Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Approach on Destination Marketing in Tourism Sector

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3, 400 - 410, 31.10.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.576842

Öz

Destinations are very important areas in terms of tourism where tourism activities can be realized. The aim of the study is to propose a new approach to literature studies on destination marketing. Considering that the destinations have similar touristic products, marketing a destination is a process that requires irritability. In the literature on destination marketing, it is seen that supply sources are examined by using SWOT analysis in destination, but the demand for destination is not taken into consideration as much as supply sources. In the study, it is emphasized that demand and supply should be taken into consideration in destination marketing studies. In addition, a new approach has been proposed in order to market destinations more efficiently. The study is a qualitative study and it has been prepared from the secondary data sources by document review and expert opinion.

Kaynakça

 • Akan, T. (2010). Uluslaraşırı endüstri ilişkileri ve açık sistem analizi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Akça, H. (2005). Burdur ilinin kırsal turizm potansiyeli ve değerlendirilmesi. I. Burdur Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Burdur, 16-19 Kasım 2005, 515-517.
 • Akça, H. (2006). Assessment of rural tourism in Turkey using SWOT analysis. Journal of Applied Sciences, 6, 2837-2839.
 • Atay, L. (2003). Destinasyon pazarlaması yönetimine ilişkin stratejik bir yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 144-158.
 • Bozkurtoğlu, S. (2013). Kümelenme modeli ve türkiye’deki kümelenme çalışmaları. İzmir: İzmir Ticaret Odası.
 • Cabani, C. P. (2015). Innovating ski resort's business model through a human centered approach (Unpublished Master Thesis). Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Barcelona.
 • Calia, R. Guerrini, F. ve Moura, G. (2007). Innovation networks: From technological development to business model reconfiguration. Technovation, 27(8), 426-432.
 • Çakır, F. ve Küçükkambak, S. E. (2016). Destinasyon pazarlaması ve Fethiye Yöresi’nin algılanan imajının ölçümü üzerine ampirik bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 400-425.
 • Çeltek, E. (2004). Kırsal turizm ve Tokat ilinin kırsal turizm potansiyelinin SWOT analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Dahl, T. ve Naes, T. (2004). Outlier and group detection in sensory panels using hierarchical cluster analysis with the procrustes distance. Food Quality and Preference, 15, 195-208.
 • Dunlop, John T. (1993). Industrial relations systems. Boston: Harvard Business School Press.
 • Garcia-Ayllon, S. (2016). Geographic ınformation system (GIS) analysis of ımpacts in the tourism area life cycle (TALC) of a Mediterranean Resort. International Journal of Tourism Research, 18, 186-196.
 • Gökdeniz, A. (2015). turizmde kümelenme ve bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri (Ayvalık’ta kümelenme potansiyeli ve AYTUGEB örneği). Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), 38-48.
 • Halis, M. Ehadov, R. ve Halis, M. (2016). Gence bölgesi turizm sektörünün rekabet analizi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 561-571.
 • Hedman, J. ve Kalling, T. (2003) The business model concept: Theoretical underpinnings and empirical ıllustrations. In European Journal of Information Systems, 12(1), 49-59.
 • Hussain, K. Mothiravally, V. Shahi, M. ve Ekiz, E. H. (2012). Strategic analysis of medical tourism: A case study of north cyprus. JOHAR, 7(2), 25-39.
 • Jansen, M. (2016). Aid for trade and value chains in tourism. Erişim Tarihi: 09.12.2018, https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/tourism_28june.pdf.
 • Kaufman, L. ve Rousseeuw, P. J. (1990). Finding groups data: An ıntroduction to cluster analysis. New York: John Wiley and Sons Inc.
 • Kiper, T. ve Arslan, M. (2007). The expectations of the local community and visitors from tourism in rural areas: Case of Safranbolu-Yörükköyü Village. Journal of Applied Sciences, 7, 2544-2550.
 • Kotler, P. Bowen, J. ve Makens, J. (1999). Marketing for hospitality and tourism. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. Shalowitz, J. ve Stevens, R. J. (2008). Strategic marketing for healthcare organizations: Building a customer-driven health system. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kutvan, A. B. ve Kutvan, S. A. (2013). Turizm planlamasında destinasyon çekiciliklerinin ölçümü: Bir yöntem yaklaşımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 11, 159-184.
 • Kuyucak, F. ve Şengür, Y. (2009). Değer zinciri analizi: havayolu işletmeleri için genel bir çerçeve. KMU İİBF Dergisi, 11(16), 133-147.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye turizm stratejisi 2023 ve eylem planı 2007-2013. Erişim Tarihi: 20.07.2018, http://www.kultur.gov.tr.
 • Leiper, N. (1995). Tourism management. Melbourne: RMIT Press.
 • Milman, A. (2006). The Role of Theming in Destination Development, Türk-Kazak Uluslararası Turizm Konferansı Bildiri Kitabı - I, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi, Antalya, 54-65.
 • Osterwalder, A. Pigneur, Y. ve Tucci, C. L. (2005). Clarifying business models: origins, present, and future of the concept. Communications of the Association for Information Systems, 16(1), 1-25.
 • Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press.
 • Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. London and Basingstoke: The Mac Millan Press Ltd.
 • Rainbird, M. (2004). A framework for operations management: The value chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(3/4), 337-345.
 • Sala, C. H. ve Bragulat, E. J. (2004). A program to perform ward’s clustering method on several regionalized variables. Computers & Geosciences, 30, 881-886.
 • STM (2015). Kümelenme analizi, sektör raporu 2015. Erişim Tarihi: 04.12.2018, http://www.stm.com.tr/img/doc_1431525023.pdf.
 • Şengel, Ü. ve Yılmaz S. (2015). Türkiye turizm potansiyelinin SWOT ve PEST analizleri ile değerlendirilmesi. 14. Geleneksel Turizm Paneli Bildiriler Kitabı. Sakarya 2015, 35-51.
 • Ülgen, H. ve Mirze, K. (2006). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Vignati. F. (2008). Gestão de destinosturísticos. Rio de Janeiro: Editora SENAC.
 • Vignati, F. ve Laumans, Q. (2010). Value chain analysis as a kick-offf or tourism destination development. Proceedings of the International Conference on Sustainable Tourism in Developing Countries, Dar es Salaam 2010. 73-82.
 • Walters, D. ve Jones P. (2001). Value and value chains in healthcare: A quality management perspective. The TQM Magazine, 13(5), 319-333.
 • Yumuk, G. ve İnan, İ. H. (2005). Trakya bölgesindeki imalat sanayi işletmelerinin kalite maliyetlerinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 177-185.

Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3, 400 - 410, 31.10.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.576842

Öz

Çağımızda destinasyonlar turizm etkinliklerinin gerçekleştirilebildiği, turistik açıdan oldukça önemli alanlardır. Bu çalışmanın amacı, destinasyon pazarlaması konusunda yapılan alanyazın çalışmalarına yeni bir yaklaşım önerisi getirmektir. Destinasyonların çoğu zaman benzer turistik ürünlere sahip olduğu düşünüldüğünde, bir destinasyonun pazarlanması titizlik gerektiren bir süreç olarak ele alınabilir. Destinasyon pazarlaması ile ilgili yazında, destinasyonda genellikle SWOT analizi yapılarak arz kaynaklarının incelendiği, ancak destinasyona gelebilecek talep kısmının arz kaynakları kadar dikkate alınmadığı görülmektedir. Çalışmada; bundan sonra yapılacak olan destinasyon pazarlaması çalışmalarında arz ile birlikte talebin de dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca destinasyonların daha verimli pazarlanabilmesi adına yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Bu çalışma nitel nitelikli bir araştırma olmakla birlikte, ikincil veri kaynaklarından doküman incelemesi ve uzman görüşünden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Kaynakça

 • Akan, T. (2010). Uluslaraşırı endüstri ilişkileri ve açık sistem analizi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Akça, H. (2005). Burdur ilinin kırsal turizm potansiyeli ve değerlendirilmesi. I. Burdur Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Burdur, 16-19 Kasım 2005, 515-517.
 • Akça, H. (2006). Assessment of rural tourism in Turkey using SWOT analysis. Journal of Applied Sciences, 6, 2837-2839.
 • Atay, L. (2003). Destinasyon pazarlaması yönetimine ilişkin stratejik bir yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 144-158.
 • Bozkurtoğlu, S. (2013). Kümelenme modeli ve türkiye’deki kümelenme çalışmaları. İzmir: İzmir Ticaret Odası.
 • Cabani, C. P. (2015). Innovating ski resort's business model through a human centered approach (Unpublished Master Thesis). Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Barcelona.
 • Calia, R. Guerrini, F. ve Moura, G. (2007). Innovation networks: From technological development to business model reconfiguration. Technovation, 27(8), 426-432.
 • Çakır, F. ve Küçükkambak, S. E. (2016). Destinasyon pazarlaması ve Fethiye Yöresi’nin algılanan imajının ölçümü üzerine ampirik bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 400-425.
 • Çeltek, E. (2004). Kırsal turizm ve Tokat ilinin kırsal turizm potansiyelinin SWOT analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Dahl, T. ve Naes, T. (2004). Outlier and group detection in sensory panels using hierarchical cluster analysis with the procrustes distance. Food Quality and Preference, 15, 195-208.
 • Dunlop, John T. (1993). Industrial relations systems. Boston: Harvard Business School Press.
 • Garcia-Ayllon, S. (2016). Geographic ınformation system (GIS) analysis of ımpacts in the tourism area life cycle (TALC) of a Mediterranean Resort. International Journal of Tourism Research, 18, 186-196.
 • Gökdeniz, A. (2015). turizmde kümelenme ve bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri (Ayvalık’ta kümelenme potansiyeli ve AYTUGEB örneği). Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), 38-48.
 • Halis, M. Ehadov, R. ve Halis, M. (2016). Gence bölgesi turizm sektörünün rekabet analizi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 561-571.
 • Hedman, J. ve Kalling, T. (2003) The business model concept: Theoretical underpinnings and empirical ıllustrations. In European Journal of Information Systems, 12(1), 49-59.
 • Hussain, K. Mothiravally, V. Shahi, M. ve Ekiz, E. H. (2012). Strategic analysis of medical tourism: A case study of north cyprus. JOHAR, 7(2), 25-39.
 • Jansen, M. (2016). Aid for trade and value chains in tourism. Erişim Tarihi: 09.12.2018, https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/tourism_28june.pdf.
 • Kaufman, L. ve Rousseeuw, P. J. (1990). Finding groups data: An ıntroduction to cluster analysis. New York: John Wiley and Sons Inc.
 • Kiper, T. ve Arslan, M. (2007). The expectations of the local community and visitors from tourism in rural areas: Case of Safranbolu-Yörükköyü Village. Journal of Applied Sciences, 7, 2544-2550.
 • Kotler, P. Bowen, J. ve Makens, J. (1999). Marketing for hospitality and tourism. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. Shalowitz, J. ve Stevens, R. J. (2008). Strategic marketing for healthcare organizations: Building a customer-driven health system. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kutvan, A. B. ve Kutvan, S. A. (2013). Turizm planlamasında destinasyon çekiciliklerinin ölçümü: Bir yöntem yaklaşımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 11, 159-184.
 • Kuyucak, F. ve Şengür, Y. (2009). Değer zinciri analizi: havayolu işletmeleri için genel bir çerçeve. KMU İİBF Dergisi, 11(16), 133-147.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye turizm stratejisi 2023 ve eylem planı 2007-2013. Erişim Tarihi: 20.07.2018, http://www.kultur.gov.tr.
 • Leiper, N. (1995). Tourism management. Melbourne: RMIT Press.
 • Milman, A. (2006). The Role of Theming in Destination Development, Türk-Kazak Uluslararası Turizm Konferansı Bildiri Kitabı - I, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi, Antalya, 54-65.
 • Osterwalder, A. Pigneur, Y. ve Tucci, C. L. (2005). Clarifying business models: origins, present, and future of the concept. Communications of the Association for Information Systems, 16(1), 1-25.
 • Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press.
 • Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. London and Basingstoke: The Mac Millan Press Ltd.
 • Rainbird, M. (2004). A framework for operations management: The value chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(3/4), 337-345.
 • Sala, C. H. ve Bragulat, E. J. (2004). A program to perform ward’s clustering method on several regionalized variables. Computers & Geosciences, 30, 881-886.
 • STM (2015). Kümelenme analizi, sektör raporu 2015. Erişim Tarihi: 04.12.2018, http://www.stm.com.tr/img/doc_1431525023.pdf.
 • Şengel, Ü. ve Yılmaz S. (2015). Türkiye turizm potansiyelinin SWOT ve PEST analizleri ile değerlendirilmesi. 14. Geleneksel Turizm Paneli Bildiriler Kitabı. Sakarya 2015, 35-51.
 • Ülgen, H. ve Mirze, K. (2006). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Vignati. F. (2008). Gestão de destinosturísticos. Rio de Janeiro: Editora SENAC.
 • Vignati, F. ve Laumans, Q. (2010). Value chain analysis as a kick-offf or tourism destination development. Proceedings of the International Conference on Sustainable Tourism in Developing Countries, Dar es Salaam 2010. 73-82.
 • Walters, D. ve Jones P. (2001). Value and value chains in healthcare: A quality management perspective. The TQM Magazine, 13(5), 319-333.
 • Yumuk, G. ve İnan, İ. H. (2005). Trakya bölgesindeki imalat sanayi işletmelerinin kalite maliyetlerinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 177-185.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan DÜLGAROĞLU> (Sorumlu Yazar)
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
0000-0002-1992-0531
Türkiye


Burhan AYDEMİR Bu kişi benim
BALIKESIR UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
0000-0002-5887-3520
Türkiye


Cevdet AVCIKURT Bu kişi benim
BALIKESIR UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
0000-0002-9169-9763

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria576842, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {3}, pages = {400 - 410}, doi = {10.32958/gastoria.576842}, title = {Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi}, key = {cite}, author = {Dülgaroğlu, Oğuzhan and Aydemir, Burhan and Avcıkurt, Cevdet} }
APA Dülgaroğlu, O. , Aydemir, B. & Avcıkurt, C. (2019). Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , Vol. 3 No.3 , 400-410 . DOI: 10.32958/gastoria.576842
MLA Dülgaroğlu, O. , Aydemir, B. , Avcıkurt, C. "Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 400-410 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/50020/576842>
Chicago Dülgaroğlu, O. , Aydemir, B. , Avcıkurt, C. "Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 400-410
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi AU - OğuzhanDülgaroğlu, BurhanAydemir, CevdetAvcıkurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.576842 DO - 10.32958/gastoria.576842 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 400 EP - 410 VL - 3 IS - 3 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.576842 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.576842 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi %A Oğuzhan Dülgaroğlu , Burhan Aydemir , Cevdet Avcıkurt %T Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 3 %R doi: 10.32958/gastoria.576842 %U 10.32958/gastoria.576842
ISNAD Dülgaroğlu, Oğuzhan , Aydemir, Burhan , Avcıkurt, Cevdet . "Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 3 (Ekim 2019): 400-410 . https://doi.org/10.32958/gastoria.576842
AMA Dülgaroğlu O. , Aydemir B. , Avcıkurt C. Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(3): 400-410.
Vancouver Dülgaroğlu O. , Aydemir B. , Avcıkurt C. Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(3): 400-410.
IEEE O. Dülgaroğlu , B. Aydemir ve C. Avcıkurt , "Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 3, ss. 400-410, Eki. 2019, doi:10.32958/gastoria.576842