Yazım Kuralları

MAKALE GÖNDERİMİ YAPILIRKEN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

    1. Yazar Katkı Formu (https://dergipark.org.tr/tr/journal/3539/file/6399/download)

    2. Telif Hakkı Devir Formu (https://dergipark.org.tr/tr/journal/3539/file/6313/download)

     3. Çıkar Çatışmazlığı Formu (https://www.icmje.org/disclosure-of-interest/)
GENEL KOŞULLAR
    Dergiye gönderilen yazıların daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış ya da eş zamanlı yayınlanmak üzere başka bir dergiye sunulmamış olması koşulları aranır. Daha önce kısmen tebliğ edilmiş ya da doktora, uzmanlık vb. tezleri ile ilgili olan yazılar, bu durumun başlık sayfasında dipnotu olarak belirtilmesi kaydı ile kabul edilebilir.
Bir yazının yayınlanabilmesi için editör(ler) tarafından gerektiği şekilde incelenip ya da hakemlere incelettirilip; gerek yazı düzeni gerekse içerik bakımından uygun görülmesi gerekmektedir. Dergiye gelen yazılar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Daha sonra ilgili konuya uygun, çalışma ile bağlantısı olmayan en az 2 hakeme gönderilir. Yazarlar, yazının değerlendirme için gönderilmesini önerdikleri hakemleri bildirebilirler. Bu hakemler dergi danışma kurulu üyelerinden olabileceği gibi, danışma kurulunda yer almayan kişiler veya yazarın önerdiği hakemler de olabilir. Hakemlere gönderilen yazıda yazar(lar)ın kimliklerini ya da kurum belirten bilgiler yer almaz. Ayrıca yazılar gerekli görüldüğünde istatistik yönünden üçüncü bir hakem tarafından da incelenir. Hakemlerin verdikleri karar doğrultusunda yazının kabul edilip edilmeyeceği baş editör tarafından karara bağlanır. Yazarlara gönderilen olumlu ya da olumsuz düzeltme gerektiren hakem raporlarında da hakem kimliği yer almaz. Editör yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir.
Araştırmalara yapılan her türlü finansal yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumlar Çıkar Çatışması başlığı altında açıklamalıdır. Ayrıca, birden fazla yazarlı makalelerde yazarların hepsinin, çalışmanın oluşturulmasında aldığı rol ve görev dağılımı da belirtilmelidir (Cerrahi ve Tıbbi Uygulamalar, Konsept, Tasarım, Veri Toplama veya İşleme, Analiz veya Yorum, Literatür Taraması, Yazma).
Makalelerde isim sahibi yazarların aşağıdaki, uluslararası kabul görmüş iki kriterden en az birine sahip olmasını beklemektedir:
-Çalışmanın projelendirilmesinde, verilerin elde edilmesinde, analizinde veya yorumlanmasında katkının olması,
-Makalenin yazımı veya entelektüel gelişimi konusunda önemli katkısının olması.
Yazarların hepsinin makalenin son halinde hemfikir olması gerekmektedir.
Ayrıca, makale yazarlarının hepsinin çalışmanın doğruluğu, özgünlüğü ve bütünlüğüne onayının olması gerekmektedir.

ETİK KURALLAR
    Eskişehir Tıp Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına (http://www.wma.net/en /30publications/10policies/b3/index.html) uymayı prensip olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, yazının Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem kısmında bu prensiplere uygun olarak çalışmanın yapıldığı (Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir) ve etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Sözlü etik onay alınmıştır ifadesi kullanılmamalıdır. Çalışmanın yapıldığı hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek onayları alınmalı ve bu durum makalenin Gereç ve Yöntem/Hastalar ve Yöntem kısmında yazılmalıdır. Herhangi bir görsel medyanın kullanımı ile hastanın kimliğinin açığa çıkması durumunda, hastalar veya ebeveynlerinden/vasilerinden izin alınmasını gereklidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının Gereç ve Yöntem kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir.
Etik kurul onayının bir örneği sisteme yüklenmelidir.
Yapılan çalışmada, ticari firma ya da firmaların katkısı olup olmadığı; varsa katkının biçimi (verilerin toplanması, veri analizleri, yazının yazım aşamasında tartışmalara katılımı vb) hakkında yazarlar tarafından bilgi verilmelidir. Çalışma, bilimsel kuruluş(lar) tarafından desteklenmiş ise belirtilmelidir.
Dergiye gönderilen yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu, yayın kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltilmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimsel olarak düzenlemek yetkisindedir. Kabul edilmeyen yazılar (orijinal şekil, çizim, resim ya da fotoğraf haricinde) yazarına iade edilmez. Yazarlar gönderdikleri yazıların kopyasını saklamalıdırlar.
İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, Eskişehir Tıp Dergisi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.

