Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 231 - 246 2019-08-30

A Study on Relationship Between The Teachers’ Organizational Image Perceptions and The Students’ Success
Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma

Seva DEMİRÖZ [1] , Yüksel KAVAK [2]


This study aims to reveal and evaluate the relationship between public secondary school teachers’ organizational image perceptions  with regard to their schools and the achievement of the 8 th grade students in Ankara. This descriptive study was conducted using a relational survey model, The target population of the study was consisted of 20.080 teachers serving at 571 secondary schools. The sampling was calculated by simple random sampling method consisted of 377 teachers. The study was completed by including 533 teachers at 85 public seconday school. The data for the study have been collected by the organizational image perception scale developed by Gürbüz (2008). As the students’ school success, average grades from the last three years of 8th  grade  students studying in the 2012 – 2013 academic year have been taken. Based on the findings of the research, teachers have positive image perception of their schools. There is a positive relationship between teachers’ perception of organizational image and the students’ success. Teachers find their schools organizationally ethical and they find their working environment positive and their schools emotionally attractive. The most important factors that affect teachers’ perceptions of their school image negatively are respectively their schools financial constraints and alienated attitudes towards social issues. Based on the findings of the research, school administrators and educational authorities are advised to strengthen the school images and some important points are highlighted in order to guide other researchers.

Bu araştırmada, öğretmenlerin çalıştıkları okullarla ilgili imaj algıları ile öğrencilerin okul başarıları arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Ankara ilindeki kamu ortaokulu öğretmenlerinin örgütsel imaj algıları ile 8.sınıf öğrencilerinin okul başarıları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesine çalışılmıştır. Betimsel bu çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara ilinin merkez ilçelerindeki toplam 571 kamu ortaokulunda görev yapmakta olan 20080 öğretmen oluşturmaktadır. Basit rastgele örnekleme yöntemi formülü ile hesaplanan örneklem, kamu ortaokulunda görev yapmakta olan 377 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma, 85 kamu ortaokulundaki 533 öğretmene ulaşılarak tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri, Gürbüz’ün (2008) örgütsel imaj algısı ölçeği ile toplanmıştır. Öğrencilerin okul başarıları olarak ise araştırma kapsamındaki 85 okulda 2012-2013 öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerin son 3 yıllık yılsonu başarı puanı ortalamaları esas alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin okullarına ilişkin imaj algıları olumludur. Öğretmenlerin okullarına ilişkin imaj algıları olumlu yönde arttıkça, öğrencilerin başarıları da pozitif yönde artar. Öğretmenlere göre okulları kurumsal açıdan etik, çalışma ortamları açısından olumlu ve duygusal açıdan çekicidir. Öğretmenlerin okulları ile ilgili imaj algılarını olumsuz yönde etkileyen etmenlerin başında okulların finansal durumları ve toplumsal konulara uzak oluşları gelmektedir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, okul yönetimlerine ve eğitim alanındaki yetkililere okulların imajlarının güçlendirilmesine dönük önerilerde bulunulmuş, diğer araştırmalara yön vermek amacıyla önemli noktalara dikkat çekilmiştir.

