Cilt: 4 Sayı: 3, 31.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, bilimsel ve süreli online hakemli bir dergidir. Dergimiz, ekonomi, işletme ve yönetim alanındaki problemleri çözmede bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir. Dergide yayınlanan çalışmaların bu alanlara önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Dergimizde işletme, iktisat, finans, kamu maliyesi,çalışma ekonomisi ve sosyal politika,Türkiye ekonomisi, yönetim ve organizasyon, siyaset, yerel yönetimler, sayısal yöntemler ve ekonometri alanlarında yapılan çalışmalar kabul edilmektedir.

Lütfen yazınızı yazarken aşağıdaki yazım kurallarına dikkat edin. Kurallara uymayan makaleler hakem sürecine dahil edilmeden düzeltilmesi için geri gönderilecektir. Özellikle, tablo ve şekiller kaymayacak şekilde gruplandırılmalıdır. Ayrıca, tablolar ve şekiller sayfa boyutlarının ötesine geçmemelidir.

- Sayfa sayısı ( kaynakça dahil) asla 25'i geçmemelidir.

- Metnin boyutu 12 puntodur.

- Sayfa boyutu A4 olacaktır.

- Formüller ve şekiller örneklerde olduğu gibi gruplandırılmalıdır.


Örnek şablon için linke tıklayın:

                        17344


Sayfa Düzeni ve Metin Yazı Boyutu

Metin Yazı Biçimi: Times New Roman

Yazı Boyutu: 12 punto

 Tablo ve Şekiller: 10 punto

Sayfa Yapısı

Alt 2.5 cm; Üst: 2,5 cm

Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Cilt Payı: 0; Cilt Payı Yeri: Sol

Sayfa Aşımı: 25 üzeri 

Sayfa Boyutu

                       


                        A4

Paragraf Yapısı

Hizalama: Ana başlık orta, tablo ve şekiller orta

Diğer paragraflar "iki yana yasla"

Girinti: Yok

Paragraf Aralığı: Tek

Önce: 6 nk

Sonra: 6 nk


Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi’nin yayın süreci bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır; akademik ilkelere bağlı kalarak, belirlenmiş akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder

Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Yayın süreçleri yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, hakemler ve editörlerin etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisinin yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisinde yer alan etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.

Etik Kurallar


Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir:

Yazarın Sorumlulukları


· Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların akademik ve bilimsel nitelikleri taşıması yazarın sorumluluğundadır.

· Yazar makaledeki tüm verilerin özgün olduğunu beyan etmektedir.

· Atıflar ve kaynakça gösteriminin eksiksiz olarak yapılması gereklidir.

· Her ne kadar intihal taraması dergi tarafından yapılacaksa da intihalin sorumlusu tamamen yazar kabul edilir ve sonuçları yazar(lar)a yöneliktir.

· Dergiye gönderilen bir çalışma, aynı anda başka dergiye veya dergilere gönderilmemelidir Makalede ismi yazılacak olan tüm yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.

· Dergiye makale gönderen yazarların derginin etik kurallarını ve yayın ilkelerini ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır. Yazarlar, Yükseköğretim Kurulunca da belirtilen “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”ni dikkate almalıdır.

Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.


Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
Hakemin Sorumlulukları


· Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.

· Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.

· Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır.

· Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.

· Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici ifadelerden kaçınılmalıdır.

· Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde açıklanmalıdır.

· Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.

-Bir çalışmaya önce iki hakem ataması yapılır, hakemlerden biri kabul-majör-minör düzeltmelerden herhangi birini, diğeri de ret kararı verirse o zaman üçüncü bir hakem atanır. Üçüncü hakem ret kararı verirse makale red edilir. Üçüncü hakem kabul-minör-majör kararlardan birini verirse makale süreci devam eder. 
Editöryal Sorumluluklar


· Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir.

· Editörler dergiye makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelemelidir.

· Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

· Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makale yazarları ile ilgili çıkar çatışması/ilişkisi içerisinde olmamalıdır.

· Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

· İntihal/sahte veriye engel olmak için editörler gerekli çabayı göstermelidir.

· Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.

· Hakemlerin seçiminde yazarın daha önce ortak çalışma yayınladığı, çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş, daha önceden daha önceden aralarında sorun olduğu bilinen, çalışmanın yayınlanmasından finansal fayda sağlayacak, yazar ile aynı kurumda/birimde çalışan kişilere hakemlik vermemelidir.

-Çalışmaların hakem süreçlerinde bir hakem  "Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir" seçeneğini işaretlediğinde düzetlmeleri takip etmek ediötürlerin sorumluluğundadır. Düzeltmelerin yapılmadığı anlaşıldığında editörün makaleyi reddetme yetkisi vardır. 
EKİMAD, bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır. Bu çerçevede dergimizde makale, derleme, kitap değerlendirmesi vb yayın gönderimi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.