Yazım Kuralları

Dil Araştırmaları dergisine gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ya da aynı anda başka bir yayın organına gönderilmemesi gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulan bildiriler, ayrıca belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla kabul edilebilir. 
Makaleler, aşağıda belirtilen ölçütlere uygun şekilde sunulmalıdır. Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ve sözlükleri esas alınır.
Çeviri makaleler, çevirisi yapılacak yazının yazarından ve yayınlandığı yerden (kitap, dergi vb.) izin alınması kaydıyla yayımlanabilir. Yazarın ölümünden sonra 70 yıl geçmişse, bu izin belgesi istenmez.
Yayın incelemesi yapılan makalelerde, söz konusu yayınla ilgili özgün bilgiler sunulması gerekir. Yayınların reklamını andıran ya da kısa bir özeti şeklinde olan; yayının dikkate değer yönlerini ya da eksiklerini dile getirmeyen, yayın hakkında akademik ölçütlere uygun objektif değerlendirmeler yapmayan yazılar dergi gündemine alınmaz.
Yayımlanan yazıların telif hakkı Dil Araştırmaları dergisine devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.
Gönderim
Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilarastirmalari adresinden giriş yapılarak gönderilmelidir. Bu gönderime, telif hakkı devir belgesi ve kullanıldıysa eğer farklı yazı tipleri de eklenmelidir. Yazı gönderiminde yazı düzeniyle ilgili aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.
Sayfa Düzeni
Program: Microsoft Office Word versiyonları
Sayfa boyutu: A4 (29.7x21 cm.) dikey
Kenar boşlukları: Dört yandan (sağ, sol, üst, alt) 3 cm
Yazı tipi: Times New Roman
Sınırlılık
Makale ana metni; tablolar, ekler ve dipnotlar dahil 6500 kelimeyi geçmemelidir. Makale başlıkları, özetler, anahtar kelimeler ve kaynakça bu sınırın dışında değerlendirilir. Bu sınırı geçen makaleler editörlük kararıyla yaklaşık % 8 oranında bir opsiyonla 7000 kelimeye kadar kabul edilebilir.  7000 kelimeyi geçen makaleler, editörlük kararına başvurulmaksızın iade edilir.
Dil Araştırmaları dergisine gönderilen yazılarda yazarla ilgili sınırlılıklar ise şu şekildedir:
1. DA’da yazısı değerlendirmeye alınan ve olumlu ya da olumsuz sonuçlanan yazarlar; bir başka yazısını dergi sistemine yüklemek için 1 yıl beklemek durumundadır. Örneğin yazısı 14.04.2022 tarihli kararla olumlu ya da olumsuz sonuçlanan bir yazar; başka bir yazısını sisteme yüklemek istiyorsa 15.04.2023 tarihini beklemelidir.
2. DA’da yazısı yayımlanan yazarın, yeni yazısının yayımlanabilmesi için, önceki sayıdan sonra iki sayının geçmesi beklenir. Örneğin 30. sayıda makalesi yayımlanan bir yazarın, bir sonraki makalesi en erken 33. sayıda mümkün olabilir.
3. Bu sınırlılıklar birden fazla yazarlı yazılar için de geçerlidir.

