Yazım Kuralları

1. İnsan Hakları Yıllığı'nın yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

3. Makalelerde, yazar adları, yazarın çalıştığı kurum ya da kuruluş bilgileri, akademik unvanları, çalışma alanları, ORCID numaraları ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

4. Yazarların dergiye gönderdikleri makalelerin denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle basıma hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yapılan ön incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir.

5. Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem yöntemiyle değerlendirilmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler iki ayrı hakeme gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir ve bu karar yazara bildirilir. Gönderilen makalelerin en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. Hakem incelemesine göre yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.

6. Makaleler, Microsoft Word programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin iki yana yaslı, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman 12 punto, normal stil; dipnotlar iki yana yaslı, 1 satır aralıklı Times New Roman 10 punto, normal stil olarak hazırlanmış olmalı ve elektronik posta ile ihy@hbv.edu.tr adresine gönderilmelidir.

7. Dergiye gönderilen makalelerin 3.000 kelimeden az 15.000 kelimeden ve 40 sayfadan çok olmaması gerekir.

8. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 250 kelimeden oluşan öz ve özün yazıldığı dillerde başlık ve beşer anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe makaleler için Türkçe öze ek olarak, İngilizce öz eklenmesi gerekmektedir. Yazar, isterse İngilizce öze ek olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca öz de ekleyebilir.

9. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Üniversite’ye devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez.

10. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan kaynakların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

11. Yararlanılan kaynaklar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır:

Kitaplar:
Soyad, Ad: Eserin Adı, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yıl.
Örnek: Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Kitabevi, Ankara, 2013.
Makaleler:
Soyad, Ad: “Makalenin Başlığı”, Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No., Sayı No., Makalenin Yer Aldığı Sayfa Aralığı.
Örnek: Salihpaşaoğlu, Yaşar: “Anayasa Mahkemesinin Kamu Tüzel Kişilerine Yönelik Bireysel Başvuru Yasağına Yaklaşımı: Çelişen İki Yöntem ve Gerekçe”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 4, 2019 s.279-296.
Mahkeme kararları:
Dava adı, Başvuru Numarası, Karar Tarihi, Paragraf Numarası
Örnek: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Lingens v. Avusturya, BN. 9815/82, KT. 8/07/1986, p. 12.
Örnek: Anayasa Mahkemesi Kararları
Erdem Gül ve Can Dündar Başvurusu, BN. 2015/18567, KT. 25/02/2016, p. 50.
İnternet ortamında bulunan kaynaklar için parantez içerisinde URL ve sayfasına erişim tarihi belirtilmelidir.
Örnek: Salihpaşaoğlu, Yaşar: “Anayasa Mahkemesinin Kamu Tüzel Kişilerine Yönelik Bireysel Başvuru Yasağına Yaklaşımı: Çelişen İki Yöntem ve Gerekçe”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 4, 2019, s.279-296. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/839384, Erişim: 02.12.2019)
Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
Örnek: Gözübüyük, A. Şeref/Gölcüklü, Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 13. Ek Protokole Göre Hazırlanıp Genişletilmiş 10. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.

12. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta tam künye belirtilir. Aynı esere sonraki atıflarda soyad ve sayfa numarası belirtilmelidir.
Örnek: Kapani: s. 36.

13. Yazarın yayımlanmış birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise çalışmanın ismi, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kullanılmalıdır.
Örnek: Kapani: Kamu Hürriyetleri, s.12
Kapani: İnsan Haklarının Uluslararası…., s. 35