Yazım Kuralları

Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi (HEAD)
Journal of Halal and Ethical Research (JHER)
Yazım Kuralları

Makale Hazırlama

Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi (HEAD)’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, Microsoft Word formatında,12 punto Times New Roman yazı karakterinde, 2 satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Sayfa boşlukları üstten 4 cm, alt, sağ ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Makalenin her sayfasının sağ alt köşesine sayfa numarası verilmeli ve taslak makalenin satırları numaralandırılmış olmalıdır. Araştırma ve derleme makaleleri, çizelge ve şekiller dahil toplam 25 sayfayı veya 10 000 kelimeyi geçmemelidir. Dergimizin şablonuna https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/14828  linkinden ulaşılabilir.
Makaleler: Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Ayrıca gerekiyorsa kaynaklardan önce ‘Teşekkür’ bölümü de ilave edilebilir. Makale metninde ana başlık büyük harflerle alt başlıklar ise ilk harfi büyük diğerleri küçük yazılmalı ve uygun bir şekilde numaralandırılmalıdır. Dergiye gönderilecek makale içeriği ve sıralaması:
Başlık, yazar adları ve adresleri; tüm yazarların, çalıştığı kurumlar ve adresleri ilk sayfada verilmelidir. Adresler kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde, yazar adlarının hemen altında açıkça yazılmalıdır. Yazışmalardan sorumlu yazar belirtilmeli ve dipnot olarak ilk sayfanın sonunda telefon ve e-posta bilgileri verilmelidir. Araştırmayı destekleyen kuruluş(lar) ve makaleye esas olan proje, tez vb. bilgiler de dipnot halinde belirtilebilir. Dipnotlar başlıkta “*” ile gösterilmelidir.
Özet/Abstract, makalenin amaç, materyal-metot, bulgular ve sonuçlarını kapsamalı ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve tek paragraf halinde Türkçe ve İngilizce (özet/abstract) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, her iki özetin altına 3-6 kelime olarak ilave edilmelidir.
Giriş, çalışmanın amacı açıkça ortaya konulmalı, güncel literatür ile konunun önemi vurgulanmalıdır. Girişin son bölümünde çalışmanın amacına atıf yapılmış olmalıdır.
Materyal ve metot, çalışmada kullanılan tüm materyaller ve yöntemler detaylı olarak açıklanmalı, varsa istatistiksel metotlar kısaca belirtilmelidir.
Bulgular ve tartışma, çalışmadaki elde edilen bulgular detaylı bir şekilde sunulmalı ve güncel çalışma sonuçları ile yorumlanarak tartışılmalıdır.
Sonuç ve öneriler, çalışma sonuçları özetlenmeli ve varsa sonraki çalışmalara yönelik öneriler burada verilmelidir.
Teşekkür; çalışmanın yapılmasına katkı veren kişi, kurum ve projeler belirtilebilir.
Çizelge ve şekiller; şekil, grafik ve resimlerin hepsi makalede ‘Şekil’ olarak, tablolar ise ‘Çizelge’ olarak verilmeli, ‘Şekil’ ve ‘Çizelgelere metin içerisinde atıf yapılmalı ve geçiş sırasına göre kendi içerisinde sırayla numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekillerde geçen kısaltmaların açılımı (10 punto) altta verilmelidir.
Birimler ve Kısaltmalar; metin içerisindeki ölçü birimlerinde uluslararası standart birimler (SI sistemi, Systeme International d' Unites) kullanılmalı. Birimlerin ifadesinde örneğin; mg.ml-1 değil mg/mL, ppm ve ppb yerine sırası ile örneğin mg/kg ve μg/kg tercih edilmelidir.
• Kısaltmalarda ulusal ve/ya uluslararası kısaltmalar esas alınmalıdır. Kısaltmalar ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır.
• Mikroorganizma, bitki, hayvan vb cins ve tür isimleri italik olarak yazılmalıdır.
• Desimaller, virgül ile değil nokta ile gösterilmeli (örneğin 9,86 değil; 9.86 olmalıdır), büyük sayılarda bin ayırımlarından kaçınılmalıdır (örneğin; 10 000 yerine 10.000, 10000, 10 bin vb).
• Üslü sayılar örneğin 3.5x105 örneğinde olduğu gibi çarpıyı temsil eden x işaretinin öncesi ve sonrasında boşluk bırakılmadan gösterilmelidir.

