Cilt: 39, 31.03.2022

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-3370-9951
Kamu Hukuku
Murat ERDOĞAN ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Anayasa Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HAZAR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-5735-9116
Uluslararası İnsani ve İnsan Hakları Hukuku, Kamu Hukuku

İnsan Hakları Yıllığı, insan hakları hukuku literatürüne katkıda sağlamayı hedeflemektedir.

İnsan Hakları Yıllığı kapsamında, hakem değerlendirilmesinden geçen insan hakları hukuku alanına ilişkin makaleler yayımlanmaktadır.

1. İnsan Hakları Yıllığı'nın yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

3. Makalelerde, yazar adları, yazarın çalıştığı kurum ya da kuruluş bilgileri, akademik unvanları, çalışma alanları, ORCID numaraları ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

4. Yazarların dergiye gönderdikleri makalelerin denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basıma hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yapılan ön incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir.

5. Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem yöntemiyle değerlendirilmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler iki ayrı hakeme gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir ve bu karar yazara bildirilir. Gönderilen makalelerin en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Hakem incelemesine göre yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.

6. Makaleler, Microsoft Word programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin iki yana yaslı, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman 12 punto, normal stil; dipnotlar iki yana yaslı, 1 satır aralıklı Times New Roman 10 punto, normal stil olarak hazırlanmış olmalı ve elektronik posta ile ihy@hbv.edu.tr adresine gönderilmelidir.

7. Dergiye gönderilen makalelerin 3.000 kelimeden az 15.000 kelimeden ve 40 sayfadan çok olmaması gerekir.

8. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 250 kelimeden oluşan öz ve özün yazıldığı dillerde başlık ve beşer anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe makaleler için Türkçe öze ek olarak, İngilizce öz eklenmesi gerekmektedir. Yazar, isterse İngilizce öze ek olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca öz de ekleyebilir.

9. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Üniversite’ye devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez.

10. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan kaynakların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

11. Yararlanılan kaynaklar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır:

Kitaplar:
Soyad, Ad: Eserin Adı, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yıl.
Örnek: Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Kitabevi, Ankara, 2013.
Makaleler:
Soyad, Ad: “Makalenin Başlığı”, Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No., Sayı No., Makalenin Yer Aldığı Sayfa Aralığı.
Örnek: Salihpaşaoğlu, Yaşar: “Anayasa Mahkemesinin Kamu Tüzel Kişilerine Yönelik Bireysel Başvuru Yasağına Yaklaşımı: Çelişen İki Yöntem ve Gerekçe”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 4, 2019 s.279-296.
Mahkeme kararları:
Dava adı, Başvuru Numarası, Karar Tarihi, Paragraf Numarası
Örnek: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Lingens v. Avusturya, BN. 9815/82, KT. 8/07/1986, p. 12.
Örnek: Anayasa Mahkemesi Kararları
Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu, BN. 2015/18567, KT. 25/02/2016, p. 50.
İnternet ortamında bulunan kaynaklar için parantez içerisinde URL ve sayfasına erişim tarihi belirtilmelidir.
Örnek: Salihpaşaoğlu, Yaşar: “Anayasa Mahkemesinin Kamu Tüzel Kişilerine Yönelik Bireysel Başvuru Yasağına Yaklaşımı: Çelişen İki Yöntem ve Gerekçe”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 4, 2019, s.279-296. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/839384, Erişim: 02.12.2019)
Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
Örnek: Gözübüyük, A. Şeref/Gölcüklü, Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 13. Ek Protokole Göre Hazırlanıp Genişletilmiş 10. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.

12. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta tam künye belirtilir. Aynı esere sonraki atıflarda soyad ve sayfa numarası belirtilmelidir.
Örnek: Kapani: s. 36.

13. Yazarın yayımlanmış birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kullanılmalıdır.
Örnek: Kapani: Kamu Hürriyetleri, s.12
Kapani: İnsan Haklarının Uluslararası…., s. 35

ETİK İLKELER

1. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Yıllığı, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlere bağlı bir yayın politikası izlemektedir. Bu bağlamda, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esasların yanı sıra uluslararası geçerliğe sahip COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından ortaya konulan standartlar İnsan Hakları Yıllığı’nın yayın politikasının esaslı unsurlarını oluşturmaktadır.
2. Yazar, eserinin derginin benimsediği etik standartlar, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının yanı sıra, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne ve COPE tarafından kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ve teyit etmekle yükümlüdür.
3. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm eserler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı ve uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.
4. Dergi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları görevlerini gizlilik içinde, objektif ve tarafsız bir şekilde yapmakla mükelleftir yükümlüdür.
5. Dergiye gönderilen eserlerin incelenmesinde görevlendirilen hakemler değerlendirmelerini, COPE tarafından açıklanan esasları da dikkate alarak; titizlikle, ivedilikle, objektif ve adil bir şekilde yapar. Hakemler, değerlendirdikleri eserlerin ulusal ya da uluslararası akademik etik ilkeler ve standartlara aykırı olduğunu tespit ettiği takdirde editör kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

YAYIN POLİTİKASI
1. İnsan Hakları Yıllığı(İHY), yılda bir kere yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.
2. İnsan Hakları Yıllığı ULAKBİM TR Dizin indekslerinde taranmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
3. Makaleler dergiye elektronik posta yoluyla ya da Dergipark üzerinden gönderilir.
4. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
5. Dergiye gönderilen eserlerin yazım, imlâ ve atıf kurallarına uygun olması gerekmektedir. Yazarların dergiye gönderdikleri makalelerin denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basıma hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yapılan ön incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir.
6. Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem yöntemiyle değerlendirilmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler iki ayrı hakeme gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir ve bu karar yazara bildirilir. Gönderilen makalelerin en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Hakem incelemesine göre yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.
7. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Üniversite’ye devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez.