Yazım Kuralları

Yazarlarımız Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi'ne (ÇEDED) makale ya da kitap tanıtımı/eleştirisi gönderirken "Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi Yayın Şablonu"nu dikkate almalıdır. Dergi yazım kurallarına şablonda ayrıca yer verilmiştir.

Kaynak gösteriminin APA 7 esaslarına göre yapılması gerekmektedir.

Çok yazarlı makale

Douglas, S. R., & Kim, M. (2014). Task-based language teaching and English for academic purposes: An investigation into instructor perceptions and practice in the Canadian context. TESL Canada Journal, 31(8), 1-22. https://doi.org/10.18806/tesl.v31i0.1184F

Editörlü kitap içinde bölüm ya da makale

Emiroğlu, S. (2013). Konuşma eğitimi. M. Durmuş & A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı içinde (s. 277-291). Ankara: Grafiker.

Yayımlanmış tez

Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons from the Milgram experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Bölümleri farklı kişiler tarafından çevrilen editörlü kitap

Johnson, A. P. (2015). Başlangıç (Z. Kaya, Çev.). Y. Uzuner & M. Ö. Anay (Ed.), Eylem araştırması el kitabı içinde (s. 43-58). Anı. (Orijinal eserin basım tarihi 2005).

Tek yazarlı makale

Karadağ, B. F. (2020). İstasyon tekniğinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanımı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 560-578. https://doi.org/10.17679/inuefd.511793

Tek yazarlı kitap

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Longman Limited.

Çok yazarlı kitap

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Tıpkıbasım). Seçkin.

Yayımlanmamış tez

Yılmaz, O. (2013). Fatih Erdoğan’ın eserlerinin eğitsel değerler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi. (2013).