Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı ile Kelime Yazım Hatalarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 1, 230 - 246, 29.04.2019
https://doi.org/10.17556/erziefd.441699

Öz

Bu araştırmanın amacı ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazı ile kelime yazım hatalarının incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kapsamında Yozgat ili Merkez ilçedeki bir devlet ilkokulunda birinci sınıfta öğrenim gören 84 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırma, 2018 yılı mayıs ayında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı”nda yer alan “Bir Okul Gezisi” başlıklı metin kullanılmıştır. Öğrencilere metindeki bir paragraf öğrencilerce çizgili kâğıda dikte edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrencilerin yazmış oldukları paragraflar incelendikten sonra, belirli kodlar, kategoriler ve temalar altında gruplandırılmıştır. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel harflerle kelime yazım yanlışlarının incelendiği bu araştırmada yapılan içerik analizi sonucunda altı adet temaya ulaşılmıştır. Ulaşılan bu temalar şunlardır: Harfler arasında uygun olmayan boşluk, harf eksikliği, harf fazlalığı, harf değiştirme, harflerin aynı hizada yazılmayışı, hece ekleme. Ulaşılan sonuçlar kapsamında önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Aktaş, Ş. & Gündüz, O.(2002). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Alperen, N. (2001). Türkçe okuma ve yazma eğitimi rehberi (7. Baskı). Ankara: Alperen Yayınları.
 • Artut, K. (2005). İlköğretim (1. kademe–birinci sınıf) kademe birinci sınıf yazı öğretiminde temel ilkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 69-74
 • Başaran, M. & Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 33 (168), 27-34.
 • Bussmann, H. (2002). Lexikon der sprachwissenschaft, dritte, aktualisierte und erweiterte auflage, Stuttgart: Kröner.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması). E-İnternational Journal of Educational Research, 4 (1), 1-28.
 • Civelek, D., Yılmaz Gündüz D. & Karafilik, F. (2017). İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 93-103.
 • Ferah, A. (2009). Türkçe ilk okuma yazma göstergelerinin irdelenmesi. Türk Dili Dergisi, 688, 348-363.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2015). Türkçe dersi metin işleme sürecinde bağlam temelli sözcük öğretimi ve etkin sözcük dağarcığı oluşturmadaki işlevi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3 (1), 48-63.
 • Gray, W. S. (1975). Okuma ve yazı öğretimi (İkinci Basılış) (Çev. Nejat Yüzbaşıoğulları), İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (3), 1 - 20.
 • Hürsoy, P. Ş. (2017). Bitişik eğik yazıdan dik temel yazı kullanımına geçiş ile ilgili öğretmen, veli ve öğrenci görüşleri. International Journal of Human Sciences, 14 (4), 4809-4825.
 • Johnson, D. & Johnson, B. (2005). Vocabulary Development. In Encyclopedia of Education and Human Development / Stephen J. Farenga and Daniel Ness, editors. New York: M.E. Sharpe, Inc.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1) 141-153.
 • Kırmızı, F. S., & Kasap, D. (2013). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies, 8 (8), 1167-1186.
 • Kodan, H. (2016). Yazma güçlüğü olan üçüncü sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2), 523-539.
 • Kurtlu, Y. & Korucu, S. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerin dik temel ve bitişik eğik yazılarının yazım yanlışları ve noktalama işaretleri bakımından karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 167-190.
 • Kurudayıoğlu, M. & Karadağ, Ö. (2014). Kelime hazinesi çalışmaları açısından kelime kavramı üzerine bir değerlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 293-307.
 • Mayor, M. (2009). Longman dictionary of contemporary English. Essex: Pearson Education Limited.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2012). Temel yazı. Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B. & Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özbay, M. & Melanlıoğlu, A. G. D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1) 30-45.
 • Özcan, A. F. & Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yasadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 69.
 • Özcan, A. O. (1992). İlkokuma-yazma öğretim programlarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (8), 167-178.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Taşkaya, S. M. (2016). İlk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. İlk Okuma Yazma Öğretimi (Editörler: Fatma Susar Kırmızı, Emre Ünal). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Bu Sayıda
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT> (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2019
Kabul Tarihi 26 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Babayiğit, Ö. (2019). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı ile Kelime Yazım Hatalarının İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 230-246 . DOI: 10.17556/erziefd.441699