Yazar Rehberi

GİPAD’a yayımlanması için gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir. Belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler, değerlendirme sürecine alınmayabilir ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir.


Not: Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için makalelerin yüklenmesi ile birlikte "Yayın Hakları Devri Sözleşmesi"nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının dergi posta adresine gönderilmesi gerekir. Yayın sözleşmesini indirmek için tıklayınız.


YAYIN  İLKELERİ 

Girişimcilik, İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (GİPAD)’nde, girişimcilik, inovasyon ve pazarlama disiplinlerinden akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarına yer verilmektedir. Bu alanlarda bilimin ve bilginin gelişmesi ve yayılması için kuramsal, kavramsal ve alan araştırmalarına dayalı çalışmaları kabul etmektedir. Bu bağlamda derginin yayın politikasına ilişkin temel ilkeler şunlardır;


1. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.


2. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe gönderilen çalışmanın İngilizce özeti, İngilizce gönderilen çalışmanın da Türkçe özeti olmalıdır.


3. Dergi’nin uluslararası araştırmacılara da hitap etmesi açısından her makalenin genişletilmiş İngilizce özeti de yayınlanır.


4. Çalışma, derginin amacına uygun olarak, alanında uzman ve saygın akademisyenlerden oluşan bir danışma ve hakem kurulu tarafından değerlendirilecektir.


5. Derginin bilimsel işlemleri editör tarafından yürütülür. Dergiye gönderilen çalışmaların, öncelikle derginin uzmanlık alanına katkı düzeyi sorgulanır. Bu bağlamda, kavramsal ve kuramsal açıdan yetersiz olan çalışmalar editör ve gerekli görüldüğü takdirde danışma kurulundan bir veya iki üyenin görüşleri alınmak suretiyle, hakem sürecine geçilmeden, gerekçe yazılarak yazar veya yazarlara iade edilir.


6. Dergi girişimcilik, inovasyon ve pazarlama ile ilgili tüm çalışmaları kabul etmektedir. Fakat çalışmaların metodolojik olarak uygunlukları yanında doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadıkları ve katkı sağlayıp sağlamadıkları incelenir ve daha sonra bir karara varılır.


7. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu konudaki tüm hukuksal sorumluluk yazarlara aittir.


8. Makale, derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve e-dergi sistemi üzerinden yüklenmelidir. Çalışmada, yazım yanlışlarının çok fazla olması ve bilimsellik şartlarına uyulmaması durumunda, makale geri çevrilebilir ya da yazardan ön kotrol düzeltmesi istenebilir.


9. Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarlarına aittir.


10. Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve alıntı yapılamaz.


11. Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez.


12. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacak ve yayınlanmayan çalışmalar yazarlara iade edilmeyecektir.Makale Değerlendirme Süreci

1. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak yayın komisyonunun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Ön Kontrol aşamasında makale reddedilebilir ya da düzeltme istenebilir. Ön Kontrol aşamasını geçen makale, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir (Kör Hakemlik).


2. Değerlendirme için atanan hakemlerin, değerlendirme talebini kabul ya da red etmeleri için 15 günlük bir süre vardır. Talebi kabul eden hakeme makale dosyası ve değerlendirme formu gönderilir ve makaleyi değerlendirmek için 30 günlük süre verilir. Bu genel durumun yanında, makalelerin değerlendirme süreci bazı durumlarda uzayabilir (3. Hakeme gönderilmesi vb. durumlarda).


3. İki hakemin de "Yayınlanması Uygundur" şeklinde görüş bildirmesi halinde, çalışma Yayın Kurulunun belirleyeceği cilt ve sayıda yayımlanmak üzere dizgiye gönderilir. Bir hakemin red bir hakemin de kabul verdiği durumlarda ise, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Süreç sonunda iki hakemin "Yayınlanması Uygun Değildir" şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz. Yayımlanmayan çalışmalar iade edilmez.


4. Yazarlar bu süreçte, hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.


5. Hakemlerin düzeltme istediği durumlarda çalışma, editör tarafından hakem raporu ile birlikte yazarlara gönderilir. Yazarların çalışmada belirtilen düzeltmeleri yaparak tekrar sisteme yüklemeleri için 20 günlük süre verilir. Belirtilen süre içinde sisteme yüklenmeyen çalışmalar değerlendirme sürecinden kaldırılır. Bu nedenle, düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Hakemlerin tekrar inceleme talep ettiği durumlarda ise düzeltilmiş metin, düzeltmeleri görmek isteyen hakemlere tekrar gönderilir.


