Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitim Kurumalarındaki Örgütsel Sinizmin Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1, 87 - 105, 30.04.2020
https://doi.org/10.17556/erziefd.508652

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki eğitim örgütlerinde görev yapan eğitim çalışanlarının yaşadığı örgütsel sinizmin cinsiyete göre farklılaşıp/farklılaşmadığını meta-analiz yöntemiyle incelemektir. Bu kapsamda, bazı anahtar kavramlar kullanılarak yapılan literatür taramasında; 2000-2018 yılları arasında Türkiye'deki eğitim örgütlerinde yapılmış olan ve örgütsel sinizmi inceleyen 159 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan 42'si araştırmacılar tarafından belirlenmiş olan dâhil edilme kriterlerine uygun olduğu için araştırmaya dâhil edilmiştir. Yayın yanlılığı, Huni Grafiği, Duval ve Tweedie'nin kırp ve doldur yöntemi ve Egger Testi ile incelenmiş ve yapılan testler sonucunda yayın yanlılığın olmadığı anlaşılmıştır. Analizler rastgele etkiler modeline göre yapılmış olup, etki büyüklükleri Cohen'nin d'sine göre hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda eğitim çalışanlarının yaşadığı örgütsel sinizmin cinsiyete göre etki büyüklüğünün önemsiz düzeyde ve anlamsız olduğu sonucu elde edilmiştir [d=.028; p˃.05]. Moderatör analizi sonucunda; yayın türü, araştırmanın yapıldığı bölge ve örneklem grubunun hesaplanan etki büyüklüğü üzerinde moderatör etkiye sahip olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Abaslı, K. (2018). Örgütsel dışlanma, işe yabancılaşma ve örgütsel sinizm İlişkisine yönelik öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Ankara.
 • Abraham, R. (2000). "Organizational cynicism: Bases and consequences". Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Ada, Ş., & Yarım, M. A. (2017). "İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları: Erzurum ili örneği". Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 66-98.
 • Akar, H . (2018). "Türkiye'de eğitim örgütlerinde yapılan örgütsel sinizm çalışmalarının içerik analizi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 2097-2127.
 • Akar, H. (2018). "Meta-analysis of organizational trust studies conducted in educational organizations between the years 2008-2018". International Journal of Educational Methodology, 4(4), 287-302.
 • Akin, U. (2015). "The relationship between organizational cynicism and trust in schools: A research on teachers". Eğitim ve Bilim, 40(181), 175-189.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Erol, E., & Salalı, E. T. (2014). "Okul müdürlerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki". Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 25-52.
 • Altinkurt, Y., & Ekinci, C. E. (2016). "Examining the relationships between occupational professionalism and organizational cynicism of teachers". Educational Process: International Journal, 5(3), 236-253.
 • Anaş, K. (2016). Vakıf üniversitesi çalışanlarında örgütsel sinizm tutumunun işe yabancılaşma üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Andersson, L. M. (1996). "Employee cynicism: An examination using a contract violation framework". Human Relations, 49(11), 1395-1418.
 • Argon, T., Uylas, S. D., & Yerlikaya, S. (2015). "Perceptions of teachers related accountability practices ın turkish national education sistem and organizational cynicism." International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 204-219.
 • Aslan, Ö. (2016). Okul yöneticilerinin paternalist liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Atılgan, S.S. (2017). Örgütsel adaletin örgütsel sinizme etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aydın, Y.T. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Ankara Altındağ ilçesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Bağrıyanık, H. (2017). Öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik öğretimsel liderlik algıları çerçevesinde örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Balay, R., Kaya, A., & Cülha, A. (2013). "Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 123-144.
 • Baig, J., Soon, N. K., Elmabrok, A. A., Shanker, S., Sirisa, N. M. X., & Ahmad, A. R. (2016). Causes of organizational cynicism and its consequence on teaching staff in malaysia. Indian Journal of Science and Technology, 9(S1), 1-4.
