Yazım Kuralları

Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin yazar(lar)ını tanımlayıcı herhangi bir belge yer almamalıdır. Bu nedenle dosya adında ve makale metni içerisinde yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir.

 

            Sayfa Düzeni

            Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu                                               A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk                            2,5 cm

Alt Kenar Boşluk                             2,5 cm

Sol Kenar Boşluk                            2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk                           2,5 cm

Yazı Tipi                                          Times News Roman

Yazı Tipi Stili                                  Normal

Boyutu (normal metin)                   12

Boyutu (dipnot metni)                    9

Tablo-grafik                                   10

Paragraf Aralığı                               Önce 0 nk, sonra 8 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)

Satır Aralığı                                      Tek 

 

Yazılar sırasıyla; özet, anahtar sözcükler, abstract, keywords, ana metin, kaynakça ve (gerekli ise) ekler bölümlerini kapsamalıdır. Bölüm başlıklarında ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

 

            Başlık

En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı, 14 punto her harfi büyük, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olmalı, İngilizce başlık Türkçe özetin altında ve İngilizce özetin üstünde ilk harfleri büyük, diğerleri küçük ve koyu olarak yer almalıdır.

  

            Yazar(lar) Bilgileri

            (Değerlendirme sürecinden sonra) Makale başlığının altına (unvan belirtmeksizin) yazar(lar)ın adı ve soyadı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf, ortalanmış ve koyu-italik olarak yazılmalıdır. Başlığa düşülecek dipnotta(larda); yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum, bulunduğu şehir (Türkiye dışında ise ülke ismiyle birlikte) elektronik posta adresi dipnot olarak verilmelidir.

 

            Unvanlar

            Profesör (Prof. Dr.), Doçent (Doç. Dr.), Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi), Öğretim Görevlisi (Öğr. Gör.), Araştırma Görevlisi (Arş. Gör.), Okutman (Okt.).

 

            Özet

Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 10 punto ile 100-300 kelime arasında Özet ve Abstract yazılmalıdır. Özet ve Abstract sağdan ve soldan 1 cm içeri girintili olmalıdır. Anahtar sözcükler 3-5 sözcükten oluşmalı ve virgülle ayrılmalıdır. Türkçe özetin altında Anahtar Sözcükler ve Abstract'ın altında Keywords başlığı kullanılarak verilmelidir.

 

 

            Tablolar

Tablolar 1 satır aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tablo başlığı ilk harfi büyük değerleri küçük, sola dayalı, koyulaştırılmamış ve italik olarak yazılmalıdır. Tablolarda dikey çizgi kullanılmamalıdır.

 

            Kaynakça

Kaynakça, APA (American Psychological Association) 6 yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Kaynaklar, Kaynakça başlığı (ilk harfi büyük diğerleri küçük ve koyu olarak) altında ve 11 punto büyüklüğünde ve 1,15 satır aralığında olmalıdır.

            Metin içinde kaynak gösterimi

            Türk (2017)’e göre …,

            Türk (2017) …,

            (Türk 2017: 22).

            Yılmaz ve Türk (2016)’e göre …

            Yılmaz ve Türk (2016)

            (Yılmaz ve Türk 1999: 10)

  

            İkiden fazla yazarlı

Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarların soyadları ve yıl belirtilerek verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapıldığında sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için “ve ark.” ifadesi ile yıl verilir. Yazar sayısı altı veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ilk yazarın soyadı verilir diğerleri için “ve ark." İfadesi ile yıl verilir. Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yazar soyadlarının baş harfine göre sıralanmalıdır.

            Örnek:

            (Yılmaz 2008, Türk 2017, Maden 2016).

            Doğrudan yapılan alıntılarda sayfa numarası gösterilmeli ve yapılan alıntı tırnak içerisinde verilmelidir. Bir başka yazardan aktarılırken, aktaran ve aktarılan yazarların soyadı ve yayın yılı yazılmalıdır.

 

Alıntılar

Metin içi alıntılar italik olmalıdır. 5 satırı geçen alıntılarda bloklama yöntemi kullanılmalı ve alıntı 1 cm içeride olmalıdır.

 

            Kaynakların Yazılması

               

            Kitap

            Güzel, Abdurrahman (2010). İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi: Almanya Örneği. Ankara: Öncü Yayınları.

 

            Hazırlanan ve çevrilen kitaplar

Ersoy, Mehmet Akif  (2013). Safahat. (Haz. Abdullah Uçman), İstanbul: Çağrı Yayınları.

Forster, E. M. (1985). Roman Sanatı. (Çev. Ünal Aytür), İstanbul: Adam Yayınları.

 

            Editörlü Kitap

            Gündüz, Osman, Şimşek, Tacettin (ed.) (2018). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları. 

 

             Dergide Yayımlanmış Makaleler

            Türk, Hatem (2013). "Ahanda'dan Karacaahmet'e 80 Yıllık Bir Şiirin Öyküsü: Hasan İzzettin Dinamo'nun Şiirleri". Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 5, nr. 9, s. 87-102.

 

            Bildiriler

            Türk, Hatem (08-09 Mart 2018). Türkçü Bir Kadın Hareketi: Ayşe Dergisi, II. Ulusal Kadın Sempozyumu’nda Sunulmuş Bildiri, Giresun Üniversitesi, Giresun.

 

            Tezler

            Türk, Hatem (2010). Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

           

            Ansiklopedi Maddeleri

Tural, Sadık (Ed.) (2007). “Regü, Şükrü Enis”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını. s. 314.

 

            Değerlendirme sürecinden sonra kabul edilen makaleler Makale Şablonu doğrultusunda düzenlenerek yayımlanmak üzere sistem üzerinden gönderilir. Açık erişimin bilginin evrensel kullanımını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesinden hareketle, Hars Akademi dergisi Açık ERİŞİM Politikasını benimsemiştir.