcome of the review.

The submissions accepted for review should be processed within the specified timing and in compliance with the ethical principles.

In the case of conflict of interests, the submission should be rejected and the editor-in-chief should be notified.

The identity of the authors should be reached and the submissions of the authors whose identities are revealed should be rejected.

No information related to the rejected submissions should be shared or made public.


Responsibilities of the Editors

Appointing double blinded referees to the related studies after the submission passes the preliminary review.

The editors should be objective towards all the submissions.

The editors should be responsible in the case of conflict of interest.

The editors should ensure the progress within the specified timing of the process.

The editors should ensure that the processes are realized within the ethical principles.


PUBLICATION POLICY

1. CALESS is an international refereed journal in which scientific journals in the field of language, language education, educational and social sciences are published in Turkish, English and russian. The journal publishes two issues (June-December)

2. The journal publishes scientific articles which have a general place in the community of research in teaching and come from various areas of research in teaching and related disciplines.

3. Additionally, on the term of not exceeding one per year, a special issue may be published on the current affairs in education and proceedings of the national/international meetings (symposium, convention, conference etc.).

4. Copyright royalties are not paid to the authors of the publications.

5. The manuscripts submitted to the journal are first subject to preliminary review by the Secretariat with respect to writing rules and suitability with the article template, and then forwarded to the Editor-in-Chief, and editors in the related field. The submitted articles are inspected with respect to publication, writing, qualification, content, research and ethical rules. The articles which are found to be not suitable are returned to the author without going through referee review.

6. All articles submitted to the journal are reviewed by at least two referees under the principles of double blind refereeing.

7. Articles which are found suitable by the editorial board are sent to at least two field referees. The authors re-send their articles by taking into account the revisions and suggestions stated in the assessment form prepared by the referees. The editorial board make the decision to whether or not publish the articles which are revised. Journal editors have the right to make revisions, -even when the referee process is affirmative- and to make the decision of publishing or not. The articles which are decided to be published are sent back to the original author(s). The responsibility of the errors and writing mistakes belong to the author(s).

8. The authors who would like to withdraw their submission which is in the preliminary process are required to notify the demand through the article withdrawal form. An article which is approved and queued for publication cannot be withdrawn.

9. The editorial board is consulted for determining and updating the publication principles of the journal, and referee assignment process when needed.

10. The submitted articles cannot be published or submitted to be published to anywhere else.

11. Published or not published, the articles cannot be returned.

12. The journal is free of charge and does not require any payment including the submission and publication process.

13. Per author, maximum of one (1) academic research in each issue, and two (2) academic research in a year is allowed to be published.

14. All the articles published in the journal are open access and distributed under the conditions of CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International License 88x31.png

15. Authors may request to exclude certain referees because of ethical reasons or conflict of interests.

16. Authors may object to the referee reports or editorial decisions. In such cases, the authors are requested to state their reasoning behind the objection. Editors may start a new reviewing process if deemed necessary after an objection.

17. The articles are submitted via the portal on https://dergipark.org.tr/caless. The articles which are attempted to be submitted otherwise will be disregarded. The referee process will also take place on the same system.

18. All articles submitted must be subject to preliminary review with respect to writing rules and journal template.

19. The authors are obligated to prepare their publications in accordance with APA 7 (American Psychological Association) standards.

Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

calessjournal@gmail.com            https://dergipark.org.tr/en/pub/caless         

download