 • Balcı, O. (2016). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticilerin örgütsel sinizm, kendini işe verememe (presenteizm) ve sosyal kaytarma arasındaki ilişkinin incelenmesi (Arnavutköy ilçesi örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayraktar, D. (2016). İlkokul öğretmenlerinin duygusal taciz yaşama düzeyi ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bedeian, A. G. (2007). "Even if the tower is “ivory,” it isn't “white:” understanding the consequences of faculty cynicism". Academy of Management Learning & Education, 6(1), 9-32.
 • Bedük, A., Eryeşil, K., & Altınışık, G. D. (2017). "The relationship between mobbing and organizational cynicism: An empirical study". Journal of Human Sciences, 14(4), 3167-3176.
 • Blau, P. (1964). Power and exchange in social life. New York: J Wiley & Sons.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T & Rothstein, H. R. (2013). İntroduction to Meta-Analysis. Hoboken, N.J.: Wiley. 06.11.2017 tarihinde http://rbdigital. oneclickdigital.com sitesinden alınmıştır.
 • Bölükbaşıoğlu, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Brandes, P. (1997), Organizational cynicism: Its nature, antecedents, and consequences. Unpublished Phd Dissertation, The University of Cincinnati.
 • Brandes, P., & Das, D. (2006). Locating behavioral cynicism at work: Construct issues and performance implications. In Employee health, coping and methodologies (pp. 233-266). Emerald Group Publishing Limited.
 • Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I. S., Banks, G. C., & Lomeli, L. C. (2013). "Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis". Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.
 • Çalışkan, K. (2016). Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının örgütsel sinizm algıları ile örgütsel bağlılıklarının araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Çevik, A. (2018). Okul yöneticilerinin kullandıkları makamsal güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sinizm davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Dean Jr, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). "Organizational cynicism". Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 • Demir, K. (2015). The effect of organizational justice and perceived organizational support on organizational citizenship behaviors: the mediating role of organizational ıdentification. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 131-148.
 • Demirel, N. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin toksik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Doğan, S., & Uğurlu, C. T. (2014). "Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 489-516.
 • Eaton, J. A. (2000). A social motivation approach to organizational cynicism. Unpublished Doctoral Dissertation, Graduate Program in Psychology, York University, Toronto.
 • Emre, R. (2018). Araştırma görevlilerinin örgütsel politika ve örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Erdogdu, M. (2018). Effect of organizational justice behaviors on organizational silence and cynicism: a research on academics from schools of physical education and sports. Universal Journal of Educational Research, 6(4), 733-741.
 • Eren, E. (2014). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Ergen, H., & İnce, Ş. (2017). "İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri: Mersin örneği", Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 37-57.
 • Ersoy, E. (2009). Cinsiyet kültürü içerisnde kadın ve erkek kimliği (Malatya İli örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 209-230.
 • Field, A. P., & Gillett, R. (2010). "How to do a meta‐analysis". British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 63(3), 665-694.
 • FitzGerald, M. R. (2002). Organizational cynicism: Its relationship to perceived organizational injustice and explanatory style, Unpublished Doctoral dissertation, University of Cincinnati.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. (C.Güzel, Çev.) Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Gökyer, N., & Türkoğlu, İ. (2018). Liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 43(196), 317-340.
 • Gun, F., & Baskan, G.A. (2017). "An investigation of the relationship between organizational cynicism and burnout regarding the perceptions of academicians". Hacettepe Unıversıty Journal of Educatıon, 32(2), 361-379.
 • Gündüz, H. B., & Ömür, Y. E. (2016). "Supervision anxiety as a predictor for organizational cynicism in teachers". Journal of Human Sciences, 13(1), 1381-1394.Güney, S. (2015). Sosyal psikoloji. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Helvacı, M. A., & Çetin, A. (2012). "İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak İli Örneği)", Turkish Studies, 7(3), 1475-1497.
 • Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). "Measuring inconsistency in meta-analyses". BMJ: British Medical Journal, 327(7414), 557.İpek, Z.H. (2018). Lise öğretmenlerinin duygusal zekâ ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and consequences of cynıcısm in organızatıons: An examınation of the potential posıtıve and negatıve effects on school systems. Unpublished Doctoral dissertation. Available from ProOuest Dissertations and Theses database.