 • Alves, H., & Raposo, M. (2010). The influence of university image on student behaviour. International Journal of Educational Management, 24(1), 73 – 85.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. 7. Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bahçeci, M. (2009). Velilerin Okul İmajına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bektaş, F. (2010). Örgütsel imaj ve örgüt kültürü: Öğretmen adayı örnekleminde nedensel bir araştırma. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 1(Yaz), 5-18.
 • Bogler, B., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education, 20(3), 277-289.
 • Carmeli, A. (2005). Perceived external prestige, affective commitment and citizenship behaviors. Organization Studies, 26(3), 443-464.
 • Çobanoğlu, A. (2011). Resmi ve özel ilköğretim okullarının okul imajının öğretmen ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • DiPaola, M. F., & Hoy, W. K. (2005). Organizational citizenship of faculty and achievement of high school students. The High School Journal, Feb/Mac, 35-44.
 • Erkmen, T. ve Çerik, Ş. (2007). Kurum imajını oluşturan kurum kimliği boyutları bağlamında örgüte bağlılığın incelenmesi: üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(28),107-119.
 • Gray, E. R., & Balmer, J. M. T. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long Range Planning, 31(5), 695-702.
 • Gupta, S. (2002). Strategic Dimensions of Corporate Image: Corporate Ability and Corporate Social Responsibility as Sources of Competitive Adventage via Differentation, UMI Dissertations,Temple University, USA.
 • Gürbüz, S. (2008). Yönetici, öğretmen ve velilere göre ankara ili özel ve kamu ilköğretim okullarının kurumsal imajı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ivy, J. (2001). Higher education institution image: A correspondence analysis approach. The International Journal of Educational Management, 15(6/7), 276-282.
 • Jurewicz, M. M. (2004). Organizational citizenship behaviors of Virginia Middle School teachers: A study of their relationship to school climate and achievement. Unpublished Doctoral Dissertation, College of William and Mary, Williamsburg, VA.
 • Karabey, C. N. ve İşcan, Ö. F. (2007). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 231-241.
 • Karabey, C. N. (2005). Örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Karaköse, T. (2006). Eğitim Örgütlerindeki iç ve dış paydaşların kurumsal itibara ilişkin algılamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Kılıçaslan, H. (2011). İlköğretim okullarının kurumsal imajına yönelik yönetici ve öğretmen algıları: Bolu ili merkez ilçe örneği. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Khalid, S. A, Jusoff, K., Othman, M., Ismail, M., & Rahman, N. A. (2010). Organizational citizenship behavior as a predictor of student academic achievement. International Journal of Economics and Finance, 2(1), 65-71.
 • Kozanoğlu, C. (1992). Cilalı İmaj Devri. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Marziliano, N. (1998). Managing the corporate image and identity: A borderline between fiction and reality. International Studies of Management and Organization, 28(3), 3-11.
 • Nguyen, N., & LeBlanc, G. (2001). Image and reputation of higher education institutions in students’ retention decisions. The International Journal of Education Management, 15, 303-311.
 • Örer, L. (2006). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin kurumsal imajının öğrenciler açısından ölçülmesi üzerine bir alan çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
 • Palacio, A. B., Meneses, G. D., & Perez, P. J. P. (2002). The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students. Journal of Educational Administration, 40(5), 486-505.
 • Polat, S. (2011). Üniversite öğrencilerine göre Kocaeli Üniversitesinin örgütsel imajı. Eğitim ve Bilim, 36(160), 105-119
 • Polat, S. (2009). Organizational citizenship behavior (OCB) display levels of the teachers at secondary schools according to the perceptions of the school administrators. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1(1), 1591-1596.
 • Schultz, D., & Kitchen, P.J. (2004). Managing the changes in corporate brandig and communication: Closing and re-opening the corporate umbrella. Corporate Reputation Review, 6(4). 347-366
 • Topaloğlu, R. (2010). Kurumsal imaj ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin tespitine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Vigoda-Gadot, E., Vinarski-Peretz, H., & Ben-Zion, E. (2003). Politics and image in the organizational landscape: An empirical examination amongst public sector employees. Journal of Managerial Psychology, 18(8), 764-787.
 • Yılmaz, K. ve Çokluk-Bökeoğlu, O. (2008). Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools. Word Applied Sciences Journal, 3(5),775-780
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7099-263X
Yazar: Seva DEMİRÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Arı Okulları
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6880-8634
Yazar: Yüksel KAVAK
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 30 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd557351, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {231 - 246}, doi = {10.17556/erziefd.557351}, title = {Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {DEMİRÖZ, Seva and KAVAK, Yüksel} }
APA DEMİRÖZ, S , KAVAK, Y . (2019). Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 231-246 . DOI: 10.17556/erziefd.557351
MLA DEMİRÖZ, S , KAVAK, Y . "Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 231-246 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/48374/557351>
Chicago DEMİRÖZ, S , KAVAK, Y . "Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 231-246
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma AU - Seva DEMİRÖZ , Yüksel KAVAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.557351 DO - 10.17556/erziefd.557351 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 246 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.557351 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.557351 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma %A Seva DEMİRÖZ , Yüksel KAVAK %T Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.557351 %U 10.17556/erziefd.557351
ISNAD DEMİRÖZ, Seva , KAVAK, Yüksel . "Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 231-246 . https://doi.org/10.17556/erziefd.557351
AMA DEMİRÖZ S , KAVAK Y . Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. EUJEF. 2019; 21(2): 231-246.
Vancouver DEMİRÖZ S , KAVAK Y . Öğretmenlerin Örgütsel İmaj Algıları Ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 246-231.