Yazım KurallarıBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yazım Kuralları [ISSN: 2757-6418]


Dergimizde İSNAD2 Atıf Sistemi (Dipnotlu) kullanılmaktadır. Çalışmalarınızda referansları İSNAD2 atıf sistemine uygun, doğru ve aktif şekilde uyarlamak için ZOTERO uygulamasını öneriyoruz. Dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olmalıdır.

Makale Öz, Abstract, Dipnotlar ve Kaynakça dahil 15.000 kelimeyi geçmemelidir. (Çalışmanın doğası gereği belirtilen limitin aşılması durumunda nihai karar mercii Yayın Kurulu'dur.)

Makale öğeleri dizilişi şu şekilde olmalıdır:

1. İngilizce Başlık 
2. Abstract 
3. Keywords 
4. Türkçe Başlık (En fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır.)
5. Öz (150-250 kelime aralığında olmalıdır.)
6. Anahtar Kelimeler (En az 5, en çok 8 sözcükten oluşmalıdır.)
• Arapça Başlık (Arapça makaleler için)
• Arapça Öz (150-250) kelime aralığında olmalıdır. (Arapça makaleler için)
• Arapça Anahtar Kelimeler (Arapça makaleler için)
7. Gövde Metni
8. Sonuç
9. Kaynakça

Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır. Sayfa boyutu A4 ebatlarında olmalıdır.

Kenar boşlukları: Her kenardan 3 cm bırakılmalıdır.

Başlık: Makalenin içeriği ile uyumlu, içeriği en iyi biçimde ifade eden bir başlık seçilmeli ve koyu harflerle 12 Punto Times New Roman ile  Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığı, en fazla 10-12 kelime arasında olmalıdır. Başlık İSNAD2 Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten 0 nk; alttan 6 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; ortaya hizalanmalıdır. Başlıkta yer alan edat ve bağlaçlar ise küçük harfle yazılmalıdır. Ayrıca başlıklar kalın yazılmalı ve eğik yazım, kitap isimleri ve özel durumlar hariç kullanılmamalıdır.
Ondalık sistem esas alınarak yapılmış başlıklandırma kullanılmalıdır. 
Ondalık Sistemde Başlıklandırma Örneği:
1. ________________________________________
    1.1. _________________________________
        1.1.1. __________________________

Yazar adı ve kurum bilgileri: Sisteme yüklenecek olan çalışma hakemlere gideceğinden dolayı yazar adı ve kurum bilgileri yazılmamalıdır. Yazı yayınlanması için onay aldıktan sonra son şekliyle yüklenmeden önce Ad-Soyad, Kurum Bilgileri (TR&ENG), email ve Orcid ID makale şablonunda belirtildiği üzere yazılmalıdır. Bu bilgiler yazardan daha sonra istenecektir.

Abstract/Öz: İngilizce-Türkçe öz (150-250 kelime aralığında) olmalıdır. Öz Times New Roman yazı tipinde, 9 punto; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında ve girintisiz olmalıdır. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. 

Summary/Özet: Hakem değerlendirmesinden geçen ve yayıma kabul edilen makalelerin başında, en az 750, en fazla 1.500 kelimeden oluşan İngilizce Summary ile Türkçe Özet  bulunmalıdır. Özet Times New Roman yazı tipinde, 9 punto; her iki yana hizalanmalı, tek satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1.25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: Özün altında, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır. 9 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında ve girintisiz olmalıdır.

Ana Metin: Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (15.000 kelime) aşmamalıdır. Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1,15 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1.25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir. Ana metin İSNAD2 Atıf Sistemine göre (Dipnotlu) hazırlanmalıdır. Metin içerisinde ve dipnotlarda yer alan Arapça ifadeler Traditional Arabic, 11 Punto ve bold karakterli olmalıdır. 

Bölüm Başlıkları: Makalede, içerik ile uyumu sağlamak kaydıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklar Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır. İSNAD2 Atıf Sistemine göre düzenlenmeli; üstten ve alttan 0 nk, girintisiz ve tek satır olarak ayarlanmalı; her iki yana hizalanmalıdır. Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde, bold karakterli olmalıdır. 

Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo ve Şekiller İSNAD2 Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
Tablo ve Şekil başlıkları ve -eğer var ise- kaynaklar Times New Roman yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, Tablo ve Şekil açıklamaları için alttan 6 nk, üstten 0 nk; Tablo ve Şekil kaynakları için üstten ve alttan 6nk olarak ayarlanmalıdır.
Tablolar yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
Şekiller yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.

Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış olmalıdır. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır. 

Alıntı ve Göndermeler: Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemine uygun yapılmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı paragraf ise Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başı girintisiz, tüm paragraf soldan ve sağdan 2’er cm girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.

Dipnotlar: İSNAD2 Atıf Sistemine (Dipnotlu) uygun olmalıdır. Times New Roman yazı tipinde 9 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar alttan ve üstten 0 nk olarak ayarlanmalıdır.

Kaynakça:  Sonuç bölümünden sonraki sayfada başlamalıdır.
Kaynaklar İSNAD2 Atıf Sistemine göre düzenlenmelidir.
Kaynaklar Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır.
Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1.25 cm soldan girintili olmalıdır. Her kaynak için boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.
Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse, her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.

Kısaltmalar: İSNAD2 Atıf Sisteminde belirtilen şekilde yapılmalı; yapılan kısaltma İSNAD2 Atıf Sisteminde belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir.
- Makale başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.
- Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır.
- Sayfa numarası eklenmemelidir.
Alıntı ve Kaynakların ayrıntılı bilgisi için bakınız: https://www.isnadsistemi.org/download/isnad-2-yazim-kilavuzu/
Tahkikli Neşir Esasları için bakınız:

ÇEVİRİLER
Çeviriler için makale yazım kuralları geçerlidir.
Çeviride çevirmenin ismi ve bilgileri yazılmamalıdır.
Çeviri başlığı çevrilen metnin başlığı olmalıdır.
Çeviri başlığının sonunda (*) eklenerek sayfa sonunda çevrilen metnin türü (makale, kitap bölümü, bildiri vs.) ve metnin İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi eklenmelidir.
Asıl metinde kullanılan atıf sistemi ne olursa olsun, dipnotlar İSNAD Atıf Sistemine uygun olmalıdır.
Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemine uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Times New Roman yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
Öz, anahtar kelimeler, abstract ve keywords asıl metinde yer aldığı gibi verilmelidir. Metinde yoksa 250-500 kelimelik Öz ve Abstract, Keywords ve anahtar kelimeler eklenmelidir. 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ
Kitap Değerlendirmeleri için makale yazım kuralları geçerlidir.
Ayrıca;
150-250 kelimeden oluşan Öz ve Abstract yer almalıdır.
Kitap Değerlendirmeleri, 500-1500 kelime arasında olmalıdır.
Kitap Değerlendirme başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.

•ETİK KURUL KARARI

Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur.

Yazarın bağlı olduğu üniversitenin ya da çalışmanın yürütüldüğü kuruluşun Etik Kurulu'ndan  onay almış olması gereklidir.

Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir.

Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.

Onay belgesi DergiPark’a ek dosya olarak eklenmelidir.

Etik Kurul kararı gerektirmeyen çalışmalar için yazarın etik kurul kararı gerekmediğine dair ıslak imzalı beyanı yüklemesi gereklidir.

TR Dizin’in Etik Kurul onayına dair görüşü için bk.
https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriteriasBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.