Yazım Kuralları

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi'nde yayınlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanarak çevrimiçi sisteme yüklenmesi gerekmektedir:

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Microsoft Word 2010 ve üstü (*.docx) programlarda Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olmalı ve ekler ve kaynakça dâhil 20 sayfayı aşmamalıdır.

2. Tüm sayfalar A4 sayfa düzeninde, kenar boşlukları; üst 4 cm, alt 3,5 cm, sağ 3,5 cm, sol 3,5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

3. Makale metninin ilk sayfasında, Türkçe başlık, yazar/yazarlar, Öz, Anahtar Kelimeler, JEL Sınıflama Numarası, İngilizce başlık, Abstract, Keywords, Journal of Economic Literature (JEL) Classifications bilgileri yer almalıdır.

Makale başlığı, makale hangi dilde ise önce o dilde ilk harfler büyük olacak şekilde 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Daha sonra yazar/yazarların sadece ad ve soyadları sağa dayalı olarak yer almalı, tüm yazar/yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, ORCID kayıt bilgileri dipnotta gösterilmelidir. Ardından makalenin ilgili dildeki Öz/Abstract bilgileri (italik biçimde 10 punto), Anahtar Kelimeler ve JEL sınıflama kodları yer almalıdır. Bu bilgilerden sonra makalenin diğer dildeki karşılığı ilk harfler büyük olacak şekilde 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Son olarak, makalenin diğer dildeki karşılığı dildeki Öz/Abstract bilgileri (italik biçimde 10 punto), Anahtar Kelimeler ve JEL Sınıflama Numarası yer almalıdır. Öz/Abstract bilgileri, çalışmanın amacı, yöntemi ve sonuç bilgilerini içermeli ve en fazla 150 kelime olmalıdır.

4. Metin içinde başlıklar 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalıdır. Tüm başlıklarda kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde olmalıdır. Başlıklar, koyu olarak verilmelidir. Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Başlıklar ve metinler sola dayalı olmalıdır.

5.  Metin içinde kullanılan tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. Tablo ve şekiller, Tablo 1: Tablo Adı/ Şekil 1: Şekil Adı gibi sıralanmalı, başlıklar tablo ve grafiklerin üstünde yer almalıdır. Tablo/Şekil başlıkları, ortalanarak ve başlıkta kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde olmalıdır. Özgün olmayan tablo ve grafiklerin hemen altına sola dayalı olarak “Kaynak” başlığı açılarak, tablo ve şekillerin kaynağı belirtilmelidir.

6. Denklemler sayfanın ortasında yer almalı ve her denkleme mutlaka bir sıra numarası verilmelidir. Denklemlerin sıra numaraları sayfanın sağına yaslı ve parantez içinde olmalıdır.

7. Metin içi atıflarda kaynak gösterme (yazar/yazarların soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları) şeklinde olmalıdır (Stiglitz, 1975: 288). Üç ve üçten fazla yazarı olan kaynaklarda ilk yazarın soyadı vd., kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları şeklinde düzenlenmelidir (Acemoglu vd., 2001: 1386).

8.  Metin içinde, 8. maddedeki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” listesinde alfabetik sırayla ve aşağıdaki kaynakça yazım örneklerinde belirtildiği biçimde yer almalıdır.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi'e gönderilecek makaleler, APA referans sistemi kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Yayın türlerine göre referans örnekleri aşağıda yer almaktadır. Aşağıda verilen referans örnekleri içinde yer almayan durumlar için APA referans kurallarına bakınız: https://www.citefast.com/styleguide.php?style=apa&sec=inte.

 

Kaynakça Yazım Örnekleri

Makale

Piketty, T. (2015). About Capital in the Twenty-First Century. American Economic Review, 105(5), 48-53.

Krugman, P. ve Venables, A. J. (1995). Globalization and the Inequality of Nations. The Quarterly Journal of Economics, 110(4), 857-880.

Alesina, A. and La Ferrara, E. (2005). Preferences for Redistribution in the Land of Opportunities.Journal of Public Economics, 89 (5–6), 897–931

Rodrik, D., Subramanian, A., ve Trebbi, F. (2004). Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic. Development. Journal of Economic Growth, 9(2), 131-165.

Raza, S. A., Shahbaz, M., and Paramati, S. (2016). Dynamics of Military Expenditure and Income Inequality in Pakistan. Social Indicators Research, 131(13), 1035-1055.

Kaynağın üçten fazla yazarı varsa, ilkinin soyadı ve adının ilk harfi yazılmalı, sonra vd. kısaltması kullanılmalıdır.

Caian, A. vd. (2016). Agent Based-Stock Flow Consistent Macroeconomics: Towards a Benchmark Model. Journal of Economic Dynamics and Control, 69, 375-408.

Xu, X. et al. (2019). Collaboration between Designers and Contractors to Improve Building Energy Performance. Journal of Cleaner Production, 219, 20-32.

Kitap

Romer, D. (1996). Advanced Macroeconomics. New York: McGraw-Hill.

Kazgan, G. (1992). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Palley, T.I. (2012). From Financial Crisis to Stagnation – The Destruction of Shared Prosperity and the Role of Economics. New York: Cambridge University Press.

Acemoglu, D., ve Robinson, J. A. (2013). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Books.

Acemoglu, D., and Robinson, J. A. (2005). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press.

İnternet Kaynakları

Sen, S.(2018). Investment Decisions under Uncertainty. http://www.levyinstitute.org/ publications/investment-decisions-under-uncertainty (Erişim: 02.02.2019).

Carkovic, M. ve Levine, R. (2002). Does Foreign Direct Investment Accelerate Growth?.http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/fdi.pdf (Erişim: 25.02.2015).

Raza, S. A. and Shahbaz, M. (2014). To Battle Income Inequality, Focus on Military Expenditures: Lesson from Pakistan. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57773/ (Accessed: 14.05.2018).

Editörlü Kitaptan Bölüm

Oktar, S. ve Eroğlu, N. (2015). Petrolün İlk Küresel Krizi: 1973 Krizi. N. Eroğlu, İ. Eroğlu ve H. İ. Aydın (Yay. Haz.). İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi içinde (ss.177-190). İstanbul: Orion.

Kuemmerle, W. (2006). Innovation in Large Firms. In M. Casson, B. Yeung, A. Basu ve N. Wadeson (Ed.). The Oxford Handbook of Entrepreneurship (pp.311-331). UK: Cambridge Scholars Publishing.

Herrmann, R. K., and Finkle, F. (2002). Linking Theory to Evidence in International Relations. In W. Carlsnaes, T. Risse, and B. A. Simmons (Eds.). Handbook of International Relations (pp. 119-136). London, England: Sage.

Çeviri Kitaplar

Stiglitz, J.E. (2016). Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?. (O. İşler, çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 2012).

Tezler

Üzar, U. (2014). Türkiye’de Finansallaşma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.