Yazım Kuralları

Yazar(lar)ın aşağıdaki dosyaların tamamını makale gönderim sürecinde sisteme yüklemesi zorunludur. Bu dosyalara dergi ana sayfasında bulunan Makale Şablonu ve Formlar sekmesinden de ulaşabilirsiniz. 

1- Tam Metin (Makale Şablonu olarak verilen bu Dosyayı bilgisayarınıza indirerek makalenizi bu şablon üzerinde yazabilirsiniz)   

2- Etik Kurul Onay Belgesi  (Etik Kurul onayı gerektiren çalışmalarda ilgili birimden alınan etik kurul onayı bu forma ek yapılarak makale gönderiminde "Etik Kurul Onay Belgesi" kısmına eklenecektir.  Çalışmanız için Etik Kurul İzni gerekli değilse bu formda ilgili alan doldurularak benzer şekilde "Etik Kurul Onay Belgesi" kısmına yüklenecektir. 

3-Çıkar Çatışması Bildirimi 

4-Telif Hakkı Formu  

5-Yazarlık Katkısı ve Sırası Formu 

6- Araştırma ve Yayın Etiği Beyan Formu (Başvuru esnasında sisteme Ek Dosya olarak yüklenecek)


GENEL GEREKSİNİMLER

Environmental Toxicology and Ecology dergisinde basılması için yollanan çalışmalarda; kaynaklar, ekler, şekiller ve tablolar dahil olmak üzere 20 sayfadan uzun olmamalıdır. Manuscript Microsoft Word, 12 punto ile yazılmalıdır.

KENAR BOŞLUKLARI VE ARALIK
Başlık ve Özeti içeren ilk sayfada üstten 5 cm, alttan, soldan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır. Diğer sayfalar için sol ve sağ kenar boşlukları 1,5 cm, alttan ve üstten 2,5 cm olmalıdır ve metin tam olarak iki yana yaslanmalıdır. Paragraflar arasında tek satırlık boşluk bırakmayınız ve yeni bir paragrafın ilk satırını girintili yapmayınız.

BAŞLIKLAR
Ana başlıklar için 12 punto Times New Roman kalın yazı tipi, tüm harfler büyük ve ortalanmış olarak kullanılmalıdır. 2. düzey başlıklar için, 12 punto Times New Roman yazı tipini kullanın ve ilk kelimenin ilk harfini büyük yazın. Başlıklar için lütfen MS Word yazı tipi stillerini kullanın.

İLK SAYFA GEREKSİNİMLERİ

Makalenin Başlığı
Makale başlığında her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık ortalanmış şekilde 14 punto Times New Roman kalın yazı tipi ile yazılacaktır.

Yazarlar
Bu aşamada yazarlar hakkında herhangi bir bilgi yazmayın. Gönderiniz yayına kabul edildikten sonra yazar bilgileri istenecektir.

Özet ve Anahtar Kelimeler
Özet 300 kelimeden fazla olmamalıdır. Ayrıca özette “genel bilgi, materyal metot ve sonuçlar” ile ilgili bilgi verilmelidir. Anahtar Kelimeler özetten hemen sonraki satırda olmalı ve en fazla beş anahtar kelime koyulmalı.

Makalenin Gövdesi
Makalenin gövdesi, özetten sonra iki satırlık boşluklarla ayrılmalıdır. Burada kullanılan "gövde metni" stili, yaslanmış 12 punto Times New Roman yazı tipidir. Paragraflar arasında satır aralığı bırakmayınız. Yeni bir paragrafın ilk kelimesini girintili olmamalı.

Dipnotlar
Dipnotlar genellikle tavsiye edilmez ancak gerektiğinde kullanılabilir. Ardışık olarak numaralandırılmalı ve metnin gövdesinden bir inç uzunluğunda (veya 10 boşluk) ayrılarak göründükleri sayfanın altına yerleştirilmelidirler. Aynı sayfadaki iki dipnot bir satır aralığı ile ayrılmalıdır. Sayfanın altındaki kenar boşluğu gereksinimlerine uyduğunuzdan emin olun. Denklemlere dipnot eklenmemelidir.

Şekiller ve Tablolar
Şekil ve tablolar için başlıklar 10 punto Times New Roman olmalı. Şekiller ve tablolar, metinde ilk alıntılandıktan hemen sonra yer almalı ve metin okunurken kolay referans alınabilecek şekilde yer almalıdır.

REFERANSLAR

Kitaplar;
[1] E. F. Moore, “Gedanken-experiments on sequential machines,” in Automata Studies (Ann. of Math. Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ, USA: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129–153.

Kitaplar, Monograflar (Online)
[2] G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64. [Online]. Available: http://www.bookref.com.

Editörlü Kitap
[3] C. Bennett, “What happens when you book an airline ticket? The collection and processing of passenger data post9/11,” in Global Surveillance and Policing: Borders, Security, Identity, E. Zureik and M. Salter, Eds., Cullompton, U.K.: Willan, 2005, pp. 113–138.

Kongre ve Konferans Bildirileri
[4] D. Caratelli, M. C. Viganó, G. Toso, and P. Angeletti, “Analytical placement technique for sparse arrays,” presented at the 32nd ESA Antenna Workshop, Noordwijk, The Netherlands, Oct. 5–8, 2010.

