ISSN: 1301-0875
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türk Felsefe Derneği
Kapak Resmi
       

Felsefe Dünyası, Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişmesi ve anlaşılması için yayın yapan akademik bir dergidir. Dergi, felsefi düşüncenin yayılması ve yaygınlaşması için akademik, yarı akademik makaleler yanında önemli makalelerin çevirileri ve felsefi yorumlar içeren yazıları da yayımlar. Ayrıca felsefe eğitiminin gelişmesine yönelik çalışmalara da yer verir. Yayın politikası olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır. 

Felsefe Dünyası ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji ve estetik başta olmak üzere felsefenin tüm disiplinlerini kapsayan özgün makale, araştırma, yorum, kitap tanıtımı, kritiği ve çevirilere yer verir. 

Dergi, TR DİZİN ve Philosopher's Index tarafından taranmaktadır.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 3 Ocak 2022 Bitiş: 2 Haziran 2022

2021 - Cilt: 2 Sayı: 74

Araştırma Makalesi

6. BİLİNCİN ZOR PROBLEMİ

Araştırma Makalesi

10. HUME'UN MAVİSİ

Araştırma Makalesi

11. DERRIDA VE TÜRK HARF İNKILABI

Çeviri

13. NİCOLAUS CUSANUS

Araştırma Makalesi

Trendelenburg’un Kant’ı: İhmal Edilmiş Alternatif

Araştırma Makalesi

Konfuçyüs Öğretisinde Nepotizm Sorunu

Teorik Makale

SANKİ FELSEFESİ’NİN KANTÇI TEMELLERİ

Araştırma Makalesi

17. VE 18. YÜZYILLARDA OSMANLI (B)İLİM-FELSEFE DÜNYASI: Yeni Anlayış Karşısında Duraksamanın Bazı Nedenleri Üzerine

Araştırma Makalesi

DEWEY’İN DÜŞÜNCELERİNİN DARWİNCİ TEMELLERİ

Araştırma Makalesi

HAYVANLARIN ACILARI PROBLEMİ

Araştırma Makalesi

Doğa Bilimleri ve Hermeneutik Yorum

Çeviri

BOETHİUS

Araştırma Makalesi

Kant on Justice

Araştırma Makalesi

St. Augustinus’ta Tanrı’ya Duyulan Aşk ile Mutluluk İlişkisi

Araştırma Makalesi

On the Subversive Role of Intuitions in Contemporary Mainstream Analytic Philosophy

Araştırma Makalesi

SPİNOZA AÇISINDAN EVRENSEL DÜŞÜNCEDEN EVRENSEL DEMOKRASİYE

Araştırma Makalesi

İslam Ahlak Felsefesi Bakımından Adalet-Muhabbet İlişkisi: Mülk Merkezli Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Kriz Dönemi Felsefelerinde Antroposantrik Yaklaşım: İbn Bācce ve Levinas Örnekleri

Araştırma Makalesi

POPPER VE KUHN’DA BİLİMİN YAPISI, GELİŞİMİ VE YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Araştırma Makalesi

FELSEFE-DİN PROBLEMLERİNİN SEBEPLERİ ÜZERİNE FÂRÂBÎ’NİN MİLLE KAVRAMI AÇISINDAN DÜŞÜNMEK

Araştırma Makalesi

FELSEFENİN VE FELSEFE TARİHİNİN ÖNEMİ *

Araştırma Makalesi

ANARŞİST GALİLEO: FEYERABEND’IN GALİLEO YORUMU

Araştırma Makalesi

Rüyalara Etik Yaklaşım: Rüyalarımda Ahlaksız Olabilir Miyim?

Araştırma Makalesi

ARİSTOTELES’TE İNSANIN DOĞASI VE ERDEM ETİĞİ TARTIŞMASI

Araştırma Makalesi

Deneysel Felsefe Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

MUHYİDDİN EL-KÂFİYECİ’NİN EL-HİDÂYE Lİ-BEYÂNİ’L HÂLK VE’T-TEKVÎN ADLI ESERİNİN NEŞRİ, TERCÜME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

ONTOLOJİ İLE EPİSTEMOLOJİ ARASINDAKİ MESAFEYİ AHLAKLA KAPATMAK: MEVLÂNA’DA AYRICALIKLI BİR EPİSTEMOLOJİK STATÜ OLARAK AHLAK

Kitap İncelemesi

HEIDEGGER’İN METAFİZİK ELEŞTİRİSİ VE METAFOR SORUNU

FELSEFE DÜNYASI DERGİSİ
Yazı Çağrısı
Sayı: Yaz 2023, Sayı: 77 (15 Temmuz 2023)
Yazı Teslim İçin Son Tarih: 01 Mayıs 2023
İlk sayısı 1991 yılında basılan Felsefe Dünyası Dergisi, yılda iki kez (Temmuz-Kasım) yayımlanan TR DİZİN ve Philosopher’s Index tarafından taranan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Felsefe Dünyası Dergisi, felsefenin farklı disiplin ve gelenekleri üzerine makaleleri değerlendirmeye alır. Ayrıca felsefe eğitimi yanında farklı disiplinlerden gelecek olan ve felsefi bir perspektif taşıyan araştırma yazıları, raporlar, değerlendirmeler, röportajlar, kitap tanıtımları ve çeviriler de yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Derginin 2023 Yaz sayısı (77. Sayı) İskoç Aydınlanması ve Günümüze Etkisi temasıyla yayımlanacaktır.
Bu sayı kapsamında aşağıdaki konuları içeren çalışmalar değerlendirilecektir:

Tema: İskoç Aydınlanması ve Günümüze Etkisi
Alt-temalar:
• Düşünürler: Francis Hutcheson, Adam Smith, David Hume, Dugald Stewart, Adam Ferguson, Thomas Reid, Colin Maclaurin, Hugh Blair, James Hutton, Henry Home, Lord Kames, Thomas Carlyle, George Campbell, Robert Burns.
• Felsefi görüşleri ve yöntemleri
• Temel terimler: sempati, görülmez el, sağduyu, ahlak duyusu vd.
• Metafiziğe, bilime, ahlaka bakışları
• Siyasi ve iktisadi düşünceleri ve bugüne etkileri
• Hukuk ve adalet teorisi
• İnsan zihni, insan doğası ve benlik sorununa bakışları
• İskoç empirisizmi ve şüpheciliği
• Din: rasyonel teoloji, presbiteryenizm vs.
• Tanıklık epistemolojisi
• Avrupa’daki ve Amerika’nın kuruluşu üzerindeki etkileri
• Sonraki temsilciler: Friedrick A. von Hayek, Frederic Bastiat, Milton Friedman, Lord Acton, Karl Popper, Robert Nozick, Gerald Gaus, James Buchanan vd.
• Türkiye’deki etkiler: Cumhuriyet öncesi ve sonrası
Bu konuların yanı sıra dergide dosya konusu dışında yazılar da yayınlanacaktır.
Yazıların, https://dergipark.org.tr/tr/pub/felsefedunyasi sayfasında yer alan “Makale Gönder” kısmından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Editöre sorularınız için basdemir@hotmail.com adresine; teknik sorularınız için ise ahmetiscan25@gmail.com adresine yazabilirsiniz.
Yazıların Felsefe Dünyası yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
Makaleler 8000 kelimeden; diğer yazılar ise 4000 kelimeden fazla olmamalıdır.