Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 127 - 137, 31.12.2020

Öz

Bu çalışmada, YÖK Atlas verileri baz alınarak 2019 yılında Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu bölümlere yerleşen öğrencilerin istatistiksel ve sistematik bir şekilde karşılaştırmalı analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi tekniği, tarama modeli esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin cinsiyetlerine, geldikleri coğrafi bölgelere, öğrenim durumlarına, mezun oldukları lise alanlarına, YKS başarı sıralamalarına, genel tercih eğilimlerine, aynı veya farklı program tercih eğilimlerine ve tercih listelerinde yer alan programlara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda Ege Bölgesi’ndeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne kayıtlı kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısından az bir farkla fazla olduğu, öğrencilerin en çok Ege Bölgesi’nden geldiği, büyük çoğunluğunun ‘alan ayrımı olmayan’ genel lise programlarından geçiş yaptığı ve tercihlerinde farklı programlara da yer verdiği tespit edilmiştir.

Bu makale için 07-05-2021 tarihinde bir düzeltme yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/62262/934422 

Kaynakça

 • Ada, Ç. (2014). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Durumu: Yökatlas Veritabanı İncelemesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Mersin.
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi (2020). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü. https://turizm.aku.edu.tr/bolum-genel-tanitimi2/, (Erişim tarihi: 18.03.2020).
 • Aksoy M. ve Sezgi G. (2015). Gastronomi turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gastronomik Unsurları, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (3): 79-89.
 • Aktaş Ö. ve Aktaş D. (2018). Yök Atlas Verilerine Göre Tarih Bölümlerinin ve Tarih Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi, Turkish History Education Journal, 8 (2): 476-498.
 • Devecia B., Deveci B. ve Avcıkurt C. (2017). Yeme davranışı: Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri üzerine bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (3): 118-134.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi (2020). Dokuz Eylül Üniversitesi Tarihçe. http://debis.deu.edu.tr/ DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=4428, (Erişim tarihi: 05.02.2020).
 • Gillespie C. ve Cousins J. A. (2001). European Gastronomy into the 21st Century. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi (2020). YÖK Atlas. https://gelisim.edu.tr/icerik/yok-atlas, (Erişim tarihi: 04.03.2020).
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (2020). Üniversite Tarihçesi. https://ikcu.edu.tr/S/15432/ikcu-tarihi, (Erişim tarihi: 15.03.2020).
 • Karasar N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kurnaz A. (2019). Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: Aşçılık ve Gastronomi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1): 612-627.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2020). Üniversite Tarihçe. http://rapor.dpu.edu.tr/tr/ index/sayfa/5168/21universite-tarihcesi#, (Erişim tarihi: 30.01.2020).
 • López-Guzmán T. ve Sánchez-Cañizares S. (2012). Gastronomy, tourism and destination differentiation: a case study in Spain. Review of Economics and Finance, 1: 63-72.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2020). YÖK ATLAS. http://otlukbelicpal.meb.k12.tr/icerikler/yok-atlas-universite-tercihleri-hakkinda-her-sey_9079616.html, (Erişim tarihi: 04.02.2020).
 • Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) (2020). Kontenjanlar. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf, (Erişim tarihi: 04.02.2020).
 • Öney H. (2016). Gastronomi eğitimi üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35: 193-203.
 • Özdemir N. ve Önçel S. (2019). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Algılarının Kariyer Yapma Niyetlerine Etkisi, Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 7 (2): 1159-1176.
 • Pamukkale Üniversitesi (2020). Gastronomi ve Mutfak Sanatları http://ebs.pau.edu.tr/ BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=8176&bl=8168&pr=552&dm=3, (Erişim tarihi: 04.02.2020).
 • Scarpato R. (2002). Gastronomy Studies in search of Hospitality, Journal of Hospitality and Tourism Management, 9 (2): 1-12.
 • Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (2020). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü. http://tubif.dpu.edu.tr/tr/ index/sayfa/10277/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari, (Erişim tarihi: 22.03.2020).
 • Üzülmez M. ve Arslan F. (2019a). Yök Atlas Veri Tabanına Göre Üniversitelerin Etki Alanındaki Değişimler: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği, II. Uluslararası Coğrafya Eğitim Kongresi (ss.1492-1504). 3-5 Ekim 2019. Türkiye: Eskişehir.
 • Üzülmez M. ve Arslan F. (2019b). YÖKATLAS Veri Tabanına Göre Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin Etki Alanı. 2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (ss. 308-325). 17-19 Eylül 2019. Türkiye: Balıkesir.
 • Vikipedi (2020). Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4% B0zmir_K%C3%A2tip_%C3%87elebi_%C3%9Cniversitesi, (Erişim tarihi: 15.03.2020).
 • Yılmaz H. ve Çemrek F. (2019). Aşçılık Programı ile Gastronomi Bölümünde Okuyan Kadın Öğrencilerin Aşçılık Mesleğine Yönelik Tutumları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Journal Of Gastronomy Hospitality And Travel, 2 (2): 141-156.
 • Yökatlas (2020). Yökatlas https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=103290192 (Erişim tarihi: 25.03.2020).
 • Yükseköğretim Kurulu (2020). Öğrenci İstatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/, (Erişim tarihi: 12.04.2020).

EVALUATION OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS DEPARTMENTS ACCORDING TO YOK ATLAS DATA: EXAMPLE OF AEGEAN REGION

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 127 - 137, 31.12.2020

Öz

In this study, based on YÖK Atlas data, an evaluation was made on Gastronomy and Culinary Arts Departments in universities in the Aegean Region in 2019. With this study, it is aimed to analyze the students who are placed in the Gastronomy and Culinary Arts Departments of these universities in a statistical and systematic way. In the research, document review, which is one of the qualitative research methods, was carried out based on the scanning model. The research included findings regarding the gender of the students, their geographical regions, educational status, high school areas they graduated, YKS success rankings, general preference trends, the same or different program preference trends and the programs in the preference lists. As a result of the research the number of female students enrolled in the gastronomy and culinary arts department in the Aegean region is less than the number of male students. It was determined that the students come from the Aegean region the most, the majority of the students pass through general high school programs that are 'no discrimination of fields', and different programs are preferred in the preferences of the majority of students. 


An Erratum to this article was published on 07 May 2021. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijgtr/issue/62262/934422 

Kaynakça

 • Ada, Ç. (2014). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Durumu: Yökatlas Veritabanı İncelemesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Mersin.
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi (2020). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü. https://turizm.aku.edu.tr/bolum-genel-tanitimi2/, (Erişim tarihi: 18.03.2020).
 • Aksoy M. ve Sezgi G. (2015). Gastronomi turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gastronomik Unsurları, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (3): 79-89.
 • Aktaş Ö. ve Aktaş D. (2018). Yök Atlas Verilerine Göre Tarih Bölümlerinin ve Tarih Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi, Turkish History Education Journal, 8 (2): 476-498.
 • Devecia B., Deveci B. ve Avcıkurt C. (2017). Yeme davranışı: Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri üzerine bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (3): 118-134.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi (2020). Dokuz Eylül Üniversitesi Tarihçe. http://debis.deu.edu.tr/ DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=4428, (Erişim tarihi: 05.02.2020).
 • Gillespie C. ve Cousins J. A. (2001). European Gastronomy into the 21st Century. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi (2020). YÖK Atlas. https://gelisim.edu.tr/icerik/yok-atlas, (Erişim tarihi: 04.03.2020).
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (2020). Üniversite Tarihçesi. https://ikcu.edu.tr/S/15432/ikcu-tarihi, (Erişim tarihi: 15.03.2020).
 • Karasar N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kurnaz A. (2019). Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: Aşçılık ve Gastronomi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1): 612-627.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2020). Üniversite Tarihçe. http://rapor.dpu.edu.tr/tr/ index/sayfa/5168/21universite-tarihcesi#, (Erişim tarihi: 30.01.2020).
 • López-Guzmán T. ve Sánchez-Cañizares S. (2012). Gastronomy, tourism and destination differentiation: a case study in Spain. Review of Economics and Finance, 1: 63-72.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2020). YÖK ATLAS. http://otlukbelicpal.meb.k12.tr/icerikler/yok-atlas-universite-tercihleri-hakkinda-her-sey_9079616.html, (Erişim tarihi: 04.02.2020).
 • Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) (2020). Kontenjanlar. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf, (Erişim tarihi: 04.02.2020).
 • Öney H. (2016). Gastronomi eğitimi üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35: 193-203.
