Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 107 - 125 2019-08-30

Progressivity Of Grammar Acquisitions in the 2018 Turkish Curriculum in Terms of Main Function of Language and Structure Of Turkish
Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı

Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU [1]


The teaching acquisitions related to the structure of the Turkish language are part of the curriculum according to a certain progressivity despite the lack of absolute outcome concerning the possibility and the extent of grammar instruction in language teaching. In this research, the progressivity of grammar acquisitions in the 2018 Turkish curriculum is discussed in accordance with the opinions of Turkish language teachers and academics working in the field of Turkish instruction. Based on a descriptive model, the data of this research are obtained from semi-structured interviews and analyzed using categorical analysis method, which is one of the types of content analysis. According to the results of this research, the opinions of the two groups overlap. In other words, both the Turkish language teachers and the academics share the same opinion on the following aspects: the progressivity of grammar acquisitions is incompatible with the structure of Turkish language, beginning with a lesson on root and suffix results in several difficulties in the teaching process, the acquisitions should start with the concept of word and the parts of speech.  

Dil öğretimi sürecinde dil bilgisinin öğretilip öğretilmeyeceği ya da ne kadarının öğretileceği ile ilgili kesin bir sonuca varılamamış olsa da ana dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçenin yapısının öğretimi ile ilgili kazanımlar belirli bir aşamalılığa göre öğretim programında yer almaktadır. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinden ve Türkçe eğitimi alanında çalışan öğretim elemanlarından alınan görüşler doğrultusunda 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki dil bilgisi kazanımlarının aşamalılığı dilin yapısı ve temel işlevi doğrultusunda ele alınmıştır. Betimsel modelde düzenlenen çalışmanın verileri yarı standartlaştırılmış görüşme yöntemi ile elde edilmiştir, verilerinin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre her iki çalışma grubunun da konu ile ilgili görüşleri örtüşmektedir. Türkçe öğretmenleri ve akademisyenler dil bilgisi kazanımların aşamalılığının Türkçenin yapısı ile uygunluk göstermediği, kök ve ek konusu ile başlamanın öğretim sürecinde birtakım sorunların yaşanmasına sebep olduğu ve kazanımların sözcük kavramı ve sözcük türleri ile başlaması gerektiği konusunda aynı görüşe sahiplerdir.

 • Alagözlü, N. (2016). Eğitimsel dilbilim kapsamında küçük ölçekli dilbilim ve dil öğretimi: kavramlar ve katkıları, Türkbilig, 32, 181-208.
 • Ayvacı, H. Ş., Alev, N ve Yıldız, M. (2014). Öğrenme kazanımlarının tasarlanma sürecine ilişkin lisansüstü öğrencilerinin zihinsel modellerini belirlemeye yönelik bir çalışma, K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1013-1030.
 • Balcı, A. ve Şenyüz, A. (2015). Ortaokul 6-8. sınıflar Türkçe dil Bilgisi öğretiminde konu sıralaması ve konu tekrarı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 87-148.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi. (3. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Blyth, C. (1997). A constructivist approach to grammar: teaching teachers to teach aspect, The Modern Language Journal, 81, 50-66.
 • Börekçi, M. (2009). Türkiye Türkçesinde yapı ve işlev bakımından sözcükler. Erzurum.
 • Berg, L. B. ve Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Çev. Ed: Hasan Aydın). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (4. Baskıdan çeviri). (Çev. Ed: Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ekinci Çelikpazu, E. (2015). Ortaokul 5-8. sınıf dil bilgisi öğretimi üzerine bir inceleme, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/15, 333-360.
 • Erdem, İ. (2008). Öğretmen görüşlerine göre dil bilgisi konularının öğretilme güçlükleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 85-105.
 • Güven, A. Z. (2013). Dil bilgisi konularının öğretim sorunları. Dil ve edebiyat eğitimi dergisi. 2(6), 1-10.
 • Jameson, F. (2013). Dil hapishanesi yapısalcılığın ve Rus biçimciliğinin eleştirel öyküsü, (Çev. Mehmet H. Doğan), (3. Baskı). Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
 • Karahan, L. (2009). Dil bilgisi öğretiminde bütün-parça ilişkisinin önemi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(8), 23-30.
 • Karatay, H., Kartallıoğlu, M. ve Coşkun, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin dil bilgisi konularını öğrenme düzeyleri. TÜBAR XXXII, 199-219.
 • Kula, O. B. (2012). Dil felsefesi edebiyat kuramları I, (1. Basım). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Mıles, M. B. and Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (2. Baskıdan çeviri) (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun-Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). İngilizce dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Onan, B. (2012). Dil bilgisi öğretiminde temel ilkeler ve izlenen aşamalar. Murat ÖZBAY. (Ed.). Türkçe eğitimi açısından dil bilgisi öğretimi (1. Baskı) içinde (s. 71-102). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Pfotenhauer, R. (2015). Avisual approach to teaching grammar. Victoria University, Melbourne, Australia.
 • Saussure, F. (2001). Genel dilbilim dersleri (Çev: B. Vardar). İstanbul: Multilingual.
 • Sayar, S. (2015). İlköğretim 6-8 Türkçe programının dil bilgisi ve yabancı dil öğretimi açısından taşıdığı yapısal sorunlar ve çözüm önerileri, International Journal of Languages’ Education and Teaching UDES 2015, 2369-2378.
 • Yağmur, K. (2010). Türkçe ders kitaplarının üst düzey bilişsel becerileri geliştirme yeterliliği, Hakan Ülper. (Ed.). Türkçe ders kitabı çözümlemeleri (içinde), 191-219. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Güncelleştirilmiş geliştirilmiş 6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yunita, W. (2016). Best pracice in teaching English grammar to university students: deductive, inductive, or combination of both?, Proceedings of the Fourth International Seminar on English Language and Teaching (ISELT-4), 435-443.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1080-4593
Yazar: Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 26 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd466384, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {107 - 125}, doi = {10.17556/erziefd.466384}, title = {Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı}, key = {cite}, author = {EKİNCİ ÇELİKPAZU, Esra} }
APA EKİNCİ ÇELİKPAZU, E . (2019). Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 107-125 . DOI: 10.17556/erziefd.466384
MLA EKİNCİ ÇELİKPAZU, E . "Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 107-125 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/48374/466384>
Chicago EKİNCİ ÇELİKPAZU, E . "Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 107-125
RIS TY - JOUR T1 - Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı AU - Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.466384 DO - 10.17556/erziefd.466384 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 125 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.466384 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.466384 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı %A Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU %T Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.466384 %U 10.17556/erziefd.466384
ISNAD EKİNCİ ÇELİKPAZU, Esra . "Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 107-125 . https://doi.org/10.17556/erziefd.466384
AMA EKİNCİ ÇELİKPAZU E . Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı. EUJEF. 2019; 21(2): 107-125.
Vancouver EKİNCİ ÇELİKPAZU E . Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 125-107.