Başlıklar
Makale Başlığı
Her yazının Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır. Çalışmanın başlığı içeriği açıkça yansıtmalı ve kapsamlı olmalıdır. Başlık 12 sözcüğü geçmemeli, koyu ve baş harfleri büyük olarak 14 punto yazı karakteriyle yazılmalı, ikinci dildeki karşılığı baş harfleri büyük olmak üzere italik biçimde, 12 punto yazı karakteriyle ve Türkçe başlığın hemen altında yer almalıdır.
Numaralandırma
Yazıdaki giriş, sonuç, ekler ve kaynakça dahil tüm başlıklara numara verilmelidir. Numaralandırmada Giriş “0” ile belirtilmelidir. Ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde devam etmelidir. Numaralandırmada A, a, i, b gibi harfler ile Romen rakamları kullanılmamalıdır.
Ana Başlıklar
Yazıdaki ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde numaralandırılmalı ve 12 punto koyu, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
Alt Başlıklar
Yazıdaki alt başlıklar kademeli olarak “1.1, 2.3, 3.2.2, 4.1.3.1 vb.” şekillerde numaralandırılmalıdır. Dört kademeye kadar olan başlıkların sonunda nokta (.), iki nokta üst üste (:) vb. noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.
1.2, 3.1, 5.2 gibi iki kademeli başlıklar 12 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
1.2.1, 3.1.2, 5.2.4 gibi üç kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
1.2.1.3, 3.1.2.1, 5.2.4.2 gibi dört kademeli başlıklar 11 punto, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır.
Dörtten fazla kademeli başlıklardan itibaren başlığın bittiği kelimenin sonuna iki nokta üst üste (:) konmalı ve metin iki noktadan sonra devam etmelidir.
Bunlar dışında özel başlıklandırma ya da özel numaralandırma gerektiren durumlarda editörlük kararınca düzenleme yapılabilir.
Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i
Makale başlıklarının altında sağa dayalı olarak, soyadı büyük harflerle, 11 punto yazı karakteriyle, koyu yazılmalı ve yazar(lar)ın görev yaptığı kurum, unvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi makalelerinin ilk sayfasında, “*” şeklinde dipnotla italik biçimde altta belirtilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı sırasına göre alt alta yazılmalı, yazar bilgileri de yine yıldızlı dipnotlarla “*, **, ***” şeklinde belirtilmelidir.
Öz / Abstract
Yazının başında, yazar bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılmalı, ardından Türkçe öz ve İngilizce abstract bölümleri yer almalıdır. Ancak yazılar bu dillerden farklı olarak Almanca, Fransızca, Rusça veya modern Türk lehçelerinde hazırlanmış ise makalede sırasıyla Türkçe, İngilizce ve üçüncü dilde hazırlanmış öz ve abstract yer almalıdır.
Öz ve abstract en az 50 en fazla 300 kelime olmalıdır. Öz ve abstract içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır.
Öz ve abstract içerik yönünden birbirinin aynı olmalı, 10 punto yazı karakteriyle, soldan ve sağdan 1 cm girinti bırakılarak yazılmalıdır.
Anahtar kelimeler / Key words
Özün altında satır başı yapılarak “Anahtar kelimeler” verilmelidir. Anahtar kelimeler en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Anahtar kelimelerde “dil, diller vb.” çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Anahtar kelimelerde her ibare en fazla üç kelimeden oluşmalıdır.
Genişletilmiş Özet / Extended Abstract
Dergimiz Yayın Kurulu Türkçe, Almanca, Fransızca, Rusça veya modern Türk lehçelerinde hazırlanmış makaleleri İngilizce genişletilmiş özet (extended abstract) ile birlikte yayımlama kararı almıştır. Bu karara bağlı olarak, 33. sayıdan itibaren Dergimizde yayımlanacak makalelerde İngilizce genişletilmiş özet de (extended abstract) yer alacaktır. İngilizce yazılan makalelerde ise genişletilmiş özet (extended abstract) bulunmasına gerek yoktur.

Genişletilmiş özet, makalelerin Dergimize ilk gönderimi esnasında değil, makalenin yayına kabul edilmesi durumunda yayın kabul kararından sonra yazarlardan talep edilecektir. Ancak isteyen yazarlar başvuru sırasında da İngilizce genişletilmiş özeti makalenin sonuna ekleyebilirler.

Genişletilmiş özet, tercihen 600-800 kelime uzunluğunda olmalıdır. Genişletilmiş özette araştırma ile ilgili amaç, problem, yöntem, bulgular ve sonuçlar ilgili başlıklar halinde açık bir şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Araştırma metninde yer almayan herhangi bir bulgu veya sonuç genişletilmiş özette yer almamalıdır.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZETTE KULLANILABİLECEK BAŞLIK ÖNERİLERİ

- Introduction
- Research Purpose
- Background
Çalışmanın amacına ve bağlamına ilişkin giriş niteliğinde birkaç cümleden oluşan açıklamalar yapılmalıdır.

- Research Problem
- Research Questions
Çalışmada ortaya konulan problem ve buna bağlı araştırma soruları açıkça belirtilmelidir.

- Scope
- Limitations
- Literature Review
Çalışmanın kapsamı ve sınırlılıkları (ör. hangi dönem, hangi metin üzerinde hangi konuların hangi kısmı incelendi) açık bir şekilde anlatılmalıdır. Literatür taramasının yöntemi (hangi veritabanlarından yararlanıldı, ne tür kaynaklara ulaşıldı vs.), amacı ve ulaşılan kaynakların genel eğilimi (bu konuda yapılan daha önceki araştırmaların kesiştiği veya ayrıldığı noktalar nelerdir vs.) kısaca belirtilmelidir.

- Methodology
Çalışmanın türü ve çalışmada kullanılan yöntemler (ör. anket, derleme, tarama, tarihî karşılaştırmalı, uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme, niteliksel, niceliksel, eleştirel, vb.) belirtilmeli, çalışmada izlenen yol kısaca anlatılmalıdır. Veri toplama yöntemlerine ve analiz tekniklerine değinilmelidir.

- Findings
- Results
- Conclusions
Çalışmanın amaçlarına ve araştırma sorularına ilişkin ana bulgular, temel çıkarımlar, sonuçlar ve/ya öneriler anlatılmalıdır.
 