MAKALENİN HAZIRLANMASI

    Makaleler için Yüklenmesi Gereken Belgeler:

Makale dosyaları Microsoft Office Word ile hazırlanmalıdır, dosya uzantısı .doc veya .docx olmalıdır. Yazı tipi Times New Roman, 12 punto, satır aralığı 2 olmalıdır.

Online gönderi sistemi, yazarları gönderinin tüm aşamalarında yönlendirecek ve gönderi sürecini hızlandırmak için gerekli desteği sağlayacaktır. Çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sağlanması gereken dosyaların bir listesi aşağıda verilmiştir.

1. Başlık sayfası
2. Ana metin
        Özet sayfaları, ana metin ve tablolar tek bir Word dosyası içinde yüklenmelidir.

3. Grafikler ve Şekiller
        Grafikler ve şekilller kesinlikle ana metnin sonuna eklenmemelidir veya Word dosyası olarak yollanmamalıdır.

4. Telif hakkı devir formu ve yazar katkı formu

5. ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları için Açıklama Formu

6. Etik kurul kararı


Yazıların Hazırlanması

Tüm araştırma makaleleri aşağıdaki başlıklara uygun şekilde yazılmalıdır: (1) Başlık sayfası, (2) Türkçe özet ve anahtar sözcükler, (3) İngilizce özet ve anahtar sözcükler, (4) Giriş, (5) Yöntemler, (6) Bulgular, (7) Tartışma, (8) Sonuç, (9) Teşekkür, (10) Çıkar uyuşmazlığı (conflict of interest), (11) Fonlama kaynakları, (12) Kaynaklar, (13) Tablolar, (14) Şekiller açıklamaları, (15) Şekiller. Yöntemler, bulgular ve tartışma bölümlerinin gerektiğinde alt başlıklarla ele alınması tercih edilir.

Olgu sunumları, özetlerden sonra giriş, olgu sunumu ve tartışma başlıkları altında düzenlenmelidir. Derleme, editöre mektup ve editöryal yorum yazılarında, yazının gelişimine uygun başlıklar kullanılabilir.

1. Başlık Sayfası
Başlık sayfası şu başlıkları içermelidir: a) Yazının başlığını (Türkçe ve İngilizce), b) Yazının kısa başlığını (Türkçe ve İngilizce), b) Tüm yazarların en son akademik dereceleri ile yazarların adlarını ve çalıştıkları bölüm ve kurumun adını, şehir ve ülke bilgileri, ORCID numaraları c) Yazışmadan sorumlu yazarın adı soyadı, posta ve e-posta adresleri, telefon numaraları, d)Yazının içeriği daha önce sunulmuşsa, toplantının adı, tarihi ve yeri not edilmelidir.

Çıkar çatışması, kurumsal ve mali destek alıp alınmadığı başlık sayfasında yer almalıdır.

2. Ana Metin

Özet, ana metin, tablolar ve şekil açıklamaları aynı dosyada olmalıdır. Grafikler ve şekiller ayrı dosya olarak yüklenmelidir.

a) Özet
Editöre mektup dışındaki tüm yazı türlerinde Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) yer almalıdır. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kaynak, şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır. Özet bölümünde kelime sayısı 150-300 arasında olmalıdır.

Ana metin dosyasında Türkçe ve İngilizce özet bölümleri yer almalıdır. Özet bölümü Giriş, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç Bölümlerini içermelidir. Özetten hemen sonra Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir. Anahtar kelime sayısı en az 3 olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler için Türkiye Bilim Terimleri listesi, İngilizce anahtar kelimeler için Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) Tıbbi Konu Başlıkları (Medical Subject Headings, MeSH) listesinden yararlanılabilir.