 • Johnson, J. L., & O'leary‐Kelly, A. M. (2003). "The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: Not all social exchange violations are created equal". Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(5), 627-647.
 • Kahveci, G. (2015). Okullarda örgüt kültürü, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Kalağan, G., & Güzeller, C. O. (2010). "Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 83-97.
 • Kantarcıoğlu, J. (2016). Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ermeni azınlık okulları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Ünivesitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karademir, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin okul yönetiminde kayırmacılık algıları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Pendik ilçesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Karfakis, N., & Kokkinidis, G. (2011). Rethinking cynicism: Parrhesiastic practices in contemporary workplaces. Culture and Organization, 17(4), 329-345.Kart, M.E. (2015). Örgütsel sinizm bağlamsal peroformans ve etik ideoloji. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Keskinkılıç Kara, S.B., & Oğuz, E. (2016). "Relationship between political discrimination level perceived by teachers and teachers' organizational cynicism levels". Eurasian Journal of Educational Research, 63, 55-70.
 • Kılınç, S. (2014).Örgütsel adaletin, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sinizm tutumlarına etkisi: Malatya ili öğretmenleri üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kıral, B. (2016). Öğretmenlerde kayıtsızlık ve güçlendirme. Ankara: Pegem Akademi
 • Konakli, T. (2016). The effect of school administrators' political skills against organizational cynicism in educational organizations. Universal Journal of Educational Research, 4(3), 589-597.
 • Korkut, A., & Aslan, M. (2016). "Türkiye’deki ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri". E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 91-112.
 • Köybaşı, F., Uğurlu, C. T., & Öncel, A. (2017). "Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-14.
 • Kutanis, R. Ö., & Dikili, A. (2010). Değişim boyutunda örgütlerde sinizm, D.E. Özler içinde, Örgütsel davranışta güncel konular (269-285), Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford: Oxford University Press.
 • Mahmood, S.M.R. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Mirvis, P. H., & Kanter, D. L. (1991). Beyond demography: A psychographic profile of the workforce. Human Resource Management, 30(1), 45-68.Mumcu, A. (2018). Örgüt ikliminin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde izlenim yönetimi taktikleri ve lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Nartgün, Ş. S., & Kalay, M. (2014). "Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri". Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1361-1376.
 • Nartgün, Ş. S., & Kartal, V. (2013). "Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 47-67.
 • Naus AJ (2007). Organizational cynicism on the nature, antecedents, and consequences of employee cynicism toward the employing organization. Unpublished Doctoral Thesis, Universiteit Maastricht.
 • Okan, F. (2018). Akademisyenlerin örgütsel sinizme ilişkin algılarının örgütsel ağlılıkları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Okumuş, A. (2018). Duygusal zekâ ve kurum kültürü algısının örgütsel sinizmle ilişkisi: ram örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özcan, E. (2014). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Özçalık, F. (2017). Pozitif ve negatif duygusallığın örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Özden, F. (2013). Örgüt iklimi ve örgütsel sinizm ilişkisi: Kütahya merkez meslek liseleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Özer, S. (2014). Örgütsel sinizmin ve liderlik stillerinin sınıf öğretmenlerinin kuruma bağlılığına etkisi: (Adıyaman /Kâhta ilçesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Polat, S. (2013). The impact of teachers organizational trust perceptions on organizational cynicism perception. Educational Research and Reviews, 8(16), 1483-1488.
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P., & Austin, J. T. (1997). "Understanding and managing cynicism about organizational change". Academy of Management Perspectives, 11(1), 48-59.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz, M. V. (2013). Örgütsel davranış. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Sak, R. (2018). "Gender differences in turkish early childhood teachers’ job satisfaction, job burnout and organizational cynicism". Early Childhood Education Journal, 46, 643–653.
 • Simbula, S., & Guglielmi, D. (2010). Depersonalization or cynicism, efficacy or inefficacy: what are the dimensions of teacher burnout?. European Journal of Psychology of Education, 25(3), 301-314.
 • Simha, A., F. Elloy, D., & Huang, H. C. (2014). The moderated relationship between job burnout and organizational cynicism. Management Decision, 52(3), 482-504.
