Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergimiz “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili ulusal ve uluslararası, standart ve kurallara dikkat etmektedir. Araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu makale şablonuna eklenmiştir.TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri gereğince; 2020 yılından itibaren yayınlanacak makalelerde Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
* Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz.


Makale Yayın Kuralları

1. Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler ön değerlendirmede reddedilir, yeniden düzenleme için yazarına iade edilmez.
2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
3. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
4. Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
5. Makaleler, dergipark üzerinden sisteme yüklenmelidir.
6. Çalışmalar isimsiz dosya halinde yüklenmelidir. Makale içersinde yazar adı veya herhangi bir yazar bilgisi bulunmamalıdır. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin “daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı” ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir dosya olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce “Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi”nin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.
7. Makalenin, başlık, öz/abstract, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 7.000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
8. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

* Önemli: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans / doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunmuş, kabul edilmiş ama henüz yayınlanmamış makaleler için dönük Etik Kurul İzni gerekmemektedir. Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme ek dosya şeklinde yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir. Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu na ulaşmak için https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20725 linki tıklayınız.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.