Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2, 765 - 795, 26.08.2021
https://doi.org/10.17152/gefad.804391

Öz

Bu araştırmada Devine, Fahie ve McGillicuddy (2013) tarafından geliştirilen “İyi Öğretmen Ölçeği”nin Türk kültürüne uyarlanması amaçlamıştır. Bu amaçla çalışmanın verileri bir yükseköğretim kurumunun eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 350 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada ilk olarak orijinal ölçek uzman görüşleri doğrultusunda dil ve kültürel açıdan Türkçeye uyarlanmış ve ölçeğin dilsel eşdeğerliği sağlanmıştır. Daha sonra ölçeğin yapı geçerliği çalışmaları için birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için ise Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Birinci ve ikinci düzey DFA sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ölçeğin orijinal formunda yer alan beş faktörlü yapının araştırmanın örneklem grubu üzerinde doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin faktörleri “Öğretme ve öğrenme tutkusu”, “Sosyal ve ahlaki boyut”, “Yansıtıcı uygulayıcı”, “Öğrenmeyi etkili planlama ve yönetme” ve “Çocuklara/gençlere sevgi” şeklindedir. Ölçeğin bütünü için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısının .86 olduğu; ölçekteki faktörler için hesaplanan iç tutarlık katsayılarının ise .77 ile .82 arasında değiştiği bulunmuştur. Araştırmanın bulguları, Türk kültürüne uyarlanan İyi Öğretmen Ölçeği’nin öğretmen adaylarının iyi öğretmen özellikleri hakkındaki farkındalık düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Alexander, R. (Ed.) (2010). Children, their world, their education: Final report and recommendations of the Cambridge primary review. London: Routledge.
 • Alkan, C. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş (Edt. Veysel Sönmez). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alpar, R. (2013). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Arnon, S., and Reichel, N. (2007). Who is the ideal teacher? Am I? Similarity and difference in perception of students of education regarding the qualities of a good teacher and of their own qualities as teachers. Teachers and Teaching, 13(5), 441-464.
 • Arthur, J., Kristjánsson, K., Cooke, S., Brown, E., and Carr, D. (2015). The good teacher: Understanding virtues in practice: Research Report. Birmingham: University of Birmingham, Jubilee Centre for Character and Virtues. Erişim http://epapers.bham.ac.uk/1970/1/The_Good_Teacher_Understanding_Virtues_in_Practice.pdf adresinden 12.06.2020 tarihinde yapılmıştır.
 • Aypay, A. (2011). Behavioral habits of primary and secondary teachers and their perceptions on the characteristics of a “Good teacher”. Elementary Education Online, 10(2), 620-645.
 • Barnett, R. (1994). The limits of competence: Knowledge, higher education and society. Buckingham: Open University Press.
 • Becker, B. J., Kennedy, M., and M., Hundersmarck, S. (2003). Hypothesis about ‘quality’: A decade of debates. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association.
 • Beishuizen, J. J., Hof, E., Van Putten, C. M., Bouwmeester, S., and Asscher, J. J. (2001). Students’ and teachers’ cognitions about good teachers. British Journal of Educational Psychology, 71(2), 185-201.
 • Benekos, P. J. (2016). How to be a good teacher: Passion, person, and pedagogy. Journal of Criminal Justice Education, 27(2), 225-237.
 • Black, R. S., and Howard-Jones, A. (2000). Reflections on best and worst teachers: An experiential perspective of teaching. Journal of Research and Development in Education, 34, 1-13.
 • Borich, G. (2014). Effective teaching methods (7th ed.). New York, NY: Macmillan.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York, NY: Guilford Press.
 • Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Byrne, B. M. (1998). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Calderhead, J. and Shorrock, S. B. (1997). Understanding teacher education. London, Falmer.
 • Çeliköz, M. ve Erişen, Y. (2017). EPÖ alanında görev yapan eğitim bilimcilerin yapılandırmacılıkla ilgili görüşleri: Bir karma yöntem araştırması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 286-304. Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19 (2), 207-237.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (4. Baskı.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Comrey, A. L., and Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2. edit). New Jersey, NJ: Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Connell, R. (2009). Good teachers on dangerous ground: Towards a new view of teacher quality and professionalism. Critical Studies in Education, 50(3), 213-229.
 • Cruickshank, D. (1990). Research that informs teachers and teacher educators. Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
 • Cruickshank, D. R., and Haefele, D. (2001). Good teachers, plural. Educational Leadership, 58(5), 26-30.
 • Dahl, K. K. B. (2020). Mo (ve) ments in professional identification: achieving professional identity and becoming a teacher in Danish and Kenyan teacher education. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 50(1), 123-140.
 • Deniz, L. (1998). Çağdaş öğretmen, başarılı öğretmen, iyi öğretmen-öğretmen adaylarının görüşlerine dayanılarak yapılan bir ön değerlendirme. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilim. Dergisi, 10(10), 83–95.
