Amaç ve Kapsam

Günümüzde girişimcilik ülkelerin ve toplumların kalkınması ve gelişmesi açısından çok önemlidir. İnovasyon ise uzun süredir girişimciliğin temel yapı taşıdır. Türkiye, ekonomik büyüklük olarak dünyada 18., Avrupa’da (Rusya dahil) ise 8. sırada yer almasına rağmen küresel inovasyon endeksinde 42., küresel rekabetçilik endeksinde ise 55. sırada yer almaktadır. Diğer taraftan küresel anlamda ve özelde de Avrupa Birliği’nde uzun süredir resesyon devam etmektedir. Bu durumda küresel ekonominin ve AB’nin bu resesyondan çıkması ve Türkiye’nin de kalkınması ve gelişmesi için girişimcilik faaliyetlerinin gelişmesi ve inovasyon uygulamalarının yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır. Bu girişimcilik faaliyetlerinin ve inovasyon uygulamalarının yayılması ve girişimciler ve ülkeler açısından da ticari bir anlam kazanabilmesi için pazarlanması gerekmektedir. Bu yönüyle de pazarlama bilimi girişimciliğin ve inovasyonun gelişmesi açısından önem kazanmaktadır.

Diğer taraftan bir girişimin/ girişimcinin başarılı olabilmesi için, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını anlaması, değer sağlaması ve bu istek ve ihtiyaçları en iyi şekilde karşılaması gerekir. Bu amaca ulaşmak için de pazarlama önemli bir işleve sahiptir. Bu bağlamda müşterilere, girişimcilik, inovasyon ve pazarlama birlikte ve ortaklaşa değer sağlamaktadır. Bu üç kavramın ve yaklaşımın ara yüzü ve birlikteliğinin açık bir şekilde anlaşılması gerekmektedir.

Son yıllarda uluslararası literatürde yoğun bir şekilde görmeye başladığımız bilim dallarına ve uzmanlık alanlarına göre yayınların ve dergilerin varlığı, ülkemizde henüz tam olarak uygulama alanı bulmuş değildir. Ülkemiz bilim dünyasında bu boşluğu doldurarak katkı vermeyi amaç edinen bu derginin amacı; girişimcilik, inovasyon ve pazarlama arasındaki ilişkilerin araştırılmasına, girişimciliğin gelişmesi, yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması açısından pazarlama biliminin rolüne katkı sağlamaktır.

Bu dergi, (aşağıdaki konularla sınırlı olmamakla birlikte) aşağıdaki konularda çalışmaları kapsamaktadır;

·       Girişimcilik

·       Girişimcilikte inovasyonun yeri ve önemi,

·       Girişimcilikte pazarlamanın yeri ve önemi

·       Pazarlamada girişimciliğin yeri ve önemi

·       Pazarlamada inovasyonun yeri ve önemi,

·       Girişimciler yeni ürün ve hizmetleri nasıl pazarlarlar?

·       Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde girişimciliğin rolü ve önemi,

·       İstihdam açısından girişimciliğin önemi,

·       Girişimcilik, inovasyon ve pazarlama arasındaki ilişki,

·       İnovasyon yönetimi ve araştırmaları,

·       Pazarlama yönetimi ve araştırmaları