Yazım Kuralları

Eurasia Journal of Teacher Education (EJTE) dergisine gönderilen makaleler sisteme yazar isimsiz olarak yüklenmelidir. Yazarlar makale metni içerisinde kendilerini tanıtıcı ifadelerden kaçınmalıdır. Çalışmalarını "Giriş", "Yöntem", "Bulgular (Bulgular ve Tartışma)" ve "Sonuç (Sonuç ve Tartışma)" bölümlerinden oluşacak biçimde hazırlamalıdır.

Gönderilen çalışmaların başlığı çalışmayı ifade edecek biçimde, gereksiz ifadelerden kaçınarak konulmalıdır. Çalışmada kullanılan yöntemi işaret edici ifadelere yer verilebilir. Çalışmaların Türkçe başlığı 18 kelimeyi, İngilizce başlık ise 21 kelimeyi aşmamalıdır.

Dergiye gönderilecek çalışmalarda hazırlanan çalışmanın alan yazına nasıl katkı sağlayacağı ve özgünlüğü kesinlikle belirtilmelidir. Yazar giriş bölümünde çalışmanın amacı ve önemi hakkında bilgi vermeli, kuramsal çerçeveyi oluşturmalı ve alan yazın taraması yapmalıdır. Nitel araştırmalar için araştırma problemleri, nicel araştırmalar için araştırma soruları veya hipotezler mutlaka verilmelidir. Yöntem bölümünde çalışmanın nasıl yapıldığı detaylı biçimde anlatılmalı ve etik kurallara uyulduğu belirtilmelidir. Bulgular bölümün sadece çalışmada elde edilen bulgular sunulmalıdır. Sonuç ve tartışma bölümünde çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenmeli, önceki çalışmalar ve çalışmanın bulguları kendi içinde tartışılmalıdır. Sonuç ve Tartışma bölümünde alt başlık olarak "Öneriler" çalışmanın sınırlılıkları ile birlikte ele alınıp değerlendirilmelidir. Ayrıca çalışmanın alan yazına ve uygulayıcılara sağlayacağı katkının da ayrı bir başlık altında verilmesi tavsiye edilmektedir.

Dergi APA 7 yazım kurallarını benimsemiştir. Dergiye gönderilecek yazılar A4 formatında her kenardan 2,5cm boşluk bırakılarak Cambria Math yazı tipinde 11 Punto ile hazırlanmış olmalıdır. Makaleler tek satır aralığında, iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Hazırlanan çalışmalar en az 4000 en fazla 12000 kelime olmalıdır. Yazarlar makale şablonuna Template File kısmından erişebilirler. Yazarlar makalelerini siteme yüklerken Title Page de yüklemeleri gereklidir. Dergimize gönderilen her çalışma için Telif Hakkı Devir Formu'nun doldurulup imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.

Makale biçimlendirilirken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır.

1. Çalışma sisteme yüklenirken yazar isimleri ve bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Çalışmalara ilişkin biçimsel özellikler aşağıda sunulmuştur:

- Sayfa düzeni: A4 sayfa boyutu

- Kenar boşlukları: Her taraftan 2,5cm boşluk 

Satır aralığı: Tek satır yazılmalı

- Aralık: Önce 0nk; Sonra 6nk

- Yazı fontu: Cambria Math

2. Başlıklar: Makalenin ana başlığı 14 punto, kalın, ortalanmış, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve en fazla 18 kelime olmalıdır. Birinci düzey başlıklar numaralandırılmamış, 12 punto, kalın, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve ortalanmış olmalıdır. İkinci düzey başlıklar numaralandırılmış 11 punto, kalın, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük ve sola yaslı olarak yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar 11 punto sola yaslı, tüm kelimelerin ilk harfi büyük, sola yası italik ve kalın olarak yazılmalıdır. Dördüncü başlıklar bir 1cm girinti ile başlamalıdır. Başlıktan sonra nokta konulup metin başlığın yanında yazılmalıdır. Başlıktaki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük 11 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Beşinci düzey başlık 1cm girinti ile başlamalıdır. Başlıktan sonra nokta konulup metin başlığın yanında yazılmalıdır. Başlıktaki tüm kelimelerin ilk harfleri büyük 11 punto, kalın ve italik olarak yazılmalıdır.

