Hakemlere Bilgi

GİPAD, hakemli, açık erişimli, yılda 2 sayı çıkaran, girişimcilik, inovasyon ve pazarlama alanında yöntemsel ve kuramsal araştırma makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir. Derginin temel hedefi en yüksek bilimsel ve etik standartlarda orijinal bilimsel makaleler yayınlamaktır. Dergi, global düzeyde geniş çaplı bilgi alışverişini destekler ve açık erişim politikası uygular.

Hakemler, bir makaleyi değerlendirmeyi kabul ederken, redderken, değerlendirmeye başlarken ya da raporlarken aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:


1. Hakemlerin değerlendirme yapmadan önce derginin "Amaç ve Kapsamını" ve “Yazarlara Bilgi” bölümünü okumaları önerilir.

2. Makalenin hakemin uzmanlık alanı ile örtüşmesi gerekir; örtüşmüyorsa, hakem değerlendirme davetini reddetmelidir.

2. Hakemin çıkar çatışması içinde olma olasılığı varsa, editorü bilgilendirmelidir. Çıkar çatışması finansal, akademik, kişisel ve şirkete ya da kuruma ilişkin bağlantılar nedeniyle oluşabilir. Çıkar çatışması söz konusu ise, hakemliğin kabulu esnasında mutlaka beyan edilmelidir.

3. Hakemler çalışmada intihal, sahtekarlık vb. gibi olası etik problemler tespit ederlerse mutlaka editorü bilgilendirmelidirler.

4. Hakemlere gönderilen materyaller gizlidir ve editörün izni ve verdiği bir yetki olmadan hiç kimseyle bu materyalleri ve değerlendirme sürecini ilişkin bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşamaz. Editör ve yazarlar izin vermedikçe, hakemlerin değerlendirmeleri hiçbir yerde yayınlanamaz ya da açıklanamaz. Hakemlerin gizliliği önemlidir. Ancak çok nadir de olsa editör, belli bir noktaya açıklık getirmek için bir hakemin değerlendirmesini başka hakemlerle paylaşabilir.


Değerlendirme Süreci

1. Dergiye gönderilen makaleler en az 2 hakeme gönderilir. Hakemlere, çalışmayı değerlendirme talebine cevap olarak, kabul ya da red için 15 günlük süre verilir. Hakem makaleyi kabul ederse, editör tarafından hakeme makale dosyası ve hakem değerlendirme formu gönderilir. Bu tarihten sonra hakemlerin değerlendirme için 30 günlük süreleri vardır.

2. Hakemlerden, makale hakkındaki genel fikrini, yorumlarını ve çalışmanın olası eksikliklerini, kişisel ifade ve detaylardan kaçınarak, yapıcı ve saygılı bir dille belirtmesi beklenir. Bu noktada, hakemin yorumları ve vardığı sonuçlar, kendi fikri mi yoksa makaledeki veriden kaynaklanan çıkarımlar mı olduğunu açıklığa kavuşturmalıdır.

3. Hakemler, makaleye Red verilmesi durumunda bunun gerekçelerini de raporda belirtmelidir.

4. Bunların dışında hakemlerden dikkate alması beklenen hususlar aşağıdaki gibidir:

    -    Nesnel bakış açısını engelleyecek potansiyel çıkar çatışması durumu söz konusu mu?

    -    Makale, yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun mu?

    -    Çalışma, derginin amaç ve kapsamına uygun mu?

    -    Eğer varsa, veri analizi uygun olarak yapılmış mı ve veri analizi sonuçları geçerli ve güvenilir mi?

    -    Sonuç ve tartışma, çalışmanın içeriği ile uygun ve bulgularla desteklenmiş mi?

    -    Başlık ve özet yeterli mi?

    -    Dilbilgisi kurallarına uygun mu?

    -    Atıf yapma ve kaynak gösterme kurallarına uyulmuş mu?