 • Smith, B. D., Cranford, D., & Mann, M. (2000). "Gender, cynical hostility and cardiovascular function: implications for differential cardiovascular disease risk?". Personality and Individual Differences, 29(4), 659-670.
 • Stanley, D. J., Meyer, J. P., & Topolnytsky, L. (2005). "Employee cynicism and resistance to organizational change". Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459.
 • Şirin, E. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (İstanbul ili, Esenyurt ilçesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tarakcı, H., & Akın, A. (2017)." Psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm: Çorum ili örneği". Journal of International Social Research, 10(52), 1222-1230.
 • Terzi, A. R., & Derin, R. (2016). "Relation between democratic leadership and organizational cynicism". Journal of Education and Learning, 5(3), 193-204.
 • Torun, Y. (2016). Personel güçlendirme ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü: Örgütsel sinizm ölçeği geliştirmeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. 20.12.2018 tarihinde http://worklearning. com/effect_sizes.htm sitesinden alınmıştır.
 • Ulukuş, D. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mobbing ve örgütsel sinizm algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Uzun, T. ve Ayık, A. (2016). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 672-688.
 • Ülbeği, İ.D. (2016). Örgütsel adaletin meta analiz yöntemiyle incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 101-112.
 • Wilkerson, J. M., Evans, W. R., & Davis, W. D. (2008). "A test of coworkers' influence on organizational cynicism, badmouthing, and organizational citizenship behavior". Journal of Applied Social Psychology, 38(9), 2273-2292.
 • Yazıcıoğlu, İ., & Gençer, E.Ö. (2017). Örgütsel adalet algısının sinizm üzerine etkisi: devlet üniversiteleri meslek yüksekokullarında bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 106-119
 • Yıldırım, G.(2018). Lise öğretmenlerinin örgütsel sinizm tutumları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, K., Akgün, N., & Yıldız, S. (2013). İşe yabancılaşma ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1253-1284.

Investigation of Organizational Cynicism in Educational Institutions in Terms of Gender: A Meta-Analysis Study

Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1, 87 - 105, 30.04.2020
https://doi.org/10.17556/erziefd.508652

Öz

The purpose of this study is to examine whether employees in educational organizations having organizational cynicism in Turkey differs according to gender by the meta-analysis. In this context, in the literature review using some key concepts; reached 159 studies that examine the organizational cynicism in the years 2000-2018 made in educational organizations in Turkey. 42 of these studies were included in the study because they were in accordance with the inclusion criteria determined by the researchers. The Funnel Chart, Duval and Tweedie’s Crop and Fill Method and Egger Test examined the publication bias, and it was found that there was no publication bias at the end of the tests. The analyses were made according to the random effects model and the effect sizes were calculated according to Cohen's d. As a result of the analyses, the effect size of the organizational cynicism experienced by the education workers by gender was unimportant and insignificant [d=.028; p˃.05]. As a result of the moderator analysis; It was observed that the type of publication, the region where the study was conducted and the sample group did not have a moderator effect on the calculated effect size.

Kaynakça

 • Abaslı, K. (2018). Örgütsel dışlanma, işe yabancılaşma ve örgütsel sinizm İlişkisine yönelik öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Ankara.
 • Abraham, R. (2000). "Organizational cynicism: Bases and consequences". Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Ada, Ş., & Yarım, M. A. (2017). "İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları: Erzurum ili örneği". Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 66-98.
 • Akar, H . (2018). "Türkiye'de eğitim örgütlerinde yapılan örgütsel sinizm çalışmalarının içerik analizi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 2097-2127.
 • Akar, H. (2018). "Meta-analysis of organizational trust studies conducted in educational organizations between the years 2008-2018". International Journal of Educational Methodology, 4(4), 287-302.
 • Akin, U. (2015). "The relationship between organizational cynicism and trust in schools: A research on teachers". Eğitim ve Bilim, 40(181), 175-189.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Erol, E., & Salalı, E. T. (2014). "Okul müdürlerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki". Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 25-52.
