Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ YEMEK YEME DENEYİMİ BOYUTLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 12 - 25, 27.12.2017

Öz

Bu çalışmada, pazarlama disiplini kapsamında tüketicilerin yemek yeme deneyimleri ele alınmıştır. Bireyselleştirilmiş yemek yeme deneyiminin bileşenlerini tanımlamak çalışmanın temel problem alanını oluşturmaktadır. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 403 tüketiciye anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bireyselleştirilmiş yemek yeme deneyimi bileşenleri; estetik boyut (tabak, yemek, mekan ve ambiyans estetiği), duygusal tatmin boyutu, ruhsal boyut, entelektüel boyut, iç kaynak boyutu, aktivite boyutu ve ekonomik boyut olarak ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Aksoy, T. (2012). Erişim tarihi. 11.11.2013, "Siz Müşterinize Hangi Deneyimi Yaşatıyorsunuz?”, http://www.temelaksoy.com/yazilar/t%C3%BCketici-davranislari/Siz-MusterinizeHangi - Deneyimi-Yasatiyorsunuz.aspx.
 • Aho, S. K. (2001). Towards a general theory of touristic experiences: modeling experience process in tourism. Tourism Review, 56 (3, 4), 33-37.
 • Andersson, T. D. ve Mossberg, L. (2004). The dining experience: do restaurants satisfy customer needs?. Food Service Technology, 4, 171–177.
 • Arthur, K, I. (2008). Conceptualisation of experience economy as competitive advantage for rural food ındustry and rural development. EUNIP 2008 Conference 1-17, San Sebastian, Spain.
 • Bademci, V. (2011). Kuder Richardson 20, Cronbach’ın alfası, Hoyt’un varyans analizi, genellenirlik kuramı ve ölçüm güvenilirliği üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 173-193.
 • Can, A., Sünnetcioğlu, S. ve Durlu-Özkaya, F. (2012). Füzyon mutfak uygulamalarının gastronomi turizminin gelişmesine katkısı. 13. Ulusal Turizm Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Antalya.
 • Cullen, P. (1994). Time, tastes and technology: the evolution of eating out. British Food Journal, 96 (10), 4-9.
 • Çakmur, H. (2012). Araştırmalarda ölçme - güvenilirlik – geçerlilik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(3), 339-344.
 • Demir, O., F. ve Kırdar, Y. (2000). Müşteri ilişkileri yönetimi: CRM. Review of Social, Economic & Business Studies, 7 (8), 293-308.
 • Dirsehan, T. (2010). Örneklerle temel deneyimsel pazarlama. İstanbul: İkinci Adam Yayınları.
 • Doğdubay, M. ve Giritoğlu, İ. (2008). Mutfak turizm. N.Hacıoğlu ve C. Avcıkurt (Editörler). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Grundey, D. (2008). experiental marketing vs. traditional marketing: creating rational and emotional liaisons with consumers. The Romanian Economic Journal, 11 (29) , 133-151.
 • Gustafsson, I., Öström, A. Johansson J. ve Mossberg, L. (2006). The five aspects meal model: a tool for developing meal services in restaurants. Journal of Foodservice, 17, 84-93.
 • Günay, N., G. (2009). Deneyim ekonomisi, deneyimsel pazarlama, deneyimsel pazarlamanın temelleri, deneyimsel pazarlama ve mekan oluşturma (placemaking), müşteri işkence yönetimi, gerilla pazarlama stratejisi: bakkallar süpermarketlere karşı nasıl savaşmalı . A. Bozgeyik (Editör). Satış ve Pazarlama Öyküleri. E-Kitap, ss.127-146
 • Güzel, F., Ö. (2012). Deneyim tabanlı pazarlama faaliyetlerinin işletme performansı üzerindeki etkisi: Muğla bölgesinde konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama. Yayınlanmış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Estitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Hansen, K. V., Jensen, Q. ve Gustafsson I. (2004). Payment- an undervalued part of the meal experience. Food Service Technology, 4, 85-91.
 • Hansen, K. V., Jensen, Q. ve Gustafsson I. (2005). The meal experience of a la carte restaurant customers. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5 (2), 135-151.
 • Hemmington, N. (2009). From service to experience: the new hospitable experience paradigm. Reported in Fifth Annual Tourism Human Resources Conference, Curaçao.
 • Johns, N. ve Kivela J. (2001). Perceptions of the first time restaurant customer. Food Service Technology, 1, 5-11.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık. Kivela, J. ve Crotts, C.,J. (2006). Tourism and gastronomy: gastronomy’s ınfluence on how tourists experience a destinastion. Journal of Hospitality&Tourism Research, 30 (3), 354-377.
 • Kline, R., B. (1998). Principles and practice ofstructual equation modelling. NewYork: The Guilford Press.
 • Küçükgüçlü, Ö., Esen, A. ve Yener, G. (2009). Bakımverenlerin yükü envanterinin türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Journal of Neurological Sciences, 26 (1), 60-73.
 • Lin, Y., Pearson, T., E. ve Cai, L., A. (2011). Food as a form of destination ıdentitiy: a tourism destination brand perspective. Tourism and Hospitality Research, 11 (1), 30-48.
 • Logman, M. (1997). Marketing mix customization and customizability. Business Horizons, November- December, 39-44.
 • McKrecher, B., Okumuş F., ve Okumuş, B. (2008). Food tourism as a viable market segment: ıt’s all how you cook the numbers. Journal of Travel & TourismMarketing, 25(2), 137–148.
 • Nigam, A. (2012). Modeling relationship between experiential marketing, experiential value and purchase ıntension in organized quick service chain restaurants using structural equation modeling approach. International Journal of Computer Science & Management Studies, Special Issue of Vol. 12, 114-123.
 • Oh, H., Fiore, A. M., ve Jeoung, M., (2007). Measuring experience economy concepts: tourism applications. Journal of Travel Research. 46, 119-132.
 • Özdemir, B. (2010). Dışarıda yemek yeme olgusu: kuramsal bir model önerisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (2), 218-232.
 • Pedraja, M. ve Yagüe, J. (2001). What information do customers use when choosing a restaurant. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13 (6), 316-318.
 • Pettersson, A. ve Fjellström, C. (2007). Restaurants as friends of the family: functions of restaurant visits in everyday life. Journal of Foodservice, 18(6), 207-217.
 • Pine, J. B. ve Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, July-Augst, 97-105.
 • Schmitt, B.(1999). Experiential marketing. Journal Marketing Management, 15, 53-67.
 • Sürenkök, A., Bagio, R., ve Corigliano, A., M., (2010). Gastronomy and tourism in turkey: the role of ıtcs. Information and Communication Technologies in Tourism, 15, 567-578.
 • Tikkanen, İ. (2007). Maslow’s hierarchy and food tourism in Finland: five cases. British Food Journal, 109 (9), 721-734.
 • Türkoğlu, F. (2006). Erişim tarihi: 27. 10. 2013, Üretimde yeni trend kitlesel ısmarlama. Web: http://www.ortakpayda.com/articles.php?ID=3535.
 • Uygur, S. ve Doğan, S. (2013). Deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyetine etkisi: restoranlar üzerine bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 33- 48.
 • Wu, H., C ve Liang, R. (2009). Effect of experiential value on customer satisfaction with service encounters ın luxury-hotel restaurants. International Journal of Hospitality Management, 28, 586–593.
 • Yüncü, H. R. (21 Temmuz 2009). Sürdürülebilir turizm açısından gastronomi turizmi ve perşembe yaylası. 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, Eskişehir.
 • http://www.turkishairlines.com/tr-tr/seyahat-bilgileri/ucak-ici-iletisim-eglence-audio-video/ozelyemek-servisi, Erişim tarihi: 05.12.2013.

A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 12 - 25, 27.12.2017

Öz

With this work, the consumers' dining experiences within the scope of marketing disciplineare discussed. Defining the components of customized dining experience constitutes the main problem area of the study. For this purpose, 403 consumer questionnaires were used which were reached by sampling method. As a result of the analyzes made, the components of the customized dining experience area esthetic dimension (plate, food, space and ambiance esthetics), emotional satisfaction dimension, spiritual dimension, intellectual dimension, internal resource dimension, activity dimension and economic dimension.

Kaynakça

 • Aksoy, T. (2012). Erişim tarihi. 11.11.2013, "Siz Müşterinize Hangi Deneyimi Yaşatıyorsunuz?”, http://www.temelaksoy.com/yazilar/t%C3%BCketici-davranislari/Siz-MusterinizeHangi - Deneyimi-Yasatiyorsunuz.aspx.
 • Aho, S. K. (2001). Towards a general theory of touristic experiences: modeling experience process in tourism. Tourism Review, 56 (3, 4), 33-37.
 • Andersson, T. D. ve Mossberg, L. (2004). The dining experience: do restaurants satisfy customer needs?. Food Service Technology, 4, 171–177.
 • Arthur, K, I. (2008). Conceptualisation of experience economy as competitive advantage for rural food ındustry and rural development. EUNIP 2008 Conference 1-17, San Sebastian, Spain.
 • Bademci, V. (2011). Kuder Richardson 20, Cronbach’ın alfası, Hoyt’un varyans analizi, genellenirlik kuramı ve ölçüm güvenilirliği üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 173-193.
 • Can, A., Sünnetcioğlu, S. ve Durlu-Özkaya, F. (2012). Füzyon mutfak uygulamalarının gastronomi turizminin gelişmesine katkısı. 13. Ulusal Turizm Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Antalya.
 • Cullen, P. (1994). Time, tastes and technology: the evolution of eating out. British Food Journal, 96 (10), 4-9.
 • Çakmur, H. (2012). Araştırmalarda ölçme - güvenilirlik – geçerlilik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(3), 339-344.
 • Demir, O., F. ve Kırdar, Y. (2000). Müşteri ilişkileri yönetimi: CRM. Review of Social, Economic & Business Studies, 7 (8), 293-308.
 • Dirsehan, T. (2010). Örneklerle temel deneyimsel pazarlama. İstanbul: İkinci Adam Yayınları.
 • Doğdubay, M. ve Giritoğlu, İ. (2008). Mutfak turizm. N.Hacıoğlu ve C. Avcıkurt (Editörler). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Grundey, D. (2008). experiental marketing vs. traditional marketing: creating rational and emotional liaisons with consumers. The Romanian Economic Journal, 11 (29) , 133-151.
 • Gustafsson, I., Öström, A. Johansson J. ve Mossberg, L. (2006). The five aspects meal model: a tool for developing meal services in restaurants. Journal of Foodservice, 17, 84-93.
 • Günay, N., G. (2009). Deneyim ekonomisi, deneyimsel pazarlama, deneyimsel pazarlamanın temelleri, deneyimsel pazarlama ve mekan oluşturma (placemaking), müşteri işkence yönetimi, gerilla pazarlama stratejisi: bakkallar süpermarketlere karşı nasıl savaşmalı . A. Bozgeyik (Editör). Satış ve Pazarlama Öyküleri. E-Kitap, ss.127-146
 • Güzel, F., Ö. (2012). Deneyim tabanlı pazarlama faaliyetlerinin işletme performansı üzerindeki etkisi: Muğla bölgesinde konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama. Yayınlanmış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Estitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Hansen, K. V., Jensen, Q. ve Gustafsson I. (2004). Payment- an undervalued part of the meal experience. Food Service Technology, 4, 85-91.
 • Hansen, K. V., Jensen, Q. ve Gustafsson I. (2005). The meal experience of a la carte restaurant customers. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5 (2), 135-151.
 • Hemmington, N. (2009). From service to experience: the new hospitable experience paradigm. Reported in Fifth Annual Tourism Human Resources Conference, Curaçao.
 • Johns, N. ve Kivela J. (2001). Perceptions of the first time restaurant customer. Food Service Technology, 1, 5-11.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık. Kivela, J. ve Crotts, C.,J. (2006). Tourism and gastronomy: gastronomy’s ınfluence on how tourists experience a destinastion. Journal of Hospitality&Tourism Research, 30 (3), 354-377.
 • Kline, R., B. (1998). Principles and practice ofstructual equation modelling. NewYork: The Guilford Press.
 • Küçükgüçlü, Ö., Esen, A. ve Yener, G. (2009). Bakımverenlerin yükü envanterinin türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Journal of Neurological Sciences, 26 (1), 60-73.
 • Lin, Y., Pearson, T., E. ve Cai, L., A. (2011). Food as a form of destination ıdentitiy: a tourism destination brand perspective. Tourism and Hospitality Research, 11 (1), 30-48.
 • Logman, M. (1997). Marketing mix customization and customizability. Business Horizons, November- December, 39-44.
 • McKrecher, B., Okumuş F., ve Okumuş, B. (2008). Food tourism as a viable market segment: ıt’s all how you cook the numbers. Journal of Travel & TourismMarketing, 25(2), 137–148.
 • Nigam, A. (2012). Modeling relationship between experiential marketing, experiential value and purchase ıntension in organized quick service chain restaurants using structural equation modeling approach. International Journal of Computer Science & Management Studies, Special Issue of Vol. 12, 114-123.
 • Oh, H., Fiore, A. M., ve Jeoung, M., (2007). Measuring experience economy concepts: tourism applications. Journal of Travel Research. 46, 119-132.
 • Özdemir, B. (2010). Dışarıda yemek yeme olgusu: kuramsal bir model önerisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (2), 218-232.
 • Pedraja, M. ve Yagüe, J. (2001). What information do customers use when choosing a restaurant. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13 (6), 316-318.
 • Pettersson, A. ve Fjellström, C. (2007). Restaurants as friends of the family: functions of restaurant visits in everyday life. Journal of Foodservice, 18(6), 207-217.
 • Pine, J. B. ve Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, July-Augst, 97-105.
 • Schmitt, B.(1999). Experiential marketing. Journal Marketing Management, 15, 53-67.
 • Sürenkök, A., Bagio, R., ve Corigliano, A., M., (2010). Gastronomy and tourism in turkey: the role of ıtcs. Information and Communication Technologies in Tourism, 15, 567-578.
 • Tikkanen, İ. (2007). Maslow’s hierarchy and food tourism in Finland: five cases. British Food Journal, 109 (9), 721-734.
 • Türkoğlu, F. (2006). Erişim tarihi: 27. 10. 2013, Üretimde yeni trend kitlesel ısmarlama. Web: http://www.ortakpayda.com/articles.php?ID=3535.
 • Uygur, S. ve Doğan, S. (2013). Deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyetine etkisi: restoranlar üzerine bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 33- 48.
 • Wu, H., C ve Liang, R. (2009). Effect of experiential value on customer satisfaction with service encounters ın luxury-hotel restaurants. International Journal of Hospitality Management, 28, 586–593.
 • Yüncü, H. R. (21 Temmuz 2009). Sürdürülebilir turizm açısından gastronomi turizmi ve perşembe yaylası. 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, Eskişehir.
 • http://www.turkishairlines.com/tr-tr/seyahat-bilgileri/ucak-ici-iletisim-eglence-audio-video/ozelyemek-servisi, Erişim tarihi: 05.12.2013.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe SÜNNETÇİOĞLU (Sorumlu Yazar)
0000-0002-4295-9776
Türkiye


