Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 129 - 147 2019-12-30

2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Investigation of 2018 Mathematics Curriculum Objectives According to the Revised Bloom Taxonomy

Okan KUZU [1] , Osman ÇİL [2] , Ahmet Salih ŞİMŞEK [3]


Bu çalışmada, 2018 yılında yayımlanan 1-8 Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan toplam 444 kazanım revize edilmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç ve bilgi boyutu açısından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, öncelikle araştırmacılar tarafından Matematik Dersi Öğretim Programı kazanımları bağımsız olarak incelenmiş ve ortaya çıkan farklılıklar tartışılarak ortak bir yargıya ulaşılmıştır. Bu süreç sonunda yargıcılar arası Kendall'ın uyum katsayısı bilişsel süreç boyutu ve bilgi boyutu için 0,99 olarak hesaplanmıştır. Programın bilişsel süreç boyutu açısından çözümlemek, değerlendirmek ve yaratmak basamaklarında oldukça az kazanıma sahip olduğu görülmüştür.  Bilgi boyutu açısından incelendiğinde ise üstbilişsel bilgi basamağında herhangi bir kazanımın olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada bazı kazanımların birden fazla eylem içerdiği, açık ve anlaşılır olmadığı ve basitten karmaşığa doğru düzenlenmediği tespit edilmiştir. Üstbilişsel seviyedeki kazanımların öğretim programı içerisinde yer alan yetkinlikler kapsamında sayısının arttırılması, yapısal bozukluklara sahip kazanımların öğretim programının amaç ve hedefleri dikkate alınarak tekrar düzenlenmesi ve bu kazanımların günlük hayat problemleriyle ilişkilendirilmesi daha anlamlı öğrenmenin oluşmasına ve öğrenci performanslarının artmasına zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. 

In this study, a total of 444 objectives that forms the 2018 1-8 Mathematics Curriculum were evaluated via both knowledge and cognitive process dimensions of Revised Blooms’ taxonomy. In this context, all of the Mathematics Curriculum objectives were separately analyzed by experts and after the independent analysis process, the differences between experts’ classifications were discussed to reach an agreement. Kendall's coefficient of concordance between experts was calculated as 0,99 for both knowledge and cognitive process dimensions. Considering the curriculum from the cognitive process dimension revealed a very limited amount of analyze, evaluate, and create levels of objectives. When the curriculum explored in terms of knowledge dimension, it was determined that there was no objective in the metacognitive level. In addition, in this study, it is observed that some of the objectives were constructed with multiple educational goals, were not clear and understandable, and were not arranged from simple to complex. In order to ensure the creation of more meaningful learning for students and growth on students’ performance; the number of the high-level cognitive objectives should be increased, the objectives that have structural defects should be rearranged with consideration of educational goals of the curriculum, and objectives should be correlated with daily life-problems.  

 • Ateş, H. (2019). Fen bilimleri dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından analizi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 101-127.
 • Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
 • Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 İlkokul matematik dersi öğretim programları 2017 ilkokul matematik dersi öğretim programı karşılaştırması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1219-1258.
 • Bekdemir, M., & Selim, Y. (2008). Revize edilmiş bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2) 185–196.
 • Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay.
 • Crowe A., Dirks C., & Wenderoth, M.P. (2008). Biology in bloom: ımplementing bloom’s taxonomy to enhance student learning in biology. CBE Life Sciences Education, 7(4), 368–381.
 • Çelik, S., Kul, Ü., & Çalık Uzun, S. (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 775–795.
 • Çil, O., Kuzu, O., & Şimşek, A.S. (2019). 2018 Ortaöğretim matematik programının revize Bloom taksonomisine ve programın ögelerine göre incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1402-1418.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Döm, S. (2006), Girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Eraslan, L. (2011). İlköğretim programlarında girişimcilik öğretimi (Hayat bilgisi dersi örneği). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 82-94.
 • Gazel, A.A., & Erol, H. (2011). İlköğretim 7. Sınıf sosyal bilgiler ders programındaki kazanımların taksonomik açıdan değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5(2), 202–222.
 • Gezer, M., Şahin, İ. F., Sünkür, M. Ö., & Meral, E. (2014). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 433–455.
 • Gökler, Z.S., Aypay, A., & Arı, A. (2012). İlköğretim İngilizce dersi hedefleri kazanımları SBS soruları ve yazılı sınav sorularının yeni Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1(2), 115–133.
 • Howell, D.C. (2013). Statistical Methods for Psychology. Wadswort Cengage Learning: USA.
 • Kablan, Z., Baran, T., & Hazer, Ö. (2013). İlköğretim matematik 6-8 öğretim programında hedeflenen davranışların bilişsel süreçler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD ), 14(1), 347–366.
 • Kerr, J. F. (1968). The problem of curriculum reform: Changing the curriculum. London: University of London Press Ltd.
 • Korkmaz, İ. (2006). Eğitim programı: Tasarımı ve geliştirmesi. Doğanay, A & Karip E. (Ed.), Öğretimde planlama ve değerlendirme içinde (s.3–30). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Köğce, D., Aydın, M., & Yıldız, C. (2009). Bloom taksonomisinin revizyonu: Genel bir bakış. İlköğretim Online, 8(3), 1–7.
 • Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into Practice. 41(4), 212–218.
 • MEB (2018a). Matematik dersi öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2018b). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Meleta, F. E., & Zhang, W. (2017). Comparative study on the senior secondary school mathematics curricula development in Ethiopia and Australia. Journal of Education and Practice, 8(5), 30–41.
 • Salkind, N. J. (2010). Encyclopedia of Research Design. SAGE Publications: London
 • Şen, Ö. (2017) Matematik dersi ortaokul öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017, Curr Res Educ, 3(3), 116–128.
 • Tekin, H. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tyler, R. (1957). The curriculum: Then and now. Proceedings of the 1956 Invitational Conference on Testing Problems. Princeton: Princeton, NJ.: Educational Testing Service, pp. 79-94.
 • Türnüklü, E. B., & Yeşildere, S. (2005). Problem, problem çözme ve eleştirel düşünme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 107–123.
 • Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 260–279.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2466-4701
Yazar: Okan KUZU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5903-9864
Yazar: Osman ÇİL
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9764-3285
Yazar: Ahmet Salih ŞİMŞEK
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 11 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd482751, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {129 - 147}, doi = {10.17556/erziefd.482751}, title = {2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kuzu, Okan and Çi̇l, Osman and Şi̇mşek, Ahmet Salih} }
APA Kuzu, O , Çi̇l, O , Şi̇mşek, A . (2019). 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 129-147 . DOI: 10.17556/erziefd.482751
MLA Kuzu, O , Çi̇l, O , Şi̇mşek, A . "2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 129-147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/51205/482751>
Chicago Kuzu, O , Çi̇l, O , Şi̇mşek, A . "2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 129-147
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi AU - Okan Kuzu , Osman Çi̇l , Ahmet Salih Şi̇mşek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.482751 DO - 10.17556/erziefd.482751 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 147 VL - 21 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.482751 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.482751 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi %A Okan Kuzu , Osman Çi̇l , Ahmet Salih Şi̇mşek %T 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.482751 %U 10.17556/erziefd.482751
ISNAD Kuzu, Okan , Çi̇l, Osman , Şi̇mşek, Ahmet Salih . "2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 3 (Aralık 2020): 129-147 . https://doi.org/10.17556/erziefd.482751
AMA Kuzu O , Çi̇l O , Şi̇mşek A . 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. EUJEF. 2019; 21(3): 129-147.
Vancouver Kuzu O , Çi̇l O , Şi̇mşek A . 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 129-147.