Patent
[5] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, Jul. 16, 1990.
Raporlar
[6] E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, “Oxygen absorption in the earth’s atmosphere,” Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA,Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.
Online Raporlar
[7] R. J. Hijmans and J. van Etten, “Raster: Geographic analysis and modeling with raster data,” R Package Version 2.0-12, Jan. 12, 2012. [Online]. Available: http://CRAN.R-project.org/package=raster
Tezler
[8] J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, USA, 1993.
N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.
Website
[9] J. Smith. “Obama inaugurated as President.” CNN.com. http://www.cnn.com/POLITICS/01/21/obama_inaugurated/index.html (accessed Feb. 1, 2009).
Makaleler
[10] M. M. Chiampi and L. L. Zilberti, “Induction of electric field in human bodies moving near MRI: An efficient BEM computational procedure,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 58, pp. 2787–2793, Oct. 2011, doi: 10.1109/TBME.2011.2158315.

[11] R. Fardel, M. Nagel, F. Nuesch, T. Lippert, and A. Wokaun, “Fabrication of organic light emitting diode pixels by laser-assisted forward transfer,” Appl. Phys. Lett., vol. 91, no. 6, Aug. 2007, Art. no. 061103.

Daha detaylı bilgi için https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf adresinden referans rehberine ulaşabilirsiniz.

Atıflar
Metin içerisinde atıflar köşeli parantez içerisinde yapılmalıdır. Aşağıda kullanım örnekleri verilmiştir.
.....Shrimps live especially in muddy, sandy-muddy or rocky rifts [1].
.....Marine animals have been reported to die each year since the 1990s [2].
.....as shown by Brown [3];

3 veya daha fazla yazarlı makalelerde; Author et al. [4] şeklinde kullanım yapılmalıdır.

In a study of this issue, Avio et al [5] reported that…..

Formüller
Tüm formüller ayrı satırlara yerleştirilmeli, hizalanmalı ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Ekler
Çalışmanızda ek vermek gerekli ise, ekler makalenin ana metnini takip etmeli ve referanslardan önce gelmelidir. Lütfen ekleri dikkatli kullanın.

Eklerden sonra aşağıdaki sıraya dikkat edilerek diğer beyanlar yazılmalıdır.

Teşekkür
Hakemlere, editörlere, veya çalışmaya katkı sağlayan herhangi bir kişiye teşekkür etmek istenirse, bu teşekkür metni "Acknowledgements" başlığı altında referanslardan önce yazılmalıdır.

Fon/ Finansman Bilgileri
Lütfen finansman ve bağış veren organlarınız tarafından istenen tüm ayrıntıları FUNDING başlığı altında aşağıdaki gibi sağlayınız:
This study is supported by ………….. Project Number: …………………..


Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı 
Yazarlar, mali ilişkilerden, kişisel ilişkilerden veya rekabetten, akademik rekabetten veya ideoloji veya inanç farklılıklarından doğabilecek her türlü çıkar çatışmasını ön yazısında belirtmelidir. Bu çatışmalar kişisel, ticari, politik, akademik veya finansal olabilir. Yazar olarak, bu durumda bir rapor vermelisiniz.

Örneğin,
"Çıkar çatışması politikası ve bir araştırmacı olarak etik yükümlülüğüm gereği, ekli belgede bildirilen araştırmadan ……………[firma, kurum, kişi] etkilenebileceğini bildiririm. dergiye ilgi durumu ve potansiyel çatışmaları yönetmek için onaylanmış bir planım var. ”
Herhangi bir çıkar çatışması veya ortak çıkar yoksa, aşağıdaki ifade yazılmalıdır:
“Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması veya ortak çıkar beyan edilmemiştir”.

Yazarların Katkısı
Bu başlık altında "Yazarlar çalışmaya eşit katkıda bulunmuştur" veya "İlk yazar %60, ikinci yazar %40 katkıda bulunmuştur." gibi ifadeler yer almalıdır.

Etik Kurul Onayı  
Çalışma etik kurul onayını gerektiriyorsa, onayın alındığı kurulun adı, tarihi ve numarası bu başlık altında belirtilmelidir. Ayrıca YÖNTEM bölümünde izinle ilgili bilgilere de yer verilmelidir. Alınan iznin bir kopyası makale gönderme aşamasında ETİK KURUL ONAY ve YAYIN ETİĞİ BEYAN FORMU’na ek yapılarak makale gönderiminde sisteme yüklenmelidir.
Çalışma etik kurul izni gerektirmiyorsa bu başlık altında “Bu çalışma etik kurul izni veya herhangi bir özel izin gerektirmez” ifadesi yer almalıdır.
Ayrıca etik kurul onayı gerekli değilse ETİK KURUL ONAY VE YAYIN ETİĞİ BEYAN FORMU’nda ilgili alan işaretlenerek belirtilmelidir. Ardından sorumlu yazar tarafından imzalanarak makale gönderme aşamasında sisteme yüklenmelidir.

Araştırma ve Yayın Etiği Bildirgesi 

Bu başlık altında şu ifade yer almalıdır:

“Yazarlar, makalenin tüm süreçlerinde Environmental Toxicology and Ecology Dergisinin bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyduklarını ve toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapmadıklarını beyan ederler. Ayrıca karşılaşılabilecek etik ihlallerden Environmental Toxicology and Ecology ve yayın kurulunun hiçbir sorumluluğu olmadığını ve bu çalışmanın Environmental Toxicology and Ecology dışında herhangi bir akademik yayın ortamında değerlendirilmediğini beyan ederler.

Ayrıca bu bildiriye ilişkin ETİK KURUL ONAY VE YAYIN ETİĞİ BEYAN FORMU, makale gönderilirken sorumlu yazar tarafından imzalanmalı ve ek dosya olarak yüklenmelidir. Karşılaşılacak tüm etik ihlallerde Environmental Toxicology and Ecology Dergisi'nin ve editör kurulunun hiçbir sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk sorumlu yazara aittir.