3. Yazar adları: 11 punto, ortalanmış, yazar adı ve soyadının sadece ilk harfleri büyük harf olmak üzere verilmelidir. Yazarların her birinden sonra numaralandırma yapılarak yazar bilgisinin hemen alt satırında kurum bilgileri, ülkeleri ve ORCID numaraları verilir. Sadece sorumlu yazarın mail adresi belirtilir. 

4. Çalışmanın özeti 100-200 kelime aralığında olmalıdır. Çalışmaların özetlerinde makalenin amacı, kullanılan yöntem, önemli sonuçlar ve bu sonuçların alana sağlayacağı katkı kısaca açıklanmalıdır. Özette kaynak gösterimi yapılmamalıdır ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Makaleler Türkçe ve İngilizce özet içermelidir. Makalelerde ilk olarak "Abstract"  sonra "Özet" sunulmalıdır. Özette paragraf başında girinti olmamalıdır. Özetten sonra 3-6 kelime arasında anahtar kelime yazılmalıdır. Makalenin birinci sayfasında İngilizce başlık ve "Abstract", ikinci sayfasında Türkçe başlık ve "Özet" bölümü yer almalıdır.

5. Makale metni 11 punto olarak yazılmalı ve dosyalar Microsoft Word 2010 veya üzeri bir sürümde hazırlanmalı ve dosya biçimi .docx uzantılı olmalıdır. 

6. Dergiye gönderilen çalışmalarda genişletilmiş özet olmalıdır (Makale değerlendirmesi sonrasında eklenebilir). Genişletilmiş özet 700-1000 kelime aralığında olmalıdır. Geniş özet hazırlanırken İlk paragrafta girinti olmamalı, sonraki paragraflarda ise 1cm paragraf girintisi olmalıdır. Genişletilmiş özette, başlık kullanılmalıdır. Bu başlıklarda giriş, yöntem, bulgular ve sonuç hakkında bilgi sunulmalıdır.

7. Tablolar hazırlanırken tablo numarası sola yaslı ve kalın yazılmalıdır. Tablo numarasından sonra nokta konulmalı ve tablo adı alt satırdan başlamalıdır.Tablo numarası ile tablo başlığı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Tablo başlığı 11 punto yazılmalıdır. Tablo adında sadece ilk harf büyük olmalıdır. Tablo adı sola yaslı ve italik olmalıdır. Tabloda dik çizgi kullanılmamalıdır. Tablo içeriğindeki yazılar 10 punto olmalıdır. Tablodan sonra tabloyu açıklayan paragraf 1cm girintili olmalıdır.

8. Şekiller hazırlanırken şekil numarası sola yaslı ve kalın yazılmalıdır. Şekil numarasından sonra nokta konulmalı ve şekil adı alt satırdan başlamalıdır. Şekil numarası ile şeklin başlığı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Şekil başlığı 11 punto yazılmalıdır. Şekil adında sadece ilk harf büyük olmalıdır. Şekil adı sola yaslı ve italik olmalıdır. Şekli açıklayan paragraf 1cm girinti içerinden ve 6nk aralığında olmalıdır.

Kaynakça Düzenleme Kuralları  

1. Çalışmalarda kaynak gösteriminde APA 7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. 

2. Makale içinde ve kaynakçada kullanılan kaynaklar “Yazar Soyadına Göre” sıralanmalıdır. Kaynakça iki yana yaslı 11 punto olarak hazırlanmalıdır. Kaynaklar arasında 6nk boşluk kalmalıdır. Kaynakça tek satır aralığı yazılır ve ilk satırdan sonraki satırlarda 1cm girinti bırakılır. 

3. DOI numarası içeren makalelerin DOI numaraları da sunulmalıdır.

Aşağıda kaynak gösterimi için bazı örnekler gösterilmiştir.

  • Makaleler için (DOI numarası varsa):

Öztürk, M., & Kaplan, A. (2019). Cebirsel ispat yapma sürecinin bilişsel açıdan incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması. Eğitim ve Bilim, 44(197), 25-64. https://doi.org/10.15390/EB.2018.7504

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Öztürk & Kaplan, 2019)

Metin içinde gösterim: [İngilizce Makaleler için] Öztürk and Kaplan (2019); [Türkçe makaleler için] Öztürk ve Kaplan (2019) 

  • Makaleler için (DOI numarası yoksa):

Çetinkaya, P., & Erktin, E. (2002). Assessment of metacognition and its relationship with reading comprehension, achievement, and aptitude. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(1), 1-11.