Kaynak Gösterimi

Makale metninde kaynaklar APA 6.0 (American Psychology Association) stiline göre verilecektir.
Kaynak listesinde dergi makaleleri; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, makale adı, derginin BIOSIS sistemine göre kısaltılmış ve italik olarak yazılmış olan adı, cilt, sayı ve başlangıç ile bitiş sayfa numaralarını göstermeli ve mümkünse doi numarası verilmelidir. Kitaplarda ise; yazar(lar)ın soyadları, adlarının ilk harfleri, basım yılı, italik olarak yazılmış kitap ismi, basımevi, basım yeri gösterilmeli ve mümkünse ISBN numarası verilmelidir. Örnekler:

Yazarı bilinmeyen yayın:
Anonim, (2000). Türk gıda kodeksi. Et ürünleri tebliği (2000/4). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. 10 Şubat 2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazete, Ankara.
Kurum/ Dernek yayını
AOAC, (1990). Official Methods of Analysis AOAC. 15th Edition, Washington DC, USA.
Makale
Yüce, S., Tahtacı, S., Başyiğit, Kılıç, G. (2017). Halofilik laktik asit bakterilerinin ürettiği hidrolitik enzimler. GIDA 42 (3): 242-251, doi: 10.15237/gida.GD16088.
Yetim, H., Ekici, L., Özcan, C., Öztürk, I., Törnük, F., Karaman, S., (2017). Effects of some food juices and additives on some physichochemical, textural, color, microbiological and sensory properties, of cemen paste. J. Food Processing Preservation 41 (3): 1-12. https://doi.org/10.1111/jfpp.12950
Bildiri
Yilmaz, M.T., Kesmen, Z. Yetim, H. (2010). Methods for the detection of gelatin origin in meat products. 56th Int. Cong. of Meat Sci. and Technol. 15-20 August. Jeju, Korea. pp. 110.
Yetim, H. (2011). Jelatin üretimi, özellikleri ve kullanımı. 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kong., 19-20 Kasım 2011, Ankara, s. 86.
Kitap bölümü
Fratamico, P.M., Crawford, C.G. (1999). Detection by commercial particle-based assays. In: Encyclopedia of Food Microbiology, Robinson, R. K. (Ed.), Vol. 2, Academic Press, the UK, pp. 655-661.
Heperkan, D. (2016). Temel gıda mikrobiyolojisi. Fundamental food microbiology. 5. baskıdan çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, 610 s. ISBN: 978-605-320543-2.
Tezler
Kırca, A. (2001). Kan portakalı antosiyaninlerinin termal degradasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, 50 s.
Coşkun, Ö. (2018). Production of protein concentrates from oilseed and oil fruit meals and their utilization. Istanbul Sabahattin Zaim University, Institute of Natural Sciences, Food Engineering Department, MS Thesis, Istanbul, 154 s.
Web sayfası
ISO, (2001). How conformity assessment works. www.iso.ch/9000, Son Erişim Tarihi: 24.03.2020
Basrur, S.V., (2001). Genetically Engineered Foods. http://www.toronto.ca/health/hphe/pdf/ge_foods, Son Erişim Tarihi: 24.03.2020
EFSA, (2014). Chemical contaminants: Mycotoxins,https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/mycotoxins Son Erişim tarihi: 24.03.2020
Metin içinde yapılan atıflarda, yalnızca yazarın soyadı ve basım yılı verilmelidir. Yazarı bilinmeyen kaynaklar “Anonim” olarak tanımlanmalıdır. Alıntı yapılan kaynakta ikiden fazla yazar varsa, birinci yazardan sonra “vd.” yazılmalıdır. Örnek: … (Tarbell, 2008; Munaut ve Van Hove, 2011; Yetim vd., 2016). Anonim (2015) ve AOAC (2014)'e göre …. .

Telif Hakkı Devir Formu
Yazarlar, makalelerini dergimize gönderirken Telif Hakkı Devir Formunu doldurmalıdırlar. İlgili forma https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16383 linkinden ulaşılabilir.

Etik Kurul Raporu
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) Materyal ve Metot bölümünde yer verilmelidir.

Yazarların ORCID Numaraları

Dergipark’ın tavsiyesi üzerine, yazarların isim benzerlikleri, soyadı değişiklikleri veya Türkçe karakterle yazılan isimlerden kaynaklanan bazı sorunların engellenmesi amacıyla bundan sonra dergimizde uluslararası araştırmacı kimlik (ORCID) numarasının alınması zorunlu hale getirilmiştir. Halen ORCID numarası bulunmayan yazarlarımız, http://orcid.org linkinden ücretsiz kaydolarak bu numarayı kolayca alabilirler. Makalede ORCID numarası ilk sayfanın en alt kısmında yer alan e-posta bilgilerinin altına eklenmelidir. Örnek: https://orcid.org/0000-000x-xxxx-xxxx Not: Yazar sayısının ikiden fazla olması durumunda yazarların ORCID numaraları makalenin en sonunda yer alacaktır.


Dizinler ve Platformlar / Indexes and Platforms

22294    22295