 • Devar, K. (2002). On being a good teacher. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education. 1(1), 61- 67.
 • DeVellis, R. (2003). Scale development: Theory and applications (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Devine, D., Fahie, D., and McGillicuddy, D. (2013). What is ‘good’teaching? Teacher beliefs and practices about their teaching. Irish Educational Studies, 32(1), 83-108.
 • Finney, S. J., and DiStefano, C. (2006). Non-normal and categorical data in structural equation modeling. In G. R. Hancock and R. O. Mueller (Eds.), Structural equation modeling: A second course (pp. 269-314). Greenwich, CT: Information Age.
 • Fujitani, S., Bhattacharya, M., and Akahori, K. (2003). ICT implementation and online learning in Japan. Educational Technology, 43(3), 33-37.
 • Genç, S. Z. (2000). Bilgi toplumunda öğretmen eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(3), 375-386.
 • Gödek, Y. (2004). Öğretmen eğitiminde yeniden yapılanma, problemler ve bazı öneriler, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Goodson, I. F., and Cole, L (1994). Exploring the teacher’s professional knowledge. Teacher Education Quarterly 21 (1), 85–105.
 • Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve etkili öğretmen. Eğitim ve Bilim, 27, 10-14.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (Second. Baskı.). New York, NY: Guilford Publications, Inc.
 • Koehler, M. J., and Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Korthagen, F., A., J. (2004). In search of good teachers: towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20, 77-97.
 • Kubovi, D. (1992). Between the teacher and the pupil. Hebrew: Jerusalem, Academon
 • Kutnick, P., and Jules, V. (1993). Pupils’ perceptions of a good teacher: a developmental perspective from Trinidad and Tobago. British Journal of Educational Psychology. 63, 400-413.
 • Lavy, I., and Shriki, A. (2008). Investigating changes in prospective teachers’ views of a ‘good teacher’while engaging in computerized project-based learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(4), 259-284.
 • Lewis, P. J. (2008). A Good Teacher [18 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9(2), Art. 41, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0802415.
 • Lortie, D. (1975). Schoolteachers: A sociological study. Chicago: University of Chicago Press.
 • Lowman, J. (1996). Characteristics of exemplary teachers. New Directions for Teaching And Learning, 65, 33–40.
 • Markert, R. J. (2001). What makes a good teacher? Lessons from teaching medical students. Academic Medicine, 76(8), 809-810.
 • McBer, H. (2000). Research into teacher effectiveness: A model of teacher effectiveness London: DfEE/The Stationery Office.
 • McIntyre, T., and Battle, J. (1998). The traits of “good teachers” as identified by African-American and white students with emotional and/or behavioral disorders. Behavioral Disorders, 23, 134–142.
 • Mclntyre, T. (1995). Characteristics of a "Good teacher" as reported by emotionally and/or be haviorally disordered students. Perceptions, 29, 21-26.
 • Miller, P. (2012). Ten characteristics of a good teacher. English Teaching Forum, 50(1), 36-38. Milli Eğitim Bakanlığı- MEB. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden 26.06.2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Mishra, P., and Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108, 1017–1054.
 • Moore, A. (2004). The good teacher: Dominant discourses in teaching and teacher education. Abingdon: Routledge.
 • Morrison, B and Evans, S. (2018). University students’ conceptions of the good teacher: A Hong Kong perspective. Journal of Further and Higher Education, 42(3), 352-365.
 • Mullock, B. (2003). What makes a good teacher? The perceptions of postgraduate TESOL Students. Prospect 18 (3), 3–23.
 • Murphy, P. K., Delli, L. A. M., and Edwards, M. N. (2004). The good teacher and good teaching: Comparing beliefs of second-grade students, preservice teachers, and inservice teachers. The Journal of Experimental Education, 72(2), 69-92.
 • Nunnaly JC., and Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. (Third edit). MC Graw-Hill, New York, NY.
 • Organization for Economic Co-Operation and Development. (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD Publishing
 • Ornstein, C. A., and Hunkins, P.F. (2014). Curriculum: Foundations, principles and issues (4th Ed.). USA: Pearson Education, Inc.
 • Oruç, N. (2008). A Comparison of the Turkish and European Student-Teachers' definition of a good teacher. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(2), 149-168.
 • Özüsağlam, E., Atalay, A., ve Toprak, S. (2009). WEB tabanlı anket hazırlama sistemi. XI. Akademik Bilişim Konferansı, (11-13 Şubat), Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.
 • Parpala, A., Lindblom‐Ylänne, S., and Rytkönen, H. (2011). Students’ conceptions of good teaching in three different disciplines. Assessment and Evaluation in Higher Education, 36(5), 549-563.
 • Porter, A.C., and Brophy, J.E. (1987). Good teaching: Insights from work of the Institute for Research on Teaching. Occasional PAPER No.114, East Lansing: The Institute for Research on Teaching. Michigan State University.