Murat DOĞDUBAY
0000-0001-5601-6931
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria376165, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {1}, number = {1}, pages = {12 - 25}, title = {A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience}, key = {cite}, author = {Sünnetçioğlu, Ayşe and Doğdubay, Murat} }
APA Sünnetçioğlu, A. & Doğdubay, M. (2017). A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 1 (1) , 12-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/33971/376165
MLA Sünnetçioğlu, A. , Doğdubay, M. "A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 1 (2017 ): 12-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/33971/376165>
Chicago Sünnetçioğlu, A. , Doğdubay, M. "A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 1 (2017 ): 12-25
RIS TY - JOUR T1 - A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience AU - Ayşe Sünnetçioğlu , Murat Doğdubay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 25 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-4144- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience %A Ayşe Sünnetçioğlu , Murat Doğdubay %T A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience %D 2017 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Sünnetçioğlu, Ayşe , Doğdubay, Murat . "A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 1 / 1 (Aralık 2017): 12-25 .
AMA Sünnetçioğlu A. , Doğdubay M. A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2017; 1(1): 12-25.
Vancouver Sünnetçioğlu A. , Doğdubay M. A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2017; 1(1): 12-25.
IEEE A. Sünnetçioğlu ve M. Doğdubay , "A Research About Determination The Dimensions Of Customized Dining Experience", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 1, sayı. 1, ss. 12-25, Ara. 2017