Yazım Kuralları

2013 yılında yayın hayatına başlamış olan ve yılda üç kez yayınlanan IAAOJ (International Anatolia Academic Online Journal) hakemli, uluslararası, elektronik bir dergidir.

Dergimizde farklı uzmanlık alanlarına ait araştırma makalelerine öncelik verilmek koşuluyla, akademik platforma katkı sağlayacak nitelikteki deneme, derleme ve çeviri yayınlarına da yer verilmektedir. Dergimizde yayınlanması istenilen makalelerin IAAOJ şablonuna göre düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinde ilgili editöre ulaştırılması gerekmektedir. Gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanması amacıyla değerlendirmeye alınmamış olması ayrıca Itenticate benzeşim oranının %20’nin altında olması gerekmektedir. Söz konusu şartları sağlamayan aday makaleler incelenmeksizin yazara geri gönderilmektedir. Ön kontrolü geçen çalışmalar kendi alanında uzman 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Olumlu rapor alan makaleler dergimiz yayın kurulunca verilecek nihai karar sonrasında yayınlanmaktadır. Dergimizde yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu ilgili yazar/yazarlara aittir.


Önemli: IAAOJ bünyesinde aynı yazar(lar)a ait birden fazla eser eşzamanlı olarak yayınlanamamaktır. Bu gibi durumlarda yazar/lar tercih ettiği bir eserini yayınlatabilme hakkına sahip olacaktır.

Çalışmalarını bir kurum bünyesinde yürüten yazar/ların, yapmış oldukları araştırma ve deneyler öncesinde alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almaları; aday makalelerinin hakemlik surecinin başlatılabilmesi için söz konusu izin belgesini eser ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; yazarlar etik kurul izni-onayı aldıklarını “Yöntem” bölümünde beyan etmeli ve etik kurul belgesini sisteme yüklemelidir.


Yazım Kuralları ve Makale Gönderimi (son güncelleme 12.05.2020)

Yazar isimleri ve kurumları, yazının ana dokümanında bulunmamalıdır. Bu bilgiler yazının dergiye yollanması aşamasında girilecektir. Yayının dergiye kabulünden sonra  bütün yazarların Yayın hakkı (copyright) formu'nu imzalayıp e-maille dergi adresine göndermeleri gereklidir. Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı IAAOJ’a  devretmektedir(ler).

Yazar(lar), izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul eder(ler).

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise, toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Gelen yazılar editörler tarafından ön incelemeden geçirilir. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir.

Dergi kapsamına uygun görülen yazılar hakem değerlendirme sürecine girerler.

Dergi kapsamına uygun görülen yazılardan özgün klinik ve deneysel araştırma yazısı, derleme ve olgu sunumu sınıfı yazılar hakem değerlendirme(eş değerlendirme/ peer review) sürecine girerler.

Editör Kurulu, hakem yorum ve önerileri doğrultusunda dergiye gönderilen yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri önermeye yetkilidir.

Yazım Kuralları 12.05.2020 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

YAZIM ŞABLONU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Tüm yazılı metinler 12 punto büyüklükte “Times New Roman” yazı karakterinde 1,5 satır (6 nk, 6 nk paragraf ayarıyla) aralıklı olarak yazılmalıdır.

Makalenizde “gözden geçir” veya “açıklama ekle” kısımları varsa kaldırınız.

Sayfanın kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. 

Lütfen makalenizde sayfa numaralandırmaları yapmayınız.

Makale içerisinde yer alan (GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, KAYNAKLAR) başlıklar sola yaslı ve büyük harfle yazılmalıdır.

İngilizce makalelerde Türkçe özet zorunludur.

Başvuru mektubu, başlık, yazarlar ve kurumları, iletişim adresi, yazının Türkçe ve  İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce özeti ilgili aşamalarda yüklenecektir. İngilizce yazılan çalışmalara da Türkçe özet eklenmesi gerekmektedir. Bilimsel yazıların tam metin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Başlık, makalenin içeriğini tam olarak ifade etmelidir.