Olgu sunumları, derleme ve editorial yazıları için bölümlenmiş özet zorunlu değildir. Yazının bütününe uygun değilse özet bölümlenmemiş şekilde yüklenebilir.

b) Giriş
Kısaca araştırılan konu ile ilgili mevcut veriler ile birlikte çalışmanın amacı yazılmalıdır.

c) Yöntemler
Çalışmanın nasıl yapıldığı, katılımcıların nasıl seçildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı bu bölümde detaylıca yazılmalıdır. Bilinen yöntemler için kaynak eklenmelidir. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler detaylıca tanımlanmalıdır. İlaçlar ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları uygulama yolu ve süreleri belirtilmelidir. Kullanılan ilaçların jenerik isimleri verilmelidir. Çok bilinen bir yöntem kullanılıyor ise, detaylı olarak yöntem anlatılmamalı, ancak okuyucuların ulaşabileceği kaynak(lar) ile desteklenmelidir. Çalışmanın Araştırma ve Yayın Etiğine uygun şekilde yapıldığı ve Etik Kurul Onayı alındığı bilgisi belirtilmeli ve Etik Kurul Onayının sayı ve tarihi (kurul adı, tarih ve sayı no) parantez içinde belirtilmelidir. Sözlü etik onay alınmıştır ifadesi kullanılmamalıdır.)

Olgu sunumu yazısında ise hastanın onayı alındığını belirtilmelidir.

    -Verilerin incelemesinde kullanılan istatistiksel yöntemler açıklanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir.

d) Bulgular
Bulgular mantıksal bir sırada ve metinde olabildiğince ayrıntılı yazılmalı, şekil ve tablolar ile desteklenmeli; şekil ve tablolarda verilen bilgiler, gerekmedikçe metinde tekrarlanmamalıdır.

e) Tartışma
Çalışmanın yeni ve önemli yönleri ile bunlardan çıkan sonuçlar ilgili literatür bilgileri ile karşılaştırılarak tartışılmalıdır. Yazar(lar)ın kanısı ve ileride yapılabilecek çalışmalar için varsa önerileri belirtilmelidir.

f) Sonuç
Çalışmanın sonucu kısaca özetlenmelidir.

g) Teşekkür
Çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerin adları bu bölümde verilmelidir. Teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalıdır.

h) Çıkar Uyuşmazlığı (Conflict of Interest)
Bu başlık altında tüm potansiyel çıkar uyuşmazlıkları beyan edilmelidir. İlaç şirketleri, biyomedikal cihaz üreticileri veya makalenin konusu ile ilgili servis veya ürünü olan diğer şirketlerle olan tüm ilişkiler açıkça belirtmelidir. Eğer çıkar uyuşmazlığı yoksa bu bölüme “çıkar uyuşmazlığı: yok” ifadesi yazılmalıdır.

i) Fon/Finans Kaynakları (Funding Sources):
Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır.

j) Kaynaklar:
Kaynaklar metin içinde anılma sırasına göre dizilmeli; yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilmemelidir. Ana metin içerisinde parantez içinde noktalama işaretinden önce yazılmalıdır. Yazarların yalnızca doğrudan yararlandıkları çalışmaları kaynak olarak göstermeleri gerekir; yazımı doğrulanamayan kaynaklar yayın hazırlığı sırasında yazarlardan istenecektir. Dergi isimleri Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır; bunun mümkün olmadığı durumlarda dergi adının tamamı verilmelidir. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar belirtilmeli, altıdan fazla yazar durumunda, üçüncü yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Yayınladığı başlangıç sayfasından sonra tire konulmalıdır, son sayfa yazılırken ilk sayfadaki rakamlar tekrarlanmamalıdır, son olarak nokta konmalıdır. Dergi isminden sonra "basım yılı;sayı:sayfa numaraları" şeklinde yazılmalıdır. Yıl dışında tarih yazılmamalıdır, parantez içinde sayı yazılmamalıdır. Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar için aşağıdaki örneklere uyulmalıdır:

    1) Dergi

Yüksel H, Güzelsoy D, Yazıcıoğlu N, et al. Long-term prognosis after a first myocardial infaction in Turkey: determinants of mortality and reinfarction. Cardiology 1994;84:345-55.

    2) Baskı aşamasında olanlar için doi numarasına göre

Roten L, Derval N, Sacher F, et al. Ajmaline attenuates electrocardiogram characteristics of inferolateral early repolarization. Heart Rhythm 2011 Sep 19 [E-pub ahead of print], doi:10.1016/j.hrthm.2011.09.013.

    3) Kitap

Katz AM. Physiology of the heart. 3rd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

    4) Kitap içinde bölüm

Anderson JL, Muhlestein JB. The role of infection. In: Theroux P, editor. Acute coronary syndromes: a companion to Braunwald’s Heart Disease. Philadelphia: W. B. Saunders; 2003. p. 88-107.

