Cilt: 32 - Sayı: 2

Yıl: 2022

Research Articles

Araştırma Makalesi

3. EVALUATION OF NASAL CARRIAGE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN STUDENTS OF A DENTISTRY FACULTY

Araştırma Makalesi

4. KOMBINE IRRIGASYON SOLÜSYONLARININ ELEKTRIKSEL ILETKENLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

6. FARKLI SAGITTAL ISKELETSEL PATERNE SAHIP YETIŞKIN TÜRK HASTALARDA HYOID KEMIK KONUMUNUN DEĞERLENDIRILMESI

Reviews

Derleme

8. BAŞLANGIÇ PROKSIMAL ÇÜRÜK LEZYONLARINDA KONSERVATIF TEDAVI YAKLAŞIMLARI

Derleme

9. PROPOLISIN DIŞ HEKIMLIĞINDE KULLANIMI

Case Reports

Olgu Sunumu

10. ANEURYSMAL BONE CYST OF THE MANDIBLE: A CASE REPORT OF 5 YEARS FOLLOW-UP

Current Research in Dental Sciences (Curr Res Dent Sci ) is ascientific, open access, online-only periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is published quarterly publication in January, April, July, October. The publication languages of the journal are Turkish and English.

Current Research in Dental Sciences aims to contribute to the literature by publishing mauscripts at the highest scientific level on all fields of dentistry. The journal publishes original articles, invited reviews, rare case reports, and letters to the editors that are prepared in accordance with ethical guidelines. The scope of the journal includes but not limited to periodontal diseases, dental implants, oral pathology, oral and maxillofacial surgery, endodontics, oral diseases, restorative and esthetic dentistry.

The target audience of the journal includes specialists, researchers and preofessionals who working and interested in the field of dentistry and related disciplines.

Current Research in Dental Sciences currently indexed in TUBITAK ULAKBIM TR Index

The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), and National Information Standards Organization (NISO). The journal is in conformity with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice).

Disclaimer
Statements or opinions expressed in the manuscripts published in the journal reflect the views of the author(s) and not the opinions of the editors, editorial board, and/or publisher; the editors, editorial board, and publisher disclaim any responsibility or liability for such materials.

Open Access Statement
Current Research in Dental Sciences is an open access publication, and the journal’s publication model is based on Budapest Access Initiative (BOAI) declaration. All published content is available online, free of charge at dentistry-ataunipress.org. The journal’s content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International License which permits third parties to share and adapt the content for non-commercial purposes by giving the appropriate credit to the original work.

Editor in Chief: Turgut Demir
Address: Atatürk University, Faculty of Dentistry, Erzurum, Turkey
E-mail: turgut@atauni.edu.tr

Publisher: AVES
Address: Büyükdere Cad., 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Turkey
Phone: +90 212 272 13 50
E-mail: info@avesyayincilik.com

Current Research in Dental Sciences (Curr Res Dent Sci ) is an international, scientific, open access, online-only periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is published quarterly publication in January, April, July, October. The publication languages of the journal are Turkish and English.

Current Research in Dental Sciences aims to contribute to the literature by publishing mauscripts at the highest scientific level on all fields of dentistry. The journal publishes original articles, invited reviews, rare case reports, and letters to the editors that are prepared in accordance with ethical guidelines. The scope of the journal includes but not limited to periodontal diseases, dental implants, oral pathology, oral and maxillofacial surgery, endodontics, oral diseases, restorative and esthetic dentistry.

The target audience of the journal includes specialists, researchers and preofessionals who working and interested in the field of dentistry and related disciplines.

Current Research in Dental Sciences currently indexed in TUBITAK ULAKBIM TR Index

The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), and National Information Standards Organization (NISO). The journal is in conformity with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice).

Disclaimer
Statements or opinions expressed in the manuscripts published in the journal reflect the views of the author(s) and not the opinions of the editors, editorial board, and/or publisher; the editors, editorial board, and publisher disclaim any responsibility or liability for such materials.

Open Access Statement
Current Research in Dental Sciences is an open access publication, and the journal’s publication model is based on Budapest Access Initiative (BOAI) declaration. All published content is available online, free of charge at dentistry-ataunipress.org. The journal’s content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International License which permits third parties to share and adapt the content for non-commercial purposes by giving the appropriate credit to the original work.

