Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hibrit Eğitim Sürecinde Cebirsel İfadeler Konusunun Öğretiminde Bir Matematik Öğretmeninin Kullandığı Kaynakların İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 19 - 38, 26.04.2022

Öz

Bu çalışma, bir ortaokul matematik öğretmeninin Covid-19 pandemisi sırasında gerçekleştirdiği hibrit eğitim sürecinde 6.sınıf düzeyindeki cebir öğretimi için kullandığı kaynakları inceleyerek öğretmenin dökümanlarının, öğretim sürecini etkileyen faktörlerin, öğretmen-öğrenci etkileşimlerinin ve şemaların ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Araştırma durum çalışması desenine uygun olarak tasarlanmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcısı ortaokulda görev yapmakta olan bir matematik öğretmenidir. Katılımcı, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada zengin veri elde etmek ve elde edilen verilerin kontrolünü sağlamak amacıyla birden çok veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama süreci katılımcı öğretmenden cebirsel ifadeler konusunun öğretimi için kullanacağı kaynak sistemlerinin şematik gösteriminin istenmesiyle başlamıştır. Ardından katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Ayrıca, işlenen dersin video kayıtları yapılandırılmamış gözlem tekniği ile incelenmiştir. Öğretim sürecinin sona ermesiyle yarı yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın önemli sonuçlarından birisi, öğretmenin kaynak seçiminin cebirin kendi yapısı, cebir öğretimine özel elemanlar ve öğretmenin kişisel tercihleri gibi faktörlerden doğrudan etkilendiğidir.

Kaynakça

 • Altun, M. (2005). İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel
 • Atasoy, M , Yiğitcan Nayir, Ö . (2019). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Video Modüllerinin Matematik Dersinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 2 (1) , 24-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ubed/issue/48031/576936
 • Burcu Nur Baştürk-Şahin, Menekşe Seden Tapan-Broutin, Luc Trouche, Ghislaine Gueudet, Birgit Pepin, et al.. Didaktiğe Dokümantal Yaklaşım. DAD-Multilingual, 2020, 10.1007/978-3-319-77487- 9_100011-. hal-02725882v2
 • Dede, Y. & Argün, Z. (2003). Cebir, Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 180–185.
 • Er, Feride & Yıldız, Şafak & Tapan-Broutin, Menekse Seden. (2019, Nisan). Öğretmen adaylarının doküman hazırlama süreci document preparatıon process of teacher candıdates. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı (Sosyal Bilimler).
 • Erden, B . (2020). Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 270-292 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/54643/742630
 • Baştürk-Şahin, N. B. (2015). İlköğretim matematik öğretmenlerinin ders dokümanı hazırlama süreçlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi).
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications
 • Çepni, S., (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Gömleksiz, M. N., & Koç Deniz, H. (2019). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Ders Web Sitesine İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, 14(3), 431-446.
 • Houser, J. (2015). Nursing research: reading, using, and creating evidence. (3rd ed.). Burlington: Jones ve Bartlett Learning
 • Karakaş, M., & Ezentaş, R. Tess-India Açık Eğitim Kaynaklarından Faydalanılarak Oluşturulan Etkinliklerin Cebir Öğretimine ve Öğrencilerin Matematik Kaygısına Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 5(2), 55-73.
 • Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics. Washington, DC: National Academy Press.
 • Korkmaz, E., Tutak, T., & İlhan, A. (2020). Ortaokul matematik ders kitaplarının matematik öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 118-128.
 • Korucu, A. T., & Kabak, K. (2020). Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 2(2), 88-112.
 • MEB (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretim Programı. Mayıs 2021 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329 adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Miles, B. M. ve Huberman A. M., (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. 2nd ed. California, USA: Sage Publications, p:27.
 • Okuducu, A. (2020). Scratch destekli matematik öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeler konusundaki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Master's thesis, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Özer, B. (2004). Öğretmen davranışlarının uzaktan eğitim yaklaşımıyla kazandırılması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Özmantar, M , Dapgın, M , Çırak Kurt, S , İlgün, Ş . (2017). Mathematics teachers’ use of source books other than textbooks: reasons, results and implications. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 741-758. DOI: 10.21547/jss.322750
 • Öztürk , T., & Güven , B. (2012, Temmuz). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Kongresi.
 • Piaget, J. (1984). Genetik Epistemoloji ( A.Cengizkan, Çev.). Ankara: Birey ve Toplum Yayıncılık.
 • Psycharis, G., & Kalogeria, E. (2018). Studying the process of becoming a teacher educator in technology-enhanced mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 21(6), 631-660. https://doi.org/10.1007/s10857-017-9371-5
 • Sasman, M. L. L., & Olivier, A. (1997). Reconceptualising school algebra, algebra rationale
 • Wang, X. (2015). The Literature Review Of Algebra Learning: Focusing On The Contributions To Students’ Difficulties. Creative Education, 6, 144-153. http://Dx.Doi.Org/10.4236/Ce.2015.62013
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Analysis of the Resources Used by a Mathematics Teacher for the Teaching of Algebraic Expressions in the Hybrid Education Process

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 19 - 38, 26.04.2022

Öz

This study aimed to reveal a teacher's documentation systems and factors affecting her teaching process by analyzing the resources used for the 6th-grade algebra teaching in the hybrid education process during the Covid-19 pandemic. The research is designed as a case study. The participant of the research is a mathematics teacher, who is working at a middle school and teaching 6th graders. In the research, multiple data collection tools were used to obtain rich data and to control the obtained data. The data collection process started by asking the teacher to draw her resource systems schematically. After, a semi-structured interview was held to determine the factors affecting the teacher's resources, documents, and teaching process. The video recording of the taught course was analyzed using an unstructured observation technique. After the end of the teaching process, a semi-structured interview was conducted to obtain the teacher's views on the ressources used during the lessons. The data of the research were analyzed by content analysis method. One of the important results of the study is that the teacher's choice of resources is directly affected by factors such as the structure of algebra itself, particular elements for teaching algebra, and the teacher's personal preferences.

Kaynakça

 • Altun, M. (2005). İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel
 • Atasoy, M , Yiğitcan Nayir, Ö . (2019). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Video Modüllerinin Matematik Dersinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 2 (1) , 24-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ubed/issue/48031/576936
 • Burcu Nur Baştürk-Şahin, Menekşe Seden Tapan-Broutin, Luc Trouche, Ghislaine Gueudet, Birgit Pepin, et al.. Didaktiğe Dokümantal Yaklaşım. DAD-Multilingual, 2020, 10.1007/978-3-319-77487- 9_100011-. hal-02725882v2
 • Dede, Y. & Argün, Z. (2003). Cebir, Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 180–185.
 • Er, Feride & Yıldız, Şafak & Tapan-Broutin, Menekse Seden. (2019, Nisan). Öğretmen adaylarının doküman hazırlama süreci document preparatıon process of teacher candıdates. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019 Bildiriler Kitabı (Sosyal Bilimler).
 • Erden, B . (2020). Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 270-292 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/54643/742630
 • Baştürk-Şahin, N. B. (2015). İlköğretim matematik öğretmenlerinin ders dokümanı hazırlama süreçlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi).
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications
 • Çepni, S., (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri Dersi Beceri Temelli Sorularına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Gömleksiz, M. N., & Koç Deniz, H. (2019). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Ders Web Sitesine İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, 14(3), 431-446.
 • Houser, J. (2015). Nursing research: reading, using, and creating evidence. (3rd ed.). Burlington: Jones ve Bartlett Learning
 • Karakaş, M., & Ezentaş, R. Tess-India Açık Eğitim Kaynaklarından Faydalanılarak Oluşturulan Etkinliklerin Cebir Öğretimine ve Öğrencilerin Matematik Kaygısına Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 5(2), 55-73.
 • Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics. Washington, DC: National Academy Press.
 • Korkmaz, E., Tutak, T., & İlhan, A. (2020). Ortaokul matematik ders kitaplarının matematik öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 118-128.
 • Korucu, A. T., & Kabak, K. (2020). Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 2(2), 88-112.
 • MEB (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretim Programı. Mayıs 2021 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329 adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Miles, B. M. ve Huberman A. M., (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. 2nd ed. California, USA: Sage Publications, p:27.
 • Okuducu, A. (2020). Scratch destekli matematik öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeler konusundaki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Master's thesis, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Özer, B. (2004). Öğretmen davranışlarının uzaktan eğitim yaklaşımıyla kazandırılması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Özmantar, M , Dapgın, M , Çırak Kurt, S , İlgün, Ş . (2017). Mathematics teachers’ use of source books other than textbooks: reasons, results and implications. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 741-758. DOI: 10.21547/jss.322750
 • Öztürk , T., & Güven , B. (2012, Temmuz). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Kongresi.
 • Piaget, J. (1984). Genetik Epistemoloji ( A.Cengizkan, Çev.). Ankara: Birey ve Toplum Yayıncılık.
 • Psycharis, G., & Kalogeria, E. (2018). Studying the process of becoming a teacher educator in technology-enhanced mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 21(6), 631-660. https://doi.org/10.1007/s10857-017-9371-5
 • Sasman, M. L. L., & Olivier, A. (1997). Reconceptualising school algebra, algebra rationale
 • Wang, X. (2015). The Literature Review Of Algebra Learning: Focusing On The Contributions To Students’ Difficulties. Creative Education, 6, 144-153. http://Dx.Doi.Org/10.4236/Ce.2015.62013
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murtaza KARAKAŞ>
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0003-3549-3661
Türkiye


Menekşe Seden TAPAN BROUTIN> (Sorumlu Yazar)
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0002-1860-852X
Türkiye


Ridvan EZENTAŞ>
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0001-8619-8334
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2022
Kabul Tarihi 31 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Karakaş, M. , Tapan Broutın, M. S. & Ezentaş, R. (2022). Hibrit Eğitim Sürecinde Cebirsel İfadeler Konusunun Öğretiminde Bir Matematik Öğretmeninin Kullandığı Kaynakların İncelenmesi . Eurasian Journal of Teacher Education , 3 (1) , 19-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejte/issue/69452/1051796

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License .