 • Altinkurt, Y., & Ekinci, C. E. (2016). "Examining the relationships between occupational professionalism and organizational cynicism of teachers". Educational Process: International Journal, 5(3), 236-253.
 • Anaş, K. (2016). Vakıf üniversitesi çalışanlarında örgütsel sinizm tutumunun işe yabancılaşma üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Andersson, L. M. (1996). "Employee cynicism: An examination using a contract violation framework". Human Relations, 49(11), 1395-1418.
 • Argon, T., Uylas, S. D., & Yerlikaya, S. (2015). "Perceptions of teachers related accountability practices ın turkish national education sistem and organizational cynicism." International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 204-219.
 • Aslan, Ö. (2016). Okul yöneticilerinin paternalist liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Atılgan, S.S. (2017). Örgütsel adaletin örgütsel sinizme etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aydın, Y.T. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Ankara Altındağ ilçesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Bağrıyanık, H. (2017). Öğretmenlerin okul yöneticilerine yönelik öğretimsel liderlik algıları çerçevesinde örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Balay, R., Kaya, A., & Cülha, A. (2013). "Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 123-144.
 • Baig, J., Soon, N. K., Elmabrok, A. A., Shanker, S., Sirisa, N. M. X., & Ahmad, A. R. (2016). Causes of organizational cynicism and its consequence on teaching staff in malaysia. Indian Journal of Science and Technology, 9(S1), 1-4.
 • Balcı, O. (2016). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticilerin örgütsel sinizm, kendini işe verememe (presenteizm) ve sosyal kaytarma arasındaki ilişkinin incelenmesi (Arnavutköy ilçesi örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayraktar, D. (2016). İlkokul öğretmenlerinin duygusal taciz yaşama düzeyi ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bedeian, A. G. (2007). "Even if the tower is “ivory,” it isn't “white:” understanding the consequences of faculty cynicism". Academy of Management Learning & Education, 6(1), 9-32.
 • Bedük, A., Eryeşil, K., & Altınışık, G. D. (2017). "The relationship between mobbing and organizational cynicism: An empirical study". Journal of Human Sciences, 14(4), 3167-3176.
 • Blau, P. (1964). Power and exchange in social life. New York: J Wiley & Sons.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T & Rothstein, H. R. (2013). İntroduction to Meta-Analysis. Hoboken, N.J.: Wiley. 06.11.2017 tarihinde http://rbdigital. oneclickdigital.com sitesinden alınmıştır.
 • Bölükbaşıoğlu, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Brandes, P. (1997), Organizational cynicism: Its nature, antecedents, and consequences. Unpublished Phd Dissertation, The University of Cincinnati.
 • Brandes, P., & Das, D. (2006). Locating behavioral cynicism at work: Construct issues and performance implications. In Employee health, coping and methodologies (pp. 233-266). Emerald Group Publishing Limited.
 • Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I. S., Banks, G. C., & Lomeli, L. C. (2013). "Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A meta-analysis". Journal of Vocational Behavior, 83(2), 181-197.
 • Çalışkan, K. (2016). Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının örgütsel sinizm algıları ile örgütsel bağlılıklarının araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Çevik, A. (2018). Okul yöneticilerinin kullandıkları makamsal güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık ve örgütsel sinizm davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Dean Jr, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). "Organizational cynicism". Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 • Demir, K. (2015). The effect of organizational justice and perceived organizational support on organizational citizenship behaviors: the mediating role of organizational ıdentification. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 131-148.
 • Demirel, N. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin toksik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Doğan, S., & Uğurlu, C. T. (2014). "Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 489-516.
 • Eaton, J. A. (2000). A social motivation approach to organizational cynicism. Unpublished Doctoral Dissertation, Graduate Program in Psychology, York University, Toronto.
 • Emre, R. (2018). Araştırma görevlilerinin örgütsel politika ve örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Erdogdu, M. (2018). Effect of organizational justice behaviors on organizational silence and cynicism: a research on academics from schools of physical education and sports. Universal Journal of Educational Research, 6(4), 733-741.
