Yazım Kuralları

1. Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar ilk yazarla yapılacaktır. Makale gönderimi online olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/icps üzerinden yapılmalıdır. Gönderilen yazılar, yazının yayınlanmak üzere gönderildiğini ifade eden, makale türünü belirten ve makaleyle ilgili bilgileri içeren elektronik kapak formunu içeren Microsoft Word 2003 ve üzerindeki versiyonları ile yazılmış elektronik dosya ve tüm yazarların imzaladığı Telif Hakkı Anlaşması Formu eklenerek gönderilmelidir. 

Makale kapak sayfası

Makalenin kategorisi
Makale dilinde ve İngilizce başlık
Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonar şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM

Ayrı Ayrı Yüklemeniz gereken dosyalar

Telif Hakkı Anlaşması Formu
Resim, Tablo vb başka kaynaktan alındıysa izin belgesi
Makale Kapak Sayfası
Makale Ana Metni Dosyası

2. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makale önceden yayınlanmamış, yayımlanmak üzere kabul edilmemiş veya herhangi bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan bilimsel ve özgün bir çalışma olmalıdır.

3. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi’nde Türkçe veya İngilizce makalelere yer verilmektedir.
4. Başlık içerikle uyumlu olmalıdır. Makale başlığı koyu (bold), 11 punto ve ortalanmış olarak yazılmalı, her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.
5. Özet/Abstract, ana başlığın hemen altında bulunmalı, içerisinde amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet karakter boyutu 10 punto olmalı ve 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özet altında makalenin içeriği ile uyumlu en az üç ve en çok beş anahtar kelimeler/keywords bulunmalıdır. Anahtar kelimelerin boyutu 10 punto olmalıdır. Türkçe özet ve anahtar kelimelerden sonra, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
6. Çalışmalar 5.000-10.000 sözcük arasında olmalı ve sayfa numaraları sayfanın altında ve sağında yer almalıdır. Kitap incelemeleri 1.500 kelimeyi geçmemelidir.
7. Giriş kısmında çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, çalışmanın literatüre yapacağı katkı ve çalışmanın kapsamı belirtilmelidir.
8. Giriş, Sonuç ve Kaynakça başlıkları hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümler koyu (bold), iki yana yaslı (girintisiz) ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto yazılmalıdır.
9. Makale metni A4 boyutunda Word dosyasına 1 satır aralıklı ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir. Metin 11 puntoda Times New Roman ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Makalenin sayfa kenarlarında sol, sağ, üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
10. Makalelerde kaynak gösterimi APA 6.0 sürümü ile yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için bu websitesini ziyaret edebilirsiniz (https://www.easybib.com/guides/citation-guides/apa-format/). Makale metni içinde gerektiği takdirde dipnotlarla açıklama yapılabilir. Dipnotlar kaynak gösterimi için değil, yalnızca açıklamalar için kullanılmalıdır. Dipnot karakter boyutu 10 puntoda Times New Roman olmalıdır.

11. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır. Kaynaklar tablo ve şekillerin altına koyu (bold), karakter boyutu 10 punto olarak yazılmalıdır.
12. Makale araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Araştırmada ‘’Etik Kurulu Onayı’’ alınması gerekli ise; makalenin ‘’Gereç ve Yöntem’’ bölümünde Etik Kurul Onayına ilişkin bilgiler belirtilmelidir. Etik Kurul Onayı ek dosya olarak gönderilmelidir.
13. Sisteme yüklenen makale metni içerisinde yazara ait herhangi bir isim veya bilgi bulunmamalıdır. Gerekli bilgiler sistem üzerinden (Soy isim, isim, unvan, kurum, e-mail) doldurulmalıdır. Ek bilgiler için Makale ve Yazar bilgi formu siteme yüklenmelidir.
14. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler önce editör ve Yayın Kurulu tarafından dergi ilkelerine uygunluk ve içerik açısından incelenir. Dergi yazım kurallarına ve bilimsel yazı formatına uymayan, dipnot ve kaynakçası bulunmayan ya da Türkçe ve İngilizce özeti bulunmayan yazılar için hakem süreci başlatılmaz.
15. Değerlendirme için uygun bulunan metinler, yazar adı gizli tutularak ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirme raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, metin, üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazarlar; hakem, Yayın Kurulu veya editörün eleştiri, öneri ve değerlendirmelerini dikkate alırlar. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere uymaları ve yazının son şeklini 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Yazılar, hakem görüşleri doğrultusunda istenen düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra yayımlanır.
16. Çalışmaların başlıca şu unsurları içermesi gerekmektedir: Başlık, Türkçe öz ve anahtar kelimeler; İngilizce başlık, İngilizce öz ve anahtar kelimeler; ana metin bölümleri, son notlar ve kaynaklar.
17. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi’nde yayınlayan yazıların telif hakkı Pesa’ya ait olup, yazarlara telif ücreti ödenmez.
18. Yazarlar makalenin güncel durumunu DergiPark üzerinden takip edebilirler.
19. Metin içinde yer alan kaynaklara göndermeler, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.

Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır:

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf
Tek Yazar:
Saygın (1982)’e göre
(Saygın, 1982: 124)

İki Yazarlı:
Şahin ve Tarakçı (2011)’ye göre (…)
(Şahin ve Tarakçı, 2011: 2)

Üç ile beş yazar arası:
İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir;
(Wilson, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993: 24)

Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır:
Wilson vd. (2001) ifade ettiği üzere (…)
Wilson vd. (2001)’ne göre (…)
(Wilson vd., 2001: 23)

Yazarın adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, parantez ve tırnak içinde metindeki ilk ya da iki kelime kullanılmalıdır:
Siyasetçiler veya diplomatlar bu sonuçların skandal olduğunu ifade etmişlerdir (“Die Pisa-Analyse”, 2001).

Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yaplır; eğer çok bilinen bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir:
Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2000) göre.
İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000)
İkinci atıf: (MADD, 2000)

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır:
(Eidz, 2018; Balcı, 2008; Saygın ve Engin, 2009; Rıfat, 2009; Mert, 2007)

Aynı soyisme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır:
(E. Wilson, 2001; L. Wilson, 1998)
Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılır:
Ertaş(2017a)’in çalışmasına göre (...)

Dipnotlar ve sonnotlar
APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır.

Önemli not:
APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü “ve” yerine kullanılmadığından, Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken “&” sembolü kullanılmamalıdır.
Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.” (Kernis et al., 1993) kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993) kullanılmalıdır.
Bununla birlikte, eğer değerlendirilmek üzere UPAD dergisine gönderilen çalışma İngilizce hazırlanmışsa, bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine “&” sembolü ve “et al.” Kullanılmalıdır

20. Makale metninde gönderme yapılan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar, kaynakçaya konmamalıdır. Kaynakça yeni bir sayfada başlatılmalı, yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynakça kısmında aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılmalıdır. Dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaraları belirtilmelidir. 
Kaynakçada, aşağıdaki örneklenen biçim kurallarına uyulmalıdır.

     Kitapların Gösterimi

Tek Yazarlı Kitap

Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3rd edition, John Wiley&Sons Ltd., West Sussex, England.

İki Yazarlı Kitap

Asteriou, D. & Hall, S. G. (2007), Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microft Revisted Edition, Palgrave Macmillan, Newyork.

Çok Yazarlı Kitap

Gürdal, T., Nurullah A., Metin K., & Nevran K. (2006), Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim, Denetim ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulamaları, Deniz yıldızı Yay., Ankara.

    Makale Gösterimleri

Tek Yazarlı Makale

Savaşan, F. (2003), “Modeling the Underground Economy in Turkey: Randomized Response and MIMIC Models”, The Journal of Economics, XXIX, 1, s.49-76.

İki Yazarlı Makale
Gürdal, T., & Yavuz H. (2009), "Kurumlar Vergisi Alanında Uygulanan İstisnaların Etkinliği: Sakarya Örneği”, Vergi Raporu, Sayı: 115, s.12-22.

Çok Yazarlı Makale

Görmüş, Ş., Bülent G., & Sevcan G. (2011), “Determinant of Stock Market Return Correlation: An Extended Gravity Model Approach”, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, Volume: 1, Issue:4, p.298-312.

Editörlü Kitap
Gürdal, T. (2009), "2000–2007 Dönemi Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Uygulamaları ve Karşılaştırmalı Analizi”, Küreselleşme Sürecinde Kamu Maliyesinde Yaşanan Dönüşüm, Editör/ler: Aytaç Eker ve H. A. Şimşek, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yay., Ankara.

    Yüksek Lisans Doktora Tezi Gösterimleri

Ak, M. Z. (2009), Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımların Temel Belirleyicileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

    Ulusal ve Uluslararası Bildiriler

Saruç, N.T. (2011), "Yarı Kamusal Mal Olarak Yükseköğretimin Finasmanı ve Finasman Yöntemlerinin Algılanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaş Görüşleri",  Uluslararası     Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs, İstanbul.

Yardımcıoğlu, F., & Cengizhan Y. (2012), “OECD ve AB Ülkelerinin Eğitim Göstergelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi”, BlueBlackSea International Congress Sakarya University, Sakarya.

    Raporlar

OECD, (Organisation for Economic Co-operation and Development), (2011), OECD Education At A Glance 2011.

Saygılı, Ş., Cengiz C., & Yavan, Z. A. (2006), Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme Türkiye Deneyimi, Riskler ve Fırsatlar, TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi No: 7, Yayın No. TÜSİAD-T/2006-06-420, İstanbul.

    Elektronik Dergi ve Haber Makalesi

Haber

“İsrail, Gazze’den neden çekildi?”, Deutsche Welle, 17 Ağustos  2005. https://www.dw.com/tr/israil-gazzeden-neden-%C3%A7ekildi/a-2524058 (Erişim Tarihi: 22 Ekim 2020). 

Analiz

Çalışkan, B. “Rusya’nın Sorunlu Federe Yapısı”, Anadolu Ajansı, 25 Mart 2020. https://www.aa.com.tr/tr/analiz/rusya-nin-sorunlu-federe-yapisi/1778656 (Erişim Tarihi: 22 Ekim 2020).

    Ansiklopedi Maddesi

Öztuna, Y. (1969). "Itri",  Türk Musikisi Ansiklopedisi. 2 cilt. MEB Devlet Kitapları, İstanbul. 

    Sözlükler

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster‟s. Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

    Görüşme
Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

    Resmi Gazete
[Metin içinde atıf: Yedinci Beş Yıllık …, 1999)]
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. (1995). T.C. Resmi Gazete (22354, 25 Temmuz 1995).

    İnternet Yayınları

WIID, (World Income Inequality Database),  (2005), United Nations University-World Institute for Development Economic Research (UNIWIDER), http://www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid/, 25.02.2012.

PISA (Programme for International Student Assesment),  www.pisa.oecd.org, 15.06.2012

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor