Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ANKARA’DA FAALİYET GÖSTEREN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONELİN TÜKETİCİYE KARŞI ETİK DAVRANIŞLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2008, Cilt , Sayı , 83 - 117, 21.04.2008

Öz

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı için yüksek lisans tezi olarak gerçekleştirilen araştırmada, seyahat acentalarında çalışmakta olan personelin tüketiciye karşı etik davranışlarını algılama düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ankara’da faaliyet gösteren 269 A Grubu seyahat acentasında çalıştığı tahmin edilen toplam 1614 çalışan arasından seçilen 232 çalışan oluşturmuştur. Araştırma kapsamında acenta çalışanları için anket formu kullanılmıştır. Anket formlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışanların demografik özellikleri frekans ve yüzde olarak belirtilmiş, acenta çalışanlarının görüşleri arasında fark olup olmadığı çeşitli testlerle kontrol edilmiştir. Araştırma sonucunda; cinsiyetin, alınan eğitim durumunun ve mesleki eğitimin etik kavramını algılamada anlamlı farklılıklar yaratan faktörler olduğu anlaşılmıştır.

AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE PERCEPTION LEVEL OF ETHICAL BEHAVIOURS OF STAFF -WORKING AT A GROUP TRAVEL AGENCIES- TOWARDS THE GUESTS IN ANKARA

Yıl 2008, Cilt , Sayı , 83 - 117, 21.04.2008

Öz

This research, written as a Master Thesis for Tourism Management Education Program at Gazi University Education Studies Institute, was designed to find out the perception level of ethical behaviours of staff towards the guests working at travel agencies. Sample of the research was formed by 232 employees choosen from estimated 1614 employees working at 269 A Group travel agencies in Ankara. There was a survey used for finding out the points of view of employees, which let us learn their demographic features and also it was controlled by some tests if there was any differences between their concepts. As a result, it has been confirmed that sex, educational status and vocational education are the strong factors creating meaningful differences to perceive ethical behaviours.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan MENEKŞE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2008
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Menekşe, R. (2008). ANKARA’DA FAALİYET GÖSTEREN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONELİN TÜKETİCİYE KARŞI ETİK DAVRANIŞLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , , 83-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/6050/81367

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553