Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlamayı kendine ilke edinmiştir. Bu açıdan, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen önerileri ve kılavuzları temel alınarak hazırlanan Temel Uygulamaların aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. 

https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, açık erişimli ve ücretsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlı olduğundan, yazarlardan makale işleme ve gönderme ücretleri talep edilmez. Tüm içeriğe internet sayfası üzerinden herhangi bir kısıtlama olmaksızın yayın tarihinden itibaren tam metin olarak erişilebilir.

Yazarlar makalelerini göndermeden önce aşağıda yer alan ilke ve Makale Yazım Kurallarına uymakla yükümlüdür. Gönderilecek makalelerde öz, abstract, şekil, tablo, metin içi kaynak ve kaynakça gösterimi yazım kılavuzuna göre hazırlanmadığı durumda makale direkt reddedilmektedir. Gönderilecek makalelerde alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir araştırma sonuçlarını içermesi şartı aranır.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kurallarına ek olarak aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olarak yayın yapmaktadır:


1. Yayın Kurulunun Sorumlulukları

Yayın Kararları

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten kolektif olarak sorumludur.

Yayın Kurulu, COPE tarafından tanımlanmış İyi Yayın Uygulaması Kılavuzu’nu takip ederek akademik dürüstlüğü teşvik eder.

Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini bu eserleri yayın öncesinde Turnitin intihal önleme programına yükleyerek teminat altına alır.

Yayın Kurulu, etik kuralları ihlal ettiğini değerlendirdiği ve iThenticate intihal önleme yazılımı taramasında benzerlik oranı yüksek çıkan makaleleri geri çekme hakkını kendinde saklı tutar.

Benzerlik raporu dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra sonucu referanslar hariç %20 ve altında çıkan makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Sonucu referanslar hariç %20 üzerinde çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmelerin 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir. Süreç içinde son karar editöre aittir.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen bir makalenin aynı zamanda bir başka derginin hakem sürecine de sokulmamış olmasını zorunlu bir başvuru koşulu olarak değerlendirir.

Nesnellik

Yayın Kurulu, makaleleri yazarının ırkına, cinsel yönelimine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna ve siyasal felsefesine bakmadan, akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir.


2. Yazarın Sorumlulukları

Yayın Öncesinde

Yazarlar hazırladıkları özgün çalışmalarla dergimize başvurmalıdırlar. Yazarlar, aynı çalışmayı aynı zamanda birden çok derginin hakem sürecine göndermemelidirler. Aynı makaleyi aynı zamanda birden çok dergiye göndermek etik dışı bir davranış oluşturur ve kabul edilemez.

Yazarlar kaynakların orijinalliğinden ve teyidinden sorumludurlar.

Yayın Kurulunun gözden geçirmesi amacıyla ve/veya derginin açık veri gerekliliklerine uymak için yazarlardan çalışmalarını destekleyen araştırma verisini sağlamaları istenebilir. Yazarın makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkı saklıdır.

Bireysel kullanım dışında, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan makaleler, şekiller ve tablolar yazılı izin olmaksızın çoğaltılamaz, bir sistemde arşivlenemez veya reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde, uygun şekilde kaynak gösterilerek alıntılar yapılabilir.

Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler uluslararası kabul görmüş bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

Telif Hakkı Düzenlemesi

Telif hakkı devir formu doldurulmalıdır.


3.Hakemlerin Sorumlulukları

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi kör hakemlik sürecine riayet eder. Dergiye gönderilen yazılar önce Yayın Kurulu tarafından incelenerek, uygun görülenler konusunda uzman en az iki hakeme gönderilir. Yazar ve hakem adlarının gizli tutulduğu raporlar olumlu olduğu takdirde makale yayımlanır. Yayın Kurulu veya hakemlerin yazıya ilişkin eleştiri ve önerileri varsa yazının yazara gönderilmesinden itibaren bir ay içinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makale yayımlanır. Makale kabul sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir. Yayın Kurulu ve Editör tarafından esasa yönelik olmayan düzeltmeler yapılabilir.

Gizlilik

Hakemler bağımsız değerlendirmelerini yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasıyla yükümlüdürler ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar.

Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.

Etik Meseleler

Hakem makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dâhildir.

Nesnellik

Hakemlik nesnel bir şekilde yapılacaktır. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı, değerlendirmelerinde çalışmayı hedef alarak, yazar(lar)a yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.