Editor in Chief: Turgut Demir
Address: Atatürk University, Faculty of Dentistry, Erzurum, Turkey
E-mail: dergidhf@atauni.edu.tr

atadisderg@yahoo.com

Publisher: AVES
Address: Büyükdere Cad., 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Turkey
Phone: +90 212 272 13 50
E-mail: info@avesyayincilik.com

Journal of Dental Faculty of Atatürk University (J Dent Fac Ataturk Univ); bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Journal of Dental Faculty of Atatürk University, diş hekimliğinin tüm alanlarında bilimsel olarak en üst düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi, etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün makaleler, davetli derlemeler, nadir olgu sunumları ve editörlere mektuplar yayınlar. Derginin kapsamı periodontal hastalıklar, diş implantları, ağız patolojisi, ağız ve çene cerrahisi, endodonti, ağız hastalıkları, restoratif ve estetik diş hekimliğini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Derginin hedef kitlesi, diş hekimliği ve ilgili disiplinler alanında çalışan ve ilgilenen uzmanlar, araştırmacılar ve meslek uzmanlarıdır.

DEĞERLENDİRME VE YAYIN SÜRECİ
Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Journal of Education and Research in Nursing’in editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında dergi önceden bilgilendirilmelidir. Bu yazıların eski hakem raporlarının Yayın Kuruluna gönderilmesi değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır. Toplantılarda sunulan çalışmalar için, sunum yapılan organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Journal of Dental Faculty of Atatürk University’ye gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme süreçleri, davet edilecek dış bağımsız editörler tarafından yönetilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Editördedir.

ETİK İLKELER
Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. Etik kurul onayı olmayan makaleler COPE’un Research, Audit and Service Evaluations kılavuzuna göre değerlendirilir. Bu tür makaleler, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonrasına etik kurul eksikliği gerekçesi ile reddedilebilir.

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir.

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de dergiye gönderilmesi ve onayın çalışmanın yöntem bölümünde bildirilmesi gereklidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise uluslararası anlaşmalara uygun şekilde hazırlanmış (“Guide for the care and use of laboratory animals, 8. Versiyon, 2011” ve/veya “International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, 2012”) etik kurul raporu gereklidir. Ayrıca; denek hayvanlara ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için uygulanan yöntemler açık olarak makalede belirtilmelidir.

Hasta onamları, Etik Kurul raporun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında yazılmalıdır.

İNTİHAL VE ETİK SUİSTİMALLER
Journal of Dental Faculty of Atatürk University, intihal konusunda son derece hassastır. Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranmaktadır.

Başkalarının önceki çalışmalarını (veya kendi çalışmalarınızı) tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olun.

Yazarların intihalin her türünden ve aşağıda örneklendirilen etik suistimal durumlarından kaçınması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Kendinden aşırma (self-plagiarism): Yazarın, herhangi bir atıf yapılmaksızın daha önce yayınlarından birebir şekilde alınan bölümleri ya da cümleleri ifade eder. İlgili bölümler ve cümleler size ait olsa dahi, gönderdiğiniz metin önceden yayınlanmış makalenizle kabul edilemez bir benzerlik içermemelidir.
Dilimleme (Salami slicing): Bir araştırmaya ait verilerin birden fazla makalede kullanılması anlamına gelir. Aynı hipotezi, çalışma grubunu ve yöntemi farklı makalelerde kullanmak kabul edilmemektedir.
Veri üretimi (Data fabrication): Veri toplanması ya da deneyler sırasında elde edilmemiş olan verilerin eklenmesi anlamına gelir. Sonuçlar ve sonuçların yorumlanması tamamlanmış veri setlerine dayandırılmalı ve makalede buna uygun şekilde sunulmalıdır.
Veri manipülasyonu/ Uydurma (Data manipulation/Falsification): Araştırma verisinin farklı bir etki yaratması amacıyla manipüle edilmesi, değiştirilmesi anlamına gelir. Veri manipülasyonu; görsellerin (mikrograflar, jeller, radyolojik görüntüler) değiştirilmesi, aykırı değerlerin ya da “uygun olmayan” sonuçların çıkarılması ve veri değişim noktalarının değiştirilmesini vb içermektedir.

ÖNBASKI (PREPRİNT)
Journal of Dental Faculty of Atatürk University, önbaskı (preprint) makaleleri önceki yayın olarak değerlendirmemektedir. Başka bir deyişle, yazarlar makalelerini dergiye göndermeden önce bulgularını ticari olmayan bir önbaskı platformunda sunabilir ve tartışmaya açabilirler.

Yazarların, makale gönderimi sırasında çalışmanın bir önbaskı platformunda sunulduğunu, önbaskı DOI numarası ile dergiye bildirmeleri gerekmektedir.
Makalenin Journal of Dental Faculty of Atatürk University’de yayınlanması durumunda, önbaskı makalenin bağlantısının güncellenerek yayınlanmış versiyona yönlendirilmesi yazarların sorumluluğundadır.

YAZARLIK
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir:
1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; VE
3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır.

Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir.

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet ya da lütuf yazarlığın önlenmesini sağlamak amacıyla sorumlu yazarlar makale yükleme sürecinde https://dentistry-ataunipress.org/ adresinden erişebilen Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formunu imzalamalı ve taranmış versiyonunu yazıyla birlikte göndermelidir. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “lütuf yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir.

YAZAR DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ
Journal of Dental Faculty of Atatürk University, yazar bilgilerini ve yazarlık sıralamasını yazarların başlık sayfasındaki beyanlarına göre değerlendirir. Bu nedenle, yazar isimlerini eksiksiz olarak ve sonlandırılmış sırada göndermek yazarların sorumluluğundadır. Makale gönderiminden sonra dergiye iletilen yazarlıkla ilgili değişiklik talepleri (Yazar ekleme/çıkarma, yazar sıralamasında değişim vb) editöryel onaya tabidir. Yayın Kurulu bu konudaki talepleri inceleyerek COPE akış şemalarına uygun şekilde hareket eder.

Yazarlıkla ilgili değişiklik talepleri, değişikliğin nedeninin belirtildiği resmi bir yazı ile editöryel sekretaryaya gönderilmelidir. Değişiklik talebi yazısı tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalı ve değişikliğin tüm yazarlarca kabul edildiği beyanını içermelidir. Yayın Kurulunun değişiklik talebini onaylaması durumunda, yazarlar Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formunu güncel yazar listesine göre yeniden doldurarak dergiye göndermelidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI
Journal of Dental Faculty of Atatürk University; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder.

Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

İTİRAZ VE ŞİKAYET
Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.

TELİF VE LİSANSLAMA MODELİ
Journal of Dental Faculty of Atatürk University, ilk gönderim sırasında https://dentistry-ataunipress.org/ adresinden indirilebilen Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı formunun imzalanarak makale ile birlikte derginin çevrimiçi değerlendirme sistemine yüklenmesini zorunlu tutar. Yazarlar, Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı formunu imzalayarak, makalenin Journal of Dental Faculty of Atatürk University tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND) kapsamında lisanslanacağını kabul ederler. Yazarlar bu lisans ile içeriğin, üçüncü kişiler tarafından makaleye uygun şekilde atıf yapılmasıyla kaydıyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşılmasına ve uyarlanmasına izin vermişler olurlar.

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

SORUMLULUK REDDİ
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler Journal of Dental Faculty of Atatürk University, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.


MAKALE HAZIRLAMA

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2021 - http://www.icmje. org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır. Çalışmanız için uygun rehberi bulabilmek için, lütfen Equator Network tarafından hazırlanan anketi buradan doldurabilirsiniz.

Makaleler AMA 11. versiyon stiline göre hazırlanmalıdır.

Makaleler sadece https://dentistry-ataunipress.org/ adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.

Yazarların; Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu ile ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu formlara https://dentistry-ataunipress.org/ adresinden erişilebilmektedir.

Başlık sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;
- Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
- Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,
- Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,
- Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,
- Tüm yazarların ORCID numaralarını
- Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.

Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler özetin hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından seçilmelidir.

Main Points: Editöre Mektup dışındaki tüm makaleler, çalışmanın önemli sonuçlarını ve ana mesajını içeren ve 3-5 maddeden oluşan bir Main Points bölümü ile yayınlanmaktadır. Bu bölüm, okura makaleyle ilgili genel bilgi verecek şekilde tasarlanmalıdır. Main Points bölümü alandaki uzmanlar için hazırlanan bir bölüm olduğundan, olabildiğince sade ve açık bir biçimde yazılmalıdır.

Makale Türleri
Özgün Araştırma: Ana metin “Giriş”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Özgün Araştırmalarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Klinik Deneyler
Journal of Dental Faculty of Atatürk University ICMJE’nin klinik deney politikasını benimsemektedir. Buna göre, klinik araştırmalar WHO International Trials Registry Platform (ICTRP) ya da ClinicalTrials.gov’un birincil kaydı olan halka açık veri tabanlarına kaydettirilmelidir.

Klinik deneylerle ilgili uygulama ve açıklamalar aşağıda listelenmiştir.

• Klinik deney kaydı yalnızca insanlar üzerinde çalışılan sağlıkla ilgili müdahale ve sonuçlarını inceleyen prosrektif araştırma projeleri için gereklidir.
• Makalenin dergide değerlendirilmesi için, yazarlar araştırmalarını halka açık bir klinik deney platformuna ilk hasta katılımından önce ya da ilk hasta katılımı sırasında kaydettirmelidir.
• En güncel ICMJE tavsiyelerine istinaden, Journal of Dental Faculty of Atatürk University minimum 24 maddelik veri setini içeren klinik deney kayıt platformlarına yapılan kayıtları kabul etmektedir.
• Yazarların klinik deney kayıtları sırasında çalışmayla ilgili veri paylaşımı planı beyanında bulunması gereklidir. Detaylı bilgi için lütfen Veri Paylaşımın bölümünü inceleyiniz.


Veri Paylaşımı
1 Ocak 2019 itibarı ile klinik deneylerin kayıtları sırasında veri paylaşımı ile ilgili beyan eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Buna göre, yazarların klinik deney sonuçlarını içeren makalelerinde veri paylaşımıyla ilgili beyanda bulunmaları zorunludur. ICMJE veri paylaşımı politikasına göre, veri paylaşımı beyanının aşağıdaki maddeleri içermesi gerekmektedir:
• Kimliksizleştirilmiş katılımcı verileri paylaşılacak mı?
• Tam olarak hangi veriler paylaşılacak?
• Ek ya da ilgili diğer belgeler erişilebilir olacak mı?
• Veriler ne zaman ve ne kadar süreliğine erişilebilir olacak?
• Veri paylaşımı hangi kriterler çerçevesinde yapılacak?

Yazarlar ICMJE veri paylaşımı örneklerini http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html bağlantısından inceleyebilir.

Journal of Dental Faculty of Atatürk University klinik deney makalesi gönderilirken aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir.
• Yazarlar, ICMJE kriterlerine ve yukarıda belirtilen dergi politikalarına uygun şekilde klinik deneylerini halka açık bir platforma kaydettirmelidir.
• Kayıt platformunun adı ve kayıt numarası makale gönderimi sırasında Başlık Sayfasına eklenmelidir.
• Yazarlar verileri paylaşmayı planlamasa bile çalışmayla ilgili veri paylaşımı beyanı da Başlık Sayfasına eklenmelidir.

Klinik Deney ve Veri Paylaşımı politikaları 1 Mart 2021 tarihinden itibaren dergiye gönderilen makaleler için geçerli olacaktır.

İstatistiksel Analiz Raporlaması
Sonucu desteklemek için istatiksel analiz genellikle gereklidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Gereç ve Yöntem bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır.
İstatistiksel verilerin sunumunda değerler, P değerleri ve CI’lar sunulmalı ve uygun şekilde yuvarlanmalıdır. P değerleri, ilk iki hanenin sıfır olduğu durumlar dışında ondalık noktasının sağında iki hane olarak belirtilmelidir. İlk iki hanenin sıfır olması durumunda değer üç haneli olarak belirtilmelidir (P < .01 yerine P = .002 olarak belirtiniz). Öte yandan, .05’e yakın değerler üç haneli olarak bildirilebilir, çünkü .05 istatistiksel anlamlılık için rastgele bir kesme noktasıdır (P = .053). .001’den küçük P değerleri kesin değerler yerine (P = .000006).

Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmalıdır.

Editöryel Yorum: Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun uzmanı olan veya üst düzeyde değerlendirme yapan bir hakemi tarafından kısaca yorumlanması amacını taşımaktadır. Yazarları, dergi tarafından seçilip davet edilir. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz.

Davetli Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Ana metin “Giriş”, “Klinik ve Araştırma Etkileri” ve “Sonuç” bölümlerini içermelidir. Derleme türündeki yazılarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Olgu Sunumu: Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Ana metin; “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Olgu Sunumlarıyla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz. Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar
Makale türü
Sözcük limiti*
Özet sözcük limiti
Kaynak limiti
Tablo limiti
Resim limiti
Özgün Araştırma
4000
250 (Alt başlıklı)
35610
Derleme
5000
25050610
Olgu Sunumu
1200
20015
Tablo yok
5
Editöre Mektup
400
Uygulanamaz
5Tablo yok
Resim yok

*Sözcük limiti; özet, kaynaklar ile tablo ve figür alt yazılarını içermemektedir.


Tablolar
Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalılardır.

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir; “Discovery St PET/CT scanner (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir.

Kaynaklar
Metin içi kaynaklar ve referans listesi AMA Manual of Style 11. versiyona göre hazırlanmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az yazar olduğunda tüm yazar isimleri listelenmelidir. Eğer 7 ya da daha fazla yazar varsa ilk 3 yazar yazıldıktan sonra “et al.” konulmalıdır. Ana metinde kaynaklara atıf yapılırken noktalama işaretlerinden sonra üst simge olarak numaralandırılmalıdır. Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Dergi Makalesi: Stephane A. Management of congenital cholesteatoma with otoendoscopic surgery: Case report. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):803-7.

Kitap Bölümü: Fikremariam D, Serafini M. Multidisciplinary approach to pain management. In: Vadivelu N, Urman RD, Hines RL, eds. Essentials of Pain Management. New York, NY: Springer New York; 2011:17-28.

Tek Yazarlı Kitap: Patterson JW. Weedon’s Skin Pathology. 4th ed. Churchill Livingstone; 2016.

Yazar Olarak Editör(ler): Etzel RA, Balk SJ, eds. Pediatric Environmental Health. American Academy of Pediatrics; 2011.

Konferans Bildirisi: Morales M, Zhou X. Health practices of immigrant women: indigenous knowledge in an urban environment. Paper presented at: 78th Association for Information Science and Technology Annual Meeting; November 6-10; 2015; St Louis, MO. Accessed March 15, 2016. https://www.asist.org/files/meetings/am15/proceedings/openpage15.html

Tez: Maiti N. Association Between Behaviours, Health Characteristics and Injuries Among Adolescents in the United States. Dissertation. Palo Alto University; 2010.

Çevrimiçi Dergi Makalesi: Tamburini S, Shen N, Chih Wu H, Clemente KC. The microbiome in early life: implications for health outcomes. Nat Med. Published online July 7, 2016. doi:10.1038/nm4142

Web Sayfası: International Society for Infectious Diseases. ProMed-mail. Accessed February 10, 2016. http://www.promedmail.org

Epub Erken Görünüm Makale: Cai L, Yeh BM, Westphalen AC, Roberts JP, Wang ZJ. Adult living donor liver imaging. Diagn Interv Radiol. 2016 Feb 24. doi: 10.5152/dir.2016.15323. [Epub ahead of print].REVİZYONLAR
Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.

Baş Editör: Turgut Demir
Adres: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Erzurum, Türkiye
E-posta: turgut@atauni.edu.tr

Yayıncı: Cordus
Adres: Büyükdere Caddesi, 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 272 13 50
E-posta: info@cordus.com.tr
Web sayfası: www.cordus.com.tr

Current Research in Dental Sciences (Curr Res Dent Sci) is a scientific, open access, online-only periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is published quarterly publication in January, April, July, October. The publication languages of the journal are Turkish and English.

Current Research in Dental Sciences aims to contribute to the literature by publishing mauscripts at the highest scientific level on all fields of dentistry. The journal publishes original articles, invited reviews, rare case reports, and letters to the editors that are prepared in accordance with ethical guidelines. The scope of the journal includes but not limited to periodontal diseases, dental implants, oral pathology, oral and maxillofacial surgery, endodontics, oral diseases, restorative and esthetic dentistry.

The target audience of the journal includes specialists, researchers and preofessionals who working and interested in the field of dentistry and related disciplines.

EDITORIAL AND PUBLICATION PROCESS
The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association of Medical Editors (WAME), the Council of Science Editors (CSE), the Committee on Publication Ethics (COPE), the European Association of Science Editors (EASE), and National Information Standards Organization (NISO). The journal conforms to the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice).

Originality, high scientific quality, and citation potential are the most important criteria for a manuscript to be accepted for publication. Manuscripts submitted for evaluation should not have been previously presented or already published in an electronic or printed medium. The journal should be informed of manuscripts that have been submitted to another journal for evaluation and rejected for publication. The submission of previous reviewer reports will expedite the evaluation process. Manuscripts that have been presented in a meeting should be submitted with detailed information on the organization, including the name, date, and location of the organization.

PEER REVIEW PROCESS
Manuscripts submitted to Current Research in Dental Sciences will go through a double-blind peer-review process. Each submission will be reviewed by at least two external, independent peer reviewers who are experts in their fields in order to ensure an unbiased evaluation process. The editorial board will invite an external and independent editor to manage the evaluation processes of manuscripts submitted by editors or by the editorial board members of the journal. The Editor in Chief is the final authority in the decision-making process for all submissions.

ETHICAL GUIDELINES
An approval of research protocols by the Ethics Committee in accordance with international agreements (World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,” amended in October 2013, www.wma.net) is required for experimental, clinical, and drug studies and for some case reports. If required, ethics committee reports, or an equivalent official document will be requested from the authors. Submissions which do not have ethical approval will be reviewed according to COPE’s Research, Audit and Service Evaluations guideline.

Such manuscripts can be rejected after editorial review due to the lack of ethics committee approval.

For manuscripts concerning experimental research on humans, a statement should be included that written informed consent of patients and volunteers was obtained following a detailed explanation of the procedures that they may undergo.

It is the authors’ responsibility to protect the patients’ anonymity carefully. For photographs that may reveal the identity of the patients, signed releases of the patient or their legal representative should be enclosed, and the publication approval must be provided in the Methods section.

For studies carried out on animals, an approval research protocols by the Ethics Committee in accordance with international agreements (Guide for the care and use of laboratory animals, 8th edition, 2011" and/or “International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, 2012”) is required. Also, the measures taken to prevent pain and suffering of the animals should be stated clearly in such studies.

Information on patient consent, the name of the ethics committee, and the ethics committee approval number and date should also be stated in the Methods section of the manuscript.

PLAGIARISM AND ETHICAL MISCONDUCT
Current Research in Dental Sciences is extremely sensitive about plagiarism. All submissions are screened by a similarity detection software (iThenticate by CrossCheck) at any point during the peer-review and/or production process.

When you are discussing others' (or your own) previous work, please make sure that you cite the material correctly in every instance.

Authors are strongly recommended to avoid any form plagiarism and ethical misconduct that are exemplified below.

Self- plagiarism (text-recycling): Overlapping sections or sentences with the author’s previous publications without citing them. Even if you are the author of the phrases or sentences, the text should not have unacceptable similarity with the previously published data.
Salami slicing: Using the same data of a research into several different articles. Reporting the same hypotheses, population, and methods of a study is into different papers is not acceptable.
Data Fabrication: It is the addition of data that never occurred during the gathering of data or the experiments. Results and their interpretation must be based on the complete data sets and reported accordingly.
Data Manipulation/Falsification: It means manipulating research data with the intention of giving a false impression. This includes manipulating images (e.g. micrographs, gels, radiological images), removing outliers or ‘inconvenient’ results, changing data points, etc.

In the event of alleged or suspected research misconduct, e.g., plagiarism, citation manipulation, and data falsification/fabrication, the Editorial Board will follow and act according to COPE flowcharts.

PREPRINT
Current Research in Dental Sciences does not consider preprint publications as prior publication. In other words, authors are allowed to present and discuss their findings on a non-commercial preprint server before submission to a journal.

Authors must provide the journal with the pre-print server deposition of their article accompanying its DOI during initial submission.

If the article is published in the Current Research in Dental Sciences, it is the responsibility of the authors to update the archived preprint and link it to the published version of the article.

AUTHORSHIP
Each person listed as an author should fulfill the authorship criteria recommended by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE - www.icmje.org). The ICMJE recommends that authorship is based on the following four criteria:

1. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND
2. Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND
3. Final approval of the version to be published; AND
4. Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

In addition to being accountable for the parts of the work he/she has done, an author should be able to identify which co-authors are responsible for specific other parts of the work. Also, authors should have confidence in the integrity of the contributions of their co-authors.

All those designated as authors should meet all four criteria for authorship, and all who meet the four criteria should be identified as authors. Those who do not meet all four criteria should be acknowledged in the title page of the manuscript.

Current Research in Dental Sciences requires corresponding authors to submit a signed and scanned version of the Copyright Agreement and Acknowledgement of Authorship form (available for download www.dentistry-ataunipress.org) during the initial submission process to act appropriately on authorship rights and to prevent ghost or honorary authorship. If the editorial board suspects a case of “gift authorship,” the submission will be rejected without further review. As part of the submission of the manuscript, the corresponding author should also send a short statement declaring that he/she accepts to undertake all the responsibility for authorship during the submission and review stages of the manuscript.

CHANGE OF AUTHORSHIP
Current Research in Dental Sciences reviews the authorship according to the author’s declaration in the Title Page, thus it is the authors responsibility to send the final order of the complete author names. Requests in the change of authorship (e.g. removal/addition of the authors, change in the order etc) after submission are subject to editorial approval. Editorial Board will investigate this kind of cases and act following COPE flowcharts.

Change of authorship requests should be submitted to the Editorial Office with an official letter stating the reasons of the change. The letter must be signed by all authors and include their approval on the change in authorship. If the request is approved by the Editorial Board, authors need to submit a new Copyright Agreement Form according to the final order list.

DECLARATION OF INTEREST
Current Research in Dental Sciences requires and encourages the authors and the individuals involved in the evaluation process of submitted manuscripts to disclose any existing or potential conflicts of interests, including financial, consultant, and institutional, that might lead to potential bias or a conflict of interest. Any financial grants or other support received for a submitted study from individuals or institutions should be disclosed to the Editorial Board. To disclose a potential conflict of interest, the ICMJE Potential Conflict of Interest Disclosure Form should be filled in and submitted by all contributing authors. The journal’s Editorial Board resolves cases of a potential conflict of interest of the editors, authors, or reviewers within the scope of COPE and ICMJE guidelines.

APPEALS AND COMPLAINT
The Editorial Board of the journal handles all appeal and complaint cases within the scope of COPE guidelines. In such cases, authors should get in direct contact with the editorial office regarding their appeals and complaints. When needed, an ombudsperson may be assigned to resolve claims that cannot be resolved internally. The Editor in Chief is the final authority in the decision-making process for all appeals and complaints.

COPYRIGHT AND LICENSE
Current Research in Dental Sciences requires each submission to be accompanied by a Copyright Agreement and Acknowledgement of Authorship form (available for www. dentistry-ataunipress.org). By signing this form, authors retain the copyright of their work and agree that the article, if accepted for publication by the Current Research in Dental Sciences will be licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International License which permits third parties to share and adapt the content for non-commercial purposes by giving the appropriate credit to the original work.

When using previously published content, including figures, tables, or any other material in both print and electronic formats, authors must obtain permission from the copyright holder. Legal, financial and criminal liabilities in this regard belong to the author(s).

DISCLAIMER
Statements or opinions expressed in the manuscripts published in Current Research in Dental Sciences reflect the views of the author(s) and not the opinions of the editors, the editorial board, or the publisher; the editors, the editorial board, and the publisher disclaim any responsibility or liability for such materials. The final responsibility regarding the published content rests with the authors.

MANUSCRIPT PREPARATION
The manuscripts should be prepared in accordance with ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2021 - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf). Authors are required to prepare manuscripts in accordance with the CONSORT guidelines for randomized research studies, STROBE guidelines for observational original research studies, STARD guidelines for studies on diagnostic accuracy, PRISMA guidelines for systematic reviews and meta-analysis, ARRIVE guidelines for experimental animal studies, and TREND guidelines for non-randomized public behavior. To find the right guideline for your research, please complete the questionnaire by Equator Network here.

The style of the manuscripts should be prepared according to AMA Manual of Style 11th Edition.

Manuscripts can only be submitted through the journal’s online manuscript submission and evaluation system, available at www.dentistry-ataunipress.org. Manuscripts submitted via any other medium and submissions by anyone other than one of the authors will not be evaluated.

Manuscripts submitted to the journal will first go through a technical evaluation process where the editorial office staff will ensure that the manuscript has been prepared and submitted in accordance with the journal’s guidelines. Submissions that do not conform to the journal’s guidelines will be returned to the submitting author with technical correction requests.

Authors are required to submit the following:
· Copyright Agreement and Acknowledgement of Authorship Form, and
· ICMJE Potential Conflict of Interest Disclosure Form (should be filled in by all contributing authors) during the initial submission. These forms are available for download at www.dentistry-ataunipress.org

Preparation of the Manuscript
Title page: A separate title page should be submitted with all submissions and this page should include:
· The full title of the manuscript as well as a short title (running head) of no more than 50 characters,
· Name(s), affiliations, highest academic degree(s), and ORCID IDs of the author(s),
· Grant information and detailed information on the other sources of support,
· Name, address, telephone (including the mobile phone number), and email address of the corresponding author,
· Acknowledgment of the individuals who contributed to the preparation of the manuscript but who do not fulfill the authorship criteria.

Abstract: An abstract should be submitted with all submissions except for Letters to the Editor. The abstract of Research Articles should be structured with subheadings (Objective, Methods, Results, and Conclusion). Please check Table 1 below for word count specifications.

Keywords: Each submission must be accompanied by a minimum of three to a maximum of five keywords for subject indexing at the end of the abstract. The keywords should be listed in full without abbreviations. The keywords should be selected from the National Library of Medicine, Medical Subject Headings database (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Main Points: All submissions except letters to the editor should be accompanied by 3 to 5 “main points” which should emphasize the most noteworthy results of the study and underline the principal message that is addressed to the reader. This section should be structured as itemized to give a general overview of the article. Since “Main Points” targeting the experts and specialists of the field, each item should be written as plain and straightforward as possible.

Manuscript Types
Research Articles: This is the most important type of article since it provides new information based on original research. Acceptance of original papers will be based upon the originality and importance of the investigation. The main text of original articles should be structured with Introduction, Material and Methods, Results, and Discussion subheadings. Please check Table 1 for the limitations for Original Articles.

Clinical Trials
Current Research in Dental Sciences adopts the ICMJE's clinical trial registration policy, which requires that clinical trials must be registered in a publicly accessible registry that is a primary register of the WHO International Trials Registry Platform (ICTRP) or in ClinicalTrials.gov.

Instructions for the clinical trials are listed below.

• Clinical trial registry is only required for the prospective research projects that study the relationship between a health-related intervention and an outcome by assigning people.
• To have their manuscript evaluated in the journal, author should register their research to a public registry at or before the time of first patient enrollment.
• Based on most up to date ICMJE recommendations, Current Research in Dental Sciences accepts public registries that include minimum acceptable 24-item trial registration dataset.
• Authors are required to state a data sharing plan for the clinical trial registration. Please see details under “Data Sharing” section.
• For further details, please check ICMJE Clinical Trial Policy at
http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html

Data Sharing
As of 1 January 2019, a data sharing statement is required for the registration of clinical trials. Authors are required to provide a data sharing statement for the articles that reports the results of a clinical trial. The data sharing statement should indicate the items below according to the ICMJE data sharing policy:
• Whether individual deidentified participant data will be shared
• What data in particular will be shared
• Whether additional, related documents will be available
• When the data will be available and for how long
• By what access criteria will be shared

Authors are recommended to check the ICMJE data sharing examples at
http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html

While submitting a clinical trial to Current Research in Dental Sciences,
• Authors are required to make registration to a publicly accessible registry according to ICMJE recommendations and the instructions above.
• The name of the registry and the registration number should be provided in the Title Page during the initial submission.
• Data sharing statement should also be stated in the Title Page even the authors do not plan to share it.

Clinical trial and data sharing policy of the journal will be valid for the articles submitted from 1 March 2021.

Reporting Statistical Analysis
Statistical analysis to support conclusions is usually necessary. Statistical analyses must be conducted in accordance with international statistical reporting standards (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). Information on statistical analyses should be provided with a separate subheading under the Materials and Methods section and the statistical software that was used during the process must be specified.

Values for reporting statistical data, such as P values and CIs should be presented and rounded appropriately. P values should be expressed to 2 digits to the right of the decimal point unless the first 2 digits are zeros, in which case 3 digits to the right of the decimal place should be provided (eg, instead of P < .01, report as P = .002). However, values close to .05 may be reported to 3 decimal places because the .05 is an arbitrary cut point for statistical significance (eg, P = .053). P values less than .001 should be designated as P < .001 rather than exact values (eg, P = .000006).

Units should be prepared in accordance with the International System of Units (SI).

Editorial Comments: Invited brief editorial comments on selected articles are published in the Current Research in Dental Sciences. Editorials should not be longer than 1000 words excluding references. Editorial comments aim to provide a brief critical commentary by reviewers with expertise or with high reputation in the topic of the research article published in the journal. Authors are selected and invited by the journal to provide such comments. Abstract, Keywords, and Tables, Figures, Images, and other media are not included.

Invited Review Articles: Reviews prepared by authors who have extensive knowledge on a particular field and whose scientific background has been translated into a high volume of publications with a high citation potential are welcomed. These authors may even be invited by the journal. Reviews should describe, discuss, and evaluate the current level of knowledge of a topic in clinical practice and should guide future studies. The subheadings of the review articles should be planned by the authors. However, each review article should include an “Introduction” and a “Conclusion” section. Please check Table 1 for the limitations for Review Articles.

Case Reports: There is limited space for case reports in the journal and reports on rare cases or conditions that constitute challenges in diagnosis and treatment, those offering new therapies or revealing knowledge not included in the literature, and interesting and educative case reports are accepted for publication. The text should include Introduction, Case Presentation, and Discussion with an unstructured abstract. Please check Table 1 for the limitations for Case Reports.

Letters to the Editor: This type of manuscript discusses important parts, overlooked aspects, or lacking parts of a previously published article. Articles on subjects within the scope of the journal that might attract the readers’ attention, particularly educative cases, may also be submitted in the form of a “Letter to the Editor.” Readers can also present their comments on the published manuscripts in the form of a “Letter to the Editor.” Abstract, Keywords, and Tables, Figures, Images, and other media should not be included. The text should be unstructured. The manuscript that is being commented on must be properly cited within this manuscript.

Information on the publication process and manuscript preparation guidelines are available online at https://dentistry-ataunipress.org/. No fees are requested from the authors at any point throughout the evaluation and publication process. All manuscripts must be submitted via the online submission system, which is available at https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidfd. The journal guidelines, technical information, and the required forms are available on the Journal’s web page.

Journal of Atatürk University Faculty of Dentistry is an open access publication and the Journal’s publication model is based on Budapest Open Access Initiative (BOAI) declaration. Journal’s archive is available online, free of charge at https://dentistry-ataunipress.org/. Journal of Atatürk University Faculty of Dentistry’s content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND) International License.