Yazım Kuralları

Yazar Rehberi

Genel Bilgi

Değerlendirme için gönderilen makaleler daha önceden yayımlanmamış olmalı, bir başka yerde yayına kabul edilmiş veya değerlendirme altında olmamalıdır. Bilimsel toplantılarda daha önceden sunulmuş ise belirtilmelidir.

Gönderilen makale, telif hakkı içeren kısımlar barındırıyorsa hak sahibinden izin almak yazarın sorumluluğundadır ve bu durum makale içerisinde belirtilmelidir. 

Bu dergide, özgün araştırma ve olgu bildirimi kategorilerinde makaleler yayımlanır. Editöre Mektup da kabul edilir.

Yayımlanan bir makalede bahsedilen görüş yazarına aittir ve onun sorumluluğundadır; bu görüş, yayın kurulu başkanı ve yayın kurulunun görüşünü mutlaka yansıtmak durumunda değildir. 

Bu dergide insan unsuru taşıyan, insandan elde edilen materyal ve veri kullanılarak yapılan her türlü araştırma için (çekilmiş insan dişleri de dahil olmak üzere) Etik Kurul onayı gereklidir. AOT, gerekli hallerde hasta tarafından imzalanmış ‘bilgilendirilmiş onam’ belgesini zorunlu görür. İnsan unsuru içeren tıbbi araştırmalarda AOT, Helsinki Deklarasyonunda belirtilen etik prensiplere bağlıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda AOT, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayını aramaktadır. Hayvanların National Research Council tarafından yayınlanmış olan Guide for the Care and Use of Laboratory Animals adlı rehbere göre muamele edilmeleri tavsiye edilir. (http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12910

 

Makale Değerlendirme Süreci

Bu dergide çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir. Değerlendirme süreci detayları için bkz:Editöryal Politika sayfası.


Dil

Başvurular Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde yapılabilir. Daha geniş okuyucu kitlesine hitap edebilmek amacıyla yazarlara başvurularını İngilizce hazırlamaları tavsiye edilir.

İngilizce yapılan başvurularda, makalenin kabulu durumunda (veya editörlerin belirttiği bir aşamada) yazarların makaleyi profesyonel dil edisyonundan geçirmeleri ve bunu belgelendirmeleri zorunludur. İngilizce dil edisyonu yapan firmalar hakkında tavsiye almak için Yayın Kuruluna başvurulabilir. 

 

Makale Hazırlama

Makale hazırlama hakkında faydalı bir kaynak olan International Comittee of Medical Journal Editors (ICMJE) rehberine link bağlantısından ulaşabilirsiniz. Burada bahsedilen prensiplere ek olarak AOT için spesifik makale yazma ve gönderme kurallarını aşağıda okuyunuz.

Standart bir araştırma makalesinin (özgün araştırma makalesi ve kısa araştırma makalesi) kısımları kapak sayfası, özet sayfası, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür ve anma, kaynaklar, şekil/resim altyazıları, tablolar ve şekiller/resimler kısımlarıdır. 

Olgu bildirimleri de aynı şekilde düzenlenmelidir; yalnız, gereç ve yöntem ile bulgular başlıkları yerine ‘olgu bildirimi’ başlığı kullanılmalı, bunu tartışma, sonuç ve diğer kısımlar takip etmelidir. 

Editöre mektup, uygun bir başlık altında yazılmış metin ve kaynaklar kısımlarından oluşur.

Araştırma makalelerinin yazımında, belirtilen yazım rehberlerinin esas alınması tercih edilir; randomize kontrollü klinik araştırmalar için CONSORT, gözlemsel çalışmalar için STROBE, ve tanıya yönelik çalışmalar için STARD. (http://www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html)

Metin yazımında aşağıda belirtilen teknik standartlara uyulmalıdır:

* Microsoft Word programı kullanılmalı ve 12 pt., Times New Roman fontu seçilmelidir

* Tüm metin 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır

* Her yeni paragrafta, paragraf girintisi yapılmalıdır

* Sayfanın alt-orta kısmına sayfa numarası eklenmelidir

* Latince terim ve tür adları yazarken italik karakter kullanılmalıdır (örn: in vitro, Staphylococcus aureus).

* Standart ölçü birimleri ve kısaltmaları mümkün olduğunca Uluslararası Birimler Sistemine göre yapılmalıdır (The International System of Units, SI; http://www.bipm.org/en/si/). SI birimler konusunda açıklayıcı bilgiye Ulusal Metroloji Enstitüsü sayfasından da ulaşılabilir (UME; http://www.ume.tubitak.gov.tr/). Sık kullanılan kısaltmalara örnek olarak şunlar verilebilir: yıl-y, hafta-hf, saat-sa., dakika-dk., saniye-sn., gram-g, litre-L, mikrolitre-µL, metre-m, Celsius derece-°C, vs. Türkçe kısaltmalar için Türk Dil Kurumunun internet sayfası incelenmelidir (Kısaltmalar Dizini, TDK; http://www.tdk.gov.tr/).

* Ondalık işareti olarak nokta kullanılmalı, rakam ile birim arasında boşluk bırakılmalıdır (örn: 12.3 mm, 4.5 kg/cm2,37.2 °C). Yüzde değerleri verirken, rakam ve yüzde işareti arasında boşluk bırakılmamalıdır (örn: %0.2).

* Standart ölçü birimleri dışındaki kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde, açık yazımının ardından parantez içinde belirtilmeli ve tüm metin içerisinde aynı kısaltma kullanılmalıdır.

* Kullanılan malzeme ve teçhizatın menşei, ilk bahsedildiği yerde, parantez içerisinde tanımlanmalıdır (marka, üretici firma, şehir, söz konusuysa eyalet ve ülke). Örnek: ‘Kök kanalları X-Fill-Canal (X-Dental, Ankara, Türkiye) ile dolduruldu’. Tekrarlayan referanslarda üretici firma kaynağını belirtmeye gerek yoktur. Aynı üretici firmanın bir diğer ürünü bahis konusu olursa sadece firmanın adının kaynak gösterilmesi yeterlidir. Örnek: ‘Ardından giriş kavitesi X-Fill-Cavity (X-Dental) ile dolduruldu’. 

Kapak sayfası

Kapak sayfası aşağıdakileri içermelidir:

1. Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce)

2. Akademik ünvanlarıyla yazarların isimleri. Yazarların bağlı olduğu kurumlar (şehir ve ülke dahil) soyadından hemen sonra belirtilen üst simge numara ile ilişkilendirilerek verilmelidir

3. Yazarların ORCID numaraları (en azından makaleyi gönderen yazarın). Şu websitesinden bir ORCID numarası alabilir veya mevcut numaranızı kontrol edebilirsiniz: https://orcid.org/

4. Yazışmanın gerçekleştirileceği yazarın iletişim bilgisi (posta adresi, iş telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi)

5. Kırk karakteri geçmeyen kısa başlık

6. Makalenin türü (özgün araştırma makalesi, olgu bildirimi, vb)

7. Özetteki ve ana metindeki (şekil/resim/tablo yazıları ve kaynaklar hariç) kelime sayıları ayrı olarak, kaynak adedi, şekil/resim ve tablo sayıları

8. Finansal Destek (söz konusuysa, protokol numarası, ödenek numarası, vs. belirtilmelidir) 

9. Çıkar çatışması. Böyle bir durum söz konusu değilse şöyle yazılabilir: ‘Bu makale yazarlarından hiçbirinin makalede bahsi geçen konu veya malzemeyle ilgili herhangi bir ilişkisi, bağlantısı veya parasal çıkar durumu söz konusu değildir’. Aksi takdirde çıkar/ilişki durumu beyan edilmelidir. Örnek: ‘A adlı yazar X şirketinde hisse sahibidir, B adlı yazar, makalede bahsi geçen malzemenin üreticisine rakip Y şirketinden, son 2 yıl içerisinde, danışmanlık ücreti almıştır’ vb.

10. Teşekkür ve Anma (Çalışmanın özeti daha önce bir yerde sunulduysa, sunumun yapıldığı organizasyon, tarih ve yer açıklanmalıdır, özet kitapçığında yer aldığı şekilde kaynak gösterilmelidir. Bu kısımda yazar-olmayarak katkıda bulunanlara da atıf yapılabilir) 

11. Etik Kurul bilgisini (Etik Kurulun açık adı, onay tarihi ve onay numarası) burada ve metin içerisinde veriniz. Onay sayfasının dijital kopyasını başvuru sırasında sisteme yükleyiniz.