    5) Web sayfası

Nainggolan L. New salt paper causes controversy. Heartwire. May 3, 2011. Available at: http://www.theheart.org/article/1220043.do. Accessed June 12, 2011.

Tablo, Grafik ve Şekiller

Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar Arap sayıları ile numaralandırılmalıdır. Tabloların ve şekillerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir.

Tablolar:

Tablolar kaynaklar bölümünden hemen sonra her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı şekilde hazırlanmış olmalıdır. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır.

Şekiller:

Şekiller sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmeli, Word dosyası şeklinde veya makalenin sonuna eklenerek gönderilmemelidir. Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, dijital olarak kaydedilirken fotoğraf kalitesinde olmalıdır. Şekiller ve grafiklerin JPEG ya da TIF formatında yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi) görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve göndermeden önce bu dosyaların görüntü kaliteleri bilgisayar ekranında kontrol edilmelidir. Röntgen, BT, MRG filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik örneklerin fotoğrafları genelde 127-173 mm boyutlarında yüksek kalitede (en az 300 dpi) gönderilmelidir. Resimlerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit, yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Eğer hasta(lar)nın fotoğrafı kullanılacaksa, ya hasta(lar) fotoğraftan tanınmamalı ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır. Ayrı bir sayfadan başlayarak şekiller, grafikler ve resimler için alt yazılar ve dipnotlar çift aralıklı olarak ve numaralar ile hangi şekle karşı geldikleri belirtilerek yazılmalıdır. Semboller, oklar, sayılar ya da harfler şeklin parçalarını belirtmek için kullanıldığında, dipnotlarda her biri açıkça tanımlanmalıdır. Makale yazarları; eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, şekil, grafik, resim vb. varsa, yayın hakkı sahibi ve yazarlardan yazılı izin almak ve bunu belirtmek durumundadır.

Şekil açıklamaları ayrı bir sayfaya eklenmelidir.

Kısaltmalar ve Semboller

Mümkünse sadece standart kısaltmaları kullanılmalıdır. Başlıkta kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir.

Revizyon

Değerlendirme sonrası revizyon istenen durumlarda ana metinde yapılan değişiklikler kırmızı renkle gösterilmelidir.
İstenilen revizyonlara karşılık olarak yapılan düzeltmeler “Hakemlere cevap” olarak ayrı bir dosya yüklenmelidir.

Yazar tarafından önerilen hakem adayları ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Bu hakemlere makalenin gönderilip gönderilmeyeceği editörün insiyatifindedir.

İNTİHALİN ÖNLENMESİ
İntihal, başkalarının yayınlanmış ve yayınlanmamış fikirlerinin veya kelimelerinin (veya diğer fikri mülkiyet haklarının) atıf veya izin olmadan kullanılması ve mevcut bir kaynaktan elde edildiğini belirtmek yerine yeni ve orijinal olarak sunulmasıdır. Kendinden aşırma, bir yazarın aynı konuyla ilgili önceki yazılarının bazı bölümlerini, yayınlarında başka bir yerde, özellikle alıntı olarak belirtmeden kullanması anlamına gelir (https://wame.org/recommendations-on-publication-ethics-policies-for-medical-journals).
Bir makaleden alıntı yapılırken, akademik kurallara uygun olarak orijinal kaynağa atıfta bulunulursa, yazarlardan izin alınmasa bile böyle bir alıntı intihal kapsamına girmez. Çünkü bu kişilere ulaşmanın zor olduğu düşünülürse yaptığınız her alıntı için her yazardan izin almak zor olacaktır. Bu nedenle kullanılan kaynaklara yönelik net yönlendirmeler olduğu sürece alıntı yapılmasında bir engel yoktur. İntihal ve/veya kendini kaçırma içeren yayınlar Eskişehir Tıp Dergisi'nde değerlendirilmez. Yüklenen makaleler uygun intihal programı (iThenticate, Turnitin vb.) ile taranır ve benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilir ve reddedilir.
Benzerlik raporu sonucuna göre makale hakkında aşağıdaki üç karardan biri verilir.
· Değerlendirilmek üzere editöre gönderilir.
· Düzeltme talebiyle yazara geri gönderilir.
· Değerlendirme aşamasına alınmadan ret işlemi gerçekleştirilir.