 

Araştırma türündeki yazılarda ana metin, her biri başlıklarla ayrılmış olarak "Giriş", "Yöntem ve Gereçler", "Bulgular", "Tartışma ve Sonuçlar", ‘’Teşekkürler’’  "Kaynaklar" ve ‘’Tablo ve Şekiller’’ bölümlerini içermelidir. Olgu sunumu, derleme, ve teknik yazı türlerindeki bölümler yazının içeriğine göre farklı olabilir.

 

Başlık sayfası

Yazıların tümünde birinci sayfaya yazının başlığı, bunun altına da yazar(lar)ın açık isim ve soy isim(ler)i, unvan(lar)ı ile birlikte aynı satırda sıralanarak yazılmalıdır.

Yazarlara ait ORCID adreslerinin belirtilmesi zorunludur.

Bir satır altta, çalışmanın yapıldığı ya da yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurumun adı ve şehir (farklı bölüm ya da kurumlardan olan yazarlar belirtilecek şekilde) yer almalıdır.

Bunun da altında, uzun başlıklı yazıların, dergide yayınlandığında devam sayfalarının üst tarafında görünmesi arzu edilen ve 80 karakteri geçmeyen kısaltılmış başlığı belirtilmelidir.

Başlık sayfasında ayrıca yazışmaların yapılabileceği yazarın adı ile birlikte iletişim adresi ve telefon, varsa faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir.

Bu sayfanın en altına varsa çalışmayı destekleyen fon ya da kuruluşun adı yazılmalı, çalışma daha önce bir kongre ya da benzeri bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise (sadece özetinin yayınlanmış olması koşuluyla) bu durum aynı bölümde ayrı bir satır olarak belirtilmelidir. İsim ve kurum kimliği gibi bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak başlık sayfası dışında hiçbir sayfada belirtilmemelidir.

 

Özet: Türkçe ve İngilizce özetler başlığı izleyen en az 150, fazla 250 sözcükten oluşacak şekilde ardışık iki ayrı sayfaya yazılmalıdır. İngilizce özet (Abstract) sayfasında, İngilizce başlık (Title) bulunmalıdır. Özetler yazının amacını, temel yöntem ve uygulamaları, bulguları, istatistiksel anlamlılığı ve sonuçları içermelidir. Araştırma yazılarına ait özetler, aşağıda örneği bulunan sistematik düzene göre yazılmış olmalıdır. Olgu sunumu, derleme ve teknik yazı türlerinde metin ve özetler düz yazı formatında olabilir.

Özetleri takiben her bir özet sayfasına, aralarında virgül olacak şekilde alfabetik sırayla dizilmiş ve küçük harfle yazılmış, Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3’er anahtar sözcük eklenmelidir.

Anahtar kelimeler Index Medicus: Medical Subject Headings ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğünden seçilmelidir.

 

Giriş: Makalenin yazılma amacı açık olarak belirtilmeli ve bunun gerekçeleri özetlenmelidir.


Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın yapıldığı kişi ve nesnelerin seçim kriterleri açıkça belirtilmelidir. Kullanılan yöntemler, niçin seçildiği belirtilmeli ve kısıtlılıkları açıklanmalıdır. Bütün ilaçların ve kimyasal maddelerin jenerik isimleri, dozları ve veriliş biçimleri belirtilmiş olmalıdır. Kullanılan istatistik yöntem, okuyucuların elde edilen bulgular üzerinde tekrarlayabilecekleri şekilde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Örnekleme yöntemleri ve tedavi komplikasyonları tanımlanmalı, yüzdelerle birlikte gözlenen sayılar da verilmeli ve varsa, istatistik için kullanılan bilgisayar programının adı belirtilmelidir.

 

Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgular, yazının mantık akışına uygun sırada metin, tablolar, veya resimler halinde gösterilmelidir. Tablo ve resimlerde bulunan verilerin tamamı metin içinde tekrarlanmamalı, sadece önemli olanları vurgulanmalıdır.


