Yazım Kuralları

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne Gönderilecek Yazılarda Uyulacak Kurallar

(1) Dergiye gelen yazılar, öncelikle editöryal süreçlere tabi tutulacak, dergide yayımlanması uygun görüldüğü takdirde, içerik incelenmesi için hakeme gönderilecektir.

(2) Yazılar daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır.

(3) Gönderilen yazı bir bildiriyse ve bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa, sunulduğu yer ve tarih bildirilmek koşuluyla değerlendirilmeye alınır.

(4) Dergiye gönderilen yazıların uzunluğu kaynakçayla birlikte 35 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

- Sayfa Yapısı

Üst: 6 cm

Sol: 4.5 cm

Alt: 4.8 cm

Sağ: 4.5 cm

- Karakter:

Türkçe: Garamound (Ana Metin 12 punto, Özet 11 punto, Dipnot 10 punto)

Arapça: Traditional Arabic (Ana Metin 13 punto, Dipnot 11 punto)

- Satır aralığı: Tek (Ana Metin ve Dipnot)

- Paragraf aralığı: Ana Metin (Önce 0nk, Sonra 6 nk), Dipnot (Önce 3nk, Sonra 3 nk)

(5) Yazılar dizgi, düzeltme ve benzeri işleri kolaylaştırması, eksiksiz ve kusursuz çıkabilmesi için Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.

(6) Yazıların başına, 150 (yüz elli) kelimeyi geçmemek kaydıyla Türkçe ve yabancı dilde özet (abstract) eklenmelidir.

(7) Yazıların ana temasını belirten ve internet ortamında taranmasını sağlayacak anahtar sözcükler (key words) özetin altına yerleştirilmelidir.

(8) Dipnotlar aşağıdaki formata göre verilmelidir:

Örnek: Demir, Abdullah. “Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Müdâfaası”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016): 445-502.

(9) Yazar Adının, Kurumunun ve Orcid Numarasının Yazımı

Örnek:

Prof. Dr. İsim Soyisim

Dokuz Eylül University, Faculty of Theology, İzmir, Turkey

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İzmir, Türkiye

orcid.org/0001-0001-0001-0001

(10) Dergimiz İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

(11) Çalışmanın dergiye gönderimi esnasında, tam metin dosyasına ek olarak; telif hakkı onay belgesinin imzalı bir nüshası, çalışmanın hazırlanması esnasında bilimsel ve etik ilkelere uyulduğunu ve yararlanılan tüm kaynakların kaynakçada belirtildiğini bildirir etik beyan belgesi, eğer çalışma maddi açıdan fonlandı ise fonlamayı bildirir belge, çok yazarlı makalelerde her bir yazar için; veri toplama, veri analizi, makalenin yazımı, makale gönderimi ve revizyon aşamalarında yüzde belirtir bir şekilde katkı beyanı, çıkar çatışması beyanı sisteme yüklenmelidir. Telif hakkı belgesi dışındaki bilgiler tek bir Word dosyası içerisinde derlenerek gönderilebilir.