Yazım Kuralları

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/11582Makale Yazım Kuralları


Başlık

Yazar adı ve soyadı makale başlığının altında ortalı olarak verilmelidir. Eğer birden çok yazar varsa diğer yazarlar da sırayla yan yana ad ve soyad olarak başlıktan sonra verilmelidir. Yazar bilgileri (Akademik sanı, kurumu, email) dipnot olarak başlık sayfasının en altında, 1, 2, şeklinde verilmelidir

Öz

Öz ve Abstract metni; 10 punto italik Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılarak, yazılmalı ve en fazla 250 sözcükten oluşmalıdır. Bu bölümde araştırmanızın konusunu, önemini, amacınızı, yönteminizi, sonuçlarınızı ve önerilerinizi birkaç cümle ile açıklayınız.(Araştırmanızın desenine ilişkin (nitel, nicel ya da karma yöntem) bilgileri, kullandığınız ölçme araçlarını, evren ve örnekleminiz hakkındaki bilgileri ve araştırmanızda kullandığınız veri analizi yöntemini açıklayınız. Araştırmanızdan elde ettiğiniz çarpıcı bulgulara yer veriniz. Lütfen istatistiksel sonuçları rakamlar halinde vermeyiniz. Araştırma bulgularını sade bir şekilde özetleyiniz. Araştırmanızda elde ettiğiniz bulgulardan hareketle araştırmacılar, uygulamacılar ve politika yapıcılar için önerilerinizi belirtiniz.

Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeleriniz 4 kelimeyi aşmamalıdır.Metin

1. Ana metnin yazılmasında; 11 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. 
2. Tabloların gösteriminde tablonun uzun olması, tek bir sayfaya sığmaması veya gerekli görülmesi halinde tablo içindeki yazı büyüklüğü 10-8 puntoya kadar düşürülebilir. 
3. Sayfa yapısı açısından A4 boyutlarındaki kâğıda; üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılmalı, metin iki yana yaslı olmalıdır.
4. Satır sonlarında kelimeler kesme işareti kullanılarak ayrılmamalıdır. 
5. Çalışmanın sayfa yapısı tek sütun olarak seçilmelidir. 
6. Tüm çalışma sağdan ve soldan sıfır (0) cm girintili olarak tek satır aralığıyla yazılmalı, satırlardan önce ve sonra sıfır (0) nk boşluk bırakılmalıdır. 
7. Çalışmada yeni bir paragrafa başlarken TAB tuşu ile içeriden başlanmamalı, tüm satırlar aynı hizadan başlamalıdır. 
8. Yeni bir paragrafa başlanmadan önce 1 satır (ENTER tuşu ile) boşluk bırakılmalıdır. 

Tablo ve Şekiller

1. Tablolar ve şekiller metin içerisinde, metin ile arasında bir satır boşluk olmalıdır.
2. Tablo, şekil ve çizelgelerin başlıkları, 10 punto, koyu, ve ortalı olarak yazılmalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına ortalı ve 8-10 punto olarak verilebilir. Gerektirdiği takdirde tablolarda karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilecektir.

Kaynakça

1. Tüm kaynakça gösterimlerde APA (6.baskı) yazım kuralları referans olarak kullanılmalıdır. Kaynakça bölümünde ana metinde kullanılan biçimsel düzenlemelere ek olarak satır girintisi “asılı” olarak seçilmelidir.

Örnek Kaynakça Yazımları

Babaoğlan, E. ve Ertürk, E. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki. Hacettepe            Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28 (2), 87-101.
Karasar N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Dağıtım.
Babaoğlan, E. (2016). Kadın okul bölgesi müdürlerinden ve eğitim denetmenlerinden müdürlere tavsiyeler ve okulda önemli gördükleri görevler:         Nitel bir araştırma. E. Babaoğlan, E. Kıral, A. Çilek (Ed.), Eğitime dönüş, e kitap. içinde (s. 115-128). Ankara: Eyuder Yayınları.                     Erişim: http://www.eyuder.org/yayinlar/egitimedonus.pdf
Uysal, İ. ve Kösemen, S. (2013). Öğretmen adaylarının genel öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları         Dergisi, 2 (2), 217-226.
Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.         Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], (1998)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)
Ministry of NationalEducation (MoNE) - (Ministry of NationalEducation [MoNE], 2000)
Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi.

Atıflar
2. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Blalock, 1987, s. 234), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s.92), (UNESCO,2013).
3. Üç-beş yazarlı çalışmalarda, yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: “(Demerouti, Bakker, Nachreiren ve Schaufeli, 2000)”. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri, 1999)” İngilizcede “et al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et al. 2000)”. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Altı ya da daha fazla yazarlı kaynaklarda sadece ilk yazarın soyadı “ve diğerleri” ifadesi kullanılır, (Özdemir ve diğerleri, 2002, s.34).
4. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasının bulunması durumunda, yayım tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır: (Berke, 2002a), (Berke, 2002b).
5. Birden fazla yazara aynı anda gönderme yapmak istendiğinde, yazarların soyadları alfabetik sıraya göre düzenlenir: (Işık 1997; Kara 1996; Keskin 1996).
6. İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran” şeklinde belirtilir: “… konusunda Adler’in yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Coltheart, 2001).”, “(Grayson ve Meilman; aktaran, Perine ve Lİsle, 1995).”

Atıflar
1. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır.         Örnek; (Blalock, 1987, s. 234), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s.92), (UNESCO,2013).

2. Üç-beş yazarlı çalışmalarda, yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: “(Demerouti, Bakker, Nachreiren ve Schaufeli, 2000)”. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri, 1999)” İngilizcede “et al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et al. 2000)”. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Altı ya da daha fazla yazarlı kaynaklarda sadece ilk yazarın soyadı “ve diğerleri” ifadesi kullanılır, (Özdemir ve diğerleri, 2002, s.34).

3. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasının bulunması durumunda, yayım tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır.
        Örnek: (Berke, 2002a), (Berke, 2002b).
4. Birden fazla yazara aynı anda gönderme yapmak istendiğinde, yazarların soyadları alfabetik sıraya göre düzenlenir.
        Örnek: (Işık 1997; Kara 1996; Keskin 1996).

5. İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran” şeklinde belirtilir: “… konusunda Adler’in yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Coltheart, 2001).”, “(Grayson ve Meilman; aktaran, Perine ve Lİsle, 1995).”

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.