Tartışma ve Sonuçlar: Sadece çalışmadan elde edilen bulgulardan çıkartılacak yeni ve önemli sonuçlar tartışılmalıdır. Çalışmanın sonuçları amaçlar ile ilişkilendirilmeli, elde edilen bulguların desteğini taşımayan ve kesin olmayan sonuçların bildirilmesinden kaçınılmalıdır.


Kaynaklar: Metin içindeki kullanım sırasına göre düzenlenmelidir. Makale içinde geçen kaynak numaraları  parantez içinde ve küçültülmeden belirtilmelidir. Kaynak listesinde yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanması kabul edilmiş çalışmalar yer almalıdır. Kaynak bildirme “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (http://www.icmje.org) adlı kılavuzun en son güncellenmiş şekline (Şubat 2006) uymalıdır. Dergi adları Index Medicus’a uygun şekilde kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazar adları verilmeli, daha çok yazar durumunda altıncı yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır: Yayına kabul edilmiş, ancak henüz yayınlanmamış kaynaklar, sonunda "(baskıda)" ifadesi kullanılarak kaynak olarak gösterilebilir. Bilimsel yazı niteliği taşıyan Internet kaynaklarına da yer verilebilir. Kaynakların doğruluğu, yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

 

 

Örnekler:


Makale 

Ozmen V, Ozaydin AN, Cabioglu N, Gulluoglu BM, Unalan PC, Gorpe S, et. al. Survey on pilot mammographic screening program in Istanbul, Turkey. The Breast Journal 2011;17:260-267. (PMID: 21450016 )

 

Kitap bölümü 

Shires GT, Thal ER, Jones RC, Shires GT III, Perry MO. Trauma. In: Schwartz SI, ed. Principles of Surgery, 6th ed. New York: McGraw-Hill, 1994:175-224.

 

Kitap

Perry N, Broeders M, deWolf C, Tornberg S, eds. European guidelines for quality assurance in mammography screening. 3rd ed. Luxembourg: European Commission, 2001.

 

İnternet Kaynakları

Yılmaz C, Gölpınar A, Öztuna V. The efficacy of subacromial corticosteroid injections in impingement syndrome. On-Line Joint Diseases & Related Surgery 2008;19.

 

Tablo, şekil, grafik ve resimler: Metin içinde ayrı kategorilerde numaralandırılmalı, numaralandırmada Romen sayıları kullanılmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üst tarafında yer almalıdır. Şekil/resim alt yazıları sırasına göre ayrı bir sayfada sunulmalıdır. Mikroskobik şekillerde resmi açıklayıcı bilgilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği de belirtilmelidir. Yazarlara ait olmayan, başka kaynaklarca daha önce yayınlanmış tüm resim, şekil ve tablolar için yayın hakkına sahip kişilerden izin alınmalıdır. Hastaların görüntülendiği fotoğraflarda  hastanın yüzü tanınmayacak şekilde kapatılmış olmalıdır. Özellikle resimlerde olmak üzere, hasta isimleri, isim kısaltmaları, protokol numaraları, hastane isimleri gibi kimlik tanımlayan işaret ve ifadeler kullanılmamalıdır.

 

Kısaltmalar ve Semboller: Sadece kabul edilmiş standart kısaltmalar kullanılmalı, başlık ve özette kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır. Kısaltmanın metin içinde ilk kullanıldığı yerde açılımı belirtilmiş olmalıdır.

 

Teşekkür: Yazar(lar), yazının hazırlanmasında emeği geçen ve yöntem, malzeme, veya finansal destek veren kişi ve kuruluşlara kısa bir teşekkür notu yazabilirler.

Etik: Yazarlar, kurumdan aldıkları Etik Komitesi onayını göndermelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için de gereken izin alınmalı; yazıda deneklere ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir.

 

Olgu sunumları: Derginin her sayısında sınırlı sayıda olgu sunumuna yer verilmektedir. Olgu bildirilerinin kabulünde, az görülürlük, eğitici olma, ilginç olma önemli ölçüt değerlerdir. Ayrıca bu tür yazıların olabildiğince kısa hazırlanması gerekir. Olgu sunumları başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık ve özet, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu sunumları orijinal, katkı sağlayıcı ve eğitici olmalıdır. Yazar sayısı en çok 5, metin en fazla 1000 kelime, özet en fazla 100 kelime olmalıdır.

