Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 50 - 67 2019-08-30

Metaphorical Perceptions of Prospective Teachers about Concepts of School, Teacher and Student
Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

Nilay NEYİŞÇİ [1] , Özlenen ÖZDİYAR [2]


Prospective teachers’(PT) qualities which they possess before preservice education certainly have positive effect on their teaching profession to be a well-equipped teacher. Consequently, it is necessary to identify their metaphors for creating an opportunity to work with a common cause. It is important that PT have knowledge of the basic concepts of education during pre-service training, because it will enable basic concepts to be perceived in the same way by stakeholders such as teachers, ministries and faculty. This will make it easier for all stakeholders to work in harmony on a common ground. For this reason, it is important to determine primarily the meanings of these concepts for the PT, in order to provide a conceptual integrity and to form a starting point for strengthening the future educational practices. The purpose of this study is to reveal the perceptions of PT about the concepts of “school, teacher and student” through metaphors and hereby to facilitate the evaluation of the perceptions of these concepts.

In this qualitative study, phenomenological design was used. The data gathered with an open-ended questionnaire were investigated with content analysis. In the results, 275 participants generated 494 valid metaphors. In “school”, outstanding metaphors are supporting psycho-social development and security threat. In “teacher”, featured metaphors are fulfilling the needs of students in affective and cognitive domains and restricting students’ interest and ability. In “student”, prominent metaphors are being enthusiastic for education and being reluctant. 

Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sırasında sahip oldukları nitelikler hiç kuşkusuz öğretmenlik mesleğine olumlu bir biçimde yansımaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının donanımlı birer öğretmen olabilmeleri için öğretim hizmetinin niteliğinin artırılması önem taşımaktadır. Hizmet öncesi eğitim sırasında öğrencilerin eğitim ile ilgili temel kavramlar bilgisine sahip olması, ortak bir zeminde çalışılabilmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin zihninde yer alan metaforların belirlenmesi mesleki donanımlarının sağlanması ve varolan donanımlarını güçlendirmek için bir çıkış noktası oluşturması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının “okul, öğretmen ve öğrenci” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve böylelikle eğitim sisteminin temellerini oluşturan bu kavramlara ilişkin algılarını çözümlemeyi kolaylaştırmaktır.

Bu çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Açık uçlu anket yoluyla toplanan veriler içerik analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan 275 öğretmen adayı olumlu ve olumsuz anlam taşıyan geçerli 494 adet metafor üretmişlerdir.

