Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 76, Sayfalar 1708 - 1719 2020-10-15

TRANSITION FROM BLACKBOARD TO INTERACTIVE WHITEBOARD: EXAMINING TEACHERS' INTERACTIVE WHITEBOARD ACCEPTANCE AND USE
KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS 'OPINIONS ON THE REFLECTION OF QUANTUM PARADIGM ON PHYSICS CURRICULUM

Ayşenur KULOĞLU [1] , Burhan AKPINAR [2]


The aim of this study was to evaluate the opinions of physics teachers on the knowledge and science understanding of high school physics curriculum. This study was conducted on a total of 290 high school physics teachers. In this descriptive study with a screening model, the data were obtained with the relevant scale. In the study, the data were analyzed with arithmetic mean and standard deviation, which are among descriptive statistical techniques.

 

As a result of the analyses, it was determined that participating high school physics teachers were not epistemologically a party to a newton or quantum paradigm, instead, they adopted a holistic common ground including both perspectives. In the study, it was considered that these epistemological preferences of teachers could be a conscious choice or they may be associated with the lack of knowledge about epistemology. According to this preference, the participant teachers can be expected to include both objective and subjective knowledge in the physics course in parallel with this understanding. In the study, it was considered that participating physics teachers' preference for subjective knowledge was caused by the fact that they took into account the nature of the current curriculum, and that their preference for objective knowledge may also be caused by the fact that they took into account the current central placement exams.   

