Etik Sorumluluklar ve Politikalar

Yayın Etiği
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri, açık ve tarafsız iletişim ilkesine göre yürütülmektedir. Bu doğrultuda yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının bilimsel niteliği öncelikli bir konudur. Bu süreçte bütün paydaşlar (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Dergimizin etik sorumlulukları Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ nde yer alan ilkeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Yazarların Etik Görev ve Sorumlulukları

1. Yazar ya da yazarların gönderdikleri çalışmalar özgün olmalıdır.

2. Yazar ya da yazarların farklı kaynakların kullanımı durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

3. Çalışmaya katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

4. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

5. Yazar ya da yazarlardan çalışmalarına ilişkin ham veri ve bilgiler istenildiğinde yayın kurulu ve bilim kuruluna gönderilmesi için hazır tutulmalıdır.

6. Yazar ya da yazarlardan çalışmalarının Etik Kurul Onayı’na ihtiyaç olup olmadığını belirtmeleri beklenilmektedir. Gerek olması halinde Etik Kuru Onayı sisteme yüklenmeli, makale içinde tarih ve onay numaraları yer almalıdır.

7. Yazar ya da yazarlardan çalışmalarını birden fazla dergiye göndermemelidir.

8. Yazar ya da yazarlar değerlendirme sürecindeki çalışmalarında bir hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü düzeltme veya geri çekme yükümlülüğü bulunmaktadır.


Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi editör ve alan editörlerinin etik görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:


1. Okuyucuların ve yazarların bilgilenme taleplerine zamanında cevap vermek, açıklık ve şeffaflık ilkesine göre davranmak,
2. Yazar ya da yazarlara dergiye makale yükleme ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak ve derginin sürekli gelişimini sağlamak,
3. Derginin yazım kuralları ve ilkelerini, makale şablonunu yayınlayarak yazar ya da yazarlara rehberlik etmek,
4. Düşünce ve ifade özgürlüğünü desteklemek,
5. Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermemek,
6. Eleştirilen çalışmaların yazar ya da yazarlarına cevap hakkı tanımak,
7. Değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korumak,


Hakemlerin Etik Görev ve Sorumlulukları


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmalar nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi için Kör Hakemlik sistemiyle değerlendirilmektedir. Değerlendirme formları ve hakem yorumları editör aracılığıyla yazar ya da yazarlara iletilmektedir. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi hakemlerinin etik görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:


1. Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmek,
2. Nesnellik ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmak,
3. İnceledikleri çalışmaları yayınlandıktan sonra kullanmak,
4. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygılar gözetmeksizin tarafsızca değerlendirme yapmak,
5. Değerlendirme ifadelerinde yapıcı ve nazik bir dil kullanmak, kişisel yorumlara girmemek,
6. Çalışmayı zamanında değerlendirmek,


Okuyucu ile İlişkiler
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate almaktadır. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına dikkat edilmektedir.


Yayıncı ile İlişkiler

Editör ve yayıncı arasındaki ilişki profesyonellik ve bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı veya dergi sahibinden bağımsızdır.


Son Güncelleme Zamanı: 7.01.2023 23:04:51

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.