6. Değerlendirme süreci sonunda tüm hakem raporları saklanmak üzere arşive konulur.

7. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine editör ya da yayın kurulu karar verir.

YAZIM KURALLARI


Derginin yazım kurallarına uygun Örnek Word Şablonu indirmek için tıklayınız. Makalenizi bu formata getirdikten sonra sisteme yükleyiniz.


1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır. Makaleler dergi formatında, 25 sayfayı geçmemelidir. Ekler buna dahil değildir.


2. Sayfa düzeni; Sol:  2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.


3. Makalenin yazı karakteri "Times New Roman' ve Satır Aralığı "Tek"tir. Paragraf girintisi "1 cm", paragraf aralığı ise "önce 6 nk" ve "sonra 6 nk" olmalıdır.


    -    Başlık: 14 punto, ilk harfleri büyük, kalın ve ortalı.

    -    Yazar isim ve unvanları: 12 punto, kalın ve sola yaslı.

    -    Yazar kurum ve e-mail: 11 punto, sola yaslı.

    -    "Öz" ve "Abstract" başlıklar: 11 punto, kalın ve sola yaslı.

    -    Özetler, anahtar kelimeler ve jel kodları: 11 punto, italik ve iki yana yaslı.


4. Çalışmanın Başlıkları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.


    -    Birinci başlıklar kalın, iki yana yaslı ve ilk harf büyük olmalıdır.

        (Örneğin: 1. Giriş, 2. Literatür Araştırması)


    -    İkinci Başlıklar:  kalın, iki yana yaslı ve ilk harfleri büyük olmalıdır.

        (Örneğin: 2.1. Başlık)


    -    Üçüncü Başlıklar: kalın, iki yana yaslı, ilk harfleri büyük ve italik olmalıdır.

         (Örneğin: 2.1.1. Başlık)


5. Tablo ve şekiller 9-11 puntoda çizilebilir. Ancak tablo ve şekiller program yardımıyla çizilmeli, resim uzantılı dosyalar kullanılmamalıdır. Bunun yanında tablo ve şekillerin sayfa yapısını taşmamasına özen gösterilmelidir.


6. Çalışmanın sonuç kısmı, amaç ve kapsam yönünden çalışmanın içeriğiyle uyumlu olmalı ve metinde sözü edilemeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir.


7. Kaynakça, kitap, makale gibi ayırmadan, alfabetik sıralı düzenlenmelidir. Metin içi atıflar ve Kaynakça APA stilinde olmalıdır.


8. Kaynakça, yazar soyisimlerine göre sıralanmalı ve Paragraf girintisi Özel-Asılı "1,25 cm" ayarlanmalıdır.


9. Atıf yapma ve Kaynak Gösterme için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.


Süreli Yayın: 

Tek yazar olması durumunda;

 Acemoglu, D. (1998). “Why do New Technologies Complement Skills? Directed Technical Change and Wage Inequality”, The Quarterly Journal of Economics, (113):1055-1089.

Metin içinde: (Acemoglu, 1998:1055-1089).


İki yazar olması durumunda;

 Acemoglu, D. & Johnson, S. (2005), “Unbundling Institutions”, Journal of Political Economy, (113), 949-995.

Metin içinde: (Acemoglu ve Johnson, 2005:949).

 

Üç veya daha fazla yazar olması durumunda;

 Acemoglu, D.; Aghion P. and Zilibotti F. (2006). “Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth” Journal of the European Economic Association, (4). pp.37-74.

Metin içinde: (Acemoglu vd., 2006:37-74).

 

Kitap: 

 Tek yazar olması durumunda;

 Marangoz, M. (2017). Girişimcilik, Beta Yayıncılık, İstanbul.


İki yazar olması durumunda;

 Marangozu, M. ve Fırat A. (2017). Sürdürülebilir Ekonomi, Beta Yayınları, İstanbul.

 

Üç veya daha fazla yazar olması durumunda;

 West, B., Galecki T. and Welch B. (2014). Linear Mixed ModelsCRC Press. USA.