12. Klinik araştırma makaleleri için kayıt merkezi (clinicaltrials.gov, vs), kayıt numarası, kayıt tarihi ve internet erişim linkini içeren kayıt bilgisi (tavsiye edilir).

Özet ve anahtar kelimeler

Özet, makaleyi net bir şekilde yansıtmalı, ana metinde bahsi geçmeyen bilgi özette yer almamalıdır. Çalışmanın amacı, temel uygulamalar, ana bulgular ve bundan çıkarılan sonuç kısaca belirtilmelidir. Özet metni, araştırma makalelerinde Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç başlıklarını içermelidir. Olgu bildirimlerinde ise Tanıtım, Olgu Bildirimi, Sonuç başlıklarını içermelidir.

Özet ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak verilmeli ve anahtar kelime seçiminde Medical Subject Headings (MESH; www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ve Türkiye Bilim Terimleri (TBT; http://www.bilimterimleri.com) esas alınmalıdır. TBT, MeSH terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunduğu bir anahtar kelimeler dizinidir. Anahtar kelimeler ana metinden seçilmeli; başlık ve özetten seçilmemelidir; bunlar zaten otomatik olarak indekslenmektedirler. Anahtar kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmalı ve noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. 

Giriş

Mevcut sorun ve önemi açıklanmalıdır. Yalnızca doğrudan ilgili kaynaklardan bahsedilmelidir; sunumu yapılmakta olan çalışmanın bulguları ve sonuçları verilmemelidir. Benzer çalışmaların bulguları hipotezi kurmaya yardımcı olmadığı müddetçe tartışılmamalıdır. Bu kısmın son paragrafında çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir; uygunsa araştırma hipotezi verilmelidir. 

Gereç ve yöntem

Kullanılan malzeme, deneye dahil edilen kişiler ve yöntemler, deneyin başkaları tarafından tekrar edilebilmesi için yeterince ayrıntıyla anlatılmalıdır. Kullanılan malzeme ve teçhizatın menşei parantez içerisinde tanımlanmalıdır (marka, ürün numarası, üretim parti numarası, üretici, şehir ve ülke). Bilinen bir yöntem kullanılıyorsa kaynak gösterilmeli, yeni veya değiştirilmiş bir yöntem kullanılıyorsa açıklanmalıdır. 

Gözlemsel veya deneysel çalışmalarda incelenen insan, hayvan ve kontroller için dahil edilme ve hariç tutulma ölçütleri belirtilmeli, kaynak popülasyon tanımlanmalıdır.

Etik konular bu kısımda bahsedilmelidir (onayın alındığı Etik Kurulun açık adı, onay tarihi ve onay numarası yazılmalıdır). Uygunsa hastalardan bilgilendirilmiş onamın alındığı ifade edilmelidir. 

Bu kısmın son paragrafında istatistiksel analiz yöntemi yeterince ayrıntısıyla açıklanmalıdır. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesi için yazarların bir istatistik uzmanına danışmaları tavsiye edilir.

Bulgular

Çalışmada elde edilen bulgular bu kısımda verilmelidir. Bulguların daha rahat aktarılabilmesi amacıyla gerekirse alt başlıklar kullanılabilir. Tablo, şekil veya resimlerden yararlanılabilir; ancak tekrarlardan sakınılmalıdır. Yalnızca çalışmada doğrudan elde edilen bulgular sunulmalı, kişisel yorumlar karıştırılmamalı, önceki çalışmalardan bahsedilmemelidir. 

Tartışma

Çalışmanın bulguları burada tartışılmalıdır. Bu kısım kişisel değerlendirmelerin yapılabileceği bir kısımdır. Giriş ve Bulgular kısımlarında verilmiş bilginin tekrarından kaçınılmalıdır. Birinci paragrafta çalışmanın ana bulgularını özetleyerek başlamak çoğu zaman iyi bir giriştir. Çalışmanın kısıtlamalarından bahsedilir, mevcut bulgular daha önceki bulgularla karşılaştırılır, benzerlik ve ayrılıklar belirtilir ve bunların olası nedenleri açıklanır. Mevcut çalışmanın bilim içerisindeki yeri ve önemi vurgulanır, bulguların gelecek çalışmalara ve klinik uygulamalara nasıl etki edeceği tartışılır.

