Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 14 2019-08-30

Examination of the Relations between Achievement Emotions, Self-Regulated Learning Strategies and Academic Achievement in Mathematics
Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Muhammet Mustafa ALPASLAN [1] , Özgür ULUBEY [2]


Unsatisfactory scores of Turkish middle school students at recent national and international mathematical tests such as PISA 2015 and TEOG 2017 urge to examining factors related to mathematical achievement. In this study, it is aimed to investigate the relations among achievement emotion, self-regulated learning strategies and academic achievement.  A relational study design was employed. A total of 497 seventh grade students from six middle schools in Aegean Region of Turkey. Data collection tools were Achievement Emotion Questionnaire, Motivated Learning of Strategies Questionnaire and students’ mathematics grade of Fall semester. Confirmatory factor analyses and Cronbach alphas were used to determine the validations and reliabilities of data collection tools. Pearson correlation were utilized to determine the relations among variables. Analysis revealed that students’ achievement emotions including boredom, anxiety, anger, hopelessness, enjoyment and pride were between middle and low. Results of correlation tests showed that negative emotion were negatively related to self-regulated learning strategies and positive emotions were positively. Addition to this, all emotions were statistically significantly related to academic achievement. It was discussed that educational implications promoting students’ enjoyment and pride like creative drama could be a way to increase students’ academic achievement. 

Son yıllarda Türkiye’deki öğrencilerin PISA 2015 TEOG 2017 gibi ulusal ve uluslararası sınavlardaki matematik başarı sonuçlarının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle başarılarıyla ilişkili değişkenlerin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada öğrencilerin akademik duyguları, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcılar, Ege Bölgesindeki bir ilde yer alan altı ortaokuldan uygun örneklem kullanılarak belirlenmiştir Araştırmaya bu okullarda öğrenim gören toplam 497 yedinci sınıf öğrencisi katılmış. Veriler, Başarı Duygu Ölçeği ve Güdüleyici Öğrenme Stratejiler Ölçeğinin kısa versiyonu ile toplanmıştır. Verilerin geçerliği ve güvenirliği, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach’s Alfa ile belirlenmiştir. Veri analizi olarak betimleyici istatistiksel teknikler ve Pearson Korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin, sıkılma, umutsuzluk, endişe, kızgınlık gibi olumsuz duyguları ve eğlenme, övünç gibi olumlu duyguları düşük seviyede hissettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik dersindeki eğlenme duygularının, açımlama, eleştirel düşünme, üst-bilişsel stratejiler, emek düzenleme gibi öz düzenleyici öğrenme stratejileri ile olumlu ilişkili olduğu söylenebilir. Öğrencilerin matematik dersindeki başarılarının artması için eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak yaratıcı drama yönteminin kullanılabileceği belirtilmiştir.

