Kısa Bildiri
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 823 - 835, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.584503

Öz

Kaynakça

 • Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O., Benli, S. (2015). Bir Seyahat Motivasyon Aracı Olarak Gastronomi: Hatay'ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Yiyecek-İçecek Deneyimleri ve Seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. Eurisia International Tourism Congress, 28-30 Mayıs 2015, Konya /Türkiye.
 • Akın, C. (2016). İnanç Turizminde Dünya ve Türkiye Destinasyonu, Erişim Adresi: https://cemalakin.wordpress.com/2016/04/26/inanc-turizminde-dunya-ve-turkiye-destinasyonu/ , 20.02.2019.
 • Babat, D., Gökçe, F., Kocabozdoğan, K. (2016). Hatay’da farklı bir lezzet: Kabak tatlısı. Journal of Gastronomy and Tourism Studies, 5 (2), 77-85.
 • Babat, D., Gökçe, F., Varışlı, A. (2017). Hatay Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliğinde, Yöresel Yiyecek Üreticilerinin Rolü. 1st International Sustainable Tourism Congress / November 23-25, 2017 / Kastamonu-Turkey.
 • Bessiere, J. (1998). Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas. Sociologia Ruralis, 38 (1), 21-34.
 • Bingöl, Z. (2004). Akdeniz Bölgesinin Kültür ve İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (8), 125-137.
 • Canbolat, C., Yaman, M. (2017). Hatay İlinde Yaşayan Faklı Dini İnançlara Mensup Bireylerin Gastronomik Etkileşimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5 (1), 96-104.
 • Çalışkan, O. (2013). Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 1 (2), 39-51.
 • Dölek, İ. (2014). Kutsal Bir Zaman Dilimi Olarak Noel Ritüelinin Kutlama Gelenekleri “Alman Luteryanlar Örneği”. Electronic Turkish Studies 9 (6), 371-390.
 • Eykay, İ., Dalgın, T., Çeken, H. (2015). İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Antakya’nın Değerlendirilmesi. Journal of Life Economics, 1 (4), 59-74.
 • Graziani, J. (2003). Travel spending leads to 5,000 more restaurants in AAA Tourbook Guides. Erişim Adresi: https://www.businesswire.com/news/home/20031217005635/ en/Travel-Spending-Leads-5000-Restaurants-AAA-TourBook, 03.03.2019.
 • Güzel, F.Ö. (2010). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Yeni Bir Dinamik: İnanç Turizmi. Vizyoner Dergisi, 2 (2), 87-100.
 • Hacıoğlu, N. (2011). Türkiye’de İnanç Turizminin Geleceği. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 591, 26-33.
 • Karakeçili, G., Çetinsöz, B.C. (2017). Gaziantep Yöresinde Bayram Yemekleri Geleneği. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 14-15 Nisan 2017 - Gaziantep-Türkiye.
 • Kaypak, Ş. (2010). Antakya’nın Kent Kimliği Açısından İrdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 373-392.
 • Kaypak, Ş., Uçar, A. (2018). Antakya’nın Yemek Kültürüne Bakışı. International Journal of Academic Value Studies, 4 (18), 190-202.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Ankara: Bağlam.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mitchell, R., Hall, M. (2003). Consuming Tourists: Food Tourism Consumer Behaviour. C. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, B. Cambourne (Ed.) içinde, Food Tourism Around The World (ss. 60–80). Amsterdam: Butterworth Heinemann.
 • Ryu, K., Jang, S. (2006). Intention to Experience Local Cuisine In A Travel Destination: The Modified Theory of Reasoned Action. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30 (4), 507-516.
 • Son, A., Xu, H. (2013). Religious Food as a Tourism Attraction: The Roles of Buddhist Temple Food in Western Tourist Experience. Journal of Heritage Tourism, 8 (2-3), 248-258.
 • Strauss, A., Corbin, J. M. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 • Tacoğlu, T.P., Sağır, A., Arık, F. (2016). Türkiye’nin Tek Arap-Ortodoks Köyü Tokaçlı’da Dinsel ve Kültürel Kimlik. Milli Folklor, 28 (110), 68-85.
 • Türk, H., Şahin, K. (2004). Antakya Geleneksel Yemek Kültürü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 1-17.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yüncü, H. R. (2009). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve PerşembeYaylası. 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, Eskişehir, 27-34.
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/hatay/gezilecekyer/saint-pierre-kilisesi

Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 823 - 835, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.584503

Öz

Amacı: Hatay ilinde yaşayan Hristiyanların dini bayramlarında uyguladıkları gastronomi geleneklerini belirlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için farkındalık yaratmaktır.

Yöntem: Araştırmada nitel veri analizi yöntemlerinden betimleyici analiz ve amaçlı örneklem yöntemlerinden, kartopu örneklem tekniği tercih edilmiştir. Ayrıca veri toplama yöntemi olarak yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırma bulgularında, genellikle iki büyük bayram (Noel ve Paskalya) kutlanıldığı ve her iki bayramda da geleneksel yemeklerin aynı olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler: Hatay bölgesinde yüzyıllardır yaşamakta olan Hristiyan toplumunun kendi inanç ve geleneklerinden kaynaklanan farklı kültürel yapısı, hem inanç turizmi açısından hem de gastronomi turizmi açısından bölgede önemli bir kültürel zenginlik arz etmektedir.  Bundan dolayı yöresel yemeklerin ve geleneklerin inanç turizmi ile birlikte bütünleştirilerek sunulması, bölgenin turizm cazibesini arttıracaktır. 

Sınırlılıkları: Araştırma Hatay ilinde yaşayan Hristiyan topluluğuna yönelik ve 25 yaş üstü katılımcılara uygulanmıştır.

Orijinalliği/Değeri: Hatay yöresinde yaşayan Hristiyan nüfusa ait geleneklerin somut olmayan kültürel miras ve inanç turizmi bağlamında değerlendirilmesi.

Kaynakça

 • Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O., Benli, S. (2015). Bir Seyahat Motivasyon Aracı Olarak Gastronomi: Hatay'ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Yiyecek-İçecek Deneyimleri ve Seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. Eurisia International Tourism Congress, 28-30 Mayıs 2015, Konya /Türkiye.
 • Akın, C. (2016). İnanç Turizminde Dünya ve Türkiye Destinasyonu, Erişim Adresi: https://cemalakin.wordpress.com/2016/04/26/inanc-turizminde-dunya-ve-turkiye-destinasyonu/ , 20.02.2019.
 • Babat, D., Gökçe, F., Kocabozdoğan, K. (2016). Hatay’da farklı bir lezzet: Kabak tatlısı. Journal of Gastronomy and Tourism Studies, 5 (2), 77-85.
 • Babat, D., Gökçe, F., Varışlı, A. (2017). Hatay Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliğinde, Yöresel Yiyecek Üreticilerinin Rolü. 1st International Sustainable Tourism Congress / November 23-25, 2017 / Kastamonu-Turkey.
 • Bessiere, J. (1998). Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas. Sociologia Ruralis, 38 (1), 21-34.
 • Bingöl, Z. (2004). Akdeniz Bölgesinin Kültür ve İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (8), 125-137.
 • Canbolat, C., Yaman, M. (2017). Hatay İlinde Yaşayan Faklı Dini İnançlara Mensup Bireylerin Gastronomik Etkileşimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5 (1), 96-104.
 • Çalışkan, O. (2013). Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 1 (2), 39-51.
 • Dölek, İ. (2014). Kutsal Bir Zaman Dilimi Olarak Noel Ritüelinin Kutlama Gelenekleri “Alman Luteryanlar Örneği”. Electronic Turkish Studies 9 (6), 371-390.
 • Eykay, İ., Dalgın, T., Çeken, H. (2015). İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından Antakya’nın Değerlendirilmesi. Journal of Life Economics, 1 (4), 59-74.
 • Graziani, J. (2003). Travel spending leads to 5,000 more restaurants in AAA Tourbook Guides. Erişim Adresi: https://www.businesswire.com/news/home/20031217005635/ en/Travel-Spending-Leads-5000-Restaurants-AAA-TourBook, 03.03.2019.
 • Güzel, F.Ö. (2010). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Yeni Bir Dinamik: İnanç Turizmi. Vizyoner Dergisi, 2 (2), 87-100.
 • Hacıoğlu, N. (2011). Türkiye’de İnanç Turizminin Geleceği. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 591, 26-33.
 • Karakeçili, G., Çetinsöz, B.C. (2017). Gaziantep Yöresinde Bayram Yemekleri Geleneği. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 14-15 Nisan 2017 - Gaziantep-Türkiye.
 • Kaypak, Ş. (2010). Antakya’nın Kent Kimliği Açısından İrdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 373-392.
 • Kaypak, Ş., Uçar, A. (2018). Antakya’nın Yemek Kültürüne Bakışı. International Journal of Academic Value Studies, 4 (18), 190-202.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Ankara: Bağlam.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mitchell, R., Hall, M. (2003). Consuming Tourists: Food Tourism Consumer Behaviour. C. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis, B. Cambourne (Ed.) içinde, Food Tourism Around The World (ss. 60–80). Amsterdam: Butterworth Heinemann.
 • Ryu, K., Jang, S. (2006). Intention to Experience Local Cuisine In A Travel Destination: The Modified Theory of Reasoned Action. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30 (4), 507-516.
 • Son, A., Xu, H. (2013). Religious Food as a Tourism Attraction: The Roles of Buddhist Temple Food in Western Tourist Experience. Journal of Heritage Tourism, 8 (2-3), 248-258.
 • Strauss, A., Corbin, J. M. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 • Tacoğlu, T.P., Sağır, A., Arık, F. (2016). Türkiye’nin Tek Arap-Ortodoks Köyü Tokaçlı’da Dinsel ve Kültürel Kimlik. Milli Folklor, 28 (110), 68-85.
 • Türk, H., Şahin, K. (2004). Antakya Geleneksel Yemek Kültürü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 1-17.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yüncü, H. R. (2009). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve PerşembeYaylası. 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, Eskişehir, 27-34.
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/hatay/gezilecekyer/saint-pierre-kilisesi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aylin Sinem POLAT> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-3323-8598
Türkiye


Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ> (Sorumlu Yazar)
Mersin Üniversitesi
0000-0003-1703-8067
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @kısa bildiri { gastoria584503, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {823 - 835}, doi = {10.32958/gastoria.584503}, title = {Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Polat, Aylin Sinem and Çetinsöz, Burçin Cevdet} }
APA Polat, A. S. & Çetinsöz, B. C. (2019). Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 823-835 . DOI: 10.32958/gastoria.584503
MLA Polat, A. S. , Çetinsöz, B. C. "Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 823-835 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/584503>
Chicago Polat, A. S. , Çetinsöz, B. C. "Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 823-835
RIS TY - JOUR T1 - Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi AU - Aylin SinemPolat, Burçin CevdetÇetinsöz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.584503 DO - 10.32958/gastoria.584503 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 823 EP - 835 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.584503 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.584503 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi %A Aylin Sinem Polat , Burçin Cevdet Çetinsöz %T Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.584503 %U 10.32958/gastoria.584503
ISNAD Polat, Aylin Sinem , Çetinsöz, Burçin Cevdet . "Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 823-835 . https://doi.org/10.32958/gastoria.584503
AMA Polat A. S. , Çetinsöz B. C. Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 823-835.
Vancouver Polat A. S. , Çetinsöz B. C. Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 823-835.
IEEE A. S. Polat ve B. C. Çetinsöz , "Hatay İli Hristiyanlarının Dini Bayramlarında Gastronomi Geleneklerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 823-835, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.584503