Sonuç

Çalışmanın ana fikri kısaca verilmelidir. Sonuç kısmı çalışmanın amacı ile uyumlu olmalı ve çalışmada araştırılan sorunun cevabını içermelidir. Çalışmanın istatistiksel detayları bu kısımda yer almamalıdır. Yalnızca, çalışmadan doğrudan çıkartılan ana fikir verilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar Vancouver sistemine göre belirtilir. Buna göre, kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre üst simge olarak Arabik rakamlarla numaralandırılır ve kaynaklar kısmında buna göre sıralanır.

Dergi isimleri, U.S. National Library of Medicine tarafından bu kurumun sitesinde yayınlanan MEDLINE indeksli dergiler listesine göre kısaltılmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).

Kaynak olarak (kişisel haberleşme) ve (yayımlanmamış bulgu) metin içerisinde gösterilebilir; ancak kaynaklar listesinde gösterilemez. Bu durumda kaynak kişiden bilginin doğruluğuna ve bunun yayımlanmasına izin verildiğine dair bir yazılı belge alınmalı ve yayın başvurusu sırasında eklenmelidir. 

Yayına kabul edilmiş fakat henüz yayımlanmamış makalelere yapılan atıf, (baskıda) şeklinde yapılmalıdır. Makalenin sahibinden, bilginin doğruluğuna, atıfa izin verdiğine ve makalenin belirtilen dergide yayına kabul edildiğine dair bir yazılı belge alınmalı ve yayın başvurusu sırasında eklenmelidir. 

Metin içerisinde atıf örnekleri:

...önceki bir çalışmada bulunmuştu.1

…önceki çalışmalarda bulunmuştu.2,4-6,8

Akal9 tarafından yapılan bir çalışmada…

Akal & Bala10 tarafından yapılan bir çalışmada…

Akal ve ark.11 tarafından yapılan bir çalışmada…

Akal ve arkadaşlarının12 yaptığı bir çalışmada… 

Kaynaklar listesi için aşağıda verilmiş örnekleri inceleyiniz. Bu örnekler arasında bulunmayan kaynak çeşitleri için International Committee of Medical Journal Editors tarafından önerilen kaynak belirtme rehberini inceleyiniz (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

 

Standart dergi makalesi

1. Darendeliler N, Dinçer M, Soylu R. The biomechanical relationship between incisor and condylar guidances in deep bite and normal cases. J Oral Rehabil 2004;31:430-7. 

Altıdan fazla yazarlı standart dergi makalesi

2. Tüter G, Kurtiş B, Serdar M, Aykan T, Okyay K, Yücel A, et al. Effects of scaling and root planing and sub-antimicrobial dose doxycycline on oral and systemic biomarkers of disease in patients with both chronic periodontitis and coronary artery disease. J Clin Periodontol 2007;34:673-81. 

Yazar olarak kuruluş

3. European Society of Endodontology. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int Endod J 2006;39:921-30. 

Tez

4. Kayaoğlu G. Endodontik hastalık bakımından Enterococcus faecalis’in enfeksiyon ve direnç mekanizmalarının incelenmesi [tez]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2007.

Kitap

Kitabın tamamı aynı yazar(lar) tarafından yazılmış

5. van Noort R. Introduction to dental materials. 2nd ed. London: Mosby Elsevier; 2002.

Kitapta kısım

6. Metzger Z, Basrani B, Goodis HE. Insturments, materials and devices. In: Hargreaves KM, Cohen S, editors. Cohen's pathways of the pulp. 10th ed. St. Louis: Mosby; 2011. p. 223-82.

ISO standartları

7. International Standards Organization. Dentistry: root canal sealing materials. ISO6876. International Standards Organization, Geneva, Switzerland; 2001.


Şekil, resim ve tablo

Tüm şekil (grafik, çizim, vb), resim (fotoğraf) ve tablolar metin içerisinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. 

