Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 121 - 135, 31.03.2020
https://doi.org/10.32958/gastoria.702854

Öz

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. (Geliştirilmiş 5.Baskı). Adapazarı. Sakarya Yayıncılık.
 • Anonim. Kişisel Görüşme: Yasa Çeliktaş. Yemek Sanayicileri Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri. 2017.
 • Bilici, S. (2008). Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları İçin Hijyen El Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme Bilgi Serisi 1, Ankara. Sağlık Bakanlığı Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin veri Analizi El Kitabı. (12. Basım). Ankara. Pegem Yayınları.
 • Çelik, M. (2012). Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerine Adıyaman Üniversitesi yemekhanesinde bir uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,(10), 29-54.
 • Demirci, M. (2011). Beslenme. İstanbul. Onur Grafik.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme–1 temel kavramlar ve işlemler. 2. Baskı. Ankara. Pegem Yayınlar.
 • Merdol, T.K., Beyhan, Y., Ciğerim, N., Sağlam, F., Tayfur, M., Baş, M.,ve Dağ, A. (2003). Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel için Sanitasyon - Hijyen Eğitimi Rehberi. 2. Baskı. Ankara. Hatipoğlu Yayıncılık.
 • Obasan A.Ş. 06.02.2020 tarihinde https://obakur.wixsite.com/obakur ağ adresinden erişildi.
 • Oğuz, S. ve Altay, B. (2016). Hastanede yatan yaşlı hastaların toplu beslenme hizmetlerinden memnuniyet durumlarının saptanması. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1),11-24.
 • Okursoy, A., Turan, A.H. (2014). Açımlayıcı faktör analizi ve üniversite yemekhanesinde müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olan boyutların belirlenmesi üzerine bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15 (1), 65-78.
 • Paşalıgil, Y. (2002). Bursa ilindeki hazır yemek şirketleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Sevinç, Y. (2010). Toplu yemek Sektöründe Yaşanan Problemler ve Çözüm Yolları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi. Tekirdağ.
 • Sucu, N, Durmuş, S, Şen, M.A.(2020). Yemek sektörüne genel bakış. Erişim Tarihi: 06.02.2020. http://www.gidamo.org.tr.
 • Şavkay, T. (2017). Osmanlı Mutfağı. İstanbul. Şekerbank Yayınları.
 • Şen, M.A. (2017). Kritik kontrol noktalarında (KKN) risk matrisi uygulaması “bir restoran örneği”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(61),214-227.
 • Şen, M.A. (2003). Yemek Sanayiinde HACCP Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi. Bursa.
 • Ural, A. Ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara. Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, K.K. (2019). Yerinde ve Taşıma Sistemi İle Sunulan Yemek Hizmetlerinde Menülerin Besin Çeşitliliği, Maliyet ve Tüketici memnuniyeti Yönünden Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 121 - 135, 31.03.2020
https://doi.org/10.32958/gastoria.702854

Öz

Bu çalışma toplu yemek tüketicilerinin yemeğe yönelik genel memnuniyet düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın verileri İstanbul’da faaliyet gösteren bir kurumun yemekhanelerinde hizmet alımı sürecinde elde edilmiştir. Çalışma sürecinde 920 katılımcıya ulaşılmış eksik ve özensiz doldurulan anketler elenerek geriye kalan 833 veriyle analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda katılımcıların yemeğe yönelik genel memnuniyet düzeylerinin cinsiyet, yaş, unvan ve hizmet aldıkları yemekhaneye göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu farklılaşmada hijyen açısından kadınların memnuniyet ortalamalarının daha düşük olduğu, porsiyon miktarı, çeşit sayısı ve genel memnuniyet açısından ise 26-35 yaş aralığında olanların diğer gruplardan ayrıştığı, bu yaş aralığındakilerin ortalamalarının diğerlerine göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Genel hijyen algısının yemek hizmeti alınan yere göre değerlendirilmesinde ise yerinde üretimle yemek hizmeti alanların algı düzeylerinin diğerlerine oranla daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Spss Uygulamalı. (Geliştirilmiş 5.Baskı). Adapazarı. Sakarya Yayıncılık.
 • Anonim. Kişisel Görüşme: Yasa Çeliktaş. Yemek Sanayicileri Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri. 2017.
 • Bilici, S. (2008). Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları İçin Hijyen El Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme Bilgi Serisi 1, Ankara. Sağlık Bakanlığı Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin veri Analizi El Kitabı. (12. Basım). Ankara. Pegem Yayınları.
 • Çelik, M. (2012). Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerine Adıyaman Üniversitesi yemekhanesinde bir uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,(10), 29-54.
 • Demirci, M. (2011). Beslenme. İstanbul. Onur Grafik.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme–1 temel kavramlar ve işlemler. 2. Baskı. Ankara. Pegem Yayınlar.
 • Merdol, T.K., Beyhan, Y., Ciğerim, N., Sağlam, F., Tayfur, M., Baş, M.,ve Dağ, A. (2003). Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel için Sanitasyon - Hijyen Eğitimi Rehberi. 2. Baskı. Ankara. Hatipoğlu Yayıncılık.
 • Obasan A.Ş. 06.02.2020 tarihinde https://obakur.wixsite.com/obakur ağ adresinden erişildi.
 • Oğuz, S. ve Altay, B. (2016). Hastanede yatan yaşlı hastaların toplu beslenme hizmetlerinden memnuniyet durumlarının saptanması. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1),11-24.
 • Okursoy, A., Turan, A.H. (2014). Açımlayıcı faktör analizi ve üniversite yemekhanesinde müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olan boyutların belirlenmesi üzerine bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15 (1), 65-78.
 • Paşalıgil, Y. (2002). Bursa ilindeki hazır yemek şirketleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Sevinç, Y. (2010). Toplu yemek Sektöründe Yaşanan Problemler ve Çözüm Yolları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi. Tekirdağ.
 • Sucu, N, Durmuş, S, Şen, M.A.(2020). Yemek sektörüne genel bakış. Erişim Tarihi: 06.02.2020. http://www.gidamo.org.tr.
 • Şavkay, T. (2017). Osmanlı Mutfağı. İstanbul. Şekerbank Yayınları.
 • Şen, M.A. (2017). Kritik kontrol noktalarında (KKN) risk matrisi uygulaması “bir restoran örneği”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(61),214-227.
 • Şen, M.A. (2003). Yemek Sanayiinde HACCP Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi. Bursa.
 • Ural, A. Ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara. Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, K.K. (2019). Yerinde ve Taşıma Sistemi İle Sunulan Yemek Hizmetlerinde Menülerin Besin Çeşitliliği, Maliyet ve Tüketici memnuniyeti Yönünden Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Akif ŞEN> (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0002-2987-8074
Türkiye


Mehmet ŞİMŞEK>
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0002-7558-5010
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria702854, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {121 - 135}, doi = {10.32958/gastoria.702854}, title = {Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Şen, Mehmet Akif and Şimşek, Mehmet} }
APA Şen, M. A. & Şimşek, M. (2020). Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 4 (1) , 121-135 . DOI: 10.32958/gastoria.702854
MLA Şen, M. A. , Şimşek, M. "Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 (2020 ): 121-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/53490/702854>
Chicago Şen, M. A. , Şimşek, M. "Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 (2020 ): 121-135
RIS TY - JOUR T1 - Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma AU - Mehmet AkifŞen, MehmetŞimşek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32958/gastoria.702854 DO - 10.32958/gastoria.702854 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 135 VL - 4 IS - 1 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.702854 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.702854 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma %A Mehmet Akif Şen , Mehmet Şimşek %T Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma %D 2020 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 4 %N 1 %R doi: 10.32958/gastoria.702854 %U 10.32958/gastoria.702854
ISNAD Şen, Mehmet Akif , Şimşek, Mehmet . "Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 4 / 1 (Mart 2020): 121-135 . https://doi.org/10.32958/gastoria.702854
AMA Şen M. A. , Şimşek M. Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2020; 4(1): 121-135.
Vancouver Şen M. A. , Şimşek M. Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2020; 4(1): 121-135.
IEEE M. A. Şen ve M. Şimşek , "Toplu Yemek Tüketicilerinin Yemeğe Yönelik Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 4, sayı. 1, ss. 121-135, Mar. 2020, doi:10.32958/gastoria.702854

Cited By