Amaç ve Kapsam

Dil Araştırmaları dergisinin amacı Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin ses bilgisi, biçim bilgisi, anlam bilgisi, köken bilgisi, söz dizimi, söz varlığı başta olmak üzere, tüm alt dallarında yapılan özgün araştırma, inceleme, derleme ve metin çalışmaları Türkiye bilimsel araştırma literatürüne kazandırmak ve dergiyi dünyada ülkemizi temsil eden bir noktaya getirmektir.

Amaçları doğrultusunda Dil Araştırmaları (DA) dergisinin yayın odağında, Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla aşağıdaki konular bulunmaktadır:
1. Tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin tüm alt dallarında yapılan özgün araştırma, inceleme, derleme ve metin çalışmaları
2. Derginin toplam hacminin %25’ini geçmeyecek şekilde, tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı dilbiliminin tüm alt dallarında yapılan araştırma ve inceleme çalışmalarının çevirileri
3. Birinci maddedeki kategoride yer alan kitap çalışmalarıyla ilgili eleştiri ve değerlendirme yazıları
Bu üç maddeyle ilgili olarak
⌐ Türkoloji alanında öğretim gören lisans seviyesinde üniversite öğrencilerinin ve Türkoloji alanında öğretim görmemiş kişilerin çalışmaları tek yazarlı olarak yayına kabul edilmez. Bu tür yazılarda bir öğretim üyesinin de bilimsel katkısı olması beklenir ve bu öğretim üyesi yazar olarak da yer almalıdır. Ancak, yüksek lisans ve / veya doktora öğrencilerinin / mezunlarının çalışmaları, tek yazarlı olarak kabul edilebilir.
⌐ Türk dili alanı dışındaki temaları içeren (tarih, edebiyat, eğitim bilimleri, sosyoloji vb.) çalışmalar kabul edilmez.