Akkan, Y., & Çakıroğlu, Ü. (2011). İlköğretim matematik öğretmenleri ile öğretmen adaylarının matematik eğitiminde hesap makinesi kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 17-34.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Akkan & Çakıroğlu, 2011; Çetinkaya & Erktin, 2002)

Metin içinde gösterim: [İngilizce makaleler için] Akkan and Çakıroğlu (2011) and Çetinkaya and Erktin (2002); [Türkçe makaleler için] Akkan ve Çakıroğlu (2011) ve Çetinkaya ve Erktin (2002)

  • Baskıdaki makaleler için:

Güler, M., Çekmez, E., & Çelik, D. (in Press). Breaking with tradition: An investigation of an alternative instructional sequence designed to improve prospective teachers’ noticing skills. Teaching and Teacher Education.

Metin içinde parantez içinde gösterim: [İlk geçtiği yerde] (Güler, Çekmez & Çelik, in press/baskıda); [Sonraki gösterimler] (Güler et al./vd., in press/baskıda)

Metin için gösterim: [İlk geçtiği yerde] Güler, Çekmez and Çelik (in press/baskıda); [Sonraki gösterimler] Güler et al./vd. (in press/baskıda)

  • Kitaplar için: (DOI numarası varsa belirtilmelidir)

Baki, A. (2018). Matematiği öğretme bilgisi (2. baskı). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/978605241031

McMillan, J. H, & Schumacher, S. (2009). Research in education: Evidence-based inquiry (2nd ed.). Pearson 

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Baki, 2018; McMillan & Schumacher, 2009)

Metin için gösterim: [Türkçe makaleler için] Baki (2018) ve McMillan ve Schumacher (2009); [İngilizce makaleler için] Baki (2018) and McMillan and Schumacher (2009)

  • Editörlü kitapta bölüm için: (DOI numarası varsa belirtilmelidir)

Karademir, A. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin özellikleri. A. Yıldırım (Ed.), Erken çocukluk eğitimine giriş (1. baskı, s. 164-188) içinde. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/978605241962510.14527/9786052419625

Cockburn, A. D. (2008). Developing an understanding of children’s acquisition of number concepts. In A. D. Cockburn & G. Littler (Eds.), Mathematical misconceptions (1st ed., pp. 86-100). SAGE Publications Inc.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Cockburn, 2008; Karademir, 2019)

Metin için gösterim: [Türkçe makaleler için] Cockburn (2008) ve Karademir (2019); [İngilizce makaleler için] Cockburn (2008) and Karademir (2019)

  • Kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporlar için: 

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Görsel sanatlar dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı. 

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120204014821-gorsel%20sanatlar%20dop%20(2).pdf   

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018); [Kısaltma Kullanılacaksa] (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018), (MEB, 2018) 

Metin içinde gösterim: Milli Eğitim Bakanlığı (2018); [Kısaltma kullanılacaksa] Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018)

  • Konferans ve sempozyum sunumları için: 

İşler Baykal, I., & Knuth, E. (2013, July 28- August 2). Preservice teachers conceptions of algebra and knowledge of student thinking [Conference session]. 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Kiel, Germany.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (İşler Baykal & Knuth, 2013)

Metin içinde gösterim: [Türkçe makaleler için] İşler Baykal ve Knuth (2013); [İngilizce makaleler için] İşler Baykal and Knuth (2013)

  • Tezler için:

Ertör, E. (2015). İlkokulda görev yapan anasınıfı öğretmenlerinin yaşadıkları yönetsel sorunlara ilişkin görüşleri (Tez No. 429635) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.

Metin içinde parantez içinde gösterim: (Ertör, 2015)

  • Web sayfaları için:

NTV. (2017). Bilgisayar oyunu bağımlılığı akıl hastalığı oluyor! https://www.ntv.com.tr/saglik/ adresinden 26 Nisan 2020 tarihinde alındı.

Scientific American (n.d.) What is 'fuzzy logic'? Are there computers that are inherently fuzzy and do not apply the usual binary logic? Retrieved April 26, 2020, from https://www.scientificamerican.com/article/what-is-fuzzy-logic-are-t/ 

Metin içinde parantez içine gösterim: (NTV, 2017; Scientific American, n.d.)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License .