 • Eren, E. (2014). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Ergen, H., & İnce, Ş. (2017). "İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri: Mersin örneği", Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 37-57.
 • Ersoy, E. (2009). Cinsiyet kültürü içerisnde kadın ve erkek kimliği (Malatya İli örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 209-230.
 • Field, A. P., & Gillett, R. (2010). "How to do a meta‐analysis". British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 63(3), 665-694.
 • FitzGerald, M. R. (2002). Organizational cynicism: Its relationship to perceived organizational injustice and explanatory style, Unpublished Doctoral dissertation, University of Cincinnati.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. (C.Güzel, Çev.) Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Gökyer, N., & Türkoğlu, İ. (2018). Liselerde görev yapan öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 43(196), 317-340.
 • Gun, F., & Baskan, G.A. (2017). "An investigation of the relationship between organizational cynicism and burnout regarding the perceptions of academicians". Hacettepe Unıversıty Journal of Educatıon, 32(2), 361-379.
 • Gündüz, H. B., & Ömür, Y. E. (2016). "Supervision anxiety as a predictor for organizational cynicism in teachers". Journal of Human Sciences, 13(1), 1381-1394.Güney, S. (2015). Sosyal psikoloji. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Helvacı, M. A., & Çetin, A. (2012). "İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak İli Örneği)", Turkish Studies, 7(3), 1475-1497.
 • Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). "Measuring inconsistency in meta-analyses". BMJ: British Medical Journal, 327(7414), 557.İpek, Z.H. (2018). Lise öğretmenlerinin duygusal zekâ ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and consequences of cynıcısm in organızatıons: An examınation of the potential posıtıve and negatıve effects on school systems. Unpublished Doctoral dissertation. Available from ProOuest Dissertations and Theses database.
 • Johnson, J. L., & O'leary‐Kelly, A. M. (2003). "The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: Not all social exchange violations are created equal". Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(5), 627-647.
 • Kahveci, G. (2015). Okullarda örgüt kültürü, örgütsel güven, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Kalağan, G., & Güzeller, C. O. (2010). "Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 83-97.
 • Kantarcıoğlu, J. (2016). Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ermeni azınlık okulları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Ünivesitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karademir, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin okul yönetiminde kayırmacılık algıları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Pendik ilçesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Karfakis, N., & Kokkinidis, G. (2011). Rethinking cynicism: Parrhesiastic practices in contemporary workplaces. Culture and Organization, 17(4), 329-345.Kart, M.E. (2015). Örgütsel sinizm bağlamsal peroformans ve etik ideoloji. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Keskinkılıç Kara, S.B., & Oğuz, E. (2016). "Relationship between political discrimination level perceived by teachers and teachers' organizational cynicism levels". Eurasian Journal of Educational Research, 63, 55-70.
 • Kılınç, S. (2014).Örgütsel adaletin, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel sinizm tutumlarına etkisi: Malatya ili öğretmenleri üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kıral, B. (2016). Öğretmenlerde kayıtsızlık ve güçlendirme. Ankara: Pegem Akademi
 • Konakli, T. (2016). The effect of school administrators' political skills against organizational cynicism in educational organizations. Universal Journal of Educational Research, 4(3), 589-597.
 • Korkut, A., & Aslan, M. (2016). "Türkiye’deki ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri". E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 91-112.
 • Köybaşı, F., Uğurlu, C. T., & Öncel, A. (2017). "Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-14.
 • Kutanis, R. Ö., & Dikili, A. (2010). Değişim boyutunda örgütlerde sinizm, D.E. Özler içinde, Örgütsel davranışta güncel konular (269-285), Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford: Oxford University Press.
 • Mahmood, S.M.R. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Mirvis, P. H., & Kanter, D. L. (1991). Beyond demography: A psychographic profile of the workforce. Human Resource Management, 30(1), 45-68.Mumcu, A. (2018). Örgüt ikliminin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde izlenim yönetimi taktikleri ve lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Nartgün, Ş. S., & Kalay, M. (2014). "Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri". Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1361-1376.
 • Nartgün, Ş. S., & Kartal, V. (2013). "Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 47-67.