Bu araştırmanın amacı, lise fizik dersi öğretim programlarının bilgi ve bilim anlayışına yönelik fizik dersi öğretmenlerinin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma, toplam 290 lise fizik dersi öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Betimsel nitelikte ve tarama modelindeki araştırmada, veriler, ilgili ölçekle elde edilmiştir. Araştırmada veriler, betimsel istatistiki tekniklerden aritmetik ortalama ve standart sapma ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, katılımcı lise fizik dersi öğretmenlerinin, epistemolojik anlamda newton veya kuantum paradigmalarından birine taraf olmak yerine, her iki anlayışa da yer veren holistik orta bir yolu benimsedikleri belirlenmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin bu epistemolojik tercihleri, bilinçli bir tercih olabileceği gibi, epistemoloji konusundaki bilgi yetersizliğine de bağlı olabilir, şeklinde değerlendirilmiştir. Bu tercihe göre katılımcı öğretmenlerin, fizik dersinde bu anlayışa paralel olarak hem nesnel ve hem de öznel bilgiye yer vermeleri beklenebilir. Araştırmada bu durum şu şekilde değerlendirilmiştir: Katılımcı fizik öğretmenlerinin öznel bilgi tecihleri mevcut öğretim programlarının doğasını dikkate almalarından; nesnel bilgi tercihleri ise yine mevcut merkezi yerleştirme sınavlarını dikkate almalarına bağlı olabilir.
 • Akçay, B. ve Koç, I. (2009). Inservice Science Teachers’ Views About The Nature of Science. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-11.
 • Aksan, N. (2006). Üniversite öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Aslan, O. ( 2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri Ve Bu Görüşlerin Sınıf Uygulamalarına Yansımaları. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi Toplumu Oluşumunda Bireylerin Yetiştirilmesi ve Matematik Öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 183-190.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları Ve Eğitim Felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 27-48.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. 4. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Beşli, B. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Tarihinden Kesitler İncelemelerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Bora, N. D. (2005). Türkiye Genelinde Ortaöğretim Fen Branşı Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilimin Doğası Üzerine Görüşlerinin Araştırılması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Çukurçayır, M. A. ve Çelebi, E. (2009). Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 5 (9), 59-82.
 • Demir, Y. , Sipahi, S. , Kahraman, S. ve Yalçın, M. (2007). Fen Bilgisi Programı Öğrencilerinin İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi (Fen ve Teknoloji) Müfredatındaki Ünite, Konu ve Kavramlara Dair Farkındalık Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 231-240
 • Demirkollu, C. ve Altun, K. (2015). Bilgi Kuramında “Kuantum Yaklaşımı” Yöntemi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 133-169.
 • Dikmen, İ. (2017). Kuantum Paradigmasından Okula Bakış Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Duysak, E. (2015). Gazâlî’nin Nedensellik Anlayışı ve Kuantum Fiziği Kopenhag Yorumu Belirsizlik İlkesinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.
 • Fer, S. ve Cırık, İ. (2007). Yapılandırmacı Öğrenme: Kuramdan Uygulamaya. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Gezer, K. , Köse, S. , Durkan, N. ve Uşak, M. (2003). Biyoloji Alanında Yapılan Program Geliştirme Çalışmalarının Karşılaştırılması: Türkiye, İngiltere ve ABD örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 49-62.
 • Gürses, A. , Doğar, Ç. , Yalçın, M. (2005). Bilimin Doğası ve Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Dair Düşünceleri. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 166.
 • Haidar, A. H. (1999). Emirates Pre-Service And in-Service Teachers’ Views About the Nature Of Science. International Journal Of Science Education. 21(8), 807–822.
 • İçen, M. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Sınıf İçi Uyguladıkları Öğretim Stratejileri İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karhan, İ. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Demografik Özelliklerine ve Bilgi Teknolojilerini Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200.
 • Küçük, M. (2006). Bilimin Doğasını İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine Öğretmeye Yönelik Bir Çalışma. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kültekin, S. (2006). Bilgi Toplumu ve Eğitim Programları. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Lederman, N. G. (1992) Students’ and Teachers’ Conceptions of the Nature of Science: a Review of the Research. Journal of Research in Science Teaching, 29 (4), 331–359.
 • Mercan, N., Demirci, K. ve Oyur, E. (2013). Alvin Toffler’a Göre Bilgi Çağının Yeni Paradigması: Kaos Teorisi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(1), 115-127.
 • Miller, John P. (2007). The Holistic Curriculum. University of Toronto Press: Canada.
 • Özcan, M. (2011). Bilgi Çağında Öğretmen Eğitimi, Nitelikleri ve Gücü Bir Reform Önerisi. Ankara: TED Yayınları.
 • Öztürk, M. Ve Karabağ, S. (2012). Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafyada Paradigmalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(20), 421,444
 • Saraç, E. (2012). Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Seemann, K. (2003). Basic Principles in Holistic Technology Education. Journal of Technology Education, 14.(2), 28-39.
 • Su, M. ve Güneş, B. (2015). 2007 ve 2013 Fizik Öğretim Programlarının İncelenmesi. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015 ODTÜ, Ankara.
 • Şen, A. İ. (2000). Kuantum Fiziği Alan Öğretimi Konusunda Almanya’da Yapılan Tartışmaların Son Durumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 122–127.
 • Şişman, M. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Taşkın, Ç. Ş. (2012). Epistemolojik İnançlar: Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarını Yordayıcı Bir Değişken, Mustafa
 • Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19).
 • Terzi, A. R. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 315-330.
 • Tsai, C. C. (2002). Nested Epistemologies: Science Teachers’ Beliefs of Teaching, Learning and Science. International Journal of Science Education. 24(8), 771–783.
 • Tufan, E. (2007). Müzik Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (3), 99-105.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(45), 109–127.
 • Yakmacı-Güzel, B. (2000). Fen Alanı (Biyoloji, Kimya ve Fizik) Öğretmenlerinin Bilimsel Okur-Yazarlığın Bir Boyutu Olan “Bilimin Doğası” Hakkındaki Görüşleriyle İlgili Bir Tarama Çalışması. IV. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yavaş, Ü. P. ve Kızılcık, H. Ş. (2015). Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 10-12 Eylül 2015 ODTÜ, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0217-8497
Yazar: Ayşenur KULOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3509-0475
Yazar: Burhan AKPINAR
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Fırat Üniversitesi
Teşekkür Sayın Prof.Dr. Betçet Oral ve Sayın Danışmanım Prof.Dr. Burhan Akpınar ' göstermiş oldukları akademik yardım için teşekkür ederim.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 27 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder720044, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1708 - 1719}, doi = {10.17755/esosder.720044}, title = {KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Kuloğlu, Ayşenur and Akpınar, Burhan} }
APA Kuloğlu, A , Akpınar, B . (2020). KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (76) , 1708-1719 . DOI: 10.17755/esosder.720044
MLA Kuloğlu, A , Akpınar, B . "KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1708-1719 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/56179/720044>
Chicago Kuloğlu, A , Akpınar, B . "KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1708-1719
RIS TY - JOUR T1 - KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AU - Ayşenur Kuloğlu , Burhan Akpınar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.720044 DO - 10.17755/esosder.720044 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1708 EP - 1719 VL - 19 IS - 76 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.720044 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.720044 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %A Ayşenur Kuloğlu , Burhan Akpınar %T KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 76 %R doi: 10.17755/esosder.720044 %U 10.17755/esosder.720044
ISNAD Kuloğlu, Ayşenur , Akpınar, Burhan . "KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 76 (Ekim 2020): 1708-1719 . https://doi.org/10.17755/esosder.720044
AMA Kuloğlu A , Akpınar B . KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. esosder. 2020; 19(76): 1708-1719.
Vancouver Kuloğlu A , Akpınar B . KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(76): 1708-1719.
IEEE A. Kuloğlu ve B. Akpınar , "KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 76, ss. 1708-1719, Eki. 2020, doi:10.17755/esosder.720044