Kavramlar ile ilgili öne çıkan olumlu ve olumsuz metaforlar şöyledir: Öğretmen adayları “okulu” hem psiko-sosyal gelişime destek olan hem de fiziki güvenliği tehdit eden bir yer olarak görmektedirler. Öğretmen adayları “öğretmeni” hem duyuşsal ve bilişsel alanda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan hem de öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini sınırlandıran bireyler olarak algılamaktadırlar. Öğretmen adaylarının bir kısmı “öğrenciyi” eğitim sistemine hevesle,  bir kısmı ise isteksiz katılan bireyler olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
 • Altun, S. A., & Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(3), 329-354.
 • Arslan, D., & Karatas, Z. (2015). Mirror of prospective teachers’ mind: metaphors. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 1464-1471.
 • Duru, S. (2015). A metaphor analysis of elementary student teachers’ conceptions of teachers in student- and teacher-centered contexts. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 281-300. doi: 10.14689/ejer.2015.60.16
 • Egüz, Ş., & Öntaş, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin kullandıkları metaforlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 79-91.
 • Glucksberg, S. (1998). Understanding metaphors. Current Directions in Psychological Science, 7(2), 39-43.
 • Gültekin, M. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38, 77–92.
 • Izadinia, M. (2016). Student teachers’ and mentor teachers’ perceptions and expectations of a mentoring relationship: do they match or clash? Professional Development in Education, 42(3), 387-402.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 • Leavy, A. M., McSorley, F. A., & Boté, L. A. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1217-1233.
 • Mahlios, M., Massengill‐Shaw, D., & Barry, A. (2010). Making sense of teaching through metaphors: A review across three studies. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 16(1), 49-71.
 • McGrath, I. (2006). Using insights from teachers' metaphors. Journal of Education for Teaching, 32(3), 303-317.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage Publications.
 • Miller, S. I. (1987). Some comments on the utility of metaphors for educational theory and practice. Educational Theory, 37, 219-227.
 • Nalçacı, A., & Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 239-258.
 • Neisser, J. U. (2003). The swaying form: Imagination, metaphor, embodiment. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2(1), 27-53.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358.
 • Özdemir, T. Y., & Erol, Y. C. (2015). Pedagojik Formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının okul, öğretmenlik ve öğrenci kavramlarına ilişkin algıları. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 215-244.
 • Patton, Q. M. (2001). Qualitative research & evaluation methods. California: Sage Publications.
 • Saban, A. (2004a). Prospective classroom teachers’ metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and cooperating teachers. International Journal of Educational Development, 24, 617–635.
 • Saban, A. (2004b). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Sezgin, F., Koşar, D., Koşar, S., & Er, E. (2017). Öğretmenlerin öğrenciye yönelik metaforlarının belirlenmesine ilişkin nitel bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 600-611.
 • Shaw, D .M., & Mahlios, M. (2008). Pre-service teachers’ metaphors of teaching and literacy. Reading Psychology, 29(1), 31–60.
 • Thomas, L., & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers’ professional identities through metaphor. Teaching and Teacher Education, 27(4), 762–769.
 • Thomson, M. M. (2016). Metaphorical images of schooling: beliefs about teaching and learning among prospective teachers from the United States displaying different motivational profiles. Educational Psychology, 36(3), 502-525.
 • Toremen, F., & Dos, I. (2009). The metaphoric perceptions of primary school teachers on the concept of inspection. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(4), 1999-2012.
 • Woolfolk Hoy, A., & Murphy, P. K. (2001). Teaching educational psychology to the implicit mind. In R. Sternberg & B. Torff (Eds.), Understanding and teaching the implicit mind (pp. 145–185). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Yalçın, M., & Erginer, A. (2012). Metaphoric perception of principals in primary schools. Journal of Teacher Education and Educators, 1(2), 229-256.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Zhao, H., & Huang, J. (2008). Interpreting metaphor in use by Mandarin teachers of English. Polyglossia, 15, 1–9.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9360-5337
Yazar: Nilay NEYİŞÇİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5804-6384
Yazar: Özlenen ÖZDİYAR
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 30 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd464080, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {50 - 67}, doi = {10.17556/erziefd.464080}, title = {Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {NEYİŞÇİ, Nilay and ÖZDİYAR, Özlenen} }
APA NEYİŞÇİ, N , ÖZDİYAR, Ö . (2019). Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 50-67 . DOI: 10.17556/erziefd.464080
MLA NEYİŞÇİ, N , ÖZDİYAR, Ö . "Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 50-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/48374/464080>
Chicago NEYİŞÇİ, N , ÖZDİYAR, Ö . "Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 50-67
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları AU - Nilay NEYİŞÇİ , Özlenen ÖZDİYAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.464080 DO - 10.17556/erziefd.464080 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 67 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.464080 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.464080 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları %A Nilay NEYİŞÇİ , Özlenen ÖZDİYAR %T Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.464080 %U 10.17556/erziefd.464080
ISNAD NEYİŞÇİ, Nilay , ÖZDİYAR, Özlenen . "Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 50-67 . https://doi.org/10.17556/erziefd.464080
AMA NEYİŞÇİ N , ÖZDİYAR Ö . Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. EUJEF. 2019; 21(2): 50-67.
Vancouver NEYİŞÇİ N , ÖZDİYAR Ö . Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 67-50.