 • Naus AJ (2007). Organizational cynicism on the nature, antecedents, and consequences of employee cynicism toward the employing organization. Unpublished Doctoral Thesis, Universiteit Maastricht.
 • Okan, F. (2018). Akademisyenlerin örgütsel sinizme ilişkin algılarının örgütsel ağlılıkları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Okumuş, A. (2018). Duygusal zekâ ve kurum kültürü algısının örgütsel sinizmle ilişkisi: ram örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özcan, E. (2014). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Özçalık, F. (2017). Pozitif ve negatif duygusallığın örgütsel sinizm üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Özden, F. (2013). Örgüt iklimi ve örgütsel sinizm ilişkisi: Kütahya merkez meslek liseleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Özer, S. (2014). Örgütsel sinizmin ve liderlik stillerinin sınıf öğretmenlerinin kuruma bağlılığına etkisi: (Adıyaman /Kâhta ilçesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Polat, S. (2013). The impact of teachers organizational trust perceptions on organizational cynicism perception. Educational Research and Reviews, 8(16), 1483-1488.
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P., & Austin, J. T. (1997). "Understanding and managing cynicism about organizational change". Academy of Management Perspectives, 11(1), 48-59.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz, M. V. (2013). Örgütsel davranış. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Sak, R. (2018). "Gender differences in turkish early childhood teachers’ job satisfaction, job burnout and organizational cynicism". Early Childhood Education Journal, 46, 643–653.
 • Simbula, S., & Guglielmi, D. (2010). Depersonalization or cynicism, efficacy or inefficacy: what are the dimensions of teacher burnout?. European Journal of Psychology of Education, 25(3), 301-314.
 • Simha, A., F. Elloy, D., & Huang, H. C. (2014). The moderated relationship between job burnout and organizational cynicism. Management Decision, 52(3), 482-504.
 • Smith, B. D., Cranford, D., & Mann, M. (2000). "Gender, cynical hostility and cardiovascular function: implications for differential cardiovascular disease risk?". Personality and Individual Differences, 29(4), 659-670.
 • Stanley, D. J., Meyer, J. P., & Topolnytsky, L. (2005). "Employee cynicism and resistance to organizational change". Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459.
 • Şirin, E. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul kültürü algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (İstanbul ili, Esenyurt ilçesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tarakcı, H., & Akın, A. (2017)." Psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm: Çorum ili örneği". Journal of International Social Research, 10(52), 1222-1230.
 • Terzi, A. R., & Derin, R. (2016). "Relation between democratic leadership and organizational cynicism". Journal of Education and Learning, 5(3), 193-204.
 • Torun, Y. (2016). Personel güçlendirme ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü: Örgütsel sinizm ölçeği geliştirmeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. 20.12.2018 tarihinde http://worklearning. com/effect_sizes.htm sitesinden alınmıştır.
 • Ulukuş, D. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mobbing ve örgütsel sinizm algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Uzun, T. ve Ayık, A. (2016). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 672-688.
 • Ülbeği, İ.D. (2016). Örgütsel adaletin meta analiz yöntemiyle incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 101-112.
 • Wilkerson, J. M., Evans, W. R., & Davis, W. D. (2008). "A test of coworkers' influence on organizational cynicism, badmouthing, and organizational citizenship behavior". Journal of Applied Social Psychology, 38(9), 2273-2292.
 • Yazıcıoğlu, İ., & Gençer, E.Ö. (2017). Örgütsel adalet algısının sinizm üzerine etkisi: devlet üniversiteleri meslek yüksekokullarında bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 106-119
 • Yıldırım, G.(2018). Lise öğretmenlerinin örgütsel sinizm tutumları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, K., Akgün, N., & Yıldız, S. (2013). İşe yabancılaşma ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1253-1284.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman Tayyar ÇELİK (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3951-7261
Türkiye


Hüseyin AKAR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0453-6465
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Kabul Tarihi 12 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 22, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çelik, O. T. & Akar, H. (2020). Eğitim Kurumalarındaki Örgütsel Sinizmin Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 87-105 . DOI: 10.17556/erziefd.508652