Ana Metin
Ana metin tek satır aralıklı olmak üzere ve 11 punto yazılmalı, paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk olarak belirlenmelidir.
Görseller
Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların üstüne sola dayalı olarak Resim 1., Harita 2., Şekil 1. vb. şeklinde italik ve 10 punto şeklinde numara verilmeli, ardından da açıklayıcı bir ifade yer almalıdır.
Ör. Tablo 1. Türkçede Ünlü Sistemi
Makaledeki tablo ve şekillerde geçen yazılı ibareler 10 puntoyu geçmemelidir. Hacimli tablo ve şekillerde yazı puntosu 8’e kadar düşürülebilir.
Resim ve fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak makaleye yerleştirilmelidir.
Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tabloların oranı makalenin ana metninin %50’sini aşmamalıdır. Makale bu esaslara göre planlanmalıdır.
Alıntı ve Göndermeler
Makaledeki doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 4 satırdan az alıntılar satır arasında; 4. satıra taşan ve daha uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla 10 punto verilmelidir.
Metin içinde göndermeler, parantez içinde soyadı, yıl ve sayfa numarası belirtilerek aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

Tek yazarlı yayınlar
(Ercilasun 2016: 75)
İki yazarlı yayınlar
(Gülsevin ve Boz 2004: 121)
İkiden fazla yazarlı yayınlar
(Yılmaz vd. 2013: 18)
Metin içinde gönderme yapılan yazarın adı geçiyorsa
Korkmaz (2003: 142)
Aslı görülmeyen kaynaklar için dolaylı göndermelerde 
Köprülü (1926, Çelik 1998’den)
Çevrimiçi kaynaklarda web adresi başına “e-” eklenip kısaltılarak ve erişim tarihiyle birlikte
https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkler için (e-WT 11.2.2021)

Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ için e-GTS
Metin içinde birden fazla kaynağa aynı yerde atıf yapılıyorsa, kaynaklar noktalı virgülle ayrılarak
(Köprülü 1966: 10; Kaplan 2004: 15; Tanpınar 1969: 20)
Sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içerecek şekilde
(Ahmet Yıldız 23.1.2020, Ankara)

Kaynaklar
Makalede kullanılan kaynaklar, ana metinden sonra, eklerden önce, soyadına göre alfabetik olarak verilmelidir. Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında gösterilmeli, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir.
Kaynaklar, mutlaka Latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır. Kiril, Arap, Hint vb. başka alfabelerde yazılmış kaynakların Latin harfli biçimleri orijinal çalışmada varsa onlar öncelikli olarak yer almalı ardından “/” işareti kullanılarak orijinal biçim verilmelidir. Latin harfli biçimleri yoksa, Latin harflerine çevrilerek gösterilmelidir.
Kaynaklarda yazar adı mutlaka belirtilmelidir. Yazarların unvanı gösterilmemelidir. Eğer kullanılan eserde yazar adı kısaltılmışsa , kısaltma tamamlanarak parantez içinde gösterilmelidir: Ör. Ercilasun, A(hmet) B(ican).
Kaynaklarda eserin yayınlandığı şehir bilgisinden sonra iki nokta üst üste konularak verilen bilgi yayınevi bilgisi olacağı için ayrıca yayınevleri için “yayınları, yayınevi, kitabevi” kelimelerinin kullanımına gerek yoktur.
Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü, bildiri gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Makale, bildiri, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü gibi yayınların sayfa aralığı bilgisi de kaynakçaya eklenmelidir.
Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.
Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, (a, b) şeklinde gösterilmelidir.
Tezler, kaynak gösterilirken sırasıyla tez yazarının soyadı ve adından sonra, tezin yazıldığı tarih, eğik karakterle tezin tam başlığı, tez tipi, tezin hazırlandığı üniversitenin bulunduğu şehir ve üniversitenin adı yer almalıdır. Kitap ya da makale olarak basılmış tezler kitap ya da makale kategorisine geçtikleri için, tezlerde “basılmamış”, “yayımlanmamış” gibi ibareler kullanılmasına gerek yoktur.
Yazmalar, Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. Yaprağı. şeklinde kaynak gösterilmelidir
Çevrimiçi bir çalışmaya yapılan atıflarda ve kaynakçada Erişim Tarihi bilgisi mutlaka verilmelidir. vermek yeterlidir.
Kaynakça gösteriminde çeviren için “Çev.”, editör için “Edt.”, derleyen için “Der.”, hazırlayan için “Haz.” kısaltmaları kullanılmalıdır.

Yazar Bilgisi Örnekleri

Tek yazarlı yayınlar
Ercilasun, Ahmet Bican (2016).
İki yazarlı yayınlar
Gülsevin, Gürer; Boz, Erdoğan (2004).
Üç yazarlı yayınlar
Yılmaz, Emine; Demir, Nurettin; Küçük, Murat (2013).
Üçten fazla yazarlı yayınlar 
Akyüz, Kenan vd. (1958).
Aynı yazarın aynı yıl birden fazla yayını varsa
Ercilasun, Ahmet Bican (2014a).
Ercilasun, Ahmet Bican (2014b).
Hazırlayan
Haz. Ekrem Arıkoğlu
Çeviren 
Çev. Mehmet Akalın
Derleyen 
Der. Astrid Menz - Christoph Schroder
Editör 
Edt. Ahmet Bican Ercilasun
 
KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap
Tek yazarlı kitaplar
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2016). Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları. İstanbul: Dergâh.
KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu.
GABAIN, Annemarie von (1988). Eski Türkçenin Grameri (Çev. Mehmet Akalın). Ankara: Türk Dil Kurumu.
İki yazarlı kitaplar
GÜLSEVİN, Gürer; BOZ, Erdoğan (2004). Eski Anadolu Türkçesi. Ankara: Gazi.
Üç yazarlı kitaplar 
YILMAZ, Emine; DEMİR, Nurettin; KÜÇÜK, Murat (2013). Kısas-ı Enbiya. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Üçten fazla yazarlı kitaplar (sadece ilk yazarın soyadı ile)
 AKYÜZ, Kenan vd. (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara: İş Bankası.

Kitap bölümü

Kitap bölümü (editör bilgisi belirtilerek)
ERSOY, Feyzi (2007). “Çuvaş Türkçesi”. Türk Lehçeleri Grameri (Edt. Ahmet Bican Ercilasun). Ankara: Akçağ, 1285-1340.
Arıkoğlu, Ekrem (2019). “Eski Türkçeden Tuvacaya”. Eski Türkçenin İzinde. Türkiye’de Eski Türkçe Çalışmaları (Edt. Hüseyin Yıldız). Ankara: Akçağ, 113-118.

Makale

Dergi cilt bilgisi yoksa 
KARAHAN, Leylâ (1997). “Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Üzerine”. Türk Dili, 549: 209-213.
Dergi cilt bilgisi varsa
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2019). “Dede Korkut Kitabı’nın Yeni Nüshası ve Üzerindeki Yayınlar”. Millî Folklor, 16/123: 5-22.
Çeviri makale ise
SCHÖNİG, Claus (2013). “Modern Türk Dillerinin Eş Zamanlı Tasnifi ve Tarihsel Yönleri” (Çev. İsa Sarı). Dil Araştırmaları, 12: 221-257.

Yazarı Belli Olmayan Yayınlar
Yazarı belli olmayan yayınlar
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). İstanbul: Dergâh.


Diğer Kaynaklar

Ansiklopedi maddesi
İPEKTEN, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi, 4, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 348-349.
Tezler 
YILDIZ, Hüseyin (2016). Eski Uygurcada Mental Fiiller. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Yazma 
ÂSIM. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 132, 1b-45a.
Basma eser
EBÜZZİYA TEVFİK (1306). Lûgat-ı Ebüzziya. İstanbul: Ebüzziya Matbaası.
Arşiv 
BAO (Başbakanlık Osmanlı Arşivi). Name-i Hümayun Defteri (10)
Çevrimiçi kaynaklar 
e-GTS = Türk Dil Kurumu (2021). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 12.01.2021)
e-Ortaylı 2019 = Ortaylı, İlber (29.12.2019). “Türk Dil Bayramı’nın komşu adresi: Makedonya”. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ilber-ortayli/turk-dil-bayraminin-komsu-adresi-makedonya-41408084 (Erişim Tarihi: 12.01.2021).
e-WT = Wikipedia (2021). “Türkler”. https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkler (Erişim Tarihi: 12.1.2021)
e-kitaplar 
AYÇİÇEĞİ, B. (2018). Behiştî Ahmed’in İskender-nâmesi (İnceleme-Metin). Erişim adresi: https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-206269/behisti-ahmed-iskender-name.html.
Bildiri 
ERCİLASUN, Ahmet Bican (2018). “Türk Bengü Taşları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu. 1-7 Haziran 2018. Ulanbator-Moğolistan. (Edt. Şaban Doğan - Melis Sezen Güneş). İstanbul: Kesit, 720-725.
Kaynak kişi (derleme)
ÂŞIK MEHMET EFE (19.5.2015). Ankara / Kızılcahamam. 58 yaş.
Tüzel kişi
TÜRK DİL KURUMU (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Dipnot
Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 10 puntoyla yazılmalıdır.

Ekler
Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek; Ek 1, Ek 2 şeklinde sınıflandırılmalı ve ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır. Ekler tek satır aralıklı 10 punto ile yazılmalıdır.