Şekiller ve resimler, JPG, PNG, PDF veya TIFF formatında ve iyi kalitede olmalıdır. Tüm şekiller/resimler hem ana metin içerisinde (Gönderi dosyası) hem de ayrıca (Ek dosya olarak) gönderilmelidir. Şekiller/resimler altyazılarıyla birlikte, metin içerisinde, Kaynaklar kısmından hemen sonra verilmelidir. Gönderi dosyası için izin verilen maksimum dosya büyüklüğü 16 MB'dir. Dolayısıyla dosya içerisine konulan bir resim çok büyükse ve dosyanın limit aşımına neden oluyorsa, resimin metinden çıkartılıp yalnızca Ek dosya olarak gönderilmesi düşünülebilir. 

Makale, şahıslara ait fotoğraf içeriyorsa, bunların kullanımı için şahıstan yazılı izin alınmalı ve yayın başvurusu sırasında eklenmelidir.

Tablolar, yazım programlarının çoğunda bulunan tablo hazırlama özelliği ile hazırlanmalıdır. Tablo formatı için dergide daha önce yayımlanmış makalelerdeki tablo formatı örnek alınabilir. Tablonun üst kısmına bir tablo tanımlama yazısı eklenmelidir. Kısaltma, istatistiksel bilgi (istatistiksel yöntem, p değeri, vs) gibi diğer açıklayıcılar tablonun altında alt bilgi olarak verilmelidir. Gerektiği hallerde yıldız veya üst simgeler kullanılabilir. Tablo, yine Şekil/Resimde olduğu gibi, metin içerisinde, Kaynaklar kısmından sonra yer almalıdır.  

 

Makaleler için sınırlamalar

Her bir makale türü için kelime ve kaynak sayısı sınırlamaları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

Özet (kelime sayısı)

Anahtar kelimeler

Metin (en fazla kelime sayısı)

Kaynaklar (en fazla sayı)

Resim/Tablo (en fazla sayı)

Özgün araştırma makalesi

150-250

3-8

3000

40

4/4

Olgu bildirimi

150-250

3-8

2000

20

4/4

Editöre mektup

-

-

500

5

-


Makale Gönderme

İşlem, derginin Çevrimiçi Gönderiler sayfasından basamaklar takip edilerek yapılacaktır.

Gönderi dosyası: özetler, ana metin, kaynaklar, şekil/resim ve altyazıları ve tablolar ve tablo tanımlayıcı yazıları kısımlarını tek bir Word dosyası halinde içermelidir. Çift-kör hakem değerlendirmesi nedeniyle yazarların kimlik bilgisi, Gönderi dosyasında yer almamalıdır.

İmzalanmış ve taranarak dijitalleştirilmiş Editöre hitaben üst yazı, kapak sayfası, orijinal şekil/resim dosyaları ve gerekli olabilecek diğer belgeler ise Ek dosya olarak bir sonraki aşamada tek tek gönderilecektir.

 

Gönderi Kontrol Listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Metin, Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

  2. Editöre hitaben yazılmış üst yazı, makalenin özgünlüğü, etik beyan ve çıkar çatışması konularını içermektedir. Tüm yazarlar adına bir yazar tarafından imzalanmış ve taranarak dijitalleştirilmiştir.

  3. Gönderi dosyası, Türkçe ve İngilizce başlıklar ve özetler, ana metin, kaynaklar, şekil/resim ve altyazıları ve tablolar kısımlarından meydana gelen tek bir Word dosyasıdır.

  4. Ek dosya: Editöre hitaben üst yazı, kapak sayfası, şekil/resim orijinal dosyaları ve her türlü diğer belgedir.

  5. Yazar kimlikleri Gönderi dosyasında yansıtılmamıştır.

  1. İngilizce yapılan başvurularda, makalenin kabulu durumunda (veya editörlerin belirttiği bir aşamada), makale profesyonel dil edisyonundan geçirilmeli ve bu belgelendirilmelidir.

 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

·         Yazar, eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, uygun şekilde kaynak gösterme koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

·         Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

·         Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri yalnızca bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı bir amaç için kullanılmayacak veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.