Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER

1. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Yıllığı, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlere bağlı bir yayın politikası izlemektedir. Bu bağlamda, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esasların yanı sıra uluslararası geçerliğe sahip COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından ortaya konulan standartlar İnsan Hakları Yıllığı’nın yayın politikasının esaslı unsurlarını oluşturmaktadır.
2. Yazar, eserinin derginin benimsediği etik standartlar, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının yanı sıra, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne ve COPE tarafından kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ve teyit etmekle yükümlüdür.
3. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm eserler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı ve uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.
4. Dergi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları görevlerini gizlilik içinde, objektif ve tarafsız bir şekilde yapmakla mükelleftir yükümlüdür.
5. Dergiye gönderilen eserlerin incelenmesinde görevlendirilen hakemler değerlendirmelerini, COPE tarafından açıklanan esasları da dikkate alarak; titizlikle, ivedilikle, objektif ve adil bir şekilde yapar. Hakemler, değerlendirdikleri eserlerin ulusal ya da uluslararası akademik etik ilkeler ve standartlara aykırı olduğunu tespit ettiği takdirde editör kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

YAYIN POLİTİKASI
1. İnsan Hakları Yıllığı(İHY), yılda bir kere yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.
2. İnsan Hakları Yıllığı ULAKBİM TR Dizin indekslerinde taranmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
3. Makaleler dergiye elektronik posta yoluyla ya da Dergipark üzerinden gönderilir.
4. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
5. Dergiye gönderilen eserlerin yazım, imlâ ve atıf kurallarına uygun olması gerekmektedir. Yazarların dergiye gönderdikleri makalelerin denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basıma hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yapılan ön incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir.
6. Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem yöntemiyle değerlendirilmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler iki ayrı hakeme gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir ve bu karar yazara bildirilir. Gönderilen makalelerin en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Hakem incelemesine göre yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.
7. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Üniversite’ye devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez.