Cilt: 8 Sayı: 2, 31.10.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Emine BABAOĞLAN YOZGAT BOZOK UNIVERSITY 0000-0002-1151-191X
Eğitim
Eğitim Yönetimi
Doç. Dr. Behsat SAVAS DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Temel Eğitim, İlköğretim, Türkçe Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Beden Eğitimi ve Oyun
Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 0000-0001-6595-3329
Kültürlerarası Ölçek Uyarlama, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Denetim, Eğitim Planlaması, Teftiş ve Planlama, Eğitimde Liderlik, Öğrenme Kuramları, Öğretim Kuramları, Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri, Karşılaştırmalı ve Kültürlerarası Eğitim, Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi, Teknik, Mesleki ve İş Yeri Eğitimi, Mesleki Eğitim, Eğitim Politikası, Öğretmen ve Öğrenci Refahı, Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer)

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini yayınlayan, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Yılda iki sayı olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergimizde yayınlanan makalelerle ilgili herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Dergiye nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri gönderilebileceği gibi, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri, çeviri makaleler vb. gönderilebilir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir. Dergimizde kör hakemlik süreci işletilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler isimsiz olarak iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz karar vermesi durumunda üçüncü hakeme gönderilen makale ile ilgili süreç tamamlanmaktadır. Hakem değerlendirmeleri yazar ile paylaşılmaktadır. Yazar Hakemlerin değerlendirmelerine göre makale üzerinde düzeltme yaparak sisteme yeniden yüklemelidir.



Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi' nin kapsamında; Eğitim Politikası; Eğitim Ekonomisi; Eğitim Yönetimi, Denetimi; Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi, Eğitim Sosyolojisi; Eğitim Planlaması, Psikolojik Danışma ve Rehberlik; Okul öncesi Eğitimi; Özel Eğitim; Yetişkin Eğitimi; Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Eğitimde Araştırma Teknikleri; Eğitim Teknolojisi; Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme; Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi; Fen Bilimleri Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Tiyatro ve Sahne Sanatları Eğitimi, Beden Eğitimi; Sosyal Bilgiler Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Yabancı Dil Eğitimi, Bilgisayar Eğitimi ve eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer yazılar yer almaktadır.

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/11582

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan Uluslararası bir dergidir. Dergi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı, yayınlanmaktadır. Dergimiz, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi ve Google Scholar'da taranmaktadır. 2021 yılında sekizinci yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Yazar ismi silinerek yüklenen her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. Makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir. Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir. Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz. Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. 

Makale Yazım Kuralları

Başlık

(Yazar 1) Adı Soyadı , (Yazar 2) Adı Soyadı 

Yazar adı ve soyadı makale başlığının altında ortalı olarak verilmelidir. Eğer birden çok yazar varsa diğer yazarlar da sırayla yan yana ad ve soyad olarak başlıktan sonra verilmelidir. Yazar bilgileri (Akademik sanı, kurumu, email) dipnot olarak başlık sayfasının en altında, 1, 2, şeklinde verilmelidir.

Öz
Araştırmanın özeti 10 punto italik “Times New Roman” yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılarak yazılmalı en fazla 350 sözcükten oluşmalıdır. Bu bölümde araştırmanın temel savını, gerekliliğini ve amaçlarını birkaç cümle ile açıklayınız. Araştırma deseninden (nitel, nicel ya da karma yöntem) ve kullandığınız ölçme araçlarından kısaca söz ediniz. Araştırmanın evreni ve örneklemi hakkındaki bilgileri ve araştırmanızda kullandığınız veri analizi yöntemine yer veriniz. Araştırma bulgularını sade bir şekilde özetleyiniz. Araştırma sonuçlarından en dikkat çekici sonuçlarını belirtiniz. Lütfen istatiksel sonuçları rakamlar halinde vermeyiniz. Araştırmanızda elde ettiğiniz bulgulardan hareketle araştırmacılar, uygulamacılar ve politika yapıcılar için önerilerinizi belirtiniz.


Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeleriniz 4 anahtar kelimeyi aşmamalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
                                                                                   

Makalenin İngilizce Başlığı
Abstract


Summary of the research; It should be written using 10 point italic “Times New Roman” font and 1 line spacing and should consist of maximum 350 words. In this section, explain the main thesis, necessity and aims of the research in a few sentences. Briefly mention the research design (qualitative, quantitative or mixed method) and the measurement tools you used. Include information about the universe and sample of the research and the data analysis method you used in your research. Briefly summarize the research findings. Indicate the most striking results from the research results. Please do not give statistical results in figures. Indicate your suggestions for researchers, practitioners and policy makers based on the findings of your research.
    
Keywords: Your keywords should not exceed 4-5 keywords. Its first letter is capitalized.

Bölümler ve Alt Bölümler
Giriş

Bu bölümde çalışmanın kuramsal temelinin, ilgili alan yazın çerçevesinde, analitik bir biçimde verilmesi, araştırmayla ilgili kavram ve kuramların sistematik bir şekilde değerlendirilmesi beklenmektedir. Araştırmaya dayalı (Nicel, nitel ve karma metot) çalışmalarda, ana metin “Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler” bölümlerini içermelidir. Bu başlıklardan önce ve sonra 1 satır (ENTER tuşu ile) boşluk bırakılmalıdır. Bunun yanı sıra Başlık 1 stili kullanılabilir. İkinci düzey başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Ana metnin yazılmasında; 11 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Tabloların gösteriminde tablonun uzun olması, tek bir sayfaya sığmaması veya gerekli görülmesi halinde tablo içindeki yazı büyüklüğü 10-8 puntoya kadar düşürülebilir. Sayfa yapısı açısından A4 boyutlarındaki kâğıda; üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılmalı, metin iki yana yaslı olmalıdır. Satır sonlarında kelimeler kesme işareti kullanılarak ayrılmamalıdır. Çalışmanın sayfa yapısı tek sütun olarak seçilmelidir. Tüm çalışma sağdan ve soldan sıfır (0) cm girintili olarak tek satır aralığıyla yazılmalı, satırlardan önce ve sonra sıfır (0) nk boşluk bırakılmalıdır. Çalışmada yeni bir paragrafa başlarken TAB tuşu ile içeriden başlanmamalı, tüm satırlar aynı hizadan başlamalıdır. Yeni bir paragrafa başlanmadan önce 1 satır (ENTER tuşu ile) boşluk bırakılmalıdır.


Çalışmalarda ana bölümler sırasıyla;

Giriş
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Yöntem
- Evren ve örneklem/Çalışma Grubu/Katılımcılar/Denekler (bunlardan sadece biri)
- Veri toplama yöntem(ler)i/teknikleri/araçları
- Verilerin analizi
Bulgular
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Kaynakça

gibi temel bölümlerinden oluşmalıdır. Bununla birlikte çalışmalarda kullanılan yönteme göre yazarlar ilave bölüm veya alt bölümler oluşturabilirler.

Tablo, şekil, ek ve istatistiksel tekniklerin sunulmasında APA 6 yazım stili temel alınarak, istatistisel değerlere cümleler içerisinde yer verilmelidir. Bununla birlikte, uygun yerlerde yazar(lar) tablolar ve şekillerden faydalanabilirler. Makale metninin tamamının yazımında APA 6 yazım stili kullanılmalıdır. APA 6 Kuralları detaylı bilgi için bakınız: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf .Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.

Metin
1. Ana metnin yazılmasında; 11 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. 
2. Tabloların gösteriminde tablonun uzun olması, tek bir sayfaya sığmaması veya gerekli görülmesi halinde tablo içindeki yazı büyüklüğü 10-8 puntoya kadar düşürülebilir. 
3. Sayfa yapısı açısından A4 boyutlarındaki kâğıda; üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılmalı, metin iki yana yaslı olmalıdır.
4. Satır sonlarında kelimeler kesme işareti kullanılarak ayrılmamalıdır. 
5. Çalışmanın sayfa yapısı tek sütun olarak seçilmelidir. 
6. Tüm çalışma sağdan ve soldan sıfır (0) cm girintili olarak tek satır aralığıyla yazılmalı, satırlardan önce ve sonra sıfır (0) nk boşluk bırakılmalıdır. 
7. Çalışmada yeni bir paragrafa başlarken TAB tuşu ile içeriden başlanmamalı, tüm satırlar aynı hizadan başlamalıdır. 
8. Yeni bir paragrafa başlanmadan önce 1 satır (ENTER tuşu ile) boşluk bırakılmalıdır. 

Tablo ve Şekiller
1. Tablolar ve şekiller metin içerisinde, metin ile arasında bir satır boşluk olmalıdır.
2. Tablo, şekil ve çizelgelerin başlıkları, 10 punto, koyu, ve ortalı olarak yazılmalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına ortalı ve 8-10 punto olarak verilebilir. Gerektirdiği takdirde tablolarda karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilecektir.

Kaynakça
1. Tüm kaynakça gösterimlerde APA (6.baskı) yazım kuralları referans olarak kullanılmalıdır. Kaynakça bölümünde ana metinde kullanılan biçimsel düzenlemelere ek olarak satır girintisi “asılı” olarak seçilmelidir.

Örnek Kaynakça Yazımları
APA 6 Kurallarına Uygun Örnek Yazımlar için bakınız: https://library.ihu.edu.tr/erisim-ve-yardim/apa_tr/
Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2009, s. 45)]
Şentürk, R. (2009). Açık medeniyet ve sosyal içerme. Muhafazakar Düşünce, 6(21-22), 41-49.

Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Tonta & Ünal, 2005, s. 88)]
Metin içinde parantez içine almadan iki ve daha fazla yazarlı bir kaynağa atıf yapılıyorken & işareti yerine “ve” bağlacı kullanılır. Örnek, “Tanta ve Ünal (2005) yapmış oldukları çalışmada …….”
Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56(1), 84-94.
 
Üç ve daha fazla yazarlı dergi makalelerinde kaynağın ilk geçtiği yerde tüm yazar soyadları, daha sonraki yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğ.” bağlacı kullanılır.
(Babaoğlan, Akbaba Altun & Çakan, 2010). (İlk gösterim)
(Babaoğlan ve diğ., 2010). (İkinci ve daha sonraki gösterimler)



A Novel Numerical Approach for Solving Convection-Diffusion Problem with Boundary Layer Behavior
M Cakir, RY Masiha, D Arslan
Gazi University Journal of Science 33 (1), 152-166
Kitap ve eKitaplar
Kitap: Tek yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2014, s. 175)]

Şentürk, R. (2014). Açık medeniyet: Çok medeniyetli toplum ve dünyaya doğru. İstanbul: İz Yayıncılık.

Kitap: İki yazarlı
[Metin içinde atıf: (Page ve Stritzke, 2015, s. 88)]
Page, A. C. ve Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Yayımlanmamış tez
[Metin içinde atıf: (Çetinkaya, 201, s. 188)]
Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic mortality using non – life methods. (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Elektronik tez: Kurumsal arşivde arşivlenmiş
[Metin içinde atıf: (Bilir, 2014, s. 43)]
Bilir, C. (2014). Supply chain network optimization model incorporating competitive facility location problems. (Doktora tezi, Dogus Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1039

Yılmaz, Güçlü F. (2011). Denetmen yönetici ve öğretmenlerin liselerin çoklu veri kaynaklarına dayalı edim değerlendirme modeline ilişkin algı ve beklentileri. (Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir). Erişim adresi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi. (2015). 2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı (Yayın No. 2939). Erişim adresi: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/ 649/2015- 2018%20Bilgi%20Toplumu%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1.pdf

Sunan, A. A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı. Kuruluş Adının toplantısında sunulan bildiri ya da poster, Yer bilgisi.

Etik Kurul İzin Belgesi
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Doğrudan/Dolaylı alıntı yapma
Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken metin içi göndermede her zaman yazar, yıl ve sayfa aralığı bilgilerine, sayfa numarası olmayan materyallerde ise paragraf numarası bilgisine yer verilmelidir. Eğer doğrudan alıntı 40 kelimeden az ise bu alıntı metinde çift tırnak içinde verilir. Alıntıya metnin ortasındaki cümlelerde yer verilmişse, alıntı yapılan kısım çift tırnak içinde verildikten hemen sonra parantez içinde kaynağa gönderme yapılır. Sonrasında ise diğer cümlelere devam edilir.
Örnek
Kitaplar aracılığı ile çocukların duygusal gelişimi desteklenebilir. Çocuk kendi duygularının başka bireylerde de bulunduğunu ve bunların doğal olduğunu kitaplar ve öyküler aracılığı ile görebilir. “Korku, kıskançlık, öfke, nefret, hırs gibi duygularda ölçüsüzlüğün verdiği zararları fark edip, kontrol altına almak gerektiğini öğrenebilir” (Çılgın, 2006, s. 176). Kitaplar aracılığı ile çocuk çevresini ve diğer canlıları tanıma
imkânı bulur. Aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle ilişki kurmanın yollarını fark eder. Çevresine uyum sağlayabilmek ve kabul görebilmek için yapması gerekenleri öğrenebilir (Çılgın, 2006, s. 176).

Eğer alıntı bir cümlenin sonunda ise, alıntı yapılan kısım tırnak işareti ile bitirilir ve hemen ardından parantez içinde ilgili kaynağa atıf yapılır.
Örnek 
Araştırmada belirlenen unsurlara ilişkin mevcut durumu ortaya koyabilmek ve belirlenmiş hipotezlerin doğruluğunu sınamak için “betimleme yöntemi” kullanılmıştır. Betimleme yöntemi ile “olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğu betimlenmeye, açıklanmaya çalışılmaktadır” (Kaptan, 1989, s. 34).

Eğer doğrudan alıntı 40 ve daha fazla kelimeden oluşuyorsa bu alıntıya yeni bir satırda sol taraftan yarım inç (1,25 cm) içeriden yazarak başlanır. Alıntı yapılan kısımda ikinci bir paragraf yer alacaksa ilk satırı yarım inç daha içeriden başlamalıdır. Blok alıntının bitiminde atıf yapılan kaynağa ve sayfa ya da paragraf bilgisine son noktalama işaretinin ardından parantez içinde atıf yapılmalıdır.
Örnek
Betimleme yöntemi, Kaptan (1995) tarafından şu biçimde tanımlanmıştır: “Olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan incelemelerdir. Bunlar nedir? sorusuna cevap bulmaya yöneliktir. Bununla mevcut durumlar, koşullar, özellikler aynen ortaya konmaya çalışılır. Betimleme araştırmaları, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı hedefler” (s. 59). 

Elektronik kaynaklardan yapılan doğrudan alıntılarda da yukarıda gösterildiği gibi parantez içinde yazar, yıl ve sayfa numaralarına atıf yapılır. Elektronik kaynaklardan doğrudan alıntı yapılırken, sayfa numarasının yer almadığı durumlarda sayfa numarası yerine paragraf numarası yazılır (para. 1 şeklinde). Eğer yazı başlıklar içeriyorsa, gönderme başlık ve o başlık altındaki ilgili paragraf numarası (Tartışma bölümü, para.1) şeklinde yapılır. Eğer başlık çok uzunsa ilk birkaç kelimeden sonrası yazılmaz.
Örnek
“Bibliometrics is currently not able to properly distinguish sense from nonsense in scientific publications. Expertise in the field is required for this task” (Wouters, 2013, para. 6). “Üniversiteyi liseden veya dershaneden ayıran en önemli faktör araştırmadır. İnsanlığın dağarcığındaki bilgiyi arttırmak yerine sadece bilgiyi aktarmayı kendilerine misyon edinen yükseköğrenim kurumları, üniversite olmanın sorumluluklarını tümüyle yerine getirmiyorlar ve birçoğu düşük prestijli diplomaların yerel dağıtıcıları olmaya mahkumdur. Sadece araştırma üniversiteleri yüksek prestijli uluslararası çekim merkezleri haline gelebilirler ve dünyada sıralamalarda önde gelebilirler” (Erkut, 2014, Türk üniversitelerinin, para.1).

Doğrudan alıntı yapılan kısımlar orijinal kaynaktaki ile aynı heceleme, yazım ve noktalamaya sahip olmalıdır. Orijinal kaynakta heceleme hatası olsa bile değiştirilmeden aynen bırakılmalıdır. Eğer kaynakta okuyucunun kafasını karıştırabilecek bir yazım, heceleme ya da noktalama hatası varsa, söz konusu hatadan hemen sonra [orijinal hali] ifadesi kullanılabilir. Doğrudan alıntı yaptığınız kısım içerisinde özellikle vurgulanmak istenilen kelimeler italik yazılabilir, ancak bundan hemen sonra köşeli parantez içerisinde orijinal kaynaktaki hali yazılmalıdır.
Örnek
“Bibliometrics is currently not able to properly distinguish sense from nonsense in scientific publications. Expertise in the field [Expertise in the field] is required for this task” (Wouters, 2013, para. 6). 

Eğer doğrudan alıntının belli kısımları çıkarılıyorsa üç nokta (...) ya da dört nokta (....) kullanılması gerekir. Bir cümle içerisinden çıkarma yapılıyorsa üç nokta, iki cümle arasından çıkarma yapılıyorsa dört nokta kullanılır. Bunlar cümlenin başında ya da sonunda kullanılmaz.
Örnek 
“Atıf dizinleri farklı kesimler tarafından farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. …. Ülkelerin bilim politikalarından sorumlu kuruluşlar ise atıf dizinlerindeki verileri performans ölçümü amaçlı kullanmaya başlamışlardır” (Al ve Soydal, 2014, s. 26). 

Dergimiz “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili ulusal ve uluslararası, standart ve kurallara dikkat etmektedir. Araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu makale şablonuna eklenmiştir.TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri gereğince; 2020 yılından itibaren yayınlanacak makalelerde Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
* Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz.


Makale Yayın Kuralları

1. Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler ön değerlendirmede reddedilir, yeniden düzenleme için yazarına iade edilmez.
2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
3. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
4. Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
5. Makaleler, dergipark üzerinden sisteme yüklenmelidir.
6. Çalışmalar isimsiz dosya halinde yüklenmelidir. Makale içersinde yazar adı veya herhangi bir yazar bilgisi bulunmamalıdır. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin “daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı” ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir dosya olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce “Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi”nin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.
7. Makalenin, başlık, öz/abstract, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 7.000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
8. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

* Önemli: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans / doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunmuş, kabul edilmiş ama henüz yayınlanmamış makaleler için dönük Etik Kurul İzni gerekmemektedir. Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme ek dosya şeklinde yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir. Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu na ulaşmak için https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20725 linki tıklayınız.

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi'nde yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret kabul edilmemektedir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.