 • Rosenshine, B., and Furst, N. (1973). The use of direct observation to study teaching. İn R. Travers (Ed.), Second handbook of research on teaching. Chicago: Rand McNally.
 • Sağlam, M. (2011). Türk eğitim sisteminde ve öğretmen eğitiminde yapısal düzenlemeler ve program geliştirme çalışmaları. S. A. Kilimci (Ed.), Türkiye’de öğretmen yetiştirme (ss. 137-180), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sanders, S. E. (2002). What do schools think makes a good mathematics teacher? Educational Studies, 28(2), 181-191.
 • Savaşır, I. (1994). Ölçek uyarlamasındaki sorunlar ve bazı çözüm yolları. Türk Psikoloji Dergisi, 9(33), 27-32.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müler, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schumacker, R. E., and Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling. Routledge Academic.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Eğitim Dergisi, 58, 40-41.
 • Shor, I. (1992) Empowering education, critical teaching for social change. Chicago University Press.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 56, 1–22.
 • Shulman, L. S. (2000). Teacher development: Roles of domain expertise and pedagogical knowledge. Journal of Applied Developmental Psychology, 21, 129–135.
 • Sireci, S.G., Patsula, L., and Hambleton, R.K. (2005). Statistical methods for identifying flaws in the test adaptation process. R.K. Hambleton, P.F.Merenda and C.D. Spielberger (Ed.) Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment (pp. 93-135). Lowrence Erlbaum Associates, Publishers Mahwah, NJ:Mahwah.
 • Şişman, M. (2011). Eğitimde mükemmellik arayışı etkili okullar. (2. baskı). Ankara: Pegem A Yaıncılık.
 • Spring, J. (2014). How educational ideologies are shaping global society: Intergovernmental organizations, NGOs, and the decline of the nation-state. Routledge.
 • Stobaugh, R., Mittelberg, J., and Huang, X. (2020). Examining K–12 students’ perceptions of student teacher effectiveness. Teacher Development, 24(2), 274-292.
 • Stromquist, N. P. (1997). Literacy practices among adult women: an attempt at critical conceptualisation. Negotiating and Creating Spaces of Power: Women's Educational Practices Amidst Crisis. UNESCO Institute of Education: Hamburg.
 • Stronge, J. H., Ward, T. J., and Grant, L. W. (2011). What makes good teachers good? A cross case analysis of the connection between teacher effectiveness and student achievement. Journal of Teacher Education, 62(4), 339-355.
 • Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson & Allyn and Bacon.
 • Thomas, J. A. (1998). On becoming a good teacher: Reflective practice with regard to children’s voices. Journal of Teacher Education, 49, 372–380.
 • Ubuz, B. ve Sarı, S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 53‐61.
 • Walker, R. J. (2008). Twelve characteristics of an effective teacher: A longitudinal, qualitative, quasi-research study of in-service and pre-service teachers’ opinions. Educational Horizons, 87(1), 61–68.
 • Wilson, M., and Cooney, T. J. (2002). Mathematics teacher change and development. In G. C. Leder, E. Pehkonene and G. Törner (Eds.), Beliefs: A hidden variable in mathematics education? (pp. 127–147). Kluwer Academic Publishers.
 • Winch, C. (2017). The good teacher. Teachers' know-how: A philosophical investigation (pp. 187-201). John Wiley and Sons, Erişim http://ebookcentral.proquest.com/lib/gazi-ebooks/detail.action?docID=4812595 adresinden 15.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Windtschitl, M. (2002). Framing Constructivism in Practice as the Negotiation of Dilemmas: An Analysis of the Conceptual, Pedagogical, Cultural, and Political Challenges Facing Teachers, Review of Educational Research, 72(2), 131–175.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlhan ILTER (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1473-7172
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad804391, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {765 - 795}, doi = {10.17152/gefad.804391}, title = {İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması}, key = {cite}, author = {Ilter, İlhan} }
APA Ilter, İ. (2021). İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (2) , 765-795 . DOI: 10.17152/gefad.804391
MLA Ilter, İ. "İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 765-795 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/64632/804391>
Chicago Ilter, İ. "İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 765-795
RIS TY - JOUR T1 - İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması AU - İlhan Ilter Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17152/gefad.804391 DO - 10.17152/gefad.804391 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 765 EP - 795 VL - 41 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.804391 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.804391 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması %A İlhan Ilter %T İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.804391 %U 10.17152/gefad.804391
ISNAD Ilter, İlhan . "İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 2 (Ağustos 2021): 765-795 . https://doi.org/10.17152/gefad.804391
AMA Ilter İ. İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması. GEFAD. 2021; 41(2): 765-795.
Vancouver Ilter İ. İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(2): 765-795.
IEEE İ. Ilter , "İyi Öğretmen Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Çalışması", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 2, ss. 765-795, Ağu. 2021, doi:10.17152/gefad.804391