 • Alpaslan, M. M. (2017). Examining the relationship between personal epistemology and self-regulation among Turkish elementary school students. Journal of Educational Research, 110 (4), 405-414.
 • Aykaç, M. & Köğce, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarının incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 7 (17), 907-938.
 • Bronson, J. (2012). Human rights education for underprivileged high school students. A Journal of Social Justice, 24, 46–53.
 • Bulut, A. & Aktepe, V. (2015). Yaratıcı drama destekli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1081- 1090.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., & Özkahveci, Ö. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 207-239.
 • Cebesoy, Ü. B. (2013). Pre-service science teachers' perceptions of self-regulated learning in physics, Turkish Journal of Education, 2,4-18.
 • Ceylan, H. (2014). 6. sınıf matematik dersi eşitlik ve denklem konusunun drama yöntemi kullanılarak anlatılmasının öğrenci tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Debreli, E. (2011). The effect of creative drama based instruction on seventh grade students’ achievement in ratio and proportion concepts and attitudes toward mathematics Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Duatepe, A., & Ubuz, B. (2004). Drama based instruction and geometry. Extraído el, 15, 1-5.
 • Erdoğan, S., & Baran, G. (2009). A Study on the effect of mathematics teaching provided through drama on the mathematics ability of six-year-old children. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(1), 79-85.
 • Ersoy, E. (2014). Polygons teaching through creative drama in mathematics teaching. American Journal of Educational Research, 2(6), 372-377.
 • Fleming, M., Merrell, C., & Tymms, P. (2004). The impact of drama on pupils' language, mathematics, and attitude in two primary schools. Research in Drama Education, 9(2), 177-197.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7 th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Frenzel, A. C., Pekrun, R. & Goetz, T. (2007). Girls and mathematics: A hopeless ıssue? A control-value approach to gender differences in emotions towards mathematics, European Journal of Psychology of Education, 22(4), 497-514.
 • Kaja, P. (2002). The sum of all fears. Psychology. Today, 25(6),19.
 • Karapınarlı, R. (2007). İlköğretim 7. sınıf Matematik Dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısı ve kalıcılık düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaşıkçı, M. (2015). Matematik tarihi dersinde drama yönteminin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının bilgi, inanç ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Kirkland, J. (2013). How does creative drama instruction increase the reading engagement of eighth grade students with learning disabilities? Doctoral dissertation. Texas Woman’s University Denton, Texas.
 • Lewis, M. (2008). Self-conscious emotions: Embarrassment, pride, shame, and guilt. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, & L. Feldman Barrett (Eds.), Handbook of emotions (pp. 742–756). New York, NY: The Guilford Press
 • Masoum, E., Rostamy-Malkhalifeh, M., & Kalantarnia, Z. (2013). A study on the role of drama in learning mathematics. Mathematics education trends and research, 1-7.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th. ed.). Boston: Pearson Education Ltd.Pajares, F., Johnson, M. J., & Usher, E. L. (2007). Sources of writing self-efficacy beliefs of elementary, middle, and high school students. Research in the Teaching of English, 42, 104–120.
 • Peixoto, F., Mata, L., Monteiro, V., Sanches, C., & Pekrun, R. (2015). The achievement emotions questionnaire validation for pre-adolescent students. European Journal of Developmental Psychology, 12, 472-481.
 • Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341.
 • Pekrun, R., & Perry, R. P. (2014). Control-value theory of achievement emotions. International Handbook of Emotions in Education, 120-141.
 • Pekrun, R., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of Educational Psychology, 101(1), 115-135.
 • Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students’ self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37, 91-105.
 • Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16, 385–407.
 • Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Ann Arbor, MI: National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.
 • Şenol-Özyiğit, E. N. (2011). İlköğretim matematik dersinde yaratıcı drama uygulamalarının öğrencilerin problem çözme stratejileri, başarı, benlik kavramı ve etkileşim örüntüleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Tanrıseven, I. (2000). Matematik öğretiminde problem çözme stratejisi olarak dramatizasyonun kullanılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Taş, U. E., Arıcı, Ö., Ozarkan, H. B. ve Özgürlük B. (2016). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Teker, E. (2009). Fen ve teknoloji öğretiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının ilköğretim öğrencilerinin fenne yönelik görüşlerine ve çevre ile ilgili problem durumlara etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Ulubey, Ö., & Gözütok, F. D. (2015). Future citizenship, democracy and human rights education with creative drama and other interactive teaching methods. Egitim ve Bilim, 40(182), 87-109.
 • Villavicencio, F. T. & Bernardo, A. B. I. (2013) Positive academic emotions moderate the relationship between self-regulated and academic achievement. British Journal of Educational Psychology, 83, 329-340.
 • Wigfield, A., & Meece, J. (1988). Math anxiety in elementary and secondary school students. Journal of Educational Psychology, 80, 210–216.
 • Winne, P. H., & Hadwin, A. F. (1998). Studying as self-regulated learning. In D.J. Hacker & J. Dunlosky (Eds.), Metacognition in educational theory and practice: The educational psychology series. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Zimmerman, B. J. (2011). Motivational sources and outcomes of self-regulated learning and performance. In B. J. Zimmerman and D. H. Schunk (Ed.), Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance (pp. 49-65) Abingdon: Routledge.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4222-7468
Yazar: Muhammet Mustafa ALPASLAN
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7672-1937
Yazar: Özgür ULUBEY (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 25 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd458020, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1 - 14}, doi = {10.17556/erziefd.458020}, title = {Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ALPASLAN, Muhammet Mustafa and ULUBEY, Özgür} }
APA ALPASLAN, M , ULUBEY, Ö . (2019). Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 1-14 . DOI: 10.17556/erziefd.458020
MLA ALPASLAN, M , ULUBEY, Ö . "Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/48374/458020>
Chicago ALPASLAN, M , ULUBEY, Ö . "Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Muhammet Mustafa ALPASLAN , Özgür ULUBEY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.458020 DO - 10.17556/erziefd.458020 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.458020 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.458020 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Muhammet Mustafa ALPASLAN , Özgür ULUBEY %T Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.458020 %U 10.17556/erziefd.458020
ISNAD ALPASLAN, Muhammet Mustafa , ULUBEY, Özgür . "Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 1-14 . https://doi.org/10.17556/erziefd.458020
AMA ALPASLAN M , ULUBEY Ö . Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EUJEF. 2019; 21(2): 1-14.
Vancouver ALPASLAN M , ULUBEY Ö . Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 14-1.