 • Özdemir N. ve Önçel S. (2019). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Algılarının Kariyer Yapma Niyetlerine Etkisi, Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 7 (2): 1159-1176.
 • Pamukkale Üniversitesi (2020). Gastronomi ve Mutfak Sanatları http://ebs.pau.edu.tr/ BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=8176&bl=8168&pr=552&dm=3, (Erişim tarihi: 04.02.2020).
 • Scarpato R. (2002). Gastronomy Studies in search of Hospitality, Journal of Hospitality and Tourism Management, 9 (2): 1-12.
 • Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (2020). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü. http://tubif.dpu.edu.tr/tr/ index/sayfa/10277/gastronomi-ve-mutfak-sanatlari, (Erişim tarihi: 22.03.2020).
 • Üzülmez M. ve Arslan F. (2019a). Yök Atlas Veri Tabanına Göre Üniversitelerin Etki Alanındaki Değişimler: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği, II. Uluslararası Coğrafya Eğitim Kongresi (ss.1492-1504). 3-5 Ekim 2019. Türkiye: Eskişehir.
 • Üzülmez M. ve Arslan F. (2019b). YÖKATLAS Veri Tabanına Göre Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin Etki Alanı. 2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (ss. 308-325). 17-19 Eylül 2019. Türkiye: Balıkesir.
 • Vikipedi (2020). Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4% B0zmir_K%C3%A2tip_%C3%87elebi_%C3%9Cniversitesi, (Erişim tarihi: 15.03.2020).
 • Yılmaz H. ve Çemrek F. (2019). Aşçılık Programı ile Gastronomi Bölümünde Okuyan Kadın Öğrencilerin Aşçılık Mesleğine Yönelik Tutumları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Journal Of Gastronomy Hospitality And Travel, 2 (2): 141-156.
 • Yökatlas (2020). Yökatlas https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=103290192 (Erişim tarihi: 25.03.2020).
 • Yükseköğretim Kurulu (2020). Öğrenci İstatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/, (Erişim tarihi: 12.04.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aykut ŞİMŞEK>
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3317-2330
Türkiye


Rıdvan SOLMAZ> (Sorumlu Yazar)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0138-0810
Türkiye


Enes GÜLEÇ>
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6684-6522
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijgtr749963, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2587-2745}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Kat-3 Oda No-306 Doğu Yerleşkesi ISPARTA}, publisher = {Gülay BULGAN}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {127 - 137}, title = {YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Şimşek, Aykut and Solmaz, Rıdvan and Güleç, Enes} }
APA Şimşek, A. , Solmaz, R. & Güleç, E. (2020). YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 127-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/59452/749963
MLA Şimşek, A. , Solmaz, R. , Güleç, E. "YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ" . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 127-137 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/59452/749963>
Chicago Şimşek, A. , Solmaz, R. , Güleç, E. "YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 127-137
RIS TY - JOUR T1 - YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ AU - AykutŞimşek, RıdvanSolmaz, EnesGüleç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 137 VL - 4 IS - 2 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ %A Aykut Şimşek , Rıdvan Solmaz , Enes Güleç %T YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Şimşek, Aykut , Solmaz, Rıdvan , Güleç, Enes . "YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 127-137 .
AMA Şimşek A. , Solmaz R. , Güleç E. YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ. IJGTR. 2020; 4(2): 127-137.
Vancouver Şimşek A. , Solmaz R. , Güleç E. YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(2): 127-137.
IEEE A. Şimşek , R. Solmaz ve E. Güleç , "YÖK ATLAS VERİLERİNE GÖRE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ", Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 127-137, Ara. 2020