 

Ekler

Metin içinde yer kaplamaması amacıyla ayrı bir yerde (dipnot olarak) verilmek istenen açıklamalar bu bölümde sıralanabilir. Metin içinde gerekli yerlerde, köşeli parantez içinde üst karakter şeklinde sıra numarası verilen ilgili dipnotlar bu bölümde (endnotes) sıralanarak sunulmalıdır. Yazarların zorunlu olmadıkça dipnot kullanmamaları önerilir. Bunun dışında anket formu, harita, plan vb. diğer öğeler de ekler bölümünde verilebilir. Bunlarla ilgili açıklama yazıları da bu bölümde yer almalıdır. Birden fazla ek malzeme sunulması gerekliliğinde her bir ek için Romen rakamları ile ayrı sıra numarası verilmelidir.

 

Yazı Değerlendirme 

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerden hazırlanan yazılar, tamamı yayınlanmamış olmak koşuluyla dergiye gönderilebilir. Gelen yazılar Editör Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilir. Derginin yayın amacına uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilebilir ya da hakem değerlendirmesine alınmadan yayın amacına ve yayın kurallarına uygun hale getirilmesi amacıyla yazara geri gönderilir. Dergi kapsamına uygun görülen yazılardan özgün araştırma yazısı, derleme ve olgu sunumu sınıfı yazılar hakem değerlendirme (eş değerlendirme/ peer review) sürecine girerler. Editör Kurulu, hakem yorum ve önerileri doğrultusunda dergiye gönderilen yazıların yayına hazırlanması aşamalarında gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri önermeye yetkilidir. Eş değerlendirme sürecinde gerekli düzelti aşamalarını geçtikten sonra sayfa düzeni yapılıp yayına hazır hale getirilen yazıların provası, son baskı onayı için ilgili (yazışmaların yapıldığı) yazara gönderilir.

 

Yazıların değerlendirilme sürecinde yazarların başvurularına yazının hakemlerce değerlendirme altına alındığına dair ilk yanıt için 14 gün, hakemlerin ilk değerlendirmesi için 21 gün, ayrıntılı değerlendirme sonucunun yazarlara bildirilmesi için 28 günlük süreye uyum amaçlanır. Dar kapsamlı düzeltme gereken yazılar için yazara 10 gün, geniş kapsamlı düzeltme gereken yazılarda yazarlara 20 günlük süre tanınır. 

 

Derleme makaleleri: Bu tür makaleler editörler kurulu tarafından gerek olduğunda, konu hakkında birikimi olan ve bu birikimi literatüre de yansımış kişilerden talep edilecek ve dergi yazım kurallarına uygunluğu saptandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Derleme makaleleri; başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık ve özet, alt başlıklarla bölümlendirilmiş metin ile kaynakları içermelidir. Tablo, şekil, grafik veya resim varsa yukarıda belirtildiği şekilde gönderilmelidir.

 

Editöre mektuplar: Daha önce basılmış yazılarla ilgili görüş, katkı, eleştiriler ya da farklı bir konu üzerindeki deneyim ve düşünceler için editöre mektup yazılabilir. Bu tür yazılar 500 sözcüğü geçmemeli ve tıbbi etik kurallara uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Mektup basılmış bir yazı hakkında ise, söz konusu yayına ait yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları belirtilmelidir. Mektup bir konuda deneyim, düşünce hakkında ise verilen bilgiler doğrultusunda dergi kurallarına uyumlu olarak kaynaklar da belirtilmelidir.

Dergimizin Tarandığı İndeksler


14321   idealonline%20logo.jpg   base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png 

esji.png    16547       13611  logo.png    Google-Scholar.png


International Anatolia Academic Online Journal / Sağlık Bilimleri Dergisi / e-ISSN 2148-3159   IssnPortal_LogotypeSimple_Gradiant.svg 

Creative Commons Lisansı     open-access-logo-1024x416